KIỂM TRA học kỳ 2 1dcfa2d54174d99306852e822444998b

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:41

Giám thị TRƯỜNG: TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG Họ tên: …………………………… Lớp : …… ……….……………… Ngày kiểm tra: /…… /………… ĐIỂM: Giám khảo ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ TIẾNG ANH ĐỀ ÁN KHỐI LỚP MÔN: NGHE – ĐỌC – VIẾT THỜI GIAN: 40 PHÚT NĂM HỌC 2017-2018 LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ………………………………………………… ………………………………………………… ………… LISTENING I Listen and draw  or  There is one example (5 pts) II Listen and number There is one example (3 pts) III Listen and write has or doesn’t have There is one example (2 pts) He has short hair He doesn’t have straight hair She blue eyes She doesn’t have brown eyes It has black eyes It long hair Page of READING I II Circle the odd-one-out There is one example (3 pts) Ⓐ House B T-shirt C Dress A Mom B Juice C Grandpa A Snake B Yogurt C Monkey A Triangle B Square C Straight Read then circle sh or ch There is one example (3 pts) III Read Answer Yes or No There is one example (4 pts) WRITING I Look and write There is one example (6 pts) D Shorts D Cousin D Elephant D Rectangle II Choose and write the words in the box There is one example for you (2 pts) III Write (2 pts) _ It’s the end of the test Good luck!!   _ ... House B T-shirt C Dress A Mom B Juice C Grandpa A Snake B Yogurt C Monkey A Triangle B Square C Straight Read then circle sh or ch There is one example (3 pts) III Read Answer Yes or No There is
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA học kỳ 2 1dcfa2d54174d99306852e822444998b , KIỂM TRA học kỳ 2 1dcfa2d54174d99306852e822444998b

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay