What ABC means to me

28 9 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:13

What ABC means to ME! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z • Apple • Ant Aa • Ball • Box Bb • Car • Cat Cc • Dog • Door Dd • Elephant • Eggs Ee • Flower • Flag Ff • Golf • Girl Gg • Hat • Happy Hh • Lollypop • Lion Ll Mm • Mother • Milk Nn • Notebook • Note • Octopus • Open Oo • Pen • Pencil Pp • Queen • Quarter Qq • Run • Rocket Rr Ss • Stop • Swimming Tt • Telephone • Talk Uu • Umbrella • Up • Violin • Vase Vv • Walk • Winter Ww • X-ray Xx • Yo-yo • Yellow Yy • Zebra • Zipper Zz ... Lollypop • Lion Ll Mm • Mother • Milk Nn • Notebook • Note • Octopus • Open Oo • Pen • Pencil Pp • Queen • Quarter Qq • Run • Rocket Rr Ss • Stop • Swimming Tt • Telephone • Talk Uu • Umbrella • Up
- Xem thêm -

Xem thêm: What ABC means to me , What ABC means to me

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay