Recall the word game

9 8 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:11

Recall the word Game Each team has to recall as many of the words as possible A point is given for each word recalled Gloves Shirt Hat Tie Suit RESET HIDE ALL tekhnologic Dress Jacket Shorts Boots Suit RESET HIDE ALL tekhnologic Cap Coat Socks Belt Tie RESET HIDE ALL tekhnologic Shorts Shirt Shoes Socks Skirt RESET HIDE ALL tekhnologic Hat Gloves Jumper Boots Suit RESET HIDE ALL tekhnologic T-shirt Socks Pants Coat Shirt RESET HIDE ALL tekhnologic Skirt Belt Shoes Pants Jumper RESET HIDE ALL tekhnologic Jacket Dress Shorts Boots Cap RESET HIDE ALL tekhnologic
- Xem thêm -

Xem thêm: Recall the word game , Recall the word game

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay