Grade 3 unit 17 what toys do you like

31 5 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:11

WELCOME TO CLASS 3A WARM UP : LET’S SING A SONG Jumbled Words dgos parrost ctas raistbb glodfshi pets Thursday, April 12th, 2018 Unit 17: What toys you like? Lesson Part 1,2, * New words * New words ships : tàu thủy trucks : xe tải dolls : búp bê kites : diều planes : máy bay Checking new words Slap the board Thursday, April 12th, 2018 Unit 17: What toys you like? Lesson Part 1,2, * New words ships : tàu thủy trucks : xe tải dolls : búp bê kites : diều planes : máy bay Look, listen and repeat Mai Nam Look, listen and repeat kites What toys you like? I like planes What toys you like? I like Point and say What toys you like? I like trucks dolls kites planes trucks What toys you like? I like dolls What toys you like? I like kites What toys you like? I like planes What toys you like? I like Let’s talk Consolidation a trucks b dolls c kites Consolidation a planes b dolls c kites a b c d Consolidation What toys you like? I like Homework - Học thuộc từ mẫu câu - Chuẩn bị phần Lesson 1, phần 4,5,6 Người soạn: Nguyễn Phước Dẹn GV trường THTT Cầu Kè, Cầu Kè, Trà Vinh 0963616640 ... What toys you like? I like trucks dolls kites planes trucks What toys you like? I like dolls What toys you like? I like kites What toys you like? I like planes What toys you like? ... you like? I like trucks dolls kites planes trucks What toys you like? I like dolls What toys you like? I like kites What toys you like? I like planes What toys you like? I like. .. repeat Do you like toys? Yes, I What toys you like? I like ships * Model Sentences Cách hỏi trả lời bạn thích đồ chơi Hỏi: What toys you like? Trả lời: I like ships 2 Point and say What toys you
- Xem thêm -

Xem thêm: Grade 3 unit 17 what toys do you like , Grade 3 unit 17 what toys do you like

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay