Đề thi hkII lớp 1 chuẩn

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:10

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2017-2018 MÔN THI: TIẾNG ANH – LỚP Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) Trường Tiểu học Vĩnh Ninh Họ tên: ……………………………… Lớp:1/…… Marks Listening Part 1: Nghe khoanh tròn tranh có âm bắt đầu với từ mà em nghe Có ví dụ làm (2,5 points) Part 2: Nghe khoanh tròn A, B C Có ví dụ làm (2,5 points) Reading & Writing: Part 1: Nhìn đánh dấu ( ) ) vào âm Có ví dụ làm.(2,5points) Part 2: Nhìn vào tranh Đánh dấu (×) vào từ khác loại với từ lại Có ví dụ làm (1,5 points) Part 3: Đọc khoanh tròn Có ví dụ làm (1 points) ... Part 1: Nhìn đánh dấu ( ) ) vào âm Có ví dụ làm.(2,5points) Part 2: Nhìn vào tranh Đánh dấu (×) vào từ khác loại với từ lại Có ví dụ làm (1, 5 points) Part 3: Đọc khoanh tròn Có ví dụ làm (1 points)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hkII lớp 1 chuẩn , Đề thi hkII lớp 1 chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay