phan tich goi tin bang wireshark icmp ip tcp udp arp enthernet

21 24 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:09

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM Lớp: IT005.F13.2(HT1) BÀI THỰC HÀNH: GIAO THỨC TCPUDP Tìm địa IP TCP port máy khách gửi file cho gaia.cs.umass.edu? -> IP:192.168.1.102 TCP port : 1161 Tìm địa IP gaia.cs.umass.edu? Kết nối TCP dùng để gửi nhận segments sử dụng port nào? -> IP: 128.119.254.12 Destination Port: http 80 (80) TCP SYN segment sử dụng sequence number để khởi tạo kết nối TCP máy khách gaia.cs.umass.edu? Thành phần segment cho ta biết segment TCP SYN segment? -> sequence number : Số bit SYN :
- Xem thêm -

Xem thêm: phan tich goi tin bang wireshark icmp ip tcp udp arp enthernet, phan tich goi tin bang wireshark icmp ip tcp udp arp enthernet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay