GIÁO ÁN TIỂU HỌC thao giang

24 35 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:08

- What are they doing? -They -Theyare are areflying skipping cycling -They -They are skating kites Friday, April 17th, 2015 Unit 19: They’re in the park * New words: sunny: có nắng rainy: có mưa có mây có gió có tuyết có bão cloudy: windy: snowy: stormy: weather Thời tiết What word is missing? Weather Windy Snowy Rainy Cloudy Stormy Sunny Cloudy Windy Stormy Weather Snowy Rainy Sunny Sunny Weather Stormy Snowy Windy Rainy Cloudy Weather Snowy Windy Sunny Cloudy Rainy Stormy Cloudy Sunny Windy Snowy Stormy Rainy Weather Weather Windy Snowy Cloudy Stormy Sunny Rainy Friday, April 17th, 2015 Unit 19: They’re in the park * New words: I Look, listen and repeat Friday, April 17th, 2015 Unit 19: They’re in the park * New words: I Look, listen and repeat * Model: Hỏi trả lời thời tiết A: What’s the weather like? B: It’s sunny Friday, April 17th, 2015 Unit 19: They’re in the park * New words: 1.Look, listen and repeat 2.Point and say A: What’s the weather like? B: It’s ………… Friday, April 17th, 2015 Unit 19: They’re in the park * New words: 1.Look, listen and repeat A: What’s ………………….? B: ………… 2.Point and say 3.Talk LUCKY NUMBER What’s the weather like? It’s sunny HOME What’s the weather like? It’s rainy home HOME What’s the weather like? It’s cloudy home HOME HOME What’s the weather like? It’s windy home What’s the weather like? It’s snowy home What’s the weather like? It’s stormy HOME
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC thao giang , GIÁO ÁN TIỂU HỌC thao giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay