ngoại khóa khóa 3

33 2 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:07

KHE TRE TOWN PRIMARY SCHOOL GRADE Extra Curriculum January, 2018 Round Có 10 câu hỏi Các đội trả lời 10 câu hỏi bảng Mỗi câu trả lời điểm Thời gian cho câu hỏi 10 giây pencil sharpener Câu 1: What is it?  It’s a/an 10 2385719460 Câu 2: This is my school library It is new 10 2385719460 Câu 3: What is colour it?  It’s yellow 10 2385719460 brown Câu 4: What colour is the desk?  It is 10 2385719460 Câu 5: What you at ? break time  I play badminton 10 2385719460 Câu 6: What you at break time? hide-and-seek  I play 10 2385719460 bookcase/bookshelf Câu 7: Is that a ?  Yes, it is 10 2385719460 Câu 8: How you your name? spell  L-I-N-D-A 10 2385719460 Question What you at break time? I play chess Question What is that? It’s the gym Round Sẽ có 10 câu hỏi Các đội dùng cờ giành quyền trả lời câu hỏi Trả lời đúng, điểm Nếu trả lời sai, đội lại tiếp tục dùng cờ giành quyền trả lời Nhưng có lượt trả lời thêm Trả lời nhận điểm Câu 1: What is it? It is a rubber Câu 2: What colour is it? It is orange Câu 3: What they at break time? They play basketball Câu 4: What you at break time? I play blind man’s bluff Câu 5: What is that? That/It is the computer room Câu 6: What colour are the rulers? They are / They’re pink Câu 7: How old is Peter? He is seven years old Câu 8: What is it? It is a pencil case Câu 9: How old are you? I’m nine years old Câu 10: What you at break time? I play football ... 10 238 5719460 Câu 2: This is my school library It is new 10 238 5719460 Câu 3: What is colour it?  It’s yellow 10 238 5719460 brown Câu 4: What colour is the desk?  It is 10 238 5719460... time  I play badminton 10 238 5719460 Câu 6: What you at break time? hide-and-seek  I play 10 238 5719460 bookcase/bookshelf Câu 7: Is that a ?  Yes, it is 10 238 5719460 Câu 8: How you... your name? spell  L-I-N-D-A 10 238 5719460 Câu 9: How old are you? eight  I’m years old 10 238 5719460 Câu 10: What colour are the pens? blue  They’re 10 238 5719460 Round Sẽ có chủ đề cho
- Xem thêm -

Xem thêm: ngoại khóa khóa 3 , ngoại khóa khóa 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay