GIÁO ÁN TIỂU HỌC next stop 1 full

124 2 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:06

UNIT 1- LESSON Grammar: Greeting and Introduce yourself Vocabulary: Hi, Hello, I’m…………… Ex1: Look and match ( nhìn tranh nối) A Hello B Beakie C Goodbye Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 D Eddie Ex2 : Read and tick ( đọc tích vào đáp án đúng) Hi, Im Beaki a b Hello! I’m Tom a b Hello, my name’s Eddie Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 a b Goodbye mom! a b UNIT 1- LESSON Grammar: Ask and answer about name Vocabulary: Hi, Hello, Bye, Goodbye Structure: What’s your name? - My name’s ……… Ex1: Look and circle the best answer ( nhìn khoanh vào đáp án đúng) ……… A Hi Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 My name’s Tom B Goodbye My name’s ………………… A Beakie B Hannah Hello, …………… A Eddie B Hannah ………… mom! A Hello B Goodbye Unit 1: Lesson Sounds: a, o, h, t Vocabulary: hat, hot …… Question 1: Trace the letter “a” ( tơ chữ a) Hồng hồng hạnh 0169 275 1030 Question 2: Fill in the blank ( điền vào chỗ trống ) Question 3: Connect dot Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 ( tô chữ) Question 4: Trace the letter “o” ( tơ chữ o) Hồng hồng hạnh 0169 275 1030 Unit 1: Lesson Vocabulary: grandpa, grandma, mom, dad, brother,sister Question 1: Matching ( nối chữ với tranh) A mom B brother C grandma D grandpa E sister Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 D dad Question 3: Look and the puzzle ( nhìn giải chữ) Question 2: Write ( viết theo mẫu) Grandpa …………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 Grandma…………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Mom………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Dad………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Brother ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Sister ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 10 Unit 2: Lesson Vocabulary: panda, tiger, monkey, fish, elephant, octopus Question 1: Matching ( nối chữ tranh) Tiger Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 11 B closet C bed D TV E sofa F table Question 2: Look and check ( nhìn tích vào câu đúng, gạch chéo vào câu sai) Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 111 There is a sofa There isn’t a table There is a table There isn’t a TV There is a clock There isn’t a flower There is a window There is a bed Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 112 There isn’t a chair 10 There is a closet Question 3: Color UNIT 10: LESSON Vocabulary: in, on, under Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 113 Question 1: Look and circle ( nhìn khoanh) The dog is ……………… the table A on B in The cat ……………… the box A on B in A on A under C under C under The apple is …………… the box B in The mouse …………… the chair B in Question 2: Look and write ( nhìn viết) Hồng hồng hạnh 0169 275 1030 C under 114 C on The …………is ………… the hat The ………… is…………… the books The………………… is …………… the box The………………… is…………… the box The ………………… is ……………… the box The………………… is……………… the box Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 115 Question 3: Look and check ( tích vào câu đúng, gạch chéo vào câu sai) The ball is on the table The backpack is in the table The banana is under the table The dog is on the table The books are on the table The grapes are under the table The orange is on the table The pencil is on the table The dog is under the table 10 The books are under the backpack Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 116 UNIT 10: LESSON Vocabulary: bathroom, bedroom, kitchen, living room, garage, yard Structure: talk about your house This is my house,…….in………, Question 1: Match Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 117 Question 2: Look and check ( tích vào câu đúng, gạch chéo vào câu sai) This is my living room,… The sofa is in the living room The clock is the sofa The sofa is under the clock The flower is on the table The window is under the flower Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 118 This is my bedroom The bed is in the bedroom The flower is under the bed The bed is under the picture The lamp is on the table 10 The table is under the window Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 119 Question 4: Color (tơ màu) Hồng hồng hạnh 0169 275 1030 120 UNIT 10: LESSON Vocabulary: bathroom, bedroom, kitchen, living room, garage, yard Structure: where’s the…… ? It’s in/ on/ under the……… Where are the………… ? They are in/ on/ under the……………… Question 1: Complete the sentence ( hoàn thành câu) where/ dog? Where is the dog?- the table It’s under the table where/teddy bear?- the box ….……………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………… where/ mouse? - the box Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 121 ….……………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………… where/ monkey? - the hat ….……………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………… where/ cat? - the kitchen ….……………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………… where/ dog? - the living room ….……………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………… Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 122 where/ teddy bear? - the bed ….……………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………… where/ cats? - the bathroom ….……………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………… where/ sofa? - the living room ….……………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………… Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 123 U in Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 124 u Hoàng hồng hạnh 0169 275 1030 125 ... 016 9 275 10 30 16 Question 3: Fill and circle ( tìm chữ khoanh) Question 4: Trace (tơ) Hồng hồng hạnh 016 9 275 10 30 17 Question 6: Trace and color UNIT 2- LESSON Hoàng hồng hạnh 016 9 275 10 30 18 ... Hoàng hồng hạnh 016 9 275 10 30 10 Unit 2: Lesson Vocabulary: panda, tiger, monkey, fish, elephant, octopus Question 1: Matching ( nối chữ tranh) Tiger Hoàng hồng hạnh 016 9 275 10 30 11 Elephant Fish... hạnh 016 9 275 10 30 24 10 Is it a……………………… ? 11 Is it a…………………………….? 12 Is it a ……………………………….? UNIT 3: LESSON Vocabulary: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Question 1: Matching
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC next stop 1 full , GIÁO ÁN TIỂU HỌC next stop 1 full

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay