MA TRẬN đề KIỂM TRA CUỐI HK II lop 3

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:06

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP Các chủ đề cần KT : Me and my family and Me and the world around I Topic Topic Family members Sentence patterns How old is ? Vocabularies She’s/he’s Rooms There’s Is there ? House, garden, bedroom, window Toys Do you have ? What toys you like? I like Do you have ? Where is/ are ? Puzzle, ball, plane, ship, truck Distance Where’s ? It’s in Is near ? Yes, Near, Sapa, north Action in progress What’s he/she doing? He’s/ she’s Listening to music, watching tv, cooking, drawing Weather What’s the weather like? It’s Rainy, sunny, windy Pets II Skills a/ Nghe: - Nghe đánh số - Nghe đánh dấu tick - Nghe nối tranh - Nghe điền từ vào chỗ trống b/ Đọc: - Nhìn tranh đánh dấu - Nhìn tranh, đọc chọn Yes No c/ Viết: - Nhìn tranh nhìn từ viết lại từ - Sắp xếp trật tự câu d/ Nói : Cat, dog, rabbit, bird, under - Trả lời câu tuổi thành viên gia đình, đồ chơi - Nói tự cách mô tả tranh 2/ Các tiêu chuẩn cần đánh giá: KN Nghe Mô tả KN Nghe nhận biết số từ vật nuôi, đồ chơi Nghe nhận biết vật nuôi, nhà, vườn Mức Nghe câu điền số vào tranh Nghe tích vào tranh Nghe nhận biết hoạt động làm nhân vật Nghe đoạn và nối tranh với số thích hợp Nghe câu phát từ khoảng cách Nghe câu điền từ thiếu vào chỗ trống 16 câu 4đ Nhìn tranh, nhận biết phòng nhà, đồ chơi Đọc câu nhìn tranh , xác định câu có miêu tả với tranh không Đọc câu đánh dấu tick Đọc câu viết Yes/ No câu 2đ Số câu :4 Số điểm:4 Tỉ lệ :40% Đọc Số câu : Số điểm: Tỉ lệ: 20% Viết Nhìn tranh, nhìn từ xếp lại thành từ có nghĩa Mức Nhìn tranh nhìn chữ sáp xếp lại từ Vận dụng kiến thức học để xếp lại từ thành câu có nghĩa Số câu :2 câu 1đ Số điểm: Tỉ lệ:20% Nói Trả lời tuổi thành viên gia đình, đồ chơi u thích Số điểm:2 Tỉ lệ: 20% Sắp xếp lại từ học để thành câu có nghĩa câu 1đ Hiểu câu hỏi trả lời Nhìn tranh mơ tả hoạt động tranh Số câu :2 Mức Hiểu câu hổi trả lời câu 1đ câu 1đ Mức Đáp án PART LISTENING Question Listen and number (1pt) b c a d Audio script A: I have two rabbits B: Where are they? A: They’re in the garden Come and see them A: Do you have a puzzle? B: Yes, I A: Where’s my cat Mum? B: It’s here, on the bed 4.A: Do you have a ball? B: Yes, I Question Listen and tick (1pt) c a b c Audio script A: Do you have any pets? B: Yes, I I have three birds A: Do you have any cats? B: No, I don’t But I have a dog A: This is my house B: Wow! It’s big! A: There’s a garden Come and see it B: It’s very beautiful Question Listen and draw the line (1pt) b c d a Audio script 1.A: Where’s Tony? B: He’s in the living room A: What is he doing? B: He’s watching TV A: Where’s Linda? B: She’s in the kitchen A: What’s she doing? B: She’s cooking A: Where’s Mai? B: She’s in her bedroom A: What’s she doing? B: She’s drawing a picture A: Where’s Peter? B: He’s in the garden A: What’s he doing? B: He’s listening to music Question 4: Listen and complete (1pt) Sapa north near yes Audio script A: Where’s Sapa, Mai? A: Yes, it is B: It’s in north Viet Nam A: Look This a photo of Hai Duong B: Is Hai Duong near Ha Noi PART II: READING Question 1: Look and read Put a tick () or a cross (x) in the box (1pt) X  3.X  Question Look and read Write Yes or No (1pt) b No c Yes d No e Yes PART III: WRITING Question Look at the pictures Look at the letters Write the words (1pt) rainy garden windy window Question 2: Reorder the words to make the sentences.(1pt) They are playing football There are three balls under the bed This is the way I clean my house Hue is in central Viet Nam ... nối tranh với số thích hợp Nghe câu phát từ khoảng cách Nghe câu điền từ thiếu vào chỗ trống 16 câu 4đ Nhìn tranh, nhận biết phòng nhà, đồ chơi Đọc câu nhìn tranh , xác định câu có miêu tả với tranh... cách mô tả tranh 2/ Các tiêu chuẩn cần đánh giá: KN Nghe Mô tả KN Nghe nhận biết số từ vật nuôi, đồ chơi Nghe nhận biết vật nuôi, nhà, vườn Mức Nghe câu điền số vào tranh Nghe tích vào tranh Nghe... read Put a tick () or a cross (x) in the box (1pt) X  3. X  Question Look and read Write Yes or No (1pt) b No c Yes d No e Yes PART III: WRITING Question Look at the pictures Look at the letters
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN đề KIỂM TRA CUỐI HK II lop 3 , MA TRẬN đề KIỂM TRA CUỐI HK II lop 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay