MA TRẬN đề KIỂM TRA LOP 5 CUỐI HK II

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:06

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP Các chủ đề : Me and my family and Me and the world around I Topic Topic Health problems Activities Ideal jobs Directions Mean of transport Food and drink Sentence patterns What’s the matter with you? What does he/ she in his/ her free time? I’d like to be Vocabularies Toothache, sore throat, stomach ache, earache Skating Pilot, architect, writer Theatre, museum Boat, bike A packet of buiscuits, a bar of chocolate, a glass of orange juice, a carton of lemonade Fall off, carry, knife Weather Excuse me, where’s How can get there? What would you like to eat/ drink? How much you ? Don’t You shouldn’t It will be Compare palces more than Peaceful, noisy, beautiful, exciting Accident prevention foggy II Skills: a/ Nghe: - Nghe viết số - Nghe tích a,b c - Nghe từ thích hợp vào chỗ trống b/ Đọc: - Hoàn thành đoạn hội thoại với từ cho sẵn - Đọc đoạn văn tích T – F - Đọc viết từ thích hợp theo miêu tả c/ Viết: - Hoàn thành câu cách nhìn tranh viết từ - Sắp xếp trật tự từ thành câu hồn chỉnh d/ Nói : - Nhìn tranh trả lời câu hỏi - Nói theo chủ đề III Các tiêu chuẩn cần đánh giá: KN Nghe Mô tả KN Nghe nhận biết số từ tên ăn, đồ uống Nghe nhận biết hoạt động thời gian rãnh, lời khuyên Mức Nghe điền số câu 1,5 đ Đọc hiểu đoạn văn vè nơi sinh sống Số câu : Số điểm: 2,5 Tỉ lệ : 25% Nói Số câu :3 Số điểm:2,5 Tỉ lệ :25% Nhìn tranh điền từ thiếu vào câu cho sẵn tai nạn, nghề nghiệp, truyện Vận dụng kiến thức học để xếp lại từ thành câu có nghĩa Nghe từ điền thích họp vào chỗ trống câu 1đ Nhìn tranh viết từ thích hợp vào chỗ trống câu 1đ Trả lời truyện, nghề nghiệp tương lai Nói theo chủ đề giáo viên đưa nơi muốn tham quan Mức Hoàn thành đoạn đoạn văn với từ cho sẵn Đọc cấu tích T F câu 2,5 đ Đọc hiểu đoạn văn ngắn nói địa danh Số câu : Số điểm: 2,5 Tỉ lệ : 25% Viết Mức Nghe tích đáp án Nghe hiểu đoạn hội thoại nơi chốn, đường Số câu : Số điểm: 2,5 Tỉ lệ : 25% Đọc Mức Sắp xếp lại từ học để thành câu có nghĩa câu 1,5đ Hiểu câu hỏi trả lời câu hỏi Nói tự câu 1,5đ 1đ Đáp án PART I: LISTENING Question 1: Listen and number ( 0,75pt) 1c; 2b; 3d Audio script: A: Are you ready to order? B: Yes, I am A: What would you like to eat? B: I’d like some fish A: And anything else? B: Yes, a glass of orange juice, please A: What would you like to eat? B: I’d like a packet of buiscuits, please A: What about drink? B: I like a carton of lemonade please A: What would you like to eat? B: I’d like a bar of chocolate, please A: What about drink? B Can I have a glass of warter , please? A: Yes of course Just a minutes B: All right Question 2: Listen and tick (0,75pt) 1b, 2a, 3b Audio script: A: Where were you yesterday, Phong? B: I was at the karate club A: Oh, Can you karate? B: Yes, of course I usually karate in my free time A: Do you like my new picture, Nam? B: Yes It’s so nice How often you draw picture, Mary? A: I usually draw picture in my free time A: What are you doing with the knife, Mary? B: I’m cutting the fruit A: Don’t play with the sharp knife You may cut youseft B: Ok I won’t, Mum Question 3: Listen and write one word in each blank Museum left street theatre Audio script: A: Excuse me, is the museum near here? B: No, It isn’t Turn left It’s on the corner of the street, next to the theatre A: Thank you PART II READING Quetion 1: Read and complete.( 1.5 pt) Australia buildings fifty sheep friendly grandparents Question 2: Read and tick () T (True) or F (False) (0,75pt) T F F Question 3: Look, read and write the correct words next to their description: 1-3 (0,75pt) toothache earache sore throat PART III WRITING Question 1: Write the correct words with the following pictures (1pt) pilot skating ride Snow white and seven Dwarfs Question 2: Reorder the words to make sentences (1,5pt) How much milk you drink every day? Don’t play with the knife You shouldn’t carry heavy things It will be foggy in Ha Noi tomorrow Ha Long City is more beautiful than Nha Trang Can Tho is in the South of Viet Nam ... rãnh, lời khuyên Mức Nghe điền số câu 1 ,5 đ Đọc hiểu đoạn văn vè nơi sinh sống Số câu : Số điểm: 2 ,5 Tỉ lệ : 25% Nói Số câu :3 Số điểm:2 ,5 Tỉ lệ : 25% Nhìn tranh điền từ thiếu vào câu cho sẵn tai... T F câu 2 ,5 đ Đọc hiểu đoạn văn ngắn nói địa danh Số câu : Số điểm: 2 ,5 Tỉ lệ : 25% Viết Mức Nghe tích đáp án Nghe hiểu đoạn hội thoại nơi chốn, đường Số câu : Số điểm: 2 ,5 Tỉ lệ : 25% Đọc Mức... Thank you PART II READING Quetion 1: Read and complete.( 1 .5 pt) Australia buildings fifty sheep friendly grandparents Question 2: Read and tick () T (True) or F (False) (0,75pt) T F F Question
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN đề KIỂM TRA LOP 5 CUỐI HK II , MA TRẬN đề KIỂM TRA LOP 5 CUỐI HK II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay