MA TRAN đề KIỂM TRA CUỐI HK II lop 4

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:06

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP Các chủ đề : Me and my family and Me and the world around I Topic Topic Time Sentence patterns What time is it? Vocabularies Time Jobs What does your do? Farmer, nurse, doctor, teacher Food and drink What’s your favourite food/ drink? Orange juice, noodles, milk, lemonade Suggestion I want to Bookshop, sweet shop Animals What animal you want to see? Zebra, monkey, crocodile, elephant Festivals When’s ? What you ? Children’s Day, Tet,decorate the house, watch fireworks, visit grandparents, make Banh Chung Planing to Where are you going to go this summer? What are you going to do? I’m going to She’s going to Sandcastle, go on a boat cruise, seafood Appearance What does look like? Young, thin, tall Price How much is the ? Jacket, carft, skirt, jumper, sandals, blouse Phone number What’s your phone number Number II Skills: a/ Nghe: - Nghe viết số - Nghe tích - Nghe viết từ thích hợp vào chỗ trống b/ Đọc: - Nhìn tranh đánh dấu - Đọc đoạn văn điền từ thiếu vào chỗ trống - Đọc nối câu c/ Viết: - Nhìn tranh xếp lại thành từ có nghĩa - Sắp xếp trật tự câu d/ Nói : - Trả lời ăn, đồ uống ưa thích; lồi động vật muốn xem - Miêu tả tranh trả lời câu hỏi - Nói theo chủ đề đâu vào kỳ nghỉ hè Các tiêu chuẩn cần đánh giá: KN Nghe Số câu :3 Số điểm:3 Tỉ lệ :30% Đọc Số câu :3 Mô tả KN Nghe nhận biết nghề nghiệp Nghe nhận biết đồ ăn,thức uống, nơi muốn đi, động vật, thời gian Nghe hiểu đoạn hội thoại muốn sở thú Mức Nghe đánh số Nghe tích Nghe viết từ thích hợp vào chỗ trống câu 2đ Nhìn tranh, hiểu câu hỏi đồ ăn, thức uống, nơi muốn đi, ngày lễ Đọc đoạn văn ngắn số kế hoạch Đọc nối câu hỏi với câu trả lời ngoại hình, vật muốn xem, số điện thoại, giá tiền, ngày lễ Mức câu 1đ Đọc đánh dấu Đọc điền từ thiếu vào chỗ trống Đọc nối câu câu Mức Mức Số điểm:3 Tỉ lệ :30% Viết Số câu :2 Số điểm:2 Tỉ lệ :20% Nói Số câu :3 Số điểm:2 Tỉ lệ :20% 1đ Nhìn tranh nhìn từ xếp lại thành từ có nghĩa quần áo, giày dép, ngoại hình, vật Vận dụng kiến thức học để xếp lại từ thành câu có nghĩa 2đ Nhìn tranh viết từ thích hợp vào chỗ trống Sắp xếp lại từ học để thành câu có nghĩa câu 1đ Hỏi trả lời ăn đồ uống ưa thích, vật muốn xem Nhìn tranh trả lời câu hỏi ngày tết, giá Nói theo chủ đề giáo viên đưa kế hoạch đâu làm vào mùa hè câu 1đ Hiểu câu hỏi trả lời câu hỏi Hiểu trả lời câu hỏi cách linh hoạt Nói tự câu 0,5đ 4câu 1đ 0,5 đ Đáp án PART I: LISTENING Question Listen and number (1pt) 1d; 2b; 3c; 4a Audio script A;Can you talk about your parents’ jobs and where they work? B: Yes, ok My father is a farmer He works in the field A: How about your mother? B: She’s a nurse She works in a hospital A: Thanks for your answer B: You’re welcome A: Now, what about you? What does your father do? C: He’s a doctor He works in a hospital A: How about your mother? C: She’s a teacher She works in as primary school A: Thanks for your answer C: You’re welcome Question 2: Listen and tick (1pt) 1a; 2b; 3c; 4a Audio script A: What’s your favourite drink? B: It’s orange juice A: Orange juice B: Yes A: Hi, Phong Where are you going? B: I’m going to the bookshop I want to buy some books A: I like coming to the zoo! B: What animal you want to see, Tony ? A: I want to see monkeys B: Ok Let’s go there A: Mai, it’s time for breakfast now B: What time is it , Mum? A: It’s six o’clock B: Ok , Mum Question Listen and write one word in each bank (1pt) zoo Why crocodiles raining Audio script Tom: Mum, I want to go to the zoo Mum: Why you want to go there? Tom: Because I want to see crocodiles Mum: But it’s raining now Let’s go there later Tom: Yes, Mum PART II: READING Question Look and read Put a tick () or a cross (x) in the box (1pt)  X  X Question Read and write the suitable words in the gaps (1pt) Nha Trang build sandcastle boat cruise seafood Question 3: Read and math Here is an example: (1pt) e b a d PART III: WRITING Question Look at the pictures Look at the letters Write the words (1pt) sandalsp jumper tall elephant Question 2: Reorder the words to make a sentence (1pt) What time is it? The yellow carft is 50.000 dong Phong decorates the house Mai want to buy some books ... Viết: - Nhìn tranh xếp lại thành từ có nghĩa - Sắp xếp trật tự câu d/ Nói : - Trả lời ăn, đồ uống ưa thích; lồi động vật muốn xem - Miêu tả tranh trả lời câu hỏi - Nói theo chủ đề đâu vào kỳ... điểm:2 Tỉ lệ :20% 1đ Nhìn tranh nhìn từ xếp lại thành từ có nghĩa quần áo, giày dép, ngoại hình, vật Vận dụng kiến thức học để xếp lại từ thành câu có nghĩa 2đ Nhìn tranh viết từ thích hợp vào... Nhìn tranh trả lời câu hỏi ngày tết, giá Nói theo chủ đề giáo viên đưa kế hoạch đâu làm vào mùa hè câu 1đ Hiểu câu hỏi trả lời câu hỏi Hiểu trả lời câu hỏi cách linh hoạt Nói tự câu 0,5đ 4câu
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRAN đề KIỂM TRA CUỐI HK II lop 4 , MA TRAN đề KIỂM TRA CUỐI HK II lop 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay