de cuong on tap tieng anh lop 5 hk 2 nam 20162017

8 5 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:04

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP HKII Unit 11 What’s the matter with you? Vocabulary: Matter (n) vấn đề, Feel (v) cảm thấy, Headache (n) đau đầu, Fever (n) sốt, After: sau khi, Toothache (n) đau răng, Earache (n) đau tai, Sore throat (n) đau họng, Stomach ache (n) đau bụng, Dentist (n) nha sĩ Fruit (n) trái cây, Carry (v) mang, vác, Heavy things : đồ vật nặng, Sweet (n) kẹo 1/ Hỏi có chuyện xảy với bạn What’s the matter with you? I have a/an + tên bệnh Ex: What’s the matter with you?chuyện xảy với bạn vậy? I have a headache bị đau đầu 2/ Đưa lời khun nên hay khơng nên làm Should + V : nên Shouldn’t + V: không nên Take a rest: nghỉ ngơi _You should + việc nên làm Yes, I will Thanks Ex: You should go to the doctor Bạn nên đén bác sĩ Yes, I will Thanks Vâng làm, cảm ơn _ You shouldn’t + việc không nên làm OK, I won’t Thanks Ex: You shouldn’t carry heavy things Bạn không nên mang vác vật nặng OK, I won’t Thanks Vâng không làm Unit 12 Don’t ride your bike too fast! match (n) que diêm, climb (v) leo, ride a bike : đạp xe , run down the stairs : chạy xuống cầu thang, match (n) que diêm, climb (v) leo, ride a bike : đạp xe , run down the stairs : chạy xuống cầu thang, Fall off the bike : té xe, Break the arm : té gãy tay, Get a burn: bị bỏng 1/ Ra lệnh cấm đốn khơng nên làm điều có hại Don’t + việc nguy hiểm không phép làm! OK, I won’t Ex: Don’t play with matches! không chơi với que diêm OK, I won’t 2/ Hỏi trả lời lý khơng phép làm điều Why shouldn’t I + việc nguy hiểm không phép làm ? Because you may + nguy hiểm xảy Ex: Why shouldn’t I play with the knife?tại không chơi với dao Because you may cut yourself Bởi bạn bị đứt tay Unit 13 What you in your free time? programme (n) chương trình, surf the Internet: lướt web, go to the cinema: xem phim, clean the house: lao nhà, karate: tập võ ka ta tê, world (n) giới, park (n) cơng viên Hỏi làm khi rảnh: a/ What you in your free time? I + việc làm rảnh EX: What you in your free time? bạn làm khi bạn rảnh? I clean the house Tôi lao nhà b/ What does your + người thân+ in his/her free time? He/She+ việc làm rảnh Ex: What does your mother in her free time? mẹ bạn làm lúc rảnh ? She reads books bà đọc sách Unit 14 What happened in the story? watermelon (n) dưa hấu, happen (v) xảy ra, seed (n) hạt giống, grow – grew : trồng, exchange (v) trao đổi, lucky (a) may mắn, hear – heard : nghe, first : trước tiên, then: sau đó, next: kế tiếp, in the end: cuối cùng, intelligent: thông minh, hard – working: làm việc chăm chỉ, greedy: tham lam, kind: tử tế 1/ hỏi diễn biến câu chuyện What happened in the story? First, Then _ Next, _ In the end, _ 2/ hỏi suy nghĩ câu chuyện What you think of + tên câu chuyện? I think + suy nghĩ thân câu chuyện Ex: What you think of An Tiem? bạn nghĩ An Tiêm I think he’s hard – working Tôi nghĩ người làm việc chăm Unit 15 What would you like to be in the future? Pilot: phi công, Future: tương lai, Architect: kiến trúc sư, Writer: nhà văn, look after: chăm sóc, patient: bệnh nhân, design: thiết kế, astronaut: nhà du hành vũ trụ, fly in space: bay không gian, spaceship: tàu không gian, important: quan trọng, planet: hành tinh, study hard: học chăm chỉ, dream: mơ 1/ hỏi muốn làm nghề trương lai What would you like to be in the future? I’d like to be a/ an + nghề nghiệp Bạn muốn làm nghề tương lai? _ What would you like to be in the future? muốn trở thành phi hành gia I’d like to be an astronaut 2/ hỏi lý lại chọn nghề tương lai Why would you like to be a/an + nghề nghiệp? Because I’d like to + tính đặc trưng nghề nghiêp lý cụ thể thân Ex: Why would you like to be a writer? Tại bạn muốn trở thành nhà văn? Because I’d like to write stories for children tơi muốn viết truyện cho trẻ em Unit 16 Where’s the post office? post office: bưu điện, pharmacy: hiệu thuốc, museum: viện bảo tàng, next to: kế bên, opposite: đối diện, between… and: kia, on the corner of: gốc , at the end of: cuối , go straight ahead: thẳng phía trước Turn left: rẻ trái, Turn right: rẻ phải, walk: bộ, minute: phút 1/ Hỏi đường Excuse me, where’s the + địa điểm muốn đến? It’s + vị trí địa điểm hỏi Ex: Excuse me, where’s the bus stop? trạm xe buýt đâu? It’s opposite the hospital Nó đối diện với bệnh viện 2/ Hỏi phương tiện How can I get to địa điểm hỏi? You can + cách thức lại Ex: How can I get to the market? tơi đến chợ phương tiện You can take a taxi bạn đón xe taxi Unit 17 What would you like to eat? a bowl of tô cua , a carton of hộp giấy , a glass of ly ., a packet of gói , a bar of…một thỏi fresh: tươi, lành, thirsty: khát, sausage: xúc xích, bottle: chai, a healthy diet: chế độ ăn khoẻ mạnh, fruit juice: nước trái cây, vegetables: rau cải, need: cần, meal: bữa ăn How many + danh từ số nhiều đếm được: How much + danh từ số khơng đếm được: 1/ Hỏi muốn dùng đồ ăn thức uống What would you like to eat/ drink? I’d like + tên đồ ăn/ thức uống, please Ex: What would you like to drink?Bạn muốn uống I’d like a glass of orange juice Tôi muốn uống ly nước cam 2/ Hỏi lượng thức uống dùng ngày How many/ much + tên đồ ăn/ thức uống + you eat/ drink every day? I eat/ drink + số lượng Ex: How much rice you eat everyday? bạn ăn cơm ngày? I eat two bowls ăn hai tô Unit18: WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW? -weather forecast:dự báo thời tiết, foggy:có sương mù, stormy:bão tố, spring:mùa xuân, summer:mùa hè, winter:mùa đông, autumn:mùa thu, rain:mưa, wind:gió 1/ Hỏi thời tiết ngày mai What will the weather be like tomorrow? It will be and Ex: What will the weather be like tomorrow? Thời tiết ngày mai nào? It will be hot and sunny Trời nóng có nắng 2/ Hỏi thời tiết vào mùa đất nước bạn What’s like in your country? It’s usually There is/are Ex: What’s spring like in your country? Thời tiết mùa xuân nước bạn It usually cold and windy Trời thường lạnh có gió Unit 19: WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT? 1/ Hỏi lựa chọn nơi viếng thăm Which place would you like to visit, địa điểm or địa điểm 2? I’d like to visit + địa điểm lựa chọn Ex: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?bạn muốn viếng thăm viện bảo tàng chùa? I’d like to visit a pagoda muốn viếng thăm chùa 2/ Hỏi suy nghĩ nơi viếng thăm What you think of + địa điểm? It’s more + tính từ miêu tả + than I expected Ex: What you think of Tran Quoc Pagoda? Bạn nghĩ chùa Trấn Quốc It’s more beautifull than I expected Nó xinh đẹp tơi mong đợi Unit 20: WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE? A B big Bigger small Smaller large Larger busy Busier Noisy Noisier Hỏi so sánh hai địa điểm a/ tính từ ngắn Which one is + tính từ ngắn + ER, địa điểm or địa điểm 2? I think địa điểm vượt trội + is Ex: Which one is bigger,New York City or Sydney ?nơi lớn thành phố New York hay Sydney I think New York City is tơi nghĩ New York b/ tính từ dài Which one is more + tính từ dài, địa điểm or địa điểm 2? I think địa điểm vượt trội + is Ex: Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang ? Nơi đẹp thành phố Hạ Long hay Nha Trang I think Ha Long City is nghĩ thành phố Hạ Long REVISION I.Em khoanh tròn từ khác loại với từ lại: warm weather cool cloudy bookshop airport post office welcome camping spring skiing fishing How What That Who wrote watched drew bought fever better cough toothache picnic badminton chess volleyball autumn usually spring winter II.Em chọn đáp án cách khoanh tròn A,B,C D, điền từ vào chổ trống để hoàn thành câu: 1.Alan and his friends to Tuan Chau Island last week A.go B.are going C.went D.to go 2.They traveled to Hanoi bus A.by B.in C.on D.with 3.We are going _Ha Long Bay next Sunday A.visit B.visited C.to visit D.visiting 4.How is it from here to Hanoi? A.often B.old C.many D.far 5.What you usually Autumn? A.on B.in C.at D.to 6.What is the like today? - It’s sunny and hot A.seasons B.matter C.weather D.summer 7. did you last weekend? - I went to the cinema A.Where B.What C.How D.When 8.Where _you yesterday? - I was at home A.are B.were C.is D.was III.Em xếp lại từ sau để tạo thành câu có nghĩa: 1.was/ in/ Nam/ Hanoi/ last month →………………………………………………………………… 2.usually/ badminton/ in/ play/ I/ summer →………………………………………………………………… 3.weather/ in/ what’s/ the/autumn/ like/ ? →………………………………………………………………… 4.month/ We/ last/ visited/ weekend/ Tuan Chau Island →………………………………………………………………… 5.National Park/ They/ going/ the/ to/ are/ tomorrow →………………………………………………………………… 6.did/ yesterday/ you/ what/ do/ ? →……………………………… IV.Em chọn từ cho sẳn,điền vào chổ trống để hoàn thành hội thoại: visit, How, far, train, going A:What are you (1) _this summer holiday? B:I’m going to (2) _Ho Chi Minh City AHow (3) is it from here? B:It’s about 1,800 kilometers A: (4) _are you going? B:By (5) IV.Em trả lời câu hỏi sau: 1.Where were you yesterday? →……………………………………………… 2.What’s the weather like today? →……………………………………………… 3.What you usually in summer? →……………………………………………… 4.What did you last night? →……………………………………………… 5.What are you going to tomorrow? →……………………………………………… 6.Where are you going next weekend? →………………………………………………… 7.How far is it from your house to school? →……………………………………………… 8.How you go to school? →……………………………………………… Matching (1pt) A What’s your name? 0- a Do you like watching cartoons? 1- 2.Who are the characters in the story 2- What’s the matter with you? 3- What would you like to eat ? 4- WRITING Question 1: Write the correct words with B a My name’s Hoa b I’d like a bowl of noodles, please c I’ve got a toothache d No,I don’t e Mai An Tiêm and his family the following pictures (1.5pt) Tom would like to be a Don’t climb the _ You may fall and break your leg My sister likes reading _ _ very much Question 2: Put the words in oder to make the sentences (1pt) you? /matter / with / What’s / the …………………………………………………………… often / cartoons / watches / TV /He / on ……………………………………………………………… will / What / like /the weather / be /tomorrow?/ ……………………………………………………………… 4.like / I / would / an / apple ………………………………………………………………… DRAW A LINE TO MATCH EACH QUESTION WITH THE ANSWER What will the weather be like tomorrow? a It's a small village in the countryside How far is it from here to Hanoi? b It's often cold What does this sign mean? c You can go by bus What's your hometown like? d Go straight ahead It's opposite the cinema How did the accident happen? e By coach How can I get to the zoo? f It means we mustn't cross the road Where's the post office? g It’ll be a large house It’s got a yard What's winter like in your country? h I went to Tri Nguyen Aquarium How long does it take to get there by train? i You may fall off your bike 10 What's the matter with you? k He shouldn't play with a lighter 11 What’s your village like? l The fox asked “Will you give me some meat?” 12 What happened at the end of the story? m A motorbike rider hit him 13 What shouldn't he do? n Because they may drown 14.What did you on your holiday? o It will be in the mountains 15 What character in the story you like? p Tokyo is 16 What will you have in your dream house? q The fox used tricks to get the meat from the crow 17 What did you in Nha Trang? s It's about 40 kilometers 18 Why shouldn’t they jump into the river? t I've got a toothache 19 What happen first? r Robots They'll the housework 20 What will your dream house be like? x I listen to music 21 How did you get to your hometown? u It will be hot and sunny 22 What you in your free time? v Ten hours 23.Where will your dream house be? w It’s beautiful It’s hasn’t got a lot of cars 24 Which city is bigger, Tokyo or London? y I like the fox because it is clever 25 Don’t ride too fast VI/ PUT THE QUESTIONS FOR THESE ANSWERS z I went to Malaysia .to the zoo ? - You can get there by bus .Phu Quoc Island? - You can get there by ship .the post office? - Go along that street It's by the lake .the nearest bookshop? - Go straight ahead It's on the right How .? - A motorbike rider hit him .live? - I live in a village What's like? - I'ts beautiful It's got a lot of parks New York like? -It's modern It's got a lot of buildings ? - There will be a robot I'll use it to the housework 10 ? - I have got a stomachache 11 free time? - I go camping and surf the Net 12 by plane? - hours 13 tomorrow? - It’ll very cold and snowy 14 ? - There will be a fridge I’ll use it to keep food fresh 15 ? - You should use some eye drops 16 ? - You may get a burn 17 like? - I like Snow White She’s very beautiful 18 ? - It’ll be a large house It’s got a yard 19 the cat? - Because it may scratch his face 20 your country? It’s often hot There is much rain V ANSWER THESE QUESTIONS Where is your hometown? How often you get there? How you get there? How long does it take you to get there? What is your hometown like? Where did you go for Tet? Did you get to your hometown? What are the seasons in the North of Vietnam? What are the seasons in the central and the south of Vietnam? 10 What is summer like in your country? 11 What is spring like in your country? 12 What is Autumn like in your country? 13 What is winter like in your country? 14 What you in your time? 15 What’s your dream house be like? VI FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT WORDS What are you ? (draw / drawing / drew) What your dream house be like ? (do / did / will) It'll be a large house a yard in the front (It's / It's got / They've got) What will your dream house ? (like / be like / be) They should not jump into the water They may (drown / hot / crawl) My dream house be by the sea (is / will / were) I went to my hometown (for bus / in bus / by bus) It’s very cold in……………(Summer / Autumn / Spring / Winter) How does it take you to get to your hometown? (far/ long/ often) 10 How you play badminton ? - Every afternoon (often / long / far) 11 How you get to your hometown ? - I went there by taxi (do / did / does) 12 Where you go last month ? - I went to my home village (do / does / did) 13 I ………use it to learn English (am / do/ will) 14 It’s very warm in……………(Summer / Autumn / Spring / Winter) 15 I’ve got a ……… You should drink hot milk (headache / sore eyes / cold) 16 There are …… seasons in Central (two / three / four) 17 What…….you in Da Nang ? – I went to Ba Na hills (do/ will / did) 18 It’s very cool in……………(Summer / Autumn / Spring / Winter) 19 Don’t play with the dog It may you (burn / bite / cut) 20 It’ll be a modern flat in the…………… (village / mountain / city) 21 It’ll be a cottage……….the sea (in/ by/ at) 22 I’ve got a backache You shouldn’t……… (eat sweets /drink medicine / carry heavy things) 23 We often……………sightseeing in our free time (watch / go / have) 24 Which city is ………, Da Nang or Ha An? (small / smallest / smaller) 25 There are four……… in our country (weather / months / seasons) 26 I often ……… football matches on TV (see / listen / watch ) 27 I like Conan Kudo He’s ………… (beautiful/ talented/ tricky) 28 It’s vey hot in……………( Summer / Autumn / Spring / Winter) 29 How is it form here to your hometown? (old / long / far) 30 Don’t play with……… You may get a burn ( knife / cat / lighter) 31 There are four seasons in ………….( the south / central / the north) 32 Where is HCM city? – It’s in………… of Vietnam (the south / central / the north) 33 You can avoid……… when you are careful (helmets / accidents / motorbikes) 34 Don’t …………down the staircase (ride / swing / glide) 35 We went to Hanoi…….train (with/ on / by) 36 ……….play with a sharp tool such as a knife (Does not / Did not / Do not) 37 Get your sister to……… A helmet when she is on a bike or motorbike (wear / ride / glide) 38 …….let your younger brother or sister play with lighters (Always / Sometimes / Never) 39 Her……….house will be in the countryside (dream / small / beautiful) 40 My favourite detective………is Case Close (character / story / book) ... beautiful It’s hasn’t got a lot of cars 24 Which city is bigger, Tokyo or London? y I like the fox because it is clever 25 Don’t ride too fast VI/ PUT THE QUESTIONS FOR THESE ANSWERS z I went to Malaysia... seasons) 26 I often ……… football matches on TV (see / listen / watch ) 27 I like Conan Kudo He’s ………… (beautiful/ talented/ tricky) 28 It’s vey hot in……………( Summer / Autumn / Spring / Winter) 29 ... Winter) 19 Don’t play with the dog It may you (burn / bite / cut) 20 It’ll be a modern flat in the…………… (village / mountain / city) 21 It’ll be a cottage……….the sea (in/ by/ at) 22 I’ve got a
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong on tap tieng anh lop 5 hk 2 nam 20162017 , de cuong on tap tieng anh lop 5 hk 2 nam 20162017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay