GIÁO ÁN TIỂU HỌC ChiecnonMsNam (1)

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:04

Giới thiệu: Trò chơi gồm vòng thi, vòng thi câu hỏi Chúng ta bốc thăm để xem người chơi Người chơi quay nón để tính điểm trả lời Nếu trả lời tiếp tục quay khơng có câu trả lời rơi vào ô lượt, điểm, phần thường, may mắn, gấp đơi, chia đơi Lúc nhường quyền quay nón cho người chơi Giới thiệu: Ô chữ gồm chữ cái, tên thủ nước áo 90 Ơ ỢT Ư tL ấ M 30 90 10 0 Đ Ấ P 90 G I 10 10 70 0 PHẦ N T H ƯỞN G 80 ắn 40 VÒNG 30 20 m ểm ay ất M 10 0 DỪNG 90 80 M Đ ÔI QUAY CHIA 50 20 Ô chữ 90 ắn ất m 10 0 ểm 0 PH Ầ N THƯ ỞNG Ô Ợ LƯ t Mấ T 0 30 90 10 50 Đ 90 Ấ P I 10 10 70 0 G 40 VÒNG 30 80 DỪNG 20 ay M 90 80 M ĐÔ I QUAY CHIA 50 20 Ô chữ 90 I Ợ LƯ t Mấ T Ô 30 90 10 0 Đ Ấ P 90 G 10 10 70 PHẦ N T HƯỞ NG 80 ắn 40 VÒNG 30 20 m ểm ay 0 DỪNG ất 10 80 M ĐÔ I 0 90 M CHIA QUAY 20 Ơ chữ Vòng 1: tên thủ đô NƯỚC ÁO V I E N N Quay nón A Đáp án Giới thiệu: Ơ chữ gồm chữ cái, tên thủ đô nước áo 90 Ô ỢT Ư tL ấ M 30 90 10 0 Đ Ấ P 90 G I 10 10 70 0 PHẦ N T H ƯỞN G 80 ắn 40 VÒNG 30 20 m ểm ay ất M 10 0 DỪNG 90 80 M Đ ÔI QUAY CHIA 50 20 Ô chữ 90 ắn ất m 10 0 ểm 0 PH Ầ N THƯ ỞNG Ô Ợ LƯ t Mấ T 0 30 90 10 50 Đ 90 Ấ P I 10 10 70 0 G 40 VÒNG 30 80 DỪNG 20 ay M 90 80 M ĐÔ I QUAY CHIA 50 20 Ô chữ 90 I Ợ LƯ t Mấ T Ô 30 90 10 0 Đ Ấ P 90 G 10 10 70 PHẦ N T HƯỞ NG 80 ắn 40 VÒNG 30 20 m ểm ay 0 DỪNG ất 10 80 M ĐÔ I 0 90 M CHIA QUAY 20 Ô chữ Giới thiệu: Ô chữ gồm chữ cái, tên thủ đô nước áo 90 Ô ỢT Ư tL ấ M 30 90 10 0 Đ Ấ P 90 G I 10 10 70 0 PHẦ N T H ƯỞN G 80 ắn 40 VÒNG 30 20 m ểm ay ất M 10 0 DỪNG 90 80 M Đ ÔI QUAY CHIA 50 20 Ô chữ 90 ắn ất m 10 0 ểm 0 PH Ầ N THƯ ỞNG Ô Ợ LƯ t Mấ T 0 30 90 10 50 Đ 90 Ấ P I 10 10 70 0 G 40 VÒNG 30 80 DỪNG 20 ay M 90 80 M ĐÔ I QUAY CHIA 50 20 Ô chữ 90 I Ợ LƯ t Mấ T Ô 30 90 10 0 Đ Ấ P 90 G 10 10 70 PHẦ N T HƯỞ NG 80 ắn 40 VÒNG 30 20 m ểm ay 0 DỪNG ất 10 80 M ĐÔ I 0 90 M CHIA QUAY 20 Ô chữ Vòng 3: tên thủ NƯỚC ÁO V I E N N Quay nón A Đáp án Giới thiệu: Ô chữ gồm chữ cái, tên thủ đô nước áo 90 Ô ỢT Ư tL ấ M 30 90 10 0 Đ Ấ P 90 G I 10 10 70 0 PHẦ N T H ƯỞN G 80 ắn 40 VÒNG 30 20 m ểm ay ất M 10 0 DỪNG 90 80 M Đ ÔI QUAY CHIA 50 20 Ô chữ 90 ắn ất m 10 0 ểm 0 PH Ầ N THƯ ỞNG Ô Ợ LƯ t Mấ T 0 30 90 10 50 Đ 90 Ấ P I 10 10 70 0 G 40 VÒNG 30 80 DỪNG 20 ay M 90 80 M ĐÔ I QUAY CHIA 50 20 Ô chữ 90 I Ợ LƯ t Mấ T Ô 30 90 10 0 Đ Ấ P 90 G 10 10 70 PHẦ N T HƯỞ NG 80 ắn 40 VÒNG 30 20 m ểm ay 0 DỪNG ất 10 80 M ĐÔ I 0 90 M CHIA QUAY 20 Ơ chữ Vòng 4: tên thủ đô NƯỚC ÁO V I E N N Quay nón A Đáp án đb Giới thiệu: Ô chữ gồm chữ cái, tên thủ đô nước áo tr tr iệ u 20 u iệ 10 50 triệ u QUAY DỪNG ệu i tr triệu tr i ệu 80 biệt THƯỞNG VỊNG ĐặC 30 TRIỆU PHẦN Ơ chữ tr tr iệ u 20 u iệ 10 50 triệ u QUAY DỪNG ệu i tr triệu tr i ệu 80 biệt THƯỞNG VỊNG ĐặC 30 TRIỆU PHẦN Ơ chữ tr tr iệ u 20 u iệ 10 50 triệ u QUAY DỪNG ệu i tr triệu tr i ệu 80 biệt THƯỞNG VÒNG ĐặC 30 TRIỆU PHẦN Ơ chữ Vòng ĐẶC BIỆT: tên thủ NƯỚC ÁO V I E N N Quay nón A Đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC ChiecnonMsNam (1) , GIÁO ÁN TIỂU HỌC ChiecnonMsNam (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay