tóm tắt tiểu luận Phân tích các nguyên tắc chọn luật áp dụng để xác định hiệu lực pháp lí của hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 12:02

“Phân tích các nguyên tắc chọn luật áp dụng để xác định hiệu lực pháp lí của hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam.”NỘI DUNGI. LÝ LUẬN CHUNG 1. Khái niệm hợp đồng có yếu tố nước ngoàiCăn cứ vào khoản 2 điều 663 bộ luật dân sự 2015 ta có thể hiểu: Hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài là hợp đồng dân sự có chủ thể nước ngoài tham gia; căn cứ pháp lý làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt hợp đồng xảy ra ở nước ngoài hoặc theo pháp luật nước ngoài; tài sản liên quan đến hợp đồng nằm ở nước ngoài. 2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồngTheo quy định tại Điều 117 BLDS 2015 thì Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là:Thứ nhất, theo như pháp luật dân sự, để có thể thực hiện được giao dịch dân sự thì bạn phải có những năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp. Thứ hai, Chủ thể phải thực hiện giao dịch tự nguyện. Thứ ba, giao dịch dân sự phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật , không được vi phạm pháp luật và trái đạo đực xã hội. II. CÁC NGUYÊN TẮC CHỌN LUẬT ÁP DỤNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM1.Nguyên tắc xác định luật áp dụng đối với tư cách chủ thể giao kết hợp đồng Để xác định tư cách chủ thể giao kết hợp đồng thường căn cứ vào năng lực pháp luật và năng lực hành vi và căn cứ vào năng lực pháp luật của các bên chủ thể và trong hợp đồng được quy định trong các văn bản pháp luật.Đối với cá nhân nước ngoài, năng lực pháp luật và năng lực hành vi “Phân tích nguyên tắc chọn luật áp dụng để xác định hiệu lực pháp lí hợp đồng có yếu tố nước theo pháp luật Việt Nam.” NỘI DUNG I LÝ LUẬN CHUNG Khái niệm hợp đồng có yếu tố nước ngồi Căn vào khoản điều 663 luật dân 2015 ta hiểu: Hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi hợp đồng dân có chủ thể nước ngồi tham gia; pháp lý làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt hợp đồng xảy nước theo pháp luật nước ngoài; tài sản liên quan đến hợp đồng nằm nước Điều kiện có hiệu lực hợp đồng Theo quy định Điều 117 BLDS 2015 Điều kiện có hiệu lực giao dịch dân là: Thứ nhất, theo pháp luật dân sự, để thực giao dịch dân bạn phải có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp Thứ hai, Chủ thể phải thực giao dịch tự nguyện Thứ ba, giao dịch dân phải tuân thủ theo quy định pháp luật , không vi phạm pháp luật trái đạo đực xã hội II CÁC NGUYÊN TẮC CHỌN LUẬT ÁP DỤNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.Nguyên tắc xác định luật áp dụng tư cách chủ thể giao kết hợp đồng Để xác định tư cách chủ thể giao kết hợp đồng thường vào lực pháp luật lực hành vi vào lực pháp luật bên chủ thể hợp đồng quy định văn pháp luật Đối với cá nhân nước ngoài, lực pháp luật lực hành vi bên chủ thể hợp đồng hầu hết luật pháp nước quy định việc xác định lực pháp luật lực hành vi bên chủ thể hợp đồng có yếu tố nước ngồi vào luật nhân thân họ Khi có xung đột pháp luật xác định tư cách chủ thể tham gia kí kết hợp đồng, bên áp dụng luật quốc gia mà đương công dân Pháp luật Việt Nam quy định lực pháp luật lực hành vi dân cá nhân người nước ngooài khoản Điều 673 BLDS 2015và Điều 674 BLDS 2015 thấy lực giao kết hợp đồng chủ thể cá nhân thấy lực giao kết hợp đồng chủ thể cá nhân vào luật quốc tịch cá nhân Trong trường hợp hợp đồng giao kết thực Việt Nam lực giao kết hợp đồng cá nhân xác định theo pháp luật Việt Nam Năng lực pháp luật chủ thể pháp nhân quy định Điều 676 BLDS 2015 Theo đó, lực pháp luât dân pháp nhân xác định theo pháp luật nước mà pháp nhân có quốc tịch (Khoản Điều 676 BLDS 2015) Tuy nhiên, trường hợp pháp nhân nước xác lập, thực giao dịch dân Việt Nam lực pháp luật dân pháp nhân nước ngoồi xác định theo pháp luật Việt Nam (Khoản Điều 676 BLDS 2015) Theo quy định Điều 676 BLDS 2015 có tính ngun tắc đây, thấy việc xác định lực giao kết hợp đồng chủ thể pháp nhân nớc ngooài vào luật nước mà pháp nhân có quốc tịch Trong trường hợp pháp nhân nước ngooài xác lập thực hợp đồng Việt Nam lực giao kết hợp đồng pháp nhân nước ngooài vào pháp luật Việt Nam Nguyên tắc xác định luật áp dụng hình thức BLDS 2015 khơng có quy định cụ thể hình thức thỏa thuận lựa chọn pháp luật mà có quy định pháp luật áp dụng hình thức hợp đồng Thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng dạng thỏa thuận hợp đồng nên áp dụng quy định hình thức hợp đồng cho hình thức thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng Khi đó, bên lựa chọn pháp luật Việt Nam để điều chỉnh hợp đồng mình, thân thỏa thuận lựa chọn pháp luật phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam hình thức Thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi lập thành văn bản, lời nói hành vi cụ thể Như vậy, suy thỏa thuận luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải văn nằm hợp đồng dạng điều khoản, văn riêng Nguyên tắc xác định luật áp dụng nội dung hợp đồng 3.1 Trong trường hợp bên thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng Theo quy định khoản Điều 683 BLDS 2015 cho phép bên hợp đồng thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng hợp đồng Pháp luật áp dụng bên thảo thuận lựa chọn không áp dụng trường hợp quy định khoản 4,5,6 điều luật Theo quy định khoản Điều 683 BLDS 2015 riêng hợp đồng có đối tượng bất động sản hệ thuộc luật áp dụng hệ thuộc luật nước nơi có bất động sản Khoản điều 683 quy định luật bên lựa chọn mà ảnh hưởng đến quyền lợi tối thiểu người lao động, người tiêu dùng theo quy định pháp luật Việt Nam quy định pháp luật bên lựa chọn khơng áp dụng Lúc này, hệ thuộc luật thay pháp luật Việt Nam 3.2 Nguyên tắc chọn luật áp dụng với nội dung hợp đồng trường hợp bên không thỏa thuân luật áp dụng Trong trường hợp bên quan hệ hợp đồng khơng có thỏa thuận pháp luật áp dụng nội dung hợp đồng quan tài phán lựa chọn luật áp dụng Theo quy định Khoản Điều 683 BLDS 2015 thì: “Trường hợp bên không có thoả thuận pháp luật áp dụng pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó với hợp đồng đó áp dụng.” Hệ thống pháp luật nước coi có mối liên hệ gắn bó quy định khoản Điều 683 BLDS 2015 Mặc dù lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khơng có xung đột pháp luật vấn đề liên quan đến hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ lại hồn tồn xảy xung đột pháp luật, quan hệ hợp đồng có yếu tố nước Trong quy định Điều 769 BLDS 2015 xác định pháp luật áp dụng pháp luật pháp luật nơi cư trú cá nhân nhận quyền nơi thành lập pháp nhân nhận quyền - Đối với hợp đồng lao động, pháp luật coi gắn bó với hợp đồng pháp luật nước nơi người lao động thường xuyên thực công việc Nếu người lao động thường xuyên thực công việc nhiều nước khác không xác định nơi người lao động thường xuyên thực công việc pháp luật nước có mối liên hệ gắn bó với hợp đồng lao động pháp luật nước nơi người sử dụng lao động cư trú cá nhân thành lập pháp nhân - Đối với hợp đồng tiêu dùng, pháp luật coi gắn bó với hợp đồng pháp luật nước nơi người tiêu dùng cư trú III THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CHỌN LUẬT ÁP DỤNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP Một số hạn chế việc lựa chọn luật áp dụng để xác định hiệu lực pháp lý hợp đồng - Về khả chọn nhiều hệ thống pháp luật áp dụng cho hợp đồng: Thực tiễn cho thấy có hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi có nội dung dài bao gồm nhiều vấn đề khác Chính vậy, phát sinh nhu cầu thực tế bên cần thỏa thuận chọn nhiều hệ thống pháp luật hệ thống pháp luật áp dụng điều chỉnh phần hợp đồng Thậm chí thỏa thuận chọn luật áp dụng cho tồn hợp đồng có trường hợp bên lựa chọn nhiều luật áp dụng cho hợp đồng để phòng ngừa tình hệ thống pháp luật khơng điều chỉnh hết vấn đề hợp đồng BLDS 2015 không cho biết cách minh thị bên có lựa chọn nhiều hệ thống luật áp dụng cho hợp đồng hay khơng điều đặt nhiều khó khăn thực tiễn – Về hình thức của thỏa thuận: Quy định hình thức thể thỏa thuận chọn luật áp dụng hợp đồng Trong phần lớn trường hợp, bên hợp đồng thể rõ ràng ý chí việc lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng Tuy nhiên, số trường hợp khác, bên rõ ràng ý chí quy định theo kiểu “thỏa thuận ngầm” xảy tranh chấp việc xác định luật áp dụng giải phức tạp BLDS 2015 khơng có quy định cụ thể hình thức thỏa thuận lựa chọn pháp luật mà có quy định pháp luật áp dụng hình thức hợp đồng Kiến nghị hoàn thiện pháp luật - Về khả chọn nhiều hệ thống pháp luật áp dụng cho hợp đồng: BLDS 2015 không đưa câu trả lời Dựa vào nguyên tắc tự thỏa thuận nội dung mà pháp luật khơng cấm, việc lựa chọn nhiều hệ thống pháp luật áp dụng cho hợp đồng - Về hình thức của thỏa thuận: trước chưa rõ ràng văn bản, bên quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngồi nên thể thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng thỏa thuận thay đổi pháp luật áp dụng cho hợp đồng văn ... việc lựa chọn luật áp dụng để xác định hiệu lực pháp lý hợp đồng - Về khả chọn nhiều hệ thống pháp luật áp dụng cho hợp đồng: Thực tiễn cho thấy có hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi có nội dung... lựa chọn pháp luật Việt Nam để điều chỉnh hợp đồng mình, thân thỏa thuận lựa chọn pháp luật phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam hình thức Thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng. .. hợp đồng pháp luật nước nơi người tiêu dùng cư trú III THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CHỌN LUẬT ÁP DỤNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP Một
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt tiểu luận Phân tích các nguyên tắc chọn luật áp dụng để xác định hiệu lực pháp lí của hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam, tóm tắt tiểu luận Phân tích các nguyên tắc chọn luật áp dụng để xác định hiệu lực pháp lí của hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay