TOAN 8 DAI SO BT TUAN 23

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:36

Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 23TOÁN CHỦ ĐỀ : GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - CHỨA ẨN MỞ MẪU Bài tốn 1: Giải phương trình sau 1) x   15  3x 2) 25   30  x   x  19 3) 10    3x   4 4) 2x   5x  5) 11x  42  2x  100  9x  22 6) 2x    5x    x  3 7)  x  3  5x  1  5x 8) x  x    x  x  3 9) 10x   5x  4x  12 10) 5x   4 . 2   44  (24  2x) Bài tốn 2: Giải phương trình sau 1) 2) 3) 4) 5) 3x  3x     2x x 3  2x 6 3   13  2 x       x  5  5  2x   4x  5x   2x  12 x  2x   3 x  3 4x  10,5 3 x  1 7)   6 10  3x  1   3x  1 3x  8) 5  10 x  3 2x  1 2x  3 x  1  12x 9)    12 2x  5x  10)   x  13 6) x  Bài tốn 3: Giải phương trình sau 1)  x  5.  x   2) x   x   x   3)  4x  10  24  5x   4)  2x  5 3x    5)  2x  1 3x  1  Bài toán 4: Giải phương trình sau 6) x  x  1  7)  5x  3  x    x  1  8)  x  1 x  5 3x  8   x  1 x  2 x  3  10)  x  1 2x  5  3x   9) Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn 1)  x   3x  1  x   11)  x   5x    x  16  2)  4x  1 x  3   x  3 5x   3)  x  1  x  1   x  1  2x   12)  x    4x   x  4x   x   3x  1  x  36  4)  x  1 5x  3   3x  8 x  1 14)  x  3 x  5   x  3 3x    5)  2x  1  4x     2x  1  x  12  15)  4x  1 x  3   x  3 5x    16)  x  1  x  5x     x  1  6)  3x  1    x  3x  1  7) 3 x  1 2x  1   x  8 x  1 17) x  x  x   8)   3x  x  11   3x    5x  18) x  x  x   9) 3x  25x  15  35  5x  3  19) x  5x  x   20)  x  1 x  x  10)  x    3 x    13) Bài toán 5: Giải phương trình sau 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 7x   x 1   7x   1 x 3 x 3 x2 x2   x 1 x 1 x 1 x   x 1 x 1 x 1 x  0 x 1 x 1 x 2x   x2 x2 x 4 x 1 12   1 x2 x2 x 4 x 1  x2 x 4 11) 12) 13) 14) 15) 16) x 5 x 5 20   x  x  x  25 76 2x  3x  5   x  16 x  4  x 3x  9x   3x  2  3x 9x   6x    4x 4x  16x    5x   5x 1  5x  x  3 x x 2x    x  3  x  1  x  1 3 3x 2x   17) x 1 x 1 x  x 1 2x    18) x 1 x 1 x  x 1 x4 x 1 2x    19) 2x  5x  2x  7x  2x  7x  Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn 10)  6x 9x  x  3x      x2 x2 x2  20) x 1 x 1   x  x  x  x  x  x  x  1 Bài tốn 6: Giải phương trình sau 1) 2x  5x   11)  x  5  16  2) x  4x   12)  x    25  3) x  x  12  13) 25    x   4) x  3x   14)  x  3   x  1  5) x  5x   15)  3x     x  1  6) 4x  12x   16)  7x     2x  1  2 2 2 2 7) 4x  4x   17)  x    2x  3   x    x  1 8) x  3x   9) 3x  22x  16  10) 2x  7x  15  18) x  25x  19) x  16x  20) x  5x  6x  CHỦ ĐỀ : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Bước 1: Lập phương trình - Chọn ẩn số đặt điều kiện cho ẩn số Lưu ý : + Thơng thường tốn hỏi tơi gọi ẩn Hỏi qng đường gọi quãng đường ẩn, hỏi số học sinh lớp 8A gọi số học sinh lớp 8A ẩn Hỏi số viên bi gọi số viên bi ẩn + Đặt điều kiện cho ẩn Vì dụ : quãng đường phải DƯƠNG nên nhiều bạn đặt x thuộc Z mà quên quãng đường 45,6km chẳng hạn x thuộc Z sai, nên x phải lớn + Nếu hỏi số học sinh số học sinh khơng thể số thập phân nên bắt buộc x phải thuộc N* + Nên đặt điều kiện cho ẩn nên quy thực tế dễ đưa điều kiên (cái nên đăng kí học lớp Thầy Quyền dễ dàng hiểu ahihi) Toán – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn - Biểu diễn đại lượng chưa biết theo ẩn số đại lượng biết (lưu ý: đề không cho thừa yếu tố, phải hiểu rõ câu từ để biểu diễn đại lượng - Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ đại lượng Bước : Giải phương trình Khi làm quen dạng tập giải phương trình tới đoạn ngon Bước : Trả lời : Kiểm tra nghiệm tìm có thỏa mãn điều kiện đề khơng kết ln tốn Vì dụ : Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h Lúc người với vận tốc 30km/h nên thời gian thời gian 20 phút Tính độ dài quãng đường AB Phân tích tốn này: - Hỏi qng đường nên gọi x độ dài quãng đường - Nên tóm tắt toán để dễ dàng hiểu x (km) quãng đường, vận tốc (km/h) nên thời gian phải đổi > đổi 20 phút = 1/3 - Đi vận tốc nhanh > phải thời gian nên : Thời gian (30km/h) + 1/3 = thời gian (25km/h) Nên tốn trình sau : Giải Bước : Gọi x (km) độ dài quãng đường AB (x > 0) x - Thời gian mà người từ A đến B với vấn tốc 25km/h : 25 (h) x - Thời gian mà người từ B A với vận tốc 30km/h :30 (h) - Vì thời gian thời gian 20 phút = 1/3 nên ta có phương trình sau : x x + = 30 25 GPT : x = 50 (thỏa mãn) Vậy độ dài quãng đường AB 50 (km) Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài tốn : Một ca - nơ xi dòng từ A đến B hết 20 phút ngược dòng từ B A hết Biết vận tốc dòng nước 3km/h Tính vấn riêng cano? Đ/S : Vxuôi = Vcano + Vnước ; Vngược = Vcano - Vnước Vcano = 15km/h Bài toán : Một ô tô dự định từ A đến B với vận tốc 48km/h Sau xe hỏng phải dừng lại 15 phút Do để đến B dự định ô tô phải tăng vận tốc thêm 6km/h Tính quãng đường AB Đ/S : 540km Bài toán : Một người dự định từ A đến B thời gian quy định với vận tốc 10km/h Sau nửa quãng đường người nghỉ 30 phút nên để đến B dự định người tăng vận tốc lên 15km/h Tính độ dài quãng đường AB Đ/S : 30km Bài toán : Hai cano khởi hành từ A đến B Cano thứ chạy với vận tốc 20km/h, cano thứ chạy với vận tốc 24km/h.Trên đường cano thứ dừng 40 phút sau tiếp tục chạy Tính chiều dài quãng đường AB biết hai cano đến B lúc Đ/S : 80km Bài toán : Hai điểm cách 56km Lúc 6h45 phút người xe đạp từ A đến B với vận tốc 10km/h Sau 2h người xe đạp từ B đến A với vận tốc 14km/h Hỏi đến hai người gặp điểm gặp cách A km? Đ/S : 10km HẸN GẶP CÁC EM Ở BÀI TẬP TUẦN TỚI Việc khó hôm việc dễ ngày mai Nếu bạn chọn việc đơn giản bạn gặp việc khó khăn Nhưng bạn chọn việc khó khăn bạn gặp việc đơn giản ... 1 x 1 x  x 1 2x    18) x 1 x 1 x  x 1 x4 x 1 2x    19) 2x  5x  2x  7x  2x  7x  Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 09 38. 59.66 98 – sưu tầm biên so n 10)  6x 9x  x  3x...  3x  1    x  3x  1  7) 3 x  1 2x  1   x  8  x  1 17) x  x  x   8)   3x  x  11   3x    5x  18) x  x  x   9) 3x  25x  15  35  5x  3  19) x  5x...Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 09 38. 59.66 98 – sưu tầm biên so n 1)  x   3x  1  x   11)  x   5x    x  16  2)  4x  1 x  3
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN 8 DAI SO BT TUAN 23 , TOAN 8 DAI SO BT TUAN 23

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay