TOAN 8 DAI SO BAI TAP TUAN 23

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:36

Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – Sưu tầm biên soạn TUẦN 23 BÀI TẬP TỐN ƠN TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – GIẢI BÀI TỐN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ : GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI Bài toán : Giải phương trình sau a) b) c) d) e) |x – 5| = |2x – 5| = |3x – 2| = -5 |x – 7| = |2 – 7x| = 12 f) |8x + 12| = 12 g)|1234x – 2017| = -9 h) |4x + 5| = k) |5x – 2x| = 20 l) |3 – 5x| = -6 Bài tốn : Giải phương trình sau a) b) c) d) e) |3x| = 2x – |4x| = 2x + 14 |-5x| - 16 = 3x |5x| = x – 12 |2x| = 4x + f) |-2x| = x - g) |-8x| = 3x + h) |6x| = 4x + k) |3x + 2| = 2x - l) |5 – 4x| = x Bài tốn : Giải phương trình sau a) b) c) d) e) f) |x + 3| = 3x – |7 – x| = 5x + |x – 1| = 3x – |2x – 2| = -x + |2x – 5| = x + |4 + 2x| = - 4x g) |x – 4| + 3x = h) |x + 6| = 2x + k) |5 – 2x| = – x l) |x + 15| = 3x - m) |x + 4| = 2x - n) ||x – 7| - = x Bài toán : Giải phương trình sau a) b) c) d) |2 – x| = |2x – 3| |x + 3| = |5 – x| |3x – 1| - |2x + 3| = |5x – 3| = 2x2 f) |2x – 1| = |2 – 3x| g) |2x – 1| = |5 – 3x| h) |5x + 3| = |6x + 4| k) |2x – 3| = (2x – 3)2 Bài tốn 5* : giải phương trình sau a) |x + 2| + |2x – 1| = b) |x – 3| + |x – 11| = c) |x + 3| + |x – 5| = 3x - d) |x – 1| + |x + 2| + |x – 3| = 14 Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – Sưu tầm biên soạn Bài toán : Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 45km/h Đến B người làm việc hết 30 phút quay A với vận tốc 30km/h Biết tổng thời gian 30 phút Hãy tính quãng đường từ A đến B? Đ/S : 108km Bài tốn : Một người lái tơ dự định từ A đến B với vận tốc 48km/h.Nhưng sau với vận tốc ấy,ô tơ bị tàu hỏa chắn đường 10 phút.Do đó, để kịp đến B thời gian định, người phải tăng vận tốcthêm6km/h.Tính qng đường AB Đ/S : 120km Bài tốn : Một xe tơ từ A đến B với vận tốc 50 km/h Lúc từ B trở A xe với vận tốc 45km/h nên thời gian nhiều thời gian 20 phút Tính quãng đường AB Đ/S : 150km Bài toán : Một người xe máy từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc trung bình 50km/h Khi người với vận tốc 45km/h nên thời gian nhiều thời gian 16 phút Tính độ dài quãng đường Hà Nội – Hải Phòng Đ/S : 80km Bài tốn 10 : Một người xe máy từ A đến B với vân tốc 40 km/h Lúc về, người với vận tốc 30 km/h, nên thời gian nhiều thời gian 45 phút Tính quãng đường AB Đ/S : 90km Chúc em học tập tốt! Hãy bắt đầu kết thúc 10 Khó khan khơng giết chết bạn giúp bạn mạnh mẽ Bài tập không khiến bạn từ bỏ khiến bạn kiên trì giỏi ...Nguyễn Văn Quyền – 09 38. 59.66 98 – Sưu tầm biên so n Bài toán : Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 45km/h Đến B người làm việc... tổng thời gian 30 phút Hãy tính quãng đường từ A đến B? Đ/S : 108km Bài toán : Một người lái ô tô dự định từ A đến B với vận tốc 48km/h.Nhưng sau với vận tốc ấy,ô tô bị tàu hỏa chắn đường 10 phút.Do... tốc 45km/h nên thời gian nhiều thời gian 16 phút Tính độ dài quãng đường Hà Nội – Hải Phòng Đ/S : 80 km Bài toán 10 : Một người xe máy từ A đến B với vân tốc 40 km/h Lúc về, người với vận tốc 30
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN 8 DAI SO BAI TAP TUAN 23 , TOAN 8 DAI SO BAI TAP TUAN 23

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay