TOAN 6 TUAN 20 THCS DICH VONG HAU

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:36

Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – Sưu tầm biên soạn TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU NHĨM TỐN PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 20 có bổ sung : Nguyễn Văn Quyền LUYỆN TẬP VỀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ Bài toán 1: Tìm x ∈ Z biết a) b) c) d) – (10 – x) = – 32 – (x – 5) = x + (-5) = - (-7) (-34) – x = - (-45) e) 11 + (15 – x) > f) 15 – x = - (-7) g) 2(4x + 1) – = 17 h) – 12 + (x – 9) < Bài tốn 2: Tìm x ∈ Z biết a) b) c) d) e) f) – (12 – x) = 129 – (6 + 129) 20 – (x + 3) = - 45 – (17 – 45) 24 + (17 – x) = (125 – 30) – 125 x – (13 – x) = - 24 + (-7 + x) (x – 7) + (5 – x) = 12 – (-8 + x) 124 + (13 – 16) = 162 – (x + 162) g) 30 – 3(x – 2) = 18 h) 5(x – 6) – 2(x + 3) = 12 k) 3(x – 4) – (8 – x) = 12 l) 4(x – 5) – 3(x + 7) = -19 k) 7(x – 3) – 5(3 – x) = 11x - l) 7(x – 9) – 5(6 – x) = -6 + 11x Bài tốn : Tìm x ∈ Z biết a) |x + 1| - 16 = -3 b) 12 - |x – 9| = -1 c) |x + 1| + 12 = d) (x + 3) ⋮ x e) (x + 7) ⋮ (x + 5) f) (x + 6) ⋮ (x + 2) Bài tốn : Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ (nếu có) biểu thức sau: A = |x – 9| + 2015 B = - |x + 4| Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – Sưu tầm biên soạn LUYỆN TẬP VỀ PHÉP NHÂN HAI SỐ NGUN Bài tốn : Tính cách hợp lý a) b) c) d) (-125).(+25).(-32).(-14) (-2)5 (-25) (+5).(-4) [164 – (12.5 + 4)] : + 46 + 15 : [55 – 2.(3.12 – 11)] e) 25.29 + 52.22.15 + 11.25 f) 20160 + 12016.(32.3 – 24 : 8) g) 22.31 – (12017 + 20170) : |-2| h) {47 – [736 : (5 – 3)4]}.2017 Bài toán : Tính a) – + – + … + 199 – 200 b) + – – + + - … + 97 + 98 – 99 – 100 c) (-99) + (-98) + (-97) +…+ 97 + 98 + 99 + 100 Bài tốn : Tìm x ∈ Z biết a) b) c) d) x(x + 2) = – 2x = -7 (x + 3)(x – 4) = – 32 – 4(x – 5) = e) 7x – 13 = 32.4 f) 155 – 5(x + 3) = 80 g) 119 + 33.x = 23 52 h) 3(2x + 1) – 19 = 14 Bài toán 8* : Cho a ∈ Z a) (-7a) (-9a) b) 5(a – 1) 7(a – 1) HỌC CHÍNH QUY giúp bạn có thu nhập Tự học giúp bạn có gia tài Jim Rohn – Triết lý đời ... e) 25.29 + 52.22.15 + 11.25 f) 20 160 + 120 16. (32.3 – 24 : 8) g) 22.31 – ( 1201 7 + 201 70) : |-2| h) {47 – [7 36 : (5 – 3)4]} .201 7 Bài tốn : Tính a) – + – + … + 199 – 200 b) + – – + + - … + 97 + 98... – 0938.59 .66 98 – Sưu tầm biên soạn LUYỆN TẬP VỀ PHÉP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN Bài tốn : Tính cách hợp lý a) b) c) d) (-125).(+25).(-32).(-14) (-2)5 (-25) (+5).(-4) [ 164 – (12.5 + 4)] : + 46 + 15 : [55
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN 6 TUAN 20 THCS DICH VONG HAU , TOAN 6 TUAN 20 THCS DICH VONG HAU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay