TOAN 6 HK2 CHUONG 2 THCS NAM TRUNG YEN

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:36

TOÁN – HKII - Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn TRƯỜNG THCS NAM TRUNG YÊN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II – SỐ HỌC I Lý thuyết Tập hợp bao gồm số nào? Viết tập hợp theo phương pháp liệt kê? Viết số đối số nguyên a Số đối số nguyên a số nào? Ví dụ? Số ngun số đối nó? Giá trị tuyệt đối số nguyên a gì? Viết cơng thức định nghĩa giá trị tuyệt đối số nguyên a Phát biểu quy tắc công, trừ, nhân hai số nguyên Viết dạng công thức tính chất phép cộng, phép nhân số nguyên Phát biểu quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế Nêu tính chất đẳng thức, tính chất tổng đại số; định nghĩa, tính chất bội ước số nguyên II Bài tập Bài tập SGK: từ 107  121 (trang 98, 99, 100) Bài tập SBT: 97, 101, 102, 104 (trang 66); 137, 136, 138 (trang 71), 139 (trang 72), 159  168 (trang 75, 76) III Bài tập bổ sung Bài 1: Tính  3 ,52 ,  2  ,  7  ,   3 ,  1 2008 ,2  32   5  Bài 2: Tính nhanh a) b) c) d)  14. 125.3. 8  127 .57   127 .43  13.34  87.34  25.68   34 . 250  e)  2004  2004  2004  2004 . 25 f) 7.5   3   27  g)  15  12  :   13. 2    64  :8 h) 29.13  19   19.13  29  Bài 3: Tìm x  , biết a) 14   40  x   27 b)   x    x    3 c)  x :  .3  90 d)  x  1 x    e)  x  10 .x  f) 3 x   14 h) x   15  105 i) x  k) 2x   13 m)  x  5 3x  12   n) xy  3x  7y  21 p) xy  3x  2y  11 g) x  21  31  10 Bài 4: Bỏ dấu ngoặc viết gọn biểu thức sau TOÁN – HKII - Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn a) b) c)  a  ax  by    by  a  ax   m  n  m  n  x a  b  x a  b d)  a  b  a  b    b  a .b Bài 5: Tìm n  , biết a)  3n  5 n c)  2n  1  n  5 b)  n  10   n  3 d)  n  3n  13  n  3 e)  n  3  n  1 Bài 6: Tìm cặp số nguyên x, y biết a) b) c)  x  3 y     2x  5 y  6  17  2x  1 3y    55 d)  x  1 x  y   33 e)  x  1 xy  1  f) y  x  3  5x  15  Bài 7: Tính giá trị biểu thức A  17xy  x   24  x y x  1 y  B  5a 3b4  9a 3b2 a  1,b  C  ax  by  bx  by Tính giá trị C  C  biết a  b  2, x  y  17 Bài 8: Tìm x  , biết 82  x   15  29   6   x  x  3   2x    16 : 2  1  x    x    14  x  x    16  x  ước – 2x  ước 12 2x bội x  x 4, x  20  x  10 Bài 9: Tính (hợp lí có thể) 12 x,8 x x  10  x  3 :   10 11  x   x  3  12  x    x  1  13 x  x    14 x  x  1  15 x  x  1  1  x   TOÁN – HKII - Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn A  546   724   546  224  B    36   1 2018 2018 C  54.76  12. 76   76. 34  D  271   43  271   71  E      97  98  99  100 F    22  23   2100 G  2100  299  298   22  21  Bài 10*: Tìm x  , biết  x  5 x  3   x    x   2  x  x2  x x 2  1 x   x  3 x   1  4x   x  1   x  5  x   x  x  10 x  x  18  x 11 x  x  12 x x  x  x  13 x  x  x  14  x  Bài 11*: a) Tìm GTNN biểu thức A  28  x  b) Tìm GTLN biểu thức B   x  y  19 Bài 12*: Chứng minh a số nguyên a) M  a  a    a  a  5  bội b) N   a   a  3   a  3 a   số chẵn ...   36   1 20 18 20 18 C  54. 76  12.   76   76.  34  D  27 1   43  27 1   71  E      97  98  99  100 F    22  23   21 00 G  21 00  29 9  29 8   22  21 ... 6   x  x  3   2x     16 : 2  1  x    x    14  x  x    16  x  ước – 2x  ước 12 2x bội x  x 4, x  20  x  10 Bài 9: Tính (hợp lí có thể) 12 x,8 x x  10  x ...  3  12  x    x  1  13 x  x    14 x  x  1  15 x  x  1  1  x   TOÁN – HKII - Nguyễn Văn Quyền – 0938.59 .66 98 – sưu tầm biên soạn A  5 46    724   5 46  22 4  B
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN 6 HK2 CHUONG 2 THCS NAM TRUNG YEN , TOAN 6 HK2 CHUONG 2 THCS NAM TRUNG YEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay