TOAN 6 HINH BT TUAN 22 LAM QUEN VOI GOC

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:36

Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 22 – TỐN LÀM QUEN VỚI GĨC Bài tốn 1: Nêu khái niệm góc, góc nhọn, góc vng, góc tù, góc bẹt? Vẽ hình minh họa Bài tốn 2: Đo góc sau cho biết thuộc loại góc gì? a) d) b) e) c) f) Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài toán 3: cho hình vẽ sau a) Đo xếp góc ABD, DBC, ABC, BAC, ACB theo thứ tự từ nhỏ đến lớn b) Cho biết số đo ba góc đỉnh D thuộc loại góc gì? Bài toán 4: Trên đường thẳng xy lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự Gọi E điểm nằm đường thẳng xy Vẽ tia EA, EB, EC, ED a) Có góc đỉnh E? Đó góc nào? b) Trong bốn tia EA, EB, EC, ED tia nằm hai tia lại (chỉ cần kể tên)? Bài toán 5: Trên đường thẳng xy lấy điểm O Trên mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Oz Ot cho xOz  130o , yOt  120o Đo so sánh xOt, yOz, tOz? Bài tốn 6: Cho góc bẹt xOy Trên nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Oz, Ot cho xOz  600 , xOt  140o Trên nửa mặt phẳng lại vẽ tia Ou cho yOu  90o a) b) c) d) Đo cho biết tên góc vng đỉnh O có hình Đo cho biết tên góc nhọn đỉnh O có hình Đo cho biết tên góc tù đỉnh O có hình Đo cho biết tên góc bẹt đỉnh O có hình Bài tốn 7: a) Vẽ góc aOb có số đo góc 130o , góc cId có số đo góc 50o , góc xAy có số đo góc 40o , góc tUv có số đo 90o b) Trong góc trên, góc góc nhọn, góc tù, góc vng? Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài tốn 8: Tính 1) 2) 3) 4) 5) 900  600 1100  700 1550  1250 150.4 5.200 6) 930 : 7) 1400 : 8) 90,20  60,80 9) 1060  23,300 10) 30,50  19,50 Bài tốn : Vẽ góc sau a) Vẽ góc xOy = 1200 d) Vẽ góc ABC = 90o b) Vẽ góc yOt = 78o e) vẽ góc xAz = 1800 c) Vẽ góc bOc = 0o f) Vẽ góc xOy = 30o g) Cho tia Ox Vẽ góc xOy = 30o xOz = 60o (bài tốn có trường hợp nhé) Bài tốn 10 : vẽ ba tia OA, OB, OC theo thứ tự cho góc AOB = 50o góc BOC = 60o Tính số đo góc AOC Bài tốn 11 : Trên mặt phẳng vẽ góc AOB = 60o vẽ tia OC cho OB nằm hai tia OA OC, với góc AOC = 100o tính số đo góc BOC Lề mề tên trộm ăn cắp thời gian, tóm lấy Dickens ... Nguyễn Văn Quyền – 0938.59 .66 98 – sưu tầm biên soạn Bài tốn 8: Tính 1) 2) 3) 4) 5) 900  60 0 1100  700 1550  1250 150.4 5.200 6) 930 : 7) 1400 : 8) 90,20  60 ,80 9) 1 060  23,300 10) 30,50  19,50... 30o xOz = 60 o (bài tốn có trường hợp nhé) Bài tốn 10 : vẽ ba tia OA, OB, OC theo thứ tự cho góc AOB = 50o góc BOC = 60 o Tính số đo góc AOC Bài tốn 11 : Trên mặt phẳng vẽ góc AOB = 60 o vẽ tia...Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59 .66 98 – sưu tầm biên soạn Bài toán 3: cho hình vẽ sau a) Đo xếp góc ABD, DBC, ABC, BAC, ACB theo
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN 6 HINH BT TUAN 22 LAM QUEN VOI GOC , TOAN 6 HINH BT TUAN 22 LAM QUEN VOI GOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay