TOÁN 4 đề CƯƠNG kì 1 TH ái mộ

6 37 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:36

TỐN – GV: Nguyễn Hương Lý – 0983.10.9339 ƠN TẬP Câu 1: Đọc số sau: 123 456:……………………………………………………………………… 23 456 789: …………………………………………………………………… 506 789 505: ………………………………………………………………… 555 555 555: ………………………………………………………………… 505 550 005: ………………………………………………………………… Câu 2: Viết số sau: - Bốn mươi lăm triệu: ……………………………………………………… - Hai trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm: …………………………………… - Năm trăm triệu: ……………………………………………………………… - Bảy triệu không trăm linh năm nghìn: ……………………………………… - Tám mươi hai triệu khơng trăm nghìn bốn trăm hai mươi: ………………… - triệu, trăm nghìn, trăm hai đơn vị: ………………………………… - triệu, chục nghìn nghìn: …………………………………………… - chục triệu, trăm nghìn, trăm đơn vị: ……………………………… Câu 3: Đặt tính tính b) d) 352 647 + 419 172 837 161 + 75 934 g) 379 454 – 126 798 a) j) 900 000 – 89 987 a, 145 x 100 = ………… m) 7548 : 37 238 x 1000 = …………… o) 2912 : 28 237 x 10000 = ………… q) 285 120 : 24 23 000 : 100 = ………… s) 172 869 : 58 480000 : 10000 = ……… c) e) 1798 x 45 576 x 79 f) 172 x 398 567 x 508 h) 345 x 87 i) 234 x 709 Tính k) 156 x 78 l) 475 x 780 b, 234 x 200 = ………… c, 35 x 11= ………… n) 9152 : 52 245 x 500 = …………… 87 x 11 = ……………… p) 7344 : 36 342 x 300 = …………… 67 x 11 = ……………… r) 22 098 : 87 42000 : 200 = …………… 123 x 11 = ……………… t) 7140 : 42 789000 : 3000 = ………… 345 x 11 = ……………… Câu 5: Tìm số abc: a, abc x = 6abc Câu 4: nhẩm b, abc x = abc c, abc = abc x TOÁN – GV: Nguyễn Hương Lý – 0983.10.9339 Câu 6: Tính nhanh: 137 x + 137 x 97 b) 7200 : 25 : 428 x 12 – 428 x e) 48000 : 125 : 135 : – 100 : h) 1540 : + 1460 : 76 x x x k) 32 x x x 125 (25 x 36) : n) 98 x 101 – 98 y) (145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143) a) d) g) j) m) c) f) i) l) 2424 : : 3200 : (100 : 4) (55 x 72) : 2424 : : Câu 7: Tính giá trị biểu thức a, (115+35):15+200x6:8 b, 3075x(72:9)–897 c,19832:37+19464 d, 135540 : (9x4) + 57800 : 200 e, 5625 – 5000 : (726 : – 113) g, abab : ab x + 495 – 100 h, 325512 : 33 – 7856 Câu 8: Tìm X a) b) c) d) e) f) X x 15 + X x 13 = 560 x 45 (X + X x 2) : 34 = 504 360 : X – 126 : X = 58 x X – 934 = 6722 XX – 2X x + 68 = 100 (X+2) + (X+2) + (X+2) = 42 X x 125 – X x 73 = 1196 246 : X + 34 : X = 2005 + X x 34 = 5337 X : 1234 = 127 (dư 360) 14968 – X x = 4968 199 < X x – 15< 201 Câu : Điền số vào chỗ chấm a, 45 = …… kg 3tạ 6kg = ……….kg 2yến 6kg = …… kg 450000kg = ……tấn 145000g = …… kg 450000kg =…….tấn 6kg = ……kg tạ + 23 yến = ….kg tạ : = … kg ngày = …….giờ = …… phút phút = …….giây 600 phút = ……giờ 144 = ……ngày 600 phút = ……giờ ngày 5giờ = ….giờ 5giờ6phút = … phút ¼ ngày = …… 34 km = ……….m 56 hm = ……….m 16 dam = ………m 123000m = … km 203000dm = … hm 123000m = … km Câu 10: Khơng tính, so sánh A B a, A = 2008 x 2008 B = 2007 x 2009 km2 = …………m2 15 km2 = ……… m2 dam2 = ………m2 50000 dam2 = …km2 55000000m2=….km2 90000 m2 = … hm2 4m26dm2=…….m2 7km2 = ………… m2 2/5 phút = ……giây TOÁN – GV: Nguyễn Hương Lý – 0983.10.9339 b, A = 2007 x 2007B = 2004 x 2008 c, A = 1995 x 1995 B = 1994 x 1996 Câu 11: TBC số hai lớp trồng 136 Lớp 4A trồng nhiều lớp 4B 26 Tính số lớp trồng Câu 12: Một tổ sản xuất 15 ngày đầu, ngày làm 30 sản phẩm Trong 10 ngày sau, ngày làm 150 sản phẩm Hỏi TB ngày tổ sản xuất sản phẩm? Câu 13: Một ruộng HCN có nửa chu vi 48m, chiều dài chiều rộng 8m Tính diện tích ruộng đó? Câu 14: Một ruộng HCN có nửa chu vi 648m, chiều dài chiều rộng 72m TB 5m ruộng thu 10 kg thóc Hỏi: a, Ruộng thu kg thóc? b, Người ta chia số thóc vào bao Hỏi bao đựng kg thóc? c, Một ruộng hình vng có chu vi với ruộng Tính diện tích ruộng hình vng? Câu 15: Một ruộng HCN có chu vi 148m, chiều rộng chiều dai 12m TB m ruộng thu 15 kg rau Hỏi ruộng thu kg rau? Biết bán kg sau thu 15000đ Tính số tiền thu bán hết số rau đó? Câu 16: Để lát phòng người ta dùng hết 600 viên gạch hình vng cạnh 30 cm Tính diện tích phòng đó? Câu 17: Để lát phòng HCN có chiều dài 5m, chiều rộng 4m, người ta dùng gạch men hình vng cạnh 20 cm Mỗi viên gạch giá 27500đ Tính số tiền mua gạch để lát đủ phòng đó? Câu 18: Tích hai số 4780 Nếu gấp thừa số thứ lên lần, thừa số thứ hai lên lần tích ? Câu 19: Thương hai số 4780 Thương thay đổi nếu: A, Số bị chia gấp lên lần, giữ nguyên số chia B, Số chia gấp lên lần, giữ nguyên số bị chia Câu 20: Một đội công nhân hai ngày sửa 3450m đường Ngày thứ sửa ngày thứ hai 170m đường Hỏi ngày đội sửa mét đường ? Câu 21: Tìm hai số có tích 5292, biết giữ nguyên thừa số thứ tăng thừa số thứ hai thêm đơn vị tích 6048? TOÁN – GV: Nguyễn Hương Lý – 0983.10.9339 Câu 22: Tìm tích hai số, biết giữ nguyên thừa số thứ tăng thừa số thứ hai lên lần tích 8400? Câu 23: TBC ba số tự nhiên liên tiếp Tìm ba số Câu 24: Tìm hai số chẵn liên tiếp biết tỏng chúng 122 Câu 25: Tìm A cách hợp lý : A = m x + n x + p x với m = 350; n = 230; p = 420 Câu 26: Tìm hai số có hiệu 129, biết lấy số hạng thứ cộng với số hạng thứ hai cộng với tổng chúng 2010? Câu 27: Một HCN có chu vi 88m Nếu tăng chiều rộng lên 8m HCN trở thành HV Tính diện tích HCN Câu 28: Hai số chẵn có tổng 30 Tìm hai số biết chúng có số lẻ Câu 29: Một cửa hàng có 1978m vải gồm loại: xanh, trắng, đen Biết số vải xanh tổng số hai loại vải 58m Nếu bớt vải trắng 36m vải trắng vải đen Hỏi loại có mét vải? Câu 30: Cho dãy số: 2; 5; 8; 11; ………… ; 26; 29 a Dãy số có số hạng ? b Tính tổng dãy số ? Câu 31: Tìm X (1 + + + ……… + 100) : X = 17 Câu 32: Tổng hai số 562 Nếu thêm vào số thứ 42 đơn vị số thứ hai Tìm hai số Câu 33: Tìm số bị chia số chia bé để phép chia có thương số dư Câu 34: Tìm số bị chia biết số chia 10, thương số dư số dư lớn có Câu 35: Hai hộp bi có tổng cộng 115 viên bi, biết thêm vào hộp thứ viên, hộp thứ hai 17 viên hai hộp có số bi Hỏi lúc đầu hộp có viên bi ? Câu 36: Hãy viết tất số tự nhiên có bốn chữ số mà tổng chữ số số Câu 37: Điền vào ô trống cho tổng ba ô liên tiếp 1000 ? 234 500 Câu 38: Ba HCN có chiều dài chiều rộng Xếp lại thành hình vng có cạnh 12 cm Điền vào chỗ chấm TOÁN – GV: Nguyễn Hương Lý – 0983.10.9339 a Cạnh BC vng góc với cạnh : ……………………………………………… b Cạnh AB song song với cạnh : ……………………………………………… c Diện tích hình vng ABCD là: …………………………………………… d Diện tích hình chữ nhât 1, 2, là: ……………………………………… Câu 39: Kể tên Các góc vng: …………………………………………………………………………………………… Các góc nhọn: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Các góc tù: ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Các cặp cạnh góc vng: …………………………………………………………… Câu 40: Kể tên: TOÁN – GV: Nguyễn Hương Lý – 0983.10.9339 Các góc vng: …………………………………………………………………………………………… Các góc nhọn: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Các góc tù: ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Các góc bẹt: ……………………………………………………………………………… DC vng góc với cạnh: ……………………………… Các cặp cạnh song song: …………………………………………………………………… ... 36) : n) 98 x 10 1 – 98 y) ( 14 5 x 99 + 14 5 ) – ( 14 3 x 10 1 – 14 3 ) a) d) g) j) m) c) f) i) l) 242 4 : : 3200 : (10 0 : 4) (55 x 72) : 242 4 : : Câu 7: Tính giá trị biểu th c a, (11 5+35) :15 +200x6:8 b,... : 34 = 5 04 360 : X – 12 6 : X = 58 x X – 9 34 = 6722 XX – 2X x + 68 = 10 0 (X+2) + (X+2) + (X+2) = 42 X x 12 5 – X x 73 = 11 96 246 : X + 34 : X = 2005 + X x 34 = 5337 X : 12 34 = 12 7 (dư 360) 14 9 68...TOÁN – GV: Nguyễn Hương Lý – 0983 .10 .9339 Câu 6: Tính nhanh: 13 7 x + 13 7 x 97 b) 7200 : 25 : 42 8 x 12 – 42 8 x e) 48 000 : 12 5 : 13 5 : – 10 0 : h) 1 540 : + 14 6 0 : 76 x x x k) 32 x x x 12 5 (25
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 4 đề CƯƠNG kì 1 TH ái mộ , TOÁN 4 đề CƯƠNG kì 1 TH ái mộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay