ĐC TOAN 9 HK2 THCS BA ĐÌNH

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:36

Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH Năm học 2017 – 2018 I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III ĐẠI SỐ Hệ phương trình, hàm số Bài 1: Giải hệ phương trình sau x  y   3x  4y   x 1 y      x   y 1    4x  2y  2  7x  3y  1 1    10  x y x  y   4x  4y  16  4x  3y  24  2x  y     12 11   x   y   4  2x  3y  5  3x  4y  2 x  y  12   x  y  20  x  3y    3x  2y  2  x  y   x   13   x  y   x   5 21 2  x    31  y   2  3 x    1  y   3    2x  y 2x  y  74 14     32  2x  y 2x  y  x  1 y  3   x  1 y  3   x  3 y  1   x  1 y  3 15 1   x 2y    2    x 2y  17 18 19 22 23 1  x  y   3    x y    x  2y      3  x  2y  1    x  y y       1  x  y y    2x    y    13     2x  3 y  3x   x  y     2x    x  y      x 7 y 6      21  x  y 6 3 x   y  13  2 x   y  Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn 2 x   x  y  1  xy 16   3  x   2x  2y   x  3y  Bài 2: Lập phương trình đường thẳng qua điểm a) A  2;1 B  2;3 b) M  3; 2  N 1;2  c) P  2; 4  Q  1; 1 d) C  2;3 D 1; 3 6x  6y  5xy  24  x  y 1  e) A  3;2  B 1;2  f) A 1;3 B 1; 2  Bài 3: Cho ba đường thẳng  d1  : y  x  ;  d  : y  3x  15 ;  d3  :  m  1 x  2my  Tìm m để ba đường thẳng đồng quy  x  my  Bài 4: Cho hệ phương trình   mx  y  a) Giải hệ với m  2 b) Tìm m để hệ có nghiệm thỏa mãn x  2y  mx  y  Bài 5: Cho hệ phương trình  (m tham số) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm 3x  my    x; y  cho x  0, y  mx  y  2m Bài 6: Cho hệ phương trình  (m tham số) x  y  a) Giải hệ với m  2 b) Tìm m để hệ có nghiệm mà x y số nguyên  a  1 x  y  Bài 7: Cho hệ phương trình  a.x  y  a a) Giải hệ với a   b) Xác định giá trị a để hệ có nghiệm thỏa mãn x  y   x  my  m  Bài 8: Cho hệ phương trình   mx  y  2m a) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm nhất, có vơ số nghiệm, vơ nghiệm b) Tìm giá trị m ngun để hệ có nghiêm (x; y) với x, y số nguyên c) Tìm hệ thức liên hệ x y không phụ thuộc m II Giải tốn cách lập phương trình hệ phương trình Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài 1: Cho số tự nhiên có hai chữ số Nếu đổi chỗ hai chữ số số lớn số cho Tổng số số cho 121 Tìm số cho Bài 2: Tìm tất số tự nhiên có hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị nhỏ chữ số hàng chục tích hai chữ số ln lớn tổng hai chữ số 34.v Bài 3: Cho số có hai chữ số Tìm số đó, biết tổng hai chữ số nhỏ số lần, thêm 25 vào tích hai chữ số số theo thứ tự ngược lại với số cho Bài 4: Tìm số có hai chữ số biết chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị viết thêm chữ số chữ số hàng chục vào bên phải số lớn số ban đầu 682 Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 1200m2 Tính kích thước hình biết tăng chiều dài thêm 5m giảm chiều rộng 10m diện tích mảnh vườn giảm 300m2 Bài 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 40m Nếu tăng chiều rộng thêm 2m, giảm chiều dài 2m diện tích mảnh đất tăng thêm 4m Tính chiều dài, chiều rộng ban đầu mảnh đất Bài 7: (Đề thi vào lớp 10 tháng 6/2016) Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 720m Nếu tăng chiều dài thêm 10m chiều rộng 6m diện tích mảnh đất khơng đổi Tính chiều dài, chiều rộng mảnh vườn Bài 8: Hai công nhân làm chung cơng việc 10 Nếu người thứ làm người thứ hai làm hồn thành cơng việc Hỏi người 15 làm riêng sau lâu hồn thành cơng việc? Bài 9: Hai người thợ làm chung cơng việc 16 xong việc Nếu người thứ làm người thứ hai làm họ làm 25% công việc Hỏi người làm sau lâu hồn thành cơng việc? Bài 10: Nếu mở hai vòi nước chảy vào bể cạn sau 55 phút đầy bể Nếu mở riêng vòi vòi thứ chảy đầy bể nhanh vòi thứ hai Nếu mở riêng vòi vòi chảy đầy bể? Bài 11: Hai tổ công nhân làm chung công việc dự định hoàn thành Nhưng làm chung tổ hai điều làm việc khác, tổ làm nốt công việc lại Hỏi tổ làm sau hồn thành cơng việc Bài 12: Hai công nhân sơn cửa cho cơng trình ngày xong cơng việc Nếu người thứ làm việc ngày người thứ hai đến làm tiếp ngày xong việc Hỏi người làm sau hồn thành cơng việc? Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài 13: Hai đội xây dựng làm chung công việc, dự định hoàn thành 12 ngày Nhưng làm chung ngày đội I điều động làm việc khác Tuy đội II cải tiến kĩ thuật, suất đội II tăng gấp đơi nên họ làm xong phần việc lại 3,5 ngày Hỏi với suất ban đầu, đội làm phải làm ngày xong công việc? Bài 14: Trong tháng đầu, hai tổ sản xuất 800 chi tiết máy Sang tháng thứ hai, tổ vượt mức 15%, tổ hai vượt mức 20% cuối tháng hai tổ sản xuất 945 chi tiết máy Tính xem tháng đầu tổ sản xuất chi tiết máy? Bài 15: Một ca nơ chạy xi dòng khúc sơng dài 60km, sau chạy ngược dòng 48km khúc sơng hết Nếu ca nơ chạy xi dòng 40 ngược dòng 80km khúc sơng hết giwof Tính vận tốc ca nơ vận tốc dòng nước Bài 16: Một ô tô từ A đến B với vận tốc xác định thời gian định Nếu vận tốc ô tô giảm 10km/h thời gian tăng 45 phút Nếu vận tốc ô tô tăng 10km/h thời gian giảm 30 phút Tính vận tốc thời gian dự định tô? ...Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 093 8. 59. 6 698 – sưu tầm biên soạn 2 x   x  y  1  xy 16   3  x   2x  2y   x  3y ... thuộc m II Giải tốn cách lập phương trình hệ phương trình Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 093 8. 59. 6 698 – sưu tầm biên soạn Bài 1: Cho số tự nhiên có hai chữ số Nếu đổi chỗ hai chữ số số lớn số... ngày xong việc Hỏi người làm sau hồn thành cơng việc? Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 093 8. 59. 6 698 – sưu tầm biên soạn Bài 13: Hai đội xây dựng làm chung cơng việc, dự định hồn thành 12 ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐC TOAN 9 HK2 THCS BA ĐÌNH , ĐC TOAN 9 HK2 THCS BA ĐÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay