GIÁO ÁN TIỂU HỌC tuần 1

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:21

hoc360.net - Tải tài liệu học tập giảng miễn phí TẬP HỢP TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN GHI SỐ TỰ NHIÊN ĐỀ 1A Bài Bằng cách liệt kê phần tử, viết tập hợp sau : a) Các số tự nhiên lớn nhỏ 15 ; b) Các chữ cụm từ "CHĂM HỌC - CHĂM LÀM" Bài Hãy viết tập hợp sau hai cách : a) Các số tự nhiên lớn nhỏ 13 ; b) Các số tự nhiên lớn nhỏ 15 Bài Cho hai tập hợp A = {0 ; 1} B = {4 ; 6; 8} Hãy điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào trống : ☐ A; l ☐ B; ☐ A; ☐ B Bài Điền vào chỗ trống để dòng chứa ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần: a) ; 27 ; … ; b) 15 ; … ; … ; c) 90 ; … ; 92 ; d) m + ; …… ; m + (m ∈ N) Bài Viết tập hợp bốn số tự nhiên liên tiếp lớn 25 không vượt 31 ĐỀ 1B Bài Số 400 số : A Có số chục ; Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - Tải tài liệu học tập giảng miễn phí B Có số đơn vị ; C Có chữ số hàng chục ; D Có chữ số hàng chục 40 Hãy chọn đáp án Bài Viết tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ 12 cách liệt kê phần tử tập hợp điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào vng : ☐A; 12 ☐ A Bài Hãy viết tập hợp sau : a) Các tháng (dương lịch) có 31 ngày ; b) Các chữ cụm từ "RÈN ĐỨC - LUYỆN TÀI" ; c) Các số tự nhiên lớn nhỏ 19.  Bài Tìm số tự nhiên x, biết: a) x < ; b) < x < ; c) x số chẵn cho 12 < x < 20 ; d) x ∉ N* Bài Tìm số tự nhiên a b cho : a) 13 < a < b < 16 ; b) 13 < a < b < 17 HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐÁP SỐ ĐỀ 1A Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - Tải tài liệu học tập giảng miễn phí Bài a) {5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 ; 14; 15} b) {C ; A ; Ă ; H ; M ; L ; O} Bài a) Cách {3 ; ; ; ; ; ; 9; 10 ; 11 ; 12} Cách {x ∈ N | 2< x < 13} b) Cách {5 ; ; 7; ; 9; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15} Cách {x ∈ N | < x < 15} Bài [∈] A ; [∉] B ; [∈] A ; [∈] B Bài a) 26; 27; 28 b) 15; 16; 17 c) 90; 91; 92 d) m + ; m + ; m + Bài Các tập hợp phải tìm : A = {26; 27; 28 ; 29} ; B = {27 ; 28 ; 29 ; 30}; C= {28 ; 29; 30; 31} ĐỀ 1B Bài Đáp án C Bài Các số tự nhiên lớn nhỏ 12 : 6, 7, 8, 9, 10, 11 Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - Tải tài liệu học tập giảng miễn phí Tập hợp A số tự nhiên thoả mãn đề : A = {6; 7; ; ; 10; 11} Vì phần tử tập hợp A, 12 khơng phần tử tập hợp A, nên ta có [∈] A ; 12 [∉] Bài a) {Tháng 1; tháng ; tháng ; tháng ; tháng ; tháng 10 ; tháng 12} b) {R ; E ; N ; Đ ; Ư ; C ; L ; U ; Y ; Ê ; T ; A ; I} c) {x ∈ N | < x < 19} Bài a) Vì x ∈ N x < nên x ∈ {0 ; ; 2} b) Vì x ∈ N < x < nên x ∈ {3 ; ; 5} c) Vì x số chẵn 12 < x < 20 nên x ∈ {12 ; 14 ; 16 ; 18} d) Vì x ∈ N x ∈ N* nên x = 0.  Bài a) Vì 13 < 14 < 15 < 16 nên a = 14, b = 15 b) Ta có trường hợp sau : Vì 13 < 14 < 15 < 17 nên a = 14, b = 15 Vì 13 < 14 < 16 < 17 nên a = 14, b = 16 Vì 13
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC tuần 1 , GIÁO ÁN TIỂU HỌC tuần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay