TAI LIEU BOI DUONG TOAN LOP 45

99 17 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:20

HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí GROUP TÀI LIỆU MIỄN PHÍ https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Phần số chữ số I Kiến thức cần ghi nhớ Dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ,9 Có 10 số có chữ số: (Từ số đến số 9) Có 90 số có chữ số: (từ số 10 đến số 99) Có 900 số có chữ số: (từ số 100 đến 999) … Số tự nhiên nhỏ số Khơng có số tự nhiên lớn Hai số tự nhiên liên tiếp (kém) đơn vị Các số có chữ số tận 0, 2, 4, 6, gọi số chẵn Hai số chẵn liên tiếp (kém) đơn vị Các số có chữ số tận 1, 3, 5, 7, gọi số lẻ Hai số lẻ liên tiếp (kém) đơn vị II Bài tập Bài 1: Cho chữ số 2, 3, 4, a) Có số có chữ số khác viết từ chữ số trên? Đó số nào? b) Có số có chữ số khác viết từ chữ số trên? Hãy viết tất số đó? Bài 2: Cho chữ số 0, 3, 6, a) Có số có chữ số viết từ chữ số trên? b) Tìm số lớn số bé có chữ số khác viết từ chữ số trên? Bài 3: a) Hãy viết tất số tự nhiên có chữ số mà tổng chữ số 3? b) Hãy viết tất số tự nhiên có chữ số mà tổng chữ số 4? Bài 4: Cho chữ số 0, 1, 2, 3, a) Có thể viết số có chữ số từ chữ số cho? Trong số viết có số chẵn? b) Tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ có chữ số khác viết từ chữ số đó? Bài 5: Có số có chữ số mà khơng có chữ số giống số? Bài 6: Cho chữ số 1, 2, Hãy viết tất số có chữ số khác từ chữ số cho, tính tổng số vừa viết Bài 7: Cho chữ số 5, 7, a) Hãy viết tất số có chữ số khác từ chữ số cho b) Tính nhanh tổng số vừa viết HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 8: Cho số 1960 Số thay đổi nào? Hãy giải thích? a) Xoá bỏ chữ số b) Viết thêm chữ số vào sau số c) Đổi chỗ hai chữ số cho Bài 9: Cho số thập phân 0,0290 Số thay đổi nếu: a) Ta bỏ dấu phẩy đi? b) Ta đổi hai chữ số cho nhau? c) Ta bỏ chữ số cuối đi? d) Ta chữ số sau dấu phẩy đi? Bài 10: Cho ba chữ số: a, b, c khác chữ số a lớn b, b lớn c a) Với ba chữ số đó, lập số có ba chữ số? (trong số, khơng có chữ số lặp lại hai lần) b) Tính nhanh tổng số vừa viết được, tổng a + b + c = 18 c) Nếu tổng số có ba chữ số vừa lập 3330, hiệu số lớn số bé số 594 ba chữ số a, b, c bao nhiêu? Bài 11: Hỏi có số tự nhiên có chữ số mà số có: a) Khơng có chữ số b) Khơng có chữ số Bài 12: Hỏi có số có chữ số mà số có: a) chữ số b) chữ số Phần hai Bốn phép tính với số tự nhiên, phân số số thập phân A Phép cộng I Kiến thức cần ghi nhớ a + b = b + a (a + b) + c = a + (b + c) + a = a + = a (a - n) + (b + n) = a + b (a - n) + (b - n) = a + b - n x (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x Nếu số hạng gấp lên n lần, đồng thời số hạng lại giữ ngun tổng tăng lên số (n - 1) lần số hạng gấp lên Nếu số hạng bị giảm n lần, đồng thời số hạng lại giữ ngun tổng bị giảm số (1- ) số hạng bị giảm n Trong tổng có số lượng số hạng lẻ lẻ tổng số lẻ 10 Trong tổng có số lượng số hạng lẻ chẵn tổng số chẵn 11 Tổng số chẵn số chẵn 12 Tổng số lẻ số chẵn số lẻ 13 Tổng hai số tự nhiên liên tiếp số lẻ II Bài tập HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 1: Tính nhanh: a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440 b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000 c) 576 + 789 + 424 + 111 Bài 2: Tính nhanh: 7 19 9 20 300 4000       d)  13 13 10 100 1000 10000 10 b)          11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 17 18 19 20 c)          21 21 21 21 21 21 21 21 21 Bài 3: Tính nhanh: a) 21,251+ 6,058 + 0,749 + 1,042 c) 1,83 + 0,38 + 0,1+ 4,62 + 2,17+ 4,9 a)  b)1,53 + 5,309 + 12,47 + 5,691 d) 2,9 + 1,71 + 0,29 + 2,1 + 1,3 Bài 4: Tìm hai số có tổng 1149, biết giữ nguyên số lớn gấp số bé lên lần ta tổng 2061 Bài 5: Khi cộng số có chữ số với 25, sơ xuất, học sinh đặt tính sau: Em so sánh tổng tổng sai phép tính Bài 6: Khi cộng số tự nhiên với 107, học sinh chép nhầm số hạng thứ hai thành 1007 nên kết 1996 Tìm tổng hai số Bài 7: Hai số có tổng 6479, giữ nguyên số thứ nhất, gấp số thứ hai lên lần tổng 8789 Hãy tìm hai số hạng ban đầu Bài 8: Tìm hai số có tổng 140, biết gấp số hạng thứ lên lần gấp số hạng thứ hai lên lần tổng 708 Bài 9: Tìm hai số tự nhiên có tổng 254 Nếu viết thêm chữ số vào bên phải số thứ giữ nguyên số thứ hai tổng 362 Bài 10: Tìm hai số tự nhiên có tổng 362 Nếu xoá chữ số tận bên phải thứ giữ nguyên số thứ hai tổng 254 Bài 11: Tìm hai số tự nhiên có tổng 6579 Nếu xố chữ số tận bên phải thứ giữ nguyên số thứ hai tổng 5544 Bài 12: Tìm hai số có tổng 586 Nếu viết thêm chữ số vào bên phải số thứ hai giữ nguyên số thứ tổng 716 Bài 13: Tổng hai số thập phân 16,26 Nếu ta tăng số thứ lên lần số thứ hai lên lần hai số có tổng 43,2 Tìm hai số Bài 14: Tổng hai số 10,47 Nếu số hạng thứ gấp lên lần, số hạng thứ hai gấp lên lần tổng 44,59 Tìm hai số ban đầu Bài 15: Khi cộng số thập phân với số tự nhiên, bạn quên dấu phẩy số thập phân đặt tính cộng hai số tự nhiên với nên tổng 807 Em tìm số tự nhiên số thập đó? Biết tổng chúng 241,71 HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 16: Khi cộng hai số thập phân người ta viết nhầm dấu phẩy số hạng thứ hai sang bên phải chữ số tổng tìm 49,1 Đáng lẽ tổng chúng phải 27,95 Hãy tìm hai số hạng Bài 17: Tổng số tự nhiên số thập phân 62,42 Khi cộng hai số bạn quên dấu phẩy số thập phân đặt tính cộng số tự nhiên nên kết tìm 3569 Tìm số tự nhiên số thập phân cho Bài 18 : Cho số có hai chữ số Nếu viết số theo thứ tự ngược lại ta số bé số phải tìm Biết tổng số với số 143, tìm số cho b Phép trừ I Kiến thức cần ghi nhớ a - (b + c) = (a - b) - c = (a - c) - b Nếu số bị trừ số trừ tăng (hoặc giảm) n đơn vị hiệu chúng khơng đổi Nếu số bị trừ gấp lên n lần giữ nguyên số trừ hiệu tăng thêm số (n -1) lần số bị trừ (n > 1) Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ gấp lên n lần hiệu bị giảm (n - 1) lần số trừ (n > 1) Nếu số bị trừ tăng thêm n đơn vị, số trừ giữ nguyên hiệu tăng lên n đơn vị Nếu số bị trừ tăng lên n đơn vị, số bị trừ giữ nguyên hiệu giảm n đơn vị II Bài tập Bài 1: Tính nhanh: a) 32 - 13 - 17 c) 1732 - 513 - 732 b) 45 - 12 - - 23 d) 2834 - 150 - 834 Bài 2: Tính nhanh: 34 19   31 28 18 55 b)   13 46 a) 31 13 11    27    d)         25   25  c) Bài 3: Tính nhanh: a) 21,567 - 9,248 - 7,752 c) 8,275 - 1,56 - 3,215 b) 56,04 - 31,85 - 10,15 d) 18,72 - 9,6 - 3,72 - 0,4 Bài 4: Tính nhanh: a) 46,55 + 20,33 + 25,67 b) 20 - 0,5 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 Bài 5: Tìm hai số có hiệu 23, biết giữ nguyên số trừ gấp số bị trừ lên lần hiệu 353 Bài 6: Tìm hai số có hiệu 383, biết giữ nguyên số bị trừ gấp số trừ lên lần hiệu 158 Bài 7: Hiệu hai số tự nhiên 4441, viết thêm chữ số vào bên phải số trừ giữ nguyên số bị trừ hiệu 3298 Tìm hai số tự nhiên Bài 8: Hiệu hai số tự nhiên 134 Viết thêm chữ số vào bên phải số bị trừ giữ nguyên số trừ hiệu 2297 Tìm chữ số viết thêm hai số HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 9: Hiệu hai số 3,58 Nếu gấp số trừ lên lần số lớn số bị trừ 7,2 Tìm hai số Bài 10: Hiệu hai số 1,4 Nếu tăng số lên lần giữ nguyên số hai số có hiệu 145,4 Tìm hai số Bài 11: Thầy giáo bảo An lấy số tự nhiên trừ số thập phân có chữ số phần thập phân An biến phép trừ thành phép từ hai số tự nhiên nên hiệu 433 Biết hiệu 671,5 Hãy tìm số bị trừ số trừ ban đầu Bài 12: Hiệu hai số 3,8 Nếu gấp số trừ lên hai lần số số bị trừ 4,9 Tìm hai số cho Bài 13: Trong phép trừ, giảm số bị trừ 14 đơn vị giữ ngun số trừ hiệu 127, giữ nguyên số bị trừ gấp số trừ lên lần hiệu 51 Tìm số bị trừ số trừ Bài 14: Hiệu số 45,16 Nếu dịch chuyển dấu phảy số bị trừ sang bên trái hàng lấy số trừ số trừ ta 1,591 Tìm số ban đầu Bài 15: Hai số thập phân có hiệu 9,12 Nếu rời dấu phảy số bé sang phải hàng cộng với số lớn ta 61,04 Tìm số Bài 16: Hai số có hiệu 5,37 Nếu rời dấu phẩy số lớn sang trái hàng cộng với số bé ta 11,955 Tìm số Bài 17: Khi thực phép trừ số có chữ số với số có chữ số, bạn đặt số trừ cột hàng trăm số bị trừ nên tìm hiệu 486 Tìm hai số đó, biết hiệu 783 Bài 18: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 6,8m Nếu ta bớt chiều 0,2m chu vi gấp lần chiều rộng Tính diện tích mảnh vườn ban đầu Bai 19: Cho số tự nhiên số thập phân có tổng 265,3 Khi lấy hiệu số , bạn lại quên chữ số tận số tự nhiên nên hiệu tìm 9,7 Tìm số cho Bài 20: Thay chữ a, b, c chữ số thích hợp phép tính sau: (mỗi chữ khác thay chữ số khác nhau) Biết a + b = 11 C Phép nhân I Kiến thức cần nhớ a x b = b x a a x = x a = a x (b x c) = (a x b) x c a x = x a = a HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí a x (b + c) = a x b + a x c a x (b - c) = a x b - a x c Trong tích thừa số gấp lên n lần đồng thời có thừa số khác bị giảm n lần tích khơng thay đổi Trong tích có thừa số gấp lên n lần, thừa số lại giữ ngun tích gấp lên n lần ngược lại tích có thừa số bị giảm n lần, thừa số lại giữ ngun tích bị giảm n lần (n > 0) Trong tích, thừa số gấp lên n lần, đồng thời thừa số gấp lên m lần tích gấp lên (m x n) lần Ngược lại tích thừa số bị giảm m lần, thừa số bị giảm n lần tích bị giảm (m x n) lần (m n khác 0) 10 Trong tích, thừa số tăng thêm a đơn vị, thừa số lại giữ ngun tích tăng thêm a lần tích thừa số lại 11 Trong tích, có thừa số chẵn tích chẵn 12 Trong tích, có thừa số tròn chục thừa số có tận có thừa số chẵn tích có tận 13 Trong tích thừa số lẻ có thừa số có tận tích có tận II Bài tập Bài 1: Tính nhanh: a x x 125 x 25 d 500 x 3,26 x 0,02 b x 178 x e 0,5 x 0,25 x 0,2 x c 2,5 x 16,27 x g 2,7 x 2,5 x 400 Bài 2: Tính nhanh: 5 x  x b) x  x 7 9 12 2006 3 x  x c) x  x d) 9 2005 4 2005 Bài 3: Tính cách thuận tiện nhất: 5 a) x x x x b) x x x x x x x x 10 Bài 4: Tính nhanh: a) a) 32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4 b) 17,2 x 8,55 + 0,45 x 17,2 + 17,2 c) 0,6 x + 1,2 x 45 + 1,8 d) 2,17 x 3,8 - 3,8 x 1,17 Bài 5: Tính nhanh: a) (81,6 x 27,3 - 17,3 x 81,6) x (32 x 11 - 3200 x 0,1 - 32) b) (13,75 - 0.48 x 5) x (42,75 : + 2,9) x (1,8 x - 0,9 x 10) c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11x9 - 900 x 0,1 - 9) Bài 6: Tìm tích số, biết giữ ngun thừa số thứ tăng thừa số thứ lên lần tích 8400 Bài 7: Tìm số có tích 5292, biết giữ nguyên thừa số thứ tăng thừa số thứ thêm đơn vị tích 6048 Bài 8: Tìm số có tích 1932, biết giữ nguyên thừa số tăng thừa số thêm đơn vị tích 2604 HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 9: phép nhân có thừa số thứ 64, thực phép nhân người viết tích riêng thẳng cột với nên kết tìm 870 Tìm tích phép nhân? Bài 10: Khi nhân 254 với số có chữ số giống nhau, bạn Bình đặt tích riêng thẳng cột phép cộng nên tìm kết so với tích giảm 16002 đơn vị Hãy tìm số có chữ số Bài 11: Tồn thực phép nhân có thừa số thứ số có chữ số Tồn viết lộn ngược thừa số thứ Vì tích tăng lên 432 đơn vị Tìm phép tính Tồn phải thực Bài 12: Khi nhân số với 4,05 học sinh thực phép nhân sơ xuất đặt tích riêng thẳng cột với nên tích tìm 45,36 Hãy tìm phép nhân Bài 13: Khi thực phép nhân 983 với số có chữ số, bạn Bình đạt tích riêng thứ hai thẳng cột với tích riêng thứ ba nên kết 70776 Em tìm thừa số có ba chữ số chưa biết phép nhân trên, biết chữ số hàng trănm chữ số hàng chục đơn vị Bài 14: Khi nhân 32,4 với số có hai chữ số, bạn Minh sơ ý đặt tích riêng thứ hai thẳng cột với tích riêng thứ nên tích tìm 324 Hãy tìm tích phép nhân đó, biết thừa số chưa biết có chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục Bài 15: Khi nhân số có ba chữ số với số có hai chữ số, bạn đặt tích riêng thẳng cột nên kết qủa so với tích bị giảm 3429 đơn vị Hãy tìm tích đúng, biết tích số lẻ vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho Bài 16: Một học sinh nhân số với 207 quên viết chữ số chữ số số 207 nên kết so với tích bị giảm 6120 đơn vị Tìm số Bài 17: Một học sinh nhân số với 1007 quên viết hai chữ số số 1007 nên kết tìm so với tích bị giảm 3153150 đơn vị Tìm số Bài 18: Khi nhân số có ba chữ số với 207 học sinh đặt tính sau: Và kết 3861 Tìm tích phép nhân Bài 19: Một tích có thừa số thứ 23 Nếu giảm thừ số thứ đơn vị tăng thừa số thứ hai lên đơn vị tích tăng lên 20 đơn vị Hãy tìm tích hai số Bài 20: Một hình chữ nhật giảm chiều dài 25% chiều dài chiều rộng phải thay đổi để diện tích hình khơng thay đổi? Bài 21: Một học sinh nhân 784 với số có ba chữ số tích 35280 a) Làm để biết kết sai? b) Phép tính sai học sinh viết tích riêng thứ ba thẳngcột với tích riêng thứ hai Hỏi số nhân bao nhiêu? Biết chữ số hàng trăm số nhân lớn chữ số hàng chục đơn vị HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 22: Tìm số, biết tổng gấp lần hiệu tích chúng Bài 23: Tìm số, biết tổng gấp lần hiệu nửa tích chúng Bài 24: Tìm hai số, biết tích hai số gấp 4,2 lần tổng hai số tổng hai số gấp lần hiệu hai số Bài 25: Khơng tính tổng, biến đổi tổng sau thành tích có thừa số a) 462 + 273 + 315 + 630 c) 5555 + 6767 + 7878 b) 209 + 187 + 726 + 1078 d) 1997,1997 + 1998,1998 + 1999,1999 Bài 26: So sánh A B biết: a A = 73 x 73 B = 72 x 74 b A = 1991 x 1999 B = 1995 x 1995 c A = 19,91 x 19,99 B = 19,95 x 19,95 d A = 198719871987 x 1988198819881988 B = 198819881988 x 1987198719871987 D Phép chia I Kiến thức cần ghi nhớ a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0) : a = (a > 0) a : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0) a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0) Trong phép chia, số bị chia tăng lên (giảm đi) n lần (n > 0) đồng thời số chia giữ nguyên thương tăng lên (giảm đi) n lần Trong phép chia, tăng số chia lên n lần (n > 0) đồng thời số bị chia giữ nguyên thương giảm n lần ngược lại Trong phép chia, số bị chia số chia gấp (giảm) n lần (n > 0) thương khơng thay đổi Trong phép chia có dư, số bị chia số chia gấp (giảm) n lần (n > 0) số dư gấp (giảm ) n lần II Bài tập Bài 1: Tính nhanh: a) 1875 : + 125 : b) 20,48 : 3,2 + 11,52 : 3,2 c) 62,73 : 8,4 + 21,27 : 8,4 d) 45,3 : 2,6 - 19,3 : 2,6 Bài 2: Tính nhanh: a) (82 - 41 x 2) : 36 x (32 + 17 + 99 - 81 + 1) b) (m : - m x 1) : (m x 2005 + m + 1) c) (30 : 7,5 + 0,5 x - 1,5) x (4,5 - : 2) d) (4,5 x 16 - 1,7) : (4,5 x 15 + 2,8) Bài 3: Nam làm phép chia có dư số dư lớn có Sau Nam gấp số bị chia số chia lên lần phép chia này, số thương 12 số dư 24 Tìm phép chia Nam thực ban đầu? HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 4: Số A chia cho 12 dư Nếu giữ nguyên số chia số A phải thay đổi để thương tăng thêm đơn vị phép chia khơng có dư? Bài 5: Một số chia cho 18 dư Để phép chia khơng dư thương giảm lần phải thay đổi số bị chia nào? Bài 6: Nếu chia số bị chia cho lần số chia ta Nếu ta chia số bị chia cho lần số thương Tìm số bị chia số chia phép chia Bài 7: Nếu chia số bị chia cho lần số chia ta 0,6 Nếu ta chia số bị chia cho lần số thương 0,6 Tìm số bị chia số chia phép chia đầu tiên? Bài 8: Một phép chia có thương 6, số dư Tổng số bị chia, số chia số dư 195 Tìm số bị chia số chia? Bài 9: Cho số, lấy số lớn chia cho số nhỏ thương số dư lớn có 48 Tìm số Bài 10: Tìm thương phép chia, biết số bị chia gấp lần số chia Bài 11: Tìm thương số biết số lớn gấp lần thương thương lần số nhỏ Bài 12: Hiệu số 33 Lấy số lớn chia cho số nhỏ thương số dư Tìm số E Tính giá trị biểu thức I Kiến thức cần ghi nhớ Biểu thức khơng có dấu ngoặc đơn có phép cộng phép trừ (hoặc có phép nhân phép chia) ta thực phép tính theo thứ tự từ trái sang phải Ví dụ: 542 + 123 - 79 482 x : = 665 - 79 = 964 : = 586 = 241 Biểu thức khơng có dấu ngoặc đơn, có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực phép tính nhân, chia trước thực phép tính cộng trừ sau Ví dụ: 27 : - x =9-8 =1 Biểu thức có dấu ngoặc đơn ta thực phép tính ngoặc đơn trước, phép tính ngồi dấu ngoặc đơn sau Ví dụ: 25 x (63 : + 24 x 5) = 25 x (21 + 120) =25 x 141 =3525 II Bài tập Bài 1: Tính: a 70 - 49 : + x c (25915 + 3550 : 25) : 71 Bài 2: Tính: b 4375 x 15 + 489 x 72 d 14 x 10 x 32 : (300 + 20) HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí a 3,61 x 4,5 + 5,5 3,61 x (4,5 + 5,5) c 674,35 x 58,47 + 41,53 d 674,35 x (58,47 + 41,53) Bài 3: Tính: a) (85,05 : 27 + 850,5) x 43 - 150,97 b) 0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9 Bài 4: Viết dãy số có kết 100: a) Với chữ số b) Với chữ số Bài 5: Cho dãy tính: 128 : x 16 x + 52 : Hãy thêm dấu ngoặc đơn vào dãy tính cho: a) Kết số tự nhiên nhỏ có thể? b) Kết số tự nhiên lớn ? Bài 6: Hãy điền thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức sau: A = 100 - x 20 - 15 + 25 : a) Sao cho A đạt giá trị số tự nhiên lớn giá trị lớn bao nhiêu? b) Sao cho A đạt giá trị số tự nhiên nhỏ giá trị nhỏ bao nhiêu? Bài 7: Tìm giá trị số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị nhỏ , giá trị nhỏ bao nhiêu? A = (a - 30) x (a - 29) x …x (a - 1) Bài 8: Tìm giá trị số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị lớn nhất, giá trị lớn bao nhiêu? A = 2006 + 720 : (a - 6) Bài 9: Tính giá trị biểu thức: m x + n x + p x 2, biết: a) m = 2006, n = 2007, p = 2008 b) m + n + p = 2009 Bài 10: Tính giá trị biểu thức M, với a = 119 b = 0, biết: M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a - b x 2005) Bài 11: Tính giá trị biểu thức:  17   23 11    8,7  :     12,98 0,25  12,5  10   25  2 2 x x x x x b) c) x x5 x3 x2 24 17 17 24 1  4  1  11  d) x     : e) 1   1  1   :  10  10 5  14  14  a)  Bài 12: Thực phép tính sau: HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí vườn trở thành hình vng Hãy tính diện tích mảnh vườn sau mở rộng, biết chu vi mảnh vườn ban đầu 42cm Bài 18: Hai hình chữ nhật ABCD AMNP có phần chung hình vng AMOD Tìm diện tích hình vngA AMOD, biếtMhai hình chữ nhật B ABCD AMNP có diện tích 120cm có chu vi 20cm D C O Bài 19: Hình bình hành ABCD có cạnh đáy AB = 15cm, chiều cao AH N P cạnh đáy Tính diện tích hình bình hành Bài 20: Cho hình thoi ABCD Biết AC = 24cm độ dài đường BD độ dài đường chéo AC Tính diện tích hình thoi ABCD B C A Bài 21: Một hình bình hành có chu vi 420cm, có độ dài cạnh đáy gấp đôi cạnh gấp lần chiều cao Tính diện tích hình bình hành D Bài 22: Có miếng đất hình bình hành cạnh đáy 32m người ta mở rộng miếng đất cách tăng cạnh đáy thêm 4m miếng đất hình bình hành có diện tích diện tích miếng đất ban đầu 56m2 Hỏi diện tích miếng đất ban đầu bao nhiêu? Bài 23: Hình bình hành ABCD có cạnh đáy AB = 6cm, BC = 4cm, với M; N; P; Q trung điểm cạnh AB; BC; AD; BC Hỏi: a) Hình có tất hình bình hành? b) Tổng chu vi tất hình bình hành bao nhiêu? M A Q O B N Bài 24: Một hình thoi có tổng độ dài đường chéo 45cm, biết đường chéo thứ D P C đường chéo thứ hai Hỏi hình thoi có diện tích bao nhiêu? Bài 25: Cho hình vng ABCD có chu vi 80cm M trung điểm cạnh AB; N trung điểm cạnh BC a) Nối B với N, D với M ta hình bình hành MBND Tính diện tích hình bình hành b) Nối A với N, đoạn thẳng AN cắt DM I; nối C với M, đoạn thẳng CM cắt đoạn thẳng BN K Nêu tên cặp cạnh song song có hình tứ giác IMKN c) So sánh diện tích tứ giác IMKN với tổng diện tích hai hình tam giác AID BCK HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 26: Cho hình thoi ABCD có diện tích 216cm chu vi 60cm Đoạn thẳng MN chia hình thoi thành hình bình hành AMND MBCN (như hình vẽ), biết độ dài cạnh MB độ dài cạnh AM 5cm Tính: a) Chu vi hình bình hành MBCN b) Diện tích hình bình hành AMND A M B D N Bài 27: Người ta cắt hình chữ nhật ABCD ghép thành hình bình hành MNCD (như hình vẽ) Biết hình chữ nhật ABCD có chu vi 220cm, C biết độ dài cạnh MD hình bình hành MNCD chiều dài chiều rộng 30cm 50cm Tính CH hình N A M chiều cao B M bình hành B H Bài 28: DHình bình hành ABCD có chu vi 100cm,C giảm độ dài AB 15cm, tăng độ dài C D cạnh AD thêm 5cm ta hình thoi AEGH (như hình vẽ) Tính độ dài cạnh hình thoi hình bình hành A E 15c B m Bài 29: Một miếng đất hình tam giác có diện tích 288m 2, đáy tam giác 32m Để diện tích miếng đất tăng thêm 72m2 phải tăng cạnh đáy thêm mét? Bài 30: Một tam giác có diện tích 559cm Nếu tăng cạnh đáy thêm 7cm diện tích tam giác D tăng thêm5cm xăng - ti mét vuông? C Biết cạnh đáy tam giác 43cm Bài 31: Cho tamHgiác ABC có cạnh AB G = 50cm Nếu kéo dài cạnh BC thêm đoạn CD = 30cm ta có tam giác ABD tam giác cân với AB = AD tam giác ACD có chiều cao kẻ từ C 18cm Tính diện tích tam giác ABC, biết chu vi tam giác ABD 180cm Bài 32: Cho tam giác ABC, AC lấy điểm M cho AM = MC Hãy so sánh diện tích hai tam giác ABM MBC Bài 33: Cho tam giác ABC, AC lấy điểm D cho BD = x DC Hãy so sánh diện tích tam giác ABD với diện tích tam giác BDC diện tích tam giác ABC Bài 34: Cho tam giác ABC, D điểm cạnh BC, E điểm cạnh AC, AD BE cắt I Hãy so sánh diện tích hai tam giác IAE IBD HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 35: Cho tam giác ABC, cạnh AB lấy điểm D cho AD gấp đôi BD Trên cạnh AC lấy điểm E cho AE gấp đôi EC Nối B với E, C với D, đoạn BE cắt CD G Hãy so sánh diện tích tam giác GDB với diện tích tam giác GEC Bài 36: Cho tam giác ABC, cạnh BC lấy điểm D cho BD gấp đôi DC Nối A với D, lấy điểm E cạnh AD Nối EB EC Hãy so sánh diện tích hai tam giác BAE CAE Bài 37: Cho tam giác ABC, đường cao AH Trên AH lấy điểm D cho AD gấp đôi DH Biết BH = 4cm, BC = 12cm Hãy so sánh diện tích tam giác BCD với diện tích tam giác ABH Bài 38: Cho tam giác ABC, BC lấy điểm D cho BD = DC Trên AC lấy điểm E cho AE = EC Nối DE, DE lấy điểm M cho DM = ME Hãy tính diện tích tam giác AME Biết diện tích tam giác ABC 180cm Bài 39: Cho tam giác ABC, AB lấy điểm M giữa, BC lấy điểm N giữa, CA lấy điểm I Nối M với N, N với I I với M So sánh diện tích tam giác MNI với diện tích tam giác ABC AB, AC 1 lấy điểm N cho CN = AC, BC lấy điểm E cho BE = BC Nối AE CM 3 Bài 40: Cho tam giác ABC, AB lấy điểm M cho AM = chúng cắt I Nối BN cắt AE P cắt CM D Hãy chứng tỏ: SIPD = SAMI + SPED + SNDC Bài 41: Cho tam giác ABC, BC lấy điểm M N cho BM = MN = NC Từ M kẻ đường song song với AC, từ N kẻ đường song song với AB, chúng cắt E Nối AE, BE, CE So sánh diện tích cặp tam giác ABE với AEC BEC với ABC Bài 42: Cho tam giác ABC, người ta kéo dài cạnh CB phía B đoạn BM = CB, kéo dài cạnh BA phía A đoạn AN = BA, kéo dài cạnh AC phía C đoạn CP = AC Nối MN, NP, PM Hãy so sánh diện tích tam giác MNP với diện tích tam giác ABC Bài 43: Cho tam giác ABC, AB lấy điểm D E cho AD = DE = ED Trên AC lấy điểm M N cho AM = MN = NC Hãy so sánh diện tích tứ giác DMNE với diện tích tam giác ABC Bài 44: Cho tam giác ABC, D điểm cạnh BC Trên cạnh AD lấy điểm E cho AE = x ED Nối B với E kéo dài cắt AC G Hãy chứng tỏ G điểm gĩữa cạnh AC Bài 45: Cho tam giác ABC, có góc A vuông với AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm Trên cạnh AB lấy điểm M cho AM = 2cm, cạnh AC lấy điểm N cho AN = 1cm, cạnh BC lấy điểm E cho BE = 2,5cm Tìm diện tích tam giác MNE Bài 46: Cho tam giác ABC, M điểm cạnh BC cho BM = x MC N điểm cạnh AC cho CN = x NA AM cắt BN O Hãy tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác AOB = 20cm2 Bài 47: Cho tam giác ABC có diện tích 360m2 E điểm BC Nối AE, AE lấy điểm I Nối BI kéo dài cắt AC D Tính diện tích tam giác AID HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 48: Cho tam giác ABC có diện tích 72cm2 Biết 1 cạnh đáy BC chiều cao AH 12 hạ từ đỉnh A xuống đáy BC a) Hãy tính chiều cao AH đáy BC b) Từ điểm M cạnh BC vẽ đường song song với AB cắt AC N Tính diện tích tam giác MNC Bài 49: Cho tam giác ABC, AB lấy điểm M cho AM = lấy điểm N cho AN = AB Trên AC AC Nối BN CM, hai đoạn thẳng cắt I a) So sánh diện tích hai tam giác AIB AIC b) Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác AIM 45cm2 Bài 50: Cho tam giác ABC, AC lấy điểm N cho AN = AC, BC lấy điểm M cho BM = MC Kéo dài AB MN cắt P a) Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác APN 100cm2 b) So sánh PN NM Bài 51: Cho tam giác ABC, AC lấy điểm E cho CE = cho CD = CA, BC lấy điểm D CB AD BE cắt O a) So sánh BO OE b) Tính diện tích tam giác AOE, biết diện tích tam giác BOD 800cm2 Bài 52: Cho hình bên, ABC tam giác vuông A, cạnh AB = 30cm, cạnh AC = 40cm, cạnh BC = 50cm Biết BDEC hình thang có chiều A cao 6cm a) Tính độ dài đường cao tam giác ABC b) Tính diện tích tam giác ADE D E Bài 53: Cho tam giác ABC hình thang MNCB hình vẽ, biết BC lần MN; BN cắt C B CM O, diện tích tam giác ABC 120cm a) M có điểm AB khơng? Vì sao? A b) Tính diện tích tam giác OMN M Bài 54: Cho tam giác ABC, BC lấy điểm D cho CD =O N BC Nối AD, AD lấy điểm M va N cho AM = MN = ND NốiBBM, CM, BN, CN a) Hãy tam giác có diện tích C HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí b) Biết diện tích tam giác BND 30cm2 Tính diện tích tam giác ABC c) Kéo dài BN cắt AC P Hãy so sánh đoạn thẳng AP CP Bài 55: Cho tam giác ABC (như hình vẽ), biết BM = MC, CN = AC Diện tích tam giác BNC 60cm2 a) Tính diện tích tam giác BMN, ABM, ABC, ANM, ABN A b) So sánh BI IN; AI IM I N Bài 56: Cho tam giác ABC, cạnh AB lấy điểm D E cho AD = DE = EB Trên AC lấy điểm G H cho AG = GH = HC Nối D với M H, B C E với G DH cắt EG O a) So sánh diện tích hai tam giác DEG EGH b) Biết tứ giác DGHE hình thang Gọi K trung điểm đoạn thẳng EH Nối K với O kéo dài cắt DG I So sánh độ dài đoạn thẳng DI IG Bài 57: Cho tam giác ABC có BC = 9m Trên BC lấy điểm D với BD = 6m Nối A với D, AD lấy điểm E Nối E với B, E với C a) So sánh hai tam giác AEB AEC b) Tính chiều cao EK tam giác EBD, biết chiều cao AH tam giác ABC 7m E điểm AD Bài 58: Trên hình vẽ bên cho MB = MC, MP chiều cao tam giác AMB, MQ chiều cao tam giác AMC MP = 3cm, MQ = 6cm a) So sánh AB AC b) Tính diện tích tam giác ABC, biết: AB + AC = 21cm A Q P Bài 59: a)Tính diện tích hình tam giác vng ABC, vng A (như hình vẽ), biết: AB + AC = C 12,5cm M 1 AC = AB B HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí b) Trên BC lấy điểm I cho BI nhỏ tứ giác ABIK có diện tích BC Tìm điểm K AC để nối I với K diện tích tam giác ABC Khi diện tích tứ giác ABIK xăng - ti - mét vuông? A Bài 60: Cho tam giác ABC có diện tích 450cm2 Lấy M N điểm cạnh BC AB Trên cạnh AC lấy điểm K cho AK = C B AC Các đoạn thẳng AM NK cắt E Nối BE, CE (Như hình vẽ) a) So sánh diện tích tam giác ABE diện tích tam giác ACE b) Tính diện tích tam giác AEK A K N E Bài 61: Cho tam giác ABC, AC lấy điểm N AB lấy điểm M Trên AC kéo dài lấy điểm D cho CD = CN Nối M với N, M với D, MD cắt BC E C M B a) Chứng tỏ MN song song với BC b) So sánh ME với ED Bài 62: Cho tam giác ABC, AB lấy AD = AB, AC lấy AE = AC Nối B với E C 3 với D a) So sánh diện tích hai tam giác ADC EBC b) So sánh chiều cao DH tam giác BDC với chiều cao EK tam giác BEC c) Cho biết diện tích tam giác ABC 360m2 Tính diện tích tam giác ADE Bài 63: Cho tam giác ABC có cạnh BC dài 6cm điểm E cạnh AC a) Hãy tìm điểm H cạnh BC cho EH chia tam giác ABC thành hai phần mà diện tích phần lớn gấp đơi diện tích phần b) Tính diện tích tam giác AHC diện tích tam giác BHE, biết AH chiều cao tam giác ABC AH = 3cm Bài 64: Cho tam giác ABC, M trung điểm cạnh AB; N trung điểm cạnh BC; P trung điểm cạnh AC a) Chứng tỏ đoạn thẳng MN, NP PM chia tam giác ABC thành phần có diện tích b) Biết BP, AN CM cắt điểm O Chứng tỏ đoạn OA gấp đôi đoạn ON HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí c) Gọi I điểm nằm BC đoạn BI gấp lần đoạn IC Người ta kéo dài đoạn PI đoạn IK đoạn PI Gọi diện tích tam giác ABC a Hãy tính diện tích tam giác BPK theo a Bài 65: Trung bình cộng hai đáy hình thang 34m Nếu tăng đáy bé thêm 12m diện tích hình thang tăng thêm 114m Hãy tìm diện tích hình thang ban đầu Bài 66: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB 27cm, đáy lớn CD 48cm Nếu kéo dài đáy nhỏ thêm 5cm diện tích hình thang tăng thêm 40cm2 Tính diện tích hình thang cho Bài 67: Cho hình thang vng có đáy lớn dài 18m, chiều cao 6m Nếu kéo dài đáy bé phía để trở thành hình chữ nhật diện tích tăng thêm 12m Tìm diện tích hình thang Bài 68: Cho hình thang ABCD (như hình vẽ) Hãy so sánh diện tích hình tam giác ACD vớiBCD, diện tích hình tam giác AOD với BOC A B O Bài 69: Cho hình thangABCD Điểm M điểm cạnh BC, điểm E điểm D Hai đoạn thẳng AM BE cắt Cnhau K, hai đoạn thẳng MD CE cắt cạnh AD N Hãy so sánh diện tích hình thang AMCE, BMDE với diện tích hình thang ABCD Bài 70: Cho hình thang ABCD điểm cạnh M, N, P, Q Hãy so sánh diện tích hình MNPQ với diện tích hình thang ABCD Bài 71: Cho tứ giác ABCD Trên AB lấy điểm I giữa, CD lấy điểm K Nối I với D C, nối K với A B Hãy so sánh diện tích tam giác AKB diện tích tam giác DIC với diện tích tứ giác ABCD Bài 72: Cho tứ giác ABCD Trên cạnh AB lấy điểm M N cho AM = MN = NB, cạnh CD lấy điểm P Q cho CP = PQ = QD Hãy so sánh diện tích tứ giác MNPQ với diện tích tứ giác ABCD Bài 73: Cho hình thang ABCD có đáy CD gấp lần đáy AB Hai đường chéo AC BD cắt O a) So sánh đoạn thẳng OB OC; OA OC b) Tính diện tích tam giác OAD DCO, biết diện tích hình thang ABCD 32cm2 Bài 74: Cho hình thang ABCD có đáy CD gấp lần đáy AB Các cạnh bên AD BC kéo dài cắt P a) So sánh đoạn thẳng PA PD; PB PC b)Tính diện tích hình thang ABCD, biết diện tích tam giácPAB 4cm2 HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 75: Cho hình thang ABCD, hai đường chéo AC BD cắt O Qua O kẻ đường thẳng song song với đáy AB CD, cắt AD M cắt BC N Biết diện tích tam giác AOD 10,5cm2, diện tích tam giác AOB 3,5cm2 a) Tính diện tích hình thang ABCD b) So sánh OM ON Bài 76: Cho hình thang ABCD Có diện tích 600cm2 Biết AM = MQ = QD; BN = NP = PC Tính diện tích tứ giác MNPQ A B N M Q P Bài 77: Cho hình thang ABCD có đáy bé AB = 14m, đáy lớn CD = 26m Trên AD lấy điểm M, BC lấy điểm N Nối N với M C D a) Chứng tỏ MN song song với AB CD b)Tính diện tích hình thang ABCD,biết diện tích tam giácNCD 78m2 Bài 78: Cho tứ giác ABCD có diện tích 90m2 Trên cạnh AD lấy điểm M N cho AM=DN= AD.Trên cạnh BC ta lấy điểm PvàQ cho BP=CQ= BC Nối M với P, Nvới Q.Tính diện tích hình tứ giácMPQN Bài 79: Cho tứ giác ABCD có diện tích 928m2 Trên AB lấy điểm M Nối M với C Từ B kẻ đường thẳng song song với MC gặp DC kéo dài E Nối A với E Trên AE lấy điểm I Nối I với M, I với D Tìm diện tích tứ giác AMID Bài 80: Cho hình thang vng ABCD Cạnh AD vng góc với đáy AB CD, AB = 30m, DC = 60m AD = 40m Trên BC lấy điểm N Từ N kẻ NH vng góc với DC kẻ NM vng góc với AD a) Cho NH = 10m, tính đoạn MN b) Trường hợp N điểm BC, tính diện tích hình AND Bài 81: Cho hình bên, ABCD hình thang có diện tích 450cm 2; MD = MC; NA = NB; AB = x CD a Trong hình tam giác có hình vẽ, tính diện tích hình tam giác có diện tích lớn b) Trong hình tứ giác có hình vẽ, tính diện tích tứ giác có diện tích nhỏ D M C Bài 82: Cho hình vng ABCD, AB lấy điểm M cho AM = MB, BC lấy điểm N cho BN = BC Tính diện tích tam giác DMN Biết cạnh hình vng 20cm Bài 83: Cho hình vng ABCD có cạnh 20cm M điểm Bgiữa A N cạnh BC, N điểm cạnh CD Đoạn AM BN cắt O a) Tính diện tích tứ giác AOND b) So sánh diện tích tứ giác NOMC với diện tích tam giác BOM Bài 84: Trên khung đất hình tròn, người ta dành khoảng đất hình vng có cạnh 8m để làm bồn hoa (như hình vẽ) Tìm diện tích khu đất hình tròn HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 85: Cho hình vẽ: Hãy tính diện tích hình tròn biết đường chéo hình vng 4cm, biết hai đường chéo hình vng vng góc với A B Bài 86: Cho hình vng ABCD đường tròn tâm O đường kính cạnh hình vng 2cm Hãy tính diện D tích phần gạch chéo CBiết A, B, C, D tâm đường tròn bán kính với đường tròn tâm O A B C hình vẽ bên D phần gạch chéo Bài 87: Em tính diện tích Bài 88: Hãy tính tổng diện tích bốn mảnh trăng khuyết tơ đậm Bài 89: Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD = 2cm Hình tròn tâm D bán kính DA hình tròn tâm C bán kính CB có vị trí hình vẽ Hãy tính cạnh CD biết diện tích phần diện tích phần Bài 90: Cho hình vẽ bên ABCD hình chữ nhật, AD = 5cm Các đường tròn HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí tâm D tâm C có bán kính r = AD cắt cạnh CD G H.Biết diện tích hình chữ nhật ABCD diện tích hình tròn tâm D bán kính r Hãy so sánh diện tích hình diện tích hình a) Tính độ dài đoạn GH Bài 90: Hãy chứng tỏ diện tích hình tròn nhỏ diện tích hình tròn lớn Biết ABCD hình vng Bài 91: Một gia đình xây bể nước ngầm hình chữ nhật dài 2,4m; rộng 1,3m; sâu 1,2m Giá tiền công xây là: 90000đ/m2 Tính: a) Tiền cơng xây bể b) Bể chứa lít nước, biết thành bể dày 1,2 dm(1dm3 = 1lít) Bài 92: Người ta qt vơi hội trường dài 16m, rộng 10m, cao 4m Hội trường có cửa rộng 8m, cao 2,5m, bên cửa cửa rộng 4m, cao 2,5m Tiền công quét vôi là1000đ/m2 Hỏi tiền công quét vôi bao nhiêu? (Khơng qt trần) Bài 93: Một gia đình có bể nước ngầm hình lập phương, có số đo cạnh lòng bể 1,5m Vì chưa có hệ thống nước nên phải thuê gánh nước Hỏi tiên công gánh đầy bể nước bao nhiêu? Biết tiền thuê gánh nước 5000đ/gánh gánh nước 40 lít nước Bài 94: Hai vật thể có hình lập phương có chất liệu kích thước gấp lần Tổng khối lượng hai vật thể 21kg Tính khối lượng vật thể Bài 95: Một hình hộp chữ nhật xếp 45 khối lập phương cạnh 1,2 dm (như hình vẽ) Người ta sơn tồn mặt ngồi hình hộp chữ nhật (kể đáy) a)Tính diện tích phần sơn b) Có khối lập phương sơn mặt, mặt, mặt, không sơn mặt nào? HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Phần mười Toán chuyển động I Kiến thức cần ghi nhớ Mỗi quan hệ quãng đường (s), vận tốc (v) thời gian (t) 1.1 Vận tốc v= s t 1.2 Quãng đường s=vxt 1.3 Thời gian t=s:v  Với vận tốc quãng đường thời gian đại lượng tỉ lệ thuận với  Với thời gian quãng đường vận tốc đại lượng tỉ lệ thuận với  Với quãng đường vận tốc thời gian đại lượng tỉ lệ nghịch với Bài tốn có động tử (chỉ có vật tham gia chuyển động,ví dụ: tô, xe máy, xe đạp, người bộ, xe lửa, …) 2.1 Thời gian = thời gian đến - thời gian khởi hành - thời gian nghỉ (nếu có) 2.2 Thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian + thời gian nghỉ (nếu có) 2.3 Thời gian khởi hành = thời gian đến - thời gian - thời gian nghỉ (nếu có) Bài toán động tử chạy ngược chiều 3.1 Thời gian gặp = quãng đường : tổng vận tốc 3.2 Tổng vận tốc = quãng đường : thời gian gặp 3.3 Quãng đường = thời gian gặp  tổng vận tốc Bài toán động tử chạy chiều 4.1 Thời gian gặp = khoảng cách ban đầu : hiệu vận tốc 4.2 Hiệu vận tốc = khoảng cách ban đầu : thời gian gặp 4.3 Khoảng cách ban đầu = thời gian gặp  hiệu vận tốc Bài tốn động tử dòng nước 5.1 Vận tốc xi dòng = vận tốc vật + vận tốc dòng nước 5.2 Vận tốc ngược dòng = vận tốc vật - vận tốc dòng nước 5.3 Vận tốc vật = (vận tốc xi dòng + vận tốc ngược dòng) : 5.4 Vận tốc dòng nước = (vận tốc xi dòng - vận tốc ngược dòng) : Động tử có chiều dài đáng kể 6.1 Đồn tàu có chiều dài l chạy qua cột điện Thời gian chạy qua cột điện = l : vận tốc đoàn tàu 6.2 Đoàn tàu có chiều dài l chạy qua cầu có chiều dài d Thời gian chạy qua cầu = (l + d) : vận tốc đoàn tàu 6.3 Đoàn tàu có chiều dài l chạy qua tơ chạy ngược chiều (chiều dài ô tô không đáng kể) Thời gian qua = quãng đường : tổng vận tốc HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí 6.4 Đồn tàu có chiều dài l chạy qua ô tô chạy chiều (chiều dài ô tô không đáng kể) Thời gian qua = quãng đường: hiệu vận tốc II Bài tập Bài 1: Hai anh em học trường Anh đến trường hết 30 phút Em đến trường hết 40 phút Hỏi anh học sau phút đuổi kịp em chỗ quãng đường từ nhà đến trường? Bài 2: Một buổi sáng, An học lúc 30 phút đến trường lúc 15 phút Hôm nay, An khỏi nhà 400m phải quay lại nhà lấy để quên Vì thế, lúc An tới trường vừa 30 phút Hỏi trung bình An ki - lô - mét? (thời gian lấy không đáng kể) Bài 3: Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B lúc 16 Nếu chạy 60km tơ đến B lúc 15 Nếu chạy 40km tơ đến B lúc 17 a) Tính xem tỉnh A B cách ki - lơ - mét? b) Hãy tính xem trung bình tơ phải chạy ki - lô - mét để đến B 16 giờ? Bài 4: Một ô tô phải chạy từ A đến B Sau chạy tơ giảm vận tốc vận tốc ban đầu Vì thế, tơ đến B chậm Nếu từ A, sau chạy giờ, ô tô chạy thêm 50km giảm vận tốc tơ đến B chậm 20 phút Tính quãng đường AB Bài 5: Một ô tô phải từ A qua B đến C Thời gian từ A đến B nhiều gấp lần từ B đến C quãng đường từ A đến B dài quãng đường từ B đến C 130km Biết rằng, muốn thời gian định từ B đến C ô tô phải tăng tốc thêm vận tốc 5km Hỏi quãng đường từ A đến C dài ki - lô - mét? Bài 6: Cùng lúc, có tơ từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50 km/giờ xe máy từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30 km/giờ ô tô xe máy gặp sau 30 phút a) Tính quãng đường AB b) Khi tơ đến B xe máy cách A ki - lơ - mét? c) Tính khoảng cách tơ xe máy sau 30 phút Bài 7: Từ tỉnh A B cách 396km, có người khởi hành lúc ngược chiều với Khi người thứ 216km người gặp Lúc họ hết số ngày hiệu số ki - lô - mét mà người ngày Hãy tính xem người ki - lô - mét ngày? (vận tốc người không thay đổi đường đi) Bài 8: Biên Hoà cách Vũng Tàu 100km Lúc sáng sơ tơ từ Biên Hồ đến Vũng Tàu với vận tốc 50 km/giờ Tới Vũng Tàu, xe nghỉ 45 phút quay trở Biên Hoà Lúc 15 phút, xe đạp từ Biên Hoà đến Vũng Tàu với vận tốc 10 km/giờ Hỏi: a) Hai xe gặp lúc giờ? b) Chỗ gặp cách Biên Hoà ki - lô - mét? HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 9: Hai anh em xuất phát lúc vạch đích chạy ngược chiều đường đua vòng quanh sân vận động Anh chạy nhanh em chạy 900m gặp em lần thứ Họ tiếp tục chạy gặp lần thứ hai, lần thứ ba Đúng lần gặp thư ba họ dừng lại thấy dừng lại vạch xuất phát ban đầu Tìm vận tốc người, biết người em chạy tất phút Bài 10: Một ô tô dự kiến từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ để đến B lúc 11 Do trời mưa, đường trơn, để đảm bảo an toàn giao thông nên xe 35km đến B chậm 30 phút so với dự kiến Tính qng đường AB Bài 11: An Bình từ A đến B bắt đầu lúc Trong nửa thời gian đầu mình, An với vận tốc km/giờ, nửa thời gian sau mình, An với vận tốc km/giờ Trong nửa quãng đường đầu mình, Bình với vận tốc km/giờ nửa quãng đường sau Bình với vận tốc km/giờ Hỏi đến B trước? Bài 12: Hai người xe đạp ngược chiều khởi hành lúc Người thứ từ A, người thứ từ B nhanh người thứ Họ gặp cách A 6km tiếp tục không nghỉ Sau gặp người thứ tới B quay trở lại người thứ đến A quay trở lại Họ gặp lần thứ cách B 4km Em tìm xem quãng đường AB dài ki - lô - mét? Bài 13: Một người qua dốc gồm đoạn lên xuống dài Lúc lên dốc, anh với vận tốc km/giờ Lúc xuống dốc, anh với vận tốc km/giờ Thời gian người lên dốc xuống dốc hết tất 50 phút 24 giây Tìm đường dài từ chân dốc lên đỉnh dốc Bài 14: Một ô tô qua đèo gồm đoạn AB BC Đoạn AB dài đoạn BC Ơ tơ chạy lên đèo theo đoạn AB với vận tốc 30 km/giờ xuống đèo theo đoạn BC với vận tốc 60 km/giờ Thời gian ô tô từ A đến C phút Tìm quãng đường AB, BC Bài 15: Quãng đường từ A đến B gồm đoạn lên dốc đoạn xuống dốc Một người từ A đến B hết 21 phút, trở từ B đến A hết 24 phút Hãy tính đoạn đường AB, biết vận tốc người lên dốc 2,5 km/giờ xuống dốc km/giờ Bài 16: Một người từ A đến B trở A hết tất 41 phút Đường từ A đến B lúc đầu xuống dốc, sau đường nằm ngang lại lên dốc Hỏi quãng đường nằm ngang dài ki - lô - mét? Biết vận tốc lên dốc km/giờ, xuống dốc km/giờ, đường nằm ngang km/giờ khoảng cách AB 9km Bài 17: Một đoàn học sinh từ A qua B đến C để cắm trại Sau đoàn qua đoạn AB 30 phút họ tăng vận tốc thêm 1km để đến C quy định Tính quãng đường AC, biết đoạn AB dài đoạn BC 0,5km đoạn đường BC hết Bài 18: Một người quãng đường 63km Lúc đầu 5km/giờ, lúc sau xe đạp với vận tốc 12km/giờ Tính thời gian xe đạp, Bài 19: Lúc sáng, Huệ khởi hành từ Hóc Mơn đến Củ Chi dự định vào lúc 30 phút Nhưng quãng đường giảm vận tốc HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí vận tốc ban đầu Hãy tính xem Huệ đến Củ Chi lúc giờ? Bài 20: Tỉnh A cách tỉnh B 200km, xe honda khởi hành từ A đến B, xe đạp máy từ B đến A Hai xe khởi hành lúc ngược chiều gặp cách B 75km Nếu xe đạp máy trước 12 phút họ gặp cách B 97,5km Tính vận tốc xe Bài 21: Một người xe đạp với vận tốc 12 km/giờ ô tô với vận tốc 28 km/giờ khởi hành lúc từ địa điểm A đến địa điểm B Sau đo nửa xe máy với vận tốc 24 km/giờ xuất phát từ A để đến B Hỏi đường AB vào lúc xe máy điểm khoảng cách xe đạp tơ? Bài 22: Một chó đuổi thỏ cách xa 17 bước chó Con thỏ cách hang 80 bước thỏ Khi thỏ chạy bước chó cháy bước Một bước chó bước cảu thỏ Hỏi chó có bắt thỏ khơng? Bài 23: Một chuột kiếm ăn cách hang 30m Bỗng trơng thấy mèo cách 20m đường chạy hang Chuột vội chạy chốn giây 5m, mèo vội đuổi theo phút 480m Hỏi mèo có vồ chuột khơng? Bài 24: Một tàu thuỷ có chiều dài 15m chạy ngược dòng Cùng lúc tàu có chiều dài 20m chạy xi dòng với vận tốc gấp rưỡi vận tốc tàu ngược dòng Sau phút tàu vượt qua Tính vận tốc tàu, biết khoảng cách hai tàu 165m Bài 25: Một ca nô chạy khúc sông từ bến A đến bến B xi dòng hết giờ, ngược dòng hết Hãy tính khoảng cách AB, biết nước chảy với vận tốc km/giờ Bài 26: Một xe lửa dài 150m chạy với vận tốc 58,2 km/giờ Xe lửa gặp người chiều đường song song với đường sắt Vận tốc người 4,2 km/giờ Tính thời gian từ lúc xe lửa gặp người đến xe lửa vượt qua khỏi người Bài 27: Một xe lửa chạy với vận tốc 32,4 km/giờ Một xe Honda chạy chiều đường song song với đường sắt Từ xe Honda đuổi kịp toa cưối đến xe Honda vượt khỏi xe lửa 25 giây Tính chiều dài xe lửa, biết vận tốc xe Honda 54 km/giờ Bài 28: Một ô tô gặp xe lửa chạy ngược chiều đoạn đường song song Một hành khách ô tô thấy từ lúc toa đầu toa cuối xe lửa qua khỏi giây Tính vận tốc theo xe lửa, biết xe lửa có chiều dài 196m, vận tốc ô tô 960 m/phút Bài 29: Một xe lửa vượt qua cầu dài 450m 45 giây, vượt qua cột điện 15 giây vượt qua người xe đạp chiều 25 giây Tìm vận tốc người xe đạp Phần mười Trò chơi HOC360.NET - Tài liệu học tập miễn phí Bài 1: A B chơi trò chơi lấy đồng xu từ chồng có 1999 đồng xu A B chơi, A trước Trong lượt, A B lấy một, hai, ba đồng xu Ai lấy đồng xu cuối người thua Hỏi An nên lấy đồng xu lượt để chắn người thắng cuộc? Bài 2: Trên mặt bàn có 18 que diêm Hai người tham gia chơi Mỗi người đến phiên lấy số que diêm Mỗi lần, người lấy không que Người lấy số que cuối người thắng Nếu bạn bốc trước, bạn có chắn thắng khơng ? Bài 3: Trên mặt bàn có 50 nhãn Tốn Thơ chơi trò chơi sau: Hai bạn lấy nhãn bàn, lượt lấy nhãn vở, đến lượt mà bàn khơng nhãn để lấy người thua Biết lượt Toán lấy nhãn Hãy cho biết Tốn chắn thắng Thơ khơng ? Bài 4: Trong hộp có 10 viên bi đỏ viên bi xanh Tùng bốc lần viên bi bỏ ngồi, sau lại bỏ vào hộp viên bi viên bi lấy có màu giống nhau, bỏ vào viên bi xanh viên bi lấy có màu khác Hỏi sau 14 Tùng lấy bỏ vào Thì hộp viên bi, màu sắc chúng nào? ... + b = b x + b + 35 = b x b = 35 : = Ta số: 47 +) xét 5b = b x + 50 + b = b x + 45 + + b = b x + b + 45 = b x b = 45 : = Ta số: 59 Bước 4: (Thử lại, kết luận, đáp số) Thử lại: x + = 47 (chọn) x... a)(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + (x + 4) + (x + 5) = 45 b)(x + 1) + (x + 4) + (x +7) + … + (x + 28) = 115 c)(x + 3) + (x + 5) + ( x + 7) + … + (x + 45) = 1210 d)(x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + … + (x... viết theo thứ tự liền sau: 12 3456 78910111213…19821983 Hãy tính tổng tất chữ số vừa viết Bài 25: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp từ đến 2005 viết theo thứ tự liền sau: 12 3456 78910111213…200320042005
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU BOI DUONG TOAN LOP 45 , TAI LIEU BOI DUONG TOAN LOP 45

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay