GIÁO ÁN TIỂU HỌC Phiếu BT t33

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:20

Họ tên: ……………………………… PHIẾU BÀI TẬP T33 I Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: Câu 1: Cho dãy số 504, 524, 544,564,… Hai số dãy số là: A 574, 584 Câu 2: A > B 584, 604 C 584, 594 D 574, 594 3dm 5cm …….35kg B < C = D Khơng có dấu Câu 3: Tổng số chân ngựa là: A chân B 10 chân C 15 chân D 20 chân Câu 5: Cho X : = Y x = Thương X Y là: A B C D.16 Câu 6: Một hình tứ giác có cạnh Tính chu vi tứ giác biết độ dài cạnh 5dm A 15dm B 20 C 20dm D 20cm Câu 7: Ngày thứ sáu ngày 15 Vậy tuần sau thứ……ngày… ……………………………………………………………………………………… Câu 8: Có 10m dây cắt thành đoạn Hỏi đoạn dài bao nhiêu? A 15m B 2m C 5m D 20 cm II Trình bày chi tiết tốn sau: Bài 1: Tìm X A X : = + B X x = 32 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… C X x + 20 = 41 D X + X + X - = 11 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 2: Hiện Hà tuổi, Thanh 10 tuổi, Mai tuổi Đến bạn Hà tuổi bạn Mai tổng số tuổi ba bạn bao nhiêu? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 3: Trong hình sau, số hình tứ giác nhiều hay số hình tam giác nhiều nhiều hình? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… … ……………………………………………………… …
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC Phiếu BT t33 , GIÁO ÁN TIỂU HỌC Phiếu BT t33

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay