ON TAP GIAI TOAN CO LOI VAN

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:20

hoc360.net - Tài liệu học tập tiểu học THCS KIỂM TRA - MƠN TỐN Họ tên: Bài 1: Lan hái 14 hoa, Thanh hái hoa Hỏi hai bạn hái hoa? Bài 2: Nhà bạn Nam vịt 12 ngan Hỏi nhà bạn Nam tất vịt, ngan? Bài 3: Anh 17 bi Anh cho em bi Hỏi anh bi? Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - Tài liệu học tập tiểu học THCS GĐ thể thay đổi kiện tốn trang 1, em luyện tập thêm YÊU CẦU CON EM TỰ LÀM CẢ TÓM TẮT VÀ BÀI GIẢI - MỘT SỐ BÀI NÂNG CAO HƠN Ở PHÍA DƯỚI GĐ CĨ THỂ CHO CON LUYỆN DẦN TÙY VÀO KHẢ NĂNG CỦA CÁC CON Bài toán: Lan cho Hồng sách, Lan lại 12 sách Hỏi lúc đầu Lan sách? Bài tốn: Lớp A 15 học sinh giỏi Lớp B lớp A học sinh giỏi Hỏi lớp 2B học sinh giỏi? Bài tốn: Bóng xanh: 10 Bóng đỏ: Tất cả: ? Bài giải Bài tốn: Lớp học 20 học sinh nam 16 học sinh nữ Hỏi lớp tất học sinh? Bài tốn: Anh 30 que tính, em 20 que tính Hỏi anh em tất que tính? Tóm tắt Bài giải Anh có: que tính Em có: que tính Tất có: que tính? Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - Tài liệu học tập tiểu học THCS Bài tốn: Lớp 1A 40 học sinh, lớp 1B chục học sinh Hỏi hai lớp học sinh? Đổi: chục học sinh = học sinh Lớp 1A : .học sinh Lớp 1B : học sinh Cả hai lớp : học sinh? Bài toán: Lớp em 36 bạn; 14 bạn học vẽ Số bạn lại học hát Hỏi lớp em bạn học hát ? Bài tốn: Lớp em 22 bạn xếp loại 10 bạn xếp loại giỏi Hỏi lớp em tất bạn xếp loại giỏi? Bài toán: Dũng 30 nhãn Sau cho bạn Dũng lại 20 nhãn Hỏi Dũng cho bạn nhãn vở? Bài : Hình vẽ bên - hình tam giác - đoạn thẳng Bài 2: a) Vẽ đoạn thẳng AB độ dài 3cm vẽ tiếp để đoạn thẳng AC độ dài 7cm b) Vẽ đoạn thẳng MN độ dài 5cm vẽ tiếp để đoạn thẳng MP độ dài cm c) Vẽ đoạn thẳng AB dài cm, vẽ tiếp đoạn thẳng BC dài 4cm để đoạn thẳng AC dài 10 cm Bài 3: a, Viết số hai chữ số mà chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - Tài liệu học tập tiểu học THCS b, Viết số hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị cộng với chữ số hàng chục kết Câu 4: Tính a) c) 10 + + = ……… b) 14 cm - 10cm + cm = ……………… d) 60 – 20 = ……… 15 cm – cm = Câu : Điền dấu > , < , = vào chỗ trống a) 16 + …… 17 b) 50 …… 70 Câu Một rổ cam quýt tất 85 quả, 21 cam Hỏi quýt? Tóm tắt Bài giải Câu 7: Hình vẽ bên a hình tam giác b hình tam giác C hình tam giác Bµi Hoa Lan hái 68 hoa; Hoa hái 34 hoa Hỏi Lan hái hoa? Tóm tắt Bài giải Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - Tài liệu học tập tiểu học THCS Bµi Khoanh vào trước câu trả lời đúng: a/ Sếp theo thứ tự từ bé đến lớn ? A 10, 39, 27, B 9, 4, 6, C 31, 43, D 47, 41, 38, 45, 7, 45, 76, b/ Khoanh vào phép tính kết 99 A 1+2 B - C + c/ khoanh vào phép tính kết D A D + 1-0 B - + C 10 - - 3-1 Bài 10 Viết tất số hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục Bài 11 Viết tất số hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục Câu 12 Viết tất số hai chữ số, biết chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị Câu 13 Viết tất số hai chữ số, biết chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị Câu 14 Dãy số viết theo thứ tự từ bé đến lớn: Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - Tài liệu học tập tiểu học THCS A: 69, 57, 82, 60 ,76; B: 57, 69, 82, 76, 60; Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ C: 57, 60, 69, 76, 82, ... trang 1, em luyện tập thêm YÊU CẦU CON EM TỰ LÀM CẢ TÓM TẮT VÀ BÀI GIẢI - MỘT SỐ BÀI NÂNG CAO HƠN Ở PHÍA DƯỚI GĐ CĨ THỂ CHO CON LUYỆN DẦN TÙY VÀO KHẢ NĂNG CỦA CÁC CON Bài toán: Lan cho Hồng sách,... https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - Tài liệu học tập tiểu học THCS A: 69, 57, 82, 60 ,76; B: 57, 69, 82, 76, 60; Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/... hai chữ số mà chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ hoc360.net - Tài liệu học tập tiểu học THCS b, Viết số có hai chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: ON TAP GIAI TOAN CO LOI VAN , ON TAP GIAI TOAN CO LOI VAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay