GIÁO ÁN TIỂU HỌC buoi2 lop3

49 8 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:20

Hớng dẫn học I.Mục tiêu : * Hoàn thiện số tập ngày Giúp HS: * Ôn tập củng cố biểu tợng đờng gấp khúc, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác -Thực hành tính độ dài đờng gấp khúc, chu vi số hình * Giáo dục Hs chăm học tập II Đồ dùng dạy học : - Phấn màu IIi Các hoạt động dạy- học chủ yếu : ND - TL - Gv hướng dẫn hs hoàn thiện số tập ngày (10’) - GV ghi tập lên bảng - GV hướng dẫn hs làm tập : (20) Giỏo viờn Hc sinh HĐ 1: Hoàn thiện số tập ngày -2 HS lên bảng, lớp làm HĐ2:củng cố cách tính nháp độ dài ®êng gÊp khóc -Lµm bµi tËp vµ Bµi tập 1: Tính độ dài đ- vào ờng gấp khúc, chu vi hình -Nêu yêu cầu tập tam giác a Tính độ dài đờng -Hs nêu tự làm: Nêu ABCD tên đờng gấp khúc -Muốn tính ®é dµi ®êng tÝnh tỉng ®é dµi ®gÊp khóc ta làm ? ờng gấp khúc b.Tính chu vi hình tam Tự làm nêu cách giác tính tính chu vi Muốn tính chu vi hình tam hình tam giác giác ta làm ? Bài giải a) Độ dài đờng gấp khúc ABCD lµ: 34 + 12 + 40 =86 ( cm) b) Chu vi tam giác MNP là: 34 + 12 + 40 =86 ( cm) Bài 2: Tính chu vi hình tứ Đáp số : a)86 giác cm Đo độ dài cạnh tính chu vi hình tứ giác ABCD - Hs quan sát hình vẽ trả lời miệng HĐ3:Củng cố nhận dạng hình Bài 3: Tìm số hình tam giác , hình vuông có hình vẽ -Yêu cầu HS tự đếm hình trả lời thông báo kết -Lu ý: HS hình tam giác, hình vuông hợp hình nhỏ khác C.Củng cố-Dặn dò (2) -Nhận xét tiết học b)86 cm Nêu yêu cầu tập tự làm Bài giải Độ dài cạnh AB CD 3cm Độ dài cạnh BC AD cm: Chu vi tứ giác ABCD lµ: + + + =10 ( cm) Đáp số : 10 cm -Làm tập -Nêu yêu cầu tập - HS tự đếm hình trả lời thông báo kết Số hình tam giác là: hình Số hình vuông hình hình Hớng dẫn học I.Mục tiêu : * Hoµn thiƯn sè bµi tËp ngµy Gióp HS: * Củng cố cách giải toán nhiều ,ít - Giới thịêu bổ sung toán số đơn vị tìm phần nhiều * Giáo dục Hs chăm học tập II Đồ dùng dạy học : - Phấn màu IIi Các hoạt động dạy- học chủ yếu : ND - TL Giáo viên Học sinh H§ 1: Hoµn - Gv hướng dẫn hs làm nốt - Hs làm thiƯn mét tập sè bµi tËp ngày (10) -Nêu Yêu cầu tập -HS vẽ sơ đồ tóm tắt, Bài 1: Toán nhiều hơn, giải toán HĐ 2:HD HS toán tổng: -Chữa bảng -Yêu cầu HS tóm tắt Bài Ôn tập sơ đồ đoạn thẳng giải giải toán Đội hai trồng đợc sối toán là: -Yêu cầu HS chữa 230 + 90 = 320 (cây) nhiều hơn, Đáp số: 320 -Nêu Yêu cầu toán : - HS tự giải toán theo (15) Bài 2: Củng cố toán yêu cầu Bài giải Yêu cầu HS nêu Yêu cầu Buổi chiều cửa hàng bán đợc số lít xăng là: toán 635 -128 = 507 (lít) - GV vẽ sơ đồ tóm tắt Đáp số: 507 lít lên bảng - Yêu cầu HS tự giải - Yêu cầu HS chữa -HS nêu yêu cầu tập - HS nêu nêu cách Bài 3: Lớp 3B có 19 bạn nam hiĨu 16 bạn nữ Hỏi số học nữ nhiều -HS dùa vµo mẫu, tóm tắt giải toán Giải s hs nam bao nhiờu bn? HĐ3: toán -Yêu cầu HS tự làm chữa tìm phần hơn, phần (8') C.Củng cố -Dặn dò: (2') - Củng cố dạng toán vừa làm - Nhận xét tiết học Bài giải Số bạn nữ nhiều số bạn nam là: 19 -16 = (bạn) Đáp số: bạn Hớng dẫn học I.Mục tiêu : * Hoàn thiƯn sè bµi tËp ngµy Gióp HS: * Xem đồng hồ kim phút vào số từ đến 12 - Củng cố biểu tợng thêi gian * Giáo dục hs hiĨu biÕt vỊ sư dụng thời gian thực tế đời sống ngày II Đồ dùng dạy học : - Mô hình đồng hồ IIi Các hoạt động dạy- học chủ yếu : ND - TL Giáo viên Học sinh - Hs làm Giỏo viờn hng dn hs hon HĐ 1: Hoàn thiện mét sè thành nốt số tập mà hs cha -2 HS lên bảng, lớp làm bảng tập hon thnh xong ngày: (8) -Môt ngày có 24giờ H: Một ngày có Một ngày HĐ2:(5) HD giờ? Bắt đầu từ 12giờ đêm hôm trớc đến 12giờ đêm hôm HS «n tËp vỊ vµ kÕt thóc nµo ? H: Mét giê cã bao nhiªu sau thêi gian ? -60 phút -Yêu cầu vài HS -HS thực quay kim đồng hồ tới vị trí 12giờ; 11giờ HĐ3:(7 ) HD HS xem đồng hồ tra; 1giờ chiều ; 8giờ - HS thực theo Yêu cầu tối -Hs quan sát nêu :Kim ngắn 8, -HD HS xem mô hình kim dài mặt đồng hồ -Giới thiệu đờng kim phút cho HS biết: Kim -Làm tập phút vòng đợc 60 -Đọc yêu cầu HĐ4:(13) luyện tập thực hành phút từ số liền sau sè 5’ GV quay kim ®ång hå chØ 8giê5’ yêu cầu HS nêu vị trí kim ngắn, kim dài GV tiếp tục quay 8giờ15, 8giờ30 yêu cầu HS nêu (nh trên) -Quan sát mặt đồng hồ ghi vµo vë A-4 giê 5’ C-4 giê25’ D-6giê15’ G-12giê35’ B-4 giờ10 E-7giờ30 Bài 1: Nêu ứng với đồng hồ -6 HS nêu câu tơng HD HS quan sát vị trí kim ứng giờ, kim phút Nêu thời A-5giờ 20 B-9giờ 15 điểm C-12giờ35 D-14giờ5(2giờ5 chiỊu) E-17giê30’ (5 giê30’ Bµi : Hs quay kim giê , chiỊu) kim ®Ĩ ®ång hå chØ thêi gian tơng ứng Củng cố cách xem đồng Nêu yêu cầu tập hồ điện tử -Tự làm lên bảng -Lu ý buổi chiều, tối quay theo yêu cầu Nghe quay theo thời Bài 3: Chơi trò chơi Chia điểm lớp thành nhóm,đai diện -Làm tập nhóm chơi, quay theo C Củng cố- hình vẽ - HS đọc y/c Dặn dò (2) - HS nối tiếp trả Bài 4: HS đọc lời - Yêu cầu HS nối tiếo - HS nhận xét trả lời - Củng cố cách xem đồng hå -NhËn xÐt tiÕt häc Híng dÉn häc I.Mơc tiªu : * Hoµn thiƯn sè bµi tËp ngµy * Củng cố cách viết chữ hoa B (viết mẫu, nét) -Viết tên riêng câu ứng dụng b»ng ch÷ cì nhá * Giáo dục hs u thích mụn hc II Đồ dùng dạy học : -Mẫu chữ viết hoa B -Tên riêng câu tục ngữ IIi Các hoạt động dạy- học chủ yếu : ND - TL Giỏo viờn Hc sinh HĐ 1: Hoàn - Cho hs hồn thiện tập thiƯn mét sè ngy -Hs tìm nêu chữ viết tập hoa B ngày(10) a Luyện viết chữ viết hoa -Yêu cầu HS mở tập viết, tìm chữ viết hoa có -GV hd cho Hs quan sát chữ mẫu ,phân tích cấu tạo hớng dẫn HS viết - GV nhận xét Yêu cầu HS viết bảng -NhËn xÐt ch÷ cđa HS b Lun viÕt tõ , câu ứng dụng -Yêu cầu HS đọc từ ứng dụng : Bố Hạ giới thiệu địa danh: Một xã huyện Yên Thế HĐ3:(10)HD HS viết - GV phân tích, hớng dẫn vào HS cách viết -Yêu cầu HS viết bảng tập viết Nhận xét –Lun viÕt c©u øng dơng: -Gióp HS hiĨu néi dung câu tục ngữ: Bầu th- HĐ2:(( 7) HD HS viết bảng -Hs quan sát nêu cấu tạo chữ độ cao chữ B, Viết bảng theo yêu cầu -Hs đọc dụng Bố Hạ từ ứng -Viết bảng Nhận xét -Hs đọc lớp theo dâi -Hs theo dâi -Hs viÕt vµo bảng HĐ4:(5)Chấm chữa C.Củngcố Dặn dò:(2) -Nhận xét tiết học ơng -Yêu cầu HS viết bảng -Hs viết vào con: Bầu,Tuy -Nhận xét - GV nêu yêu cầu tiết tập viết -Nhắc nhở HS t ngồi, viết mẫu chữ -Yêu cầu HS viÕt –Gv theo dâi uèn n¾n HS -Gv thu vë chÊm, nhËn xÐt vµ sưa kü tõng bµi -Rót kinh nghiƯm cho HS Híng dÉn häc I.Mơc tiªu : * Hoµn thiƯn sè bµi tËp ngµy Giúp HS: * Củng cố kỹ xem đồng hồ cách xác đến phút - Giải toán phép tính nhân - Củng cố số phần đơn vị * Giáo dục Hs chăm học tập II Đồ dùng dạy học : - Phấn màu IIi Các hoạt động dạy- häc chñ yÕu : ND - TL Giáo viên - Gv cho hs lm s bi cha HĐ1:Hoàn thiƯn mét làm xong sè bµi tËp ngµy (10’) HĐ2: (9)Củng cố kỹ xem đồng hồ HĐ3:(9)Ôn giải toán Bài 1: Xem đồng hồ -Gv quay kim đồng hồ yêu cầu HS nêu miệng nhận xét - Gv chộp bi lờn bng Bài 2: Giải toán -Yêu cầu HS dựa vào tóm tắt giải toán -Gv lớp nhận xét Bài3: Tỡm 1/ 24 H§3: (5’)Cđng cè 24 : = cách xác định số phần - Nhn xột gi hc đơn vị Hc sinh -Làm vào nêu miệng kết quảthống A- giờ15 B2giờ30 C-9giờ kém5 D- -Đọc yêu cầu -Giải toán theo yêu cầu -Chữa thống kết Bài giải Có tất số ngời là: x =20 (ngời) Đáp số: 20 ngời -Đọc yêu cầu - Hs lm ming C.Củng Dặn (2) cốdò Tuan Híng dÉn häc I.Mơc tiªu : * Hoàn thiện tập ngày * Rèn kĩ thực hành nhân số có hai chữ số víi sè cã mét ch÷ sè - Cđng cè ý nghĩa phép nhân - áp dụng bảng nhân cách nhân để giải toán - Củng cố tên gọi thành phần kết phép nhân * Giỏo dục hs hứng thú với mơn học II §å dïng dạy - học : - Phấn màu IIi Các hoạt động dạy- học chủ yếu : ND - TL Giáo viên H§1: - Gv theo dõi hỗ trợ Hoµn thiƯn hs mét sè bµi tËp ngµy Bµi 1: Đặt tính (10') tính HĐ2: (22') Yêu cầu HS tự làm Củng cố kĩ -Đổi chéo nhân để kiểm tra cho số có hai chữ số với Nối hai số có Bài 2: phép tính có chữ số kết qủa -Yêu cầu HS tự làm HS lên bảng -Nhận xét thống kết -Yêu cầu HS nêu cách tính Bài 3: Mỗi ngăn có 32 HĐ3: áp sách Hỏi ngăn Hc sinh - HS lên bảng -Nêu yêu cầu tập -2H lên bảng làm xÐt gãp ý  24 48 31  93 12  48 22 66  NhËn 23 46 -Nêu yêu cầu tập -Tự làm - HS lên bảng 22x4 20x3 14x2 33x2 4x7 11x6 44x2 30x2 -Đọc yêu cầu tập -Hs tự làm chữa Bài giải ngăn nh có số dụng bảng nh có bao sách là: nhân nhiêu 32 x = 96 (quyển sách) tính toán sách? Đáp số: 96 sách Yêu cầu HS tự làm chữa - Thống kết Bài 4: Tìm x: Nêu yêu cầu tập 2HS lên bảng làm X:4 = 21 x:4 = 22 X =21x4 = 22x4 X =84 = 88 C Củng cốDặn dò (3') - Nhận xÐt tiÕt häc x: 3= 31 x x =31x3 x = 93 x Tuan Híng dÉn häc I.Mơc tiªu : * Hoµn thiƯn sè bµi tËp ngµy Gióp HS : * BiÕt c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ số có chữ số( có nhớ lần hàng chục hàng trăm) - áp dụng để giải toán có lời văn phép tính trừ * HS yêu thích môn toán II Đồ dùng dạy học : - Phn mu IIi Các hoạt động dạy- học chủ yếu : ND - TL HĐ 1: Hoµn thiƯn mét sè bµi tËp ngµy(10) Bµi 1: TÝnh (Cđng cè c¸ch thùc hiƯn phÐp thùc hiƯn phÐp trừ ) -Yêu cầu hs tự làm chữa HĐ2:20HD HS thực phép trừ số có ch÷ sè Học sinh Giáo viên -1 hs thùc bảng Lớp thực vào Nêu yêu cầu tập -Tự làm vào tập hs làm bảng 422 114 308  564 215 349  783 356 427  694 237 457 -Hs đổi nhận xét cho Thống kết bảng -Đọc yêu cầu tËp  Bµi 2: TÝnh 541 127 414 627 443 184  746 251 495  516 342 174  935 551 384 555 160 395 -Tự giải toán hs lên bảng KT chéo cho Nhận xét bảng Có nhớ lần Bài : Giải toán -Yêu cầu hs tự giải toán - Đổi kiểm tra cho -Nhận xét tiết học C.Củng cố Dặn dò:(2) Bài giải Mai su tầm đợc số nh là: 335 128 = 207 (nh ) Đáp số : 207 nh Hớng dẫn học I.Mục tiêu : * Hoàn thiện số tập ngày Giúp hs: * Biết tính giá trị biểu thức có phép nhân, phép chia * Giải toán có lời văn phép tính cộng trừ * Giáo dục Hs chăm học tập II Đồ dùng dạy học : - Phấn màu IIi Các hoạt động dạy- học chủ yếu : HĐ 1: Hoàn thiƯn mét sè bµi tËp ngµy Bµi tËp 1:tÝnh - GV chép đề lên bảng, yêu cầu hs nêu cách tính giá trị biểu thức - Gọi hs lên bảng làm, HĐ2: (13)Củng cố dới làm vào kỹ - Gọi hs nhận xét tính giá trị Bài 2: yêu cầu hs đọc biểu thức đề - Yêu cầu HS làm chữa HĐ3:(15)áp dụng giải toán - Hs nhận xét 4.Củng -2 hs lên bảng, lớp làm bảng -Làm tập 1,2, vào -Nêu yêu cầu tập, nêu cách tÝnh 5x3+132= 15 +132=147 32:4+106 = +106=114 20x3:2= 60: =30 -Đọc yêu cầu -Hs suy nghĩ trả lời nhận xét bổ sung -Bài 3: đọc toán -Làm cá nhân vào giải -Yêu cầu hs nêu đầu vở, 1hs lên bảng Bài giải toán Bốn bàn nh có số - Gọi hs nêu cách giải hs là: -Yêu cầu 1HS lên bảng 2x4=8( học sinh) giải Đáp số : cố- -T lớp nhận xét Dặn dò (2) học sinh NhËn xÐt tiÕt häc -Lµm bµi tËp ë nhµ vbt Hớng dẫn học I Mục tiêu: * Hoàn thiƯn sè bµi tËp ngµy Gióp hs : 1.Mở rộng vốn từ trẻ em, tìm đợc từ trẻ em, tính nết trẻ em, tình cảm chăm sóc ngời lớn với trẻ em Ôn kiểu câu: Ai (con gì, ) ? II Đồ dùng dạy học : - Phiếu học tập IIi Các hoạt động dạy- học chủ yếu : -Nêu yêu cầu tập HĐ2: (18)HD HS ôn kiểu câu Là HĐ 1: Hoàn thiện -H thảo luận số tập ngày điền vào phiếu HĐ1:(12) Mở rộng vốn theo yêu cầu -Đại diện nhóm trình từ trẻ em -Yêu cầu hs làm tập 1: bày kết -NhËn xÐt (VBT) trªn phiÕu lín -T chia nhãm –Yªu cầu hs -Ghi vào tập thảo luận nhóm làm phiếu học tập -Yêu cầu đại diện nhóm -Nêu yêu cầu tập trình bày kết -H tự làm +Thống kết -1 hs làm bảng lớp Bài 2: Gạch phân biệt Thiếu nhi măng phận non đất nớc -Yêu cầu hs tự làm Chúng em học tập sinh tiểu học Chích bạn -Chữa nhận xét kết trẻ em -Chữa thống kết -Nêu yêu cầu tập -Chú ý theo dõi Bài 3:Đặt câu hỏi cho Cây hình ảnh Củng cố Dặn dò -Nhận xét tiết học phận in đậm -T HD hs làm bài: Đặt câu hỏi cho phận in đậm -Yêu cầu hs trả lời miệng câu -Yêu cầu hs làm vào tập thân thuộc làng quê Việt Nam? Ai chủ nhân tơng lại đất nớc? Đội Thiếu niên Tiền phong HCM gì? tuan Hớng dẫn học I, Mục tiêu: * Hoàn thiện tập ngày * GV Củng cố việc học thuộc bảng sử dụng bảng nhân để làm tính, giải to¸n - NhËn biÕt vỊ tÝnh chÊt giao ho¸n cđa phép nhân qua ví dụ cụ thể * HS yêu thích học toán II Đồ dùng dạy học : - Phấn màu IIi Các hoạt động dạy- häc chđ u : ND - TL Giáo viên H§1: Hoµn GV hỗ trợ hs lúng túng thiƯn mét số tập ngày Bài 1: Tính (10) Yêu cầu HS tự làm HĐ2:Củng cố bảng Chữa nhân (20 Hc sinh -Nêu yêu cầu tập Tự làm tập Đổi chéo kiểm tra -1HS ghi kết bảng -Cả lớp thống kết a) x + 44 = 65 + 44 = 100 b) x + 55 = 49 + 55 Bµi 2: TÝnh X = 104 -Yêu cầu tự giải c) x + 49 = 42 + 49 -Thông báo kết = 91 bảng d) x + 39 = 63 + 39 = 102 -Nêu yêu cầu tập Tự làm tập -1HS làm bảng HĐ3:Vận -Cả lớp thống kết dụng giải toán a) x : = Bài 3: áp dụng giải x =6x7 toán x = 63 -Yêu cầu tự giải toán b) x : = -Thông báo kết bảng x x =8x7 = 56 Đọc yêu cầu toán Tự giải toán Củng cố Dặ n dò -Nhận xét tiết học ( 3) Bài giải chung cú tt c số thỏ x = 42 (con ) Đáp số: 42 -Thông báo thống kết I, Mục tiêu: Hớng dẫn học * Hoàn thiện tập ngày * Củng cố cách thực gấp số lên nhiều lần (nhân số với số lần) -Biết phân biệt nhiều số đơn vị với gấp lên số lần * Giáo dục hs hứng thú với mơn học II §å dùng dạy học : - Phấn màu IIi Các hoạt động dạy- học chủ yếu : ND - TL Giỏo viờn HĐ1: Hoàn thiện số Bài 1: Gii tốn bµi tËp Tóm tắt: ngµy (10’) Buổi sáng bán : 27 kg Buổi chiều bán: gấp lần buổi sáng H§2;Cđng cè B uổi chiều bán… ? kg gấp số lên nhiều lần (20) Bài 2: Vit số thích hợp vào trống bảng sau: Học sinh Nêu yêu cầu tập -Làm chữa Thông báo kết - Thống Gi¶i Buổi chiều cửa hàng bán số kg gạo l: 27x = 81 ( kg) Đáp số: 81 kg -Nêu yêu cầu tập - Hs lm bi vào Sè H6® 1 v Bµi 3: Túm tắt giải G6lầ 3 n -Gv nêu đề toán : Yêu cầu học sinh nêu lại - Hs nêu yc - Hiện : tuổi Cđng cè – DỈn - Cả lớp làm - Tuổi mẹ gấp lần tuổi - hs lên bảng chữa Bài giải - Tuổi bố gấp lần tuổi a) Tuổi bố, tuổi mẹ… ? tuổi a)Mẹ có số tuổi x = 35( tuổi) b) Tổng số tuổi Bố có số tuổi người… ? tuổi x = 42 ( tuổi) b)Số tuổi người + 35 + 42 = 84 ( tuổi) Đáp số:a)35 tuổi ; 42 tuổi; b)84 tuổi dß -NhËn xÐt tiÕt häc ( 3’) Híng dÉn häc I, Mục tiêu: Giúp HS: * Hoàn thiện tập ngày * áp dụng bảng chia để giải toán có liên quan - Củng cố cách thực gấp số lên nhiều lần (nhân số với số lần) - Biết phân biệt nhiều số đơn vị với gấp lên số lần *Giỏo dc hs ham hc toỏn II Đồ dùng dạy học : - Phấn màu IIi Các hoạt động dạy- häc chñ yÕu : ND - TL Giáo viên Học sinh HĐ1: Hoàn thiện -Nêu yêu cầu tập.Tự làm số tập -Đổi chéo kiểm tra kết ngày Bài 1: Tớnh -Đọc kết - nhận xét (10) -Yêu cầu HS tự làm 35 :7=5 56:7=8 - Đọc kết 63:7=9 H2 Cng c 42:7 =6 28:7=4 bảng chia 35 :7=5 Bài 2: Gii toỏn để giải 49: 7=7 70 : =10 14: toán có Túm tt =2 bơng hoa: lọ liªn quan 63 bơng hoa… ? l -Nêu yêu cầu tập (20) -Tự làm Bài 3: Giải Cú số l hoa là: -GV yêu cầu HS 63 : = (l) tự làm Đáp số : l hoa -Chữa -Nêu yêu cầu tập -Yêu cầu HS -Tự làm lên bảng lớp nhận -Kiểm tra kết quả- Đọc kết xét - nhận xét -Thông báo kết Nhận xét thống kết Củng cốDặn dò (3) -Nhận xét tiết học Bài giải Mi l cú s bụng hoa 63 : = ( ) Đáp số : bơng Bµi 4: Viết phép tính tớnh theo mu -Yêu cầu HS nêu - Hs lm bi vo v yêu cầu - Mu: Gp lên lần tËp vµ tù giải c: x3 = 18 ( quyn v) - hs lên bảng giải to¸n - GV chấm mọt số - Cả lớp nx thống kq ... - 1hs đọc yêu cầu tập - 1hs lên bảng làm thống kq Bài giải Mẹ cho bé Nga số mận 48 : = (quả) Mẹ cho Hằng Vậy mẹ cho bé Nga nhiều mận I, Mơc tiªu: Híng dÉn häc * Hoµn thiƯn bµi tËp ngµy * Cđng... Ghi vào vë bµi tËp Ý : b) ; b) a) Nắng dòng lửa xối xuống mặt đất b)Cảm nhận: Cái nắng nóng bỏng, gay gắt lửa đổ xuống đường, làm cho người không dám đường c) Nắng bếp lò nung đổ xung ng gia bui
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC buoi2 lop3 , GIÁO ÁN TIỂU HỌC buoi2 lop3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay