GIÁO ÁN TIỂU HỌC bang toan

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:14

BẢNG CỘNG 2+1 2+2 2+3 2+4 2+5 2+6 2+7 2+8 6+1 6+2 6+3 6+4 = = = = = = = = = = = = 10 NGƯC LẠI 1+2=3 2+2=4 3+2=5 4+2=6 5+2=7 6+2=8 7+2=9 + = 10 10 NGƯC LẠI 1+6=7 2+6=8 3+6=9 + = 10 1+0=1 2+0=2 3+0=3 4+0=4 5+0=5 6+0=6 7+0=7 8+0=8 9+0=9 10 + = 10 NGƯC LẠI 0+1=1 0+2=2 0+3=3 0+4=4 0+5=5 0+6=6 0+7=7 0+8=8 0+9=9 + 10 = 10 10 NGƯC LAÏI 1+3=4 2+3=5 3+3=6 4+3=7 5+3=8 6+3=9 + = 10 7+1=8 7+2=9 + = 10 NGƯC LAÏI 1+7=8 2+7=9 + = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 NGƯC LẠI + 10 = 11 + 10 = 12 + 10 = 13 + 10 = 14 + 10 = 15 + 10 = 16 + 10 = 17 + 10 = 18 + 10 = 19 10 + 10 = 20 3+1 3+2 3+3 3+4 3+5 3+6 3+7 = = = = = = = + = 11 + = 12 + = 13 + = 14 + = 15 + = 16 + = 17 + = 18 + = 19 + 10 = 20 10 NGƯC LẠI 1+4=5 2+4=6 3+4=7 4+4=8 5+4=9 + = 10 8+1=9 + = 10 NGƯC LẠI 1+8=9 + = 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 4 4 4 +1 +2 +3 +4 +5 +6 = = = = = = + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 = 30 = 40 = 50 = 60 = 70 = 80 = 90 + 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 = 30 = 40 = 50 = 60 = 70 = 80 = 90 10 NGƯC LAÏI 1+5=6 2+5=7 3+5=8 4+5=9 + = 10 + = 10 NGƯC LẠI + = 10 5+1 5+2 5+3 5+4 5+5 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 = = = = = + 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 10 + 20 + 30 + 40 + 50 = 40 = 50 = 60 = 70 = 80 = 90 = 50 = 60 = 70 = 80 = 90 50 50 50 50 + 10 + 20 + 30 + 40 = 60 = 70 = 80 = 90 60 60 60 70 70 80 + 10 + 20 + 30 + 10 + 20 + 10 = 70 = 80 = 90 = 80 = 90 = 90 BẢNG TRỪ 1–0=1 2–0=2 3–0=3 4–0=4 5–0=5 1–1=0 2–1=1 2–2=0 3–1=2 3–2=1 3–3=0 4–1=3 4–2=2 4–3=1 4–4=0 5– 5– 5– 5– 5– 1=4 2=3 3=2 4=1 5=0 6–0=6 6 6 6 –1=5 –2=4 –3=3 –4=2 –5=1 –6=0 7–0=7 8–0=8 9–0=9 10 – = 10 7–1=6 7–2=5 7–3=4 7–4=3 7–5=2 7–6=1 7–7=0 8–1=7 8–2=6 8–3=5 8–4=4 8–5=3 8–6=2 8–7=1 8–8=0 9–1=8 9–2=7 9–3=6 9–4=5 9–5=4 9–6=3 9–7=2 9–8=1 9–9=0 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 1=9 2=8 3=7 4=6 5=5 6=4 7=3 8=2 9=1 10 = BẢNG CÁC SỐ TỪ ĐẾN 100 - Các số có chữ số số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - Soá lớn có chữ số số 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - Số bé có chữ số số 10 - Số lớn có chữ số số 99 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - Để tìm số liền trước số, ta đếm lùi lại số hay lấy số trừ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 - Để tìm số liền sau số, ta đếm tới số hay 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 lấy số cộng thêm 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 10 - Soá bé có chữ số số - Các số tròn chục số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 BẢNG ÂM e b ê v l h o c ô e b ê v l h o c ô i a n m d đ t th u Ł a w j d đ LJ LJh Ď Ŕ x ch s r k kh p-ph nh g gh x ch s ǟ k kh ↨-↨h wh g gh q-qu gi ng ngh y tr â ă wg wgh ⌐ LJr â ă q-qĎ gi QUY TẮC CHÍNH TẢ Ł gh e ê Ł wgh e ê Ł k e ê BAÛNG CHỮ CÁI a ă â b c d đ e ê g h i k l m A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M a ă â b c d đ e ê g h Ł k l j A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M n o ô p q r s t u v x y N O Ô Ơ P Q Râ S T U Ö V X Y w o ô ↨ q ǟ s LJ Ď Ŕ v x ⌐ N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y Phụ âm th ch kh ph nh gh qu gi ng ngh tr Th Ch Kh Ph Nh Gh Qu Gi Ng Ngh Tr LJh ch kh ↨h wh gh qu gi wg wgh LJr Th Ch Kh Ph Nh Gh Qu Gi Ng Ngh Tǟ BẢNG CHỮ CÁI (Cỡ nhỏ) a ă b c d đ e ê g h Ł k l j A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M w ↨ q ǟ s LJ Ď Ŕ v x y N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y LJh ch kh ↨h wh gh qu gi wg wgh LJr Th Ch Kh Ph Nh Gh Qu Gi Ng Ngh Tǟ o â ô Phụ âm * ÂM VÀ CÁCH ĐỌC Âm Cách đọc Âm Cách đọc Âm Cách đọc Âm Cách đọc Âm Cách đọc a a e e kh khờ ô ô th thờ ă ê ê l lờ ơ tr trờ â g gờ m mờ p pờ u u b bờ gh gờ n nờ ph phờ ư c cờ gi gi ng ngờ q cu v vờ ch chờ h hờ ngh ngờ r rờ x xờ d dờ i i nh nhờ t tờ y y đ đờ k ca o o s sờ qu qø BẢNG ÂM oi ia ua ưa Ła Ďa Ŕa Ρ ôi ui ưi ċ Π Ďi Ŕi uôi ươi ay ây eo ao au âu iu eâu Ďċ ŔΠ ay ây eo ao au âu Łu iêu yêu ưu ươu on an ân ăn ôn ôn Łêu yêu Ŕu ŔΫ Ϊ an ân ăn Ū Ω en ên in un iên yên uôn ươn ong oâng en ên Łn Ďn Łǘn yǘn ĎŪ ŔΩ Ϊg Ūg ăng âng ung ưng eng iêng uông ương ang anh ăng âng Ďng Ŕng eng Łǘng ĎŪg ŔΩg ang anh inh ênh om am ăm âm ôm ơm em eâm Łnh ênh Ψ am ăm âm į Χ em êm …………………………… ………… ………………… im um iêm yêm uôm ươm ot at ăt ât Łm Ďm Łǘm ⌐êm Ďį ŔΧ Τ at ăt ât ôt ơt et êt ut ưt it iêt uôt ươt Ō Σ et êt Ďt Ŕt Łt Łǘt ĎŌ ŔΣ oc ac ăc âc uc ưc ôc uôc iêc ươc Ο ac ăc âc Ďc Ŕc ″ Ď″ Łǘc Ŕέ ach ich êch op ap ăp âp ôp ơp ach Łch êch Φ ap ăp âp Ļ Υ ep êp ip up iêp ươp oa oe oai oay ep êp Łp Ďp Łǘp ŔΥ Ξ φψ Ξi Ξy oan oaên oang oaêng oanh oach oat oaêt ueâ uy Ξn ęn Ξng ęng Ξnh Ξch Ξt ęt Ďê Ďy uya uân uyên uât uyêt uynh uych Ďơ Ďya Ďân Ďyên Ďât Ďyêt Ďynh Ďych
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC bang toan , GIÁO ÁN TIỂU HỌC bang toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay