BÀI tập về HÌNH THANG

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:13

BÀI TẬP VỀ HÌNH THANG S = (a + b) × h : Diện tích hình thang = tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) chia cho Hoặc lấy trung bình cộng độ dài hai đáy nhân với chiều cao h = S × : (a + b) (a + b) = S × : h Tính diện tích hình thang có : a) Đáy lớn 8m; đáy bé 75dm; chiều cao 32dm b) Đáy lớn 1,9m; đáy bé 1,3m; chiều cao 0,9m c) Đáy lớn 2/3m; đáy bé 1/2m; chiều cao 3/5m Tính chiều cao hình thang có: a) Diện tích 30cm²; đáy lớn 8cm đáy bé 0,4dm b) Diện tích 6,4 dm²; đáy lớn 1,8dm; đáy bé 1,4dm c) Diện tích 3/4m²; đáy lớn 1/4m đáy bé 1/8m Tính tổng hai đáy hình thang có : a) Diện tích 3,6 dam²; chiều cao 1,2dam b) Diện tích 3/4m²; chiều cao 2/3m c) Diện tích 2400cm²; chiều cao 3,8dm Một miếng đất hình thang có đáy bé 18m ¾ đáy lớn Tính diện tích miếng đất hình thang? Một ruộng hình thang vng có cạnh bên vng góc với đáy dài 30,5m; đáy lớn 120,4m; đáy bé 79,6m a Tính diện tích ruộng dam² b Trung bình 100dam2 thu 65,2kg thóc Hỏi ruộng thu kg thóc? Trên miếng đất hình thang có đáy lớn 8m, đáy bé 6m chiều cao 11m, người ta thu 184,8kg rau Tính xem mét vng thu hoạch kg rau? Tính trung bình cộng hai đáy hình thang có diện tích 195dm² chiều cao 1,3m Một ruộng hình thang có đáy lớn 140m; đáy bé đáy lớn 36m chiều cao ¼ tổng hai đáy a) Tính diện tích ruộng hình thang b) Cứ 200m² thu 124kg thóc.Tính xem ruộng thu hoạch ki-lơ-gam thóc? Một ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy 301,5m Nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m diện tích ruộng tăng thêm 336m² a) Tính diện tích ruộng hình thang đơn vị dam² b) Cứ 300m² thu 22,5 thóc Tính xem ruộng thu hoạch kilogam thóc? 10 Một hình thang có diện tích 3780m² chiều cao 45m Đáy bé 3/5 đáy lớn Tính đáy hình thang? 11 Một khu ruộng hình thang có chiều cao 50m Đáy lớn 145m; đáy bé 95m Mỗi mét vuông thu hoạch 1,74kg thóc.Hỏi người ta thu hoạch thóc ruộng ấy? 12 Một hình thang có chiều cao 34dm Đáy lớn gấp đơi đáy bé Diện tích hình thang diện tích hình chữ nhật chiều dài 68dm; chiều rộng 30dm Tính độ dài đáy hình thang? 13 Một hình thang có đáy lớn 60cm; đáy bé 38cm Nếu kéo dài đáy lớn thêm 20cm đáy bé 12cm phía diện tích tăng thêm 512cm² Tính diện tích hình thang lúc đầu? 14 Một hình thang vng có diện tích 85dm² hiệu hai đáy 3dm Nếu kéo dài đáy lớn thêm 4dm diện tích tăng thêm 20dm² Tính độ dài đáy hình thang vng đó? 15 Một hình thang vng có đáy bé 3/5 đáy lớn Nếu kéo dài đáy bé thêm 16mm thành hình chữ nhật Vì diện tích tăng thêm 240cm² Tính diện tích hình thang vng lúc đầu? 16 Một hình thang có tổng hai đáy 110cm Tổng đáy lớn chiều cao 114cm Tổng đáy bé chiều cao 68cm Tính diện tích hình thang? 17 Một hình thang có đáy bé 2,8dm.Đáy lớn 7/3 đáy bé 5/3 chiều cao Tính diện tích hình thang 18 Một ruộng hình thang có đáy lớn 140m 4/3 đáy bé, chiều cao 56,4m Tính 5dam² thu hoạch 320kg thóc Hỏi ruộng thu thóc? 19 Một miếng đất hình thang có tổng đáy lớn, đáy bé chiều cao 90m Đáy bé 3/4 đáy bé; chiều cao ½ đáy lớn Biết dam² cần phải bón 50kg phân Hỏi bón ruộng cần phải có tạ phân? 20 Một ruộng hình thang có đáy lớn 75,6m; đáy bé 62,4m chiều cao 40m Biết 2/5 diện tích ruộng trồng ngơ, 1/3 diện tích trồng khoai, lại trồng đậu phộng Tính diện tích trồng loại trên? ... tích hình thang lúc đầu? 14 Một hình thang vng có diện tích 85dm² hiệu hai đáy 3dm Nếu kéo dài đáy lớn thêm 4dm diện tích tăng thêm 20dm² Tính độ dài đáy hình thang vng đó? 15 Một hình thang. .. đáy bé chiều cao 68cm Tính diện tích hình thang? 17 Một hình thang có đáy bé 2,8dm.Đáy lớn 7/3 đáy bé 5/3 chiều cao Tính diện tích hình thang 18 Một ruộng hình thang có đáy lớn 140m 4/3 đáy bé,... cao 34dm Đáy lớn gấp đơi đáy bé Diện tích hình thang diện tích hình chữ nhật chiều dài 68dm; chiều rộng 30dm Tính độ dài đáy hình thang? 13 Một hình thang có đáy lớn 60cm; đáy bé 38cm Nếu kéo
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập về HÌNH THANG , BÀI tập về HÌNH THANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay