GIÁO ÁN TIỂU HỌC Bai tap cuoi tuan lop 2

108 13 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:13

Họ tên: Lớp Phiếu tập (số 1) Bài 1: Đặt tính tính: 35 + 40 86 – 52 73 – 53 + 62 33 + 55 88 – Bài 2: Viết số 50 , 48, 61, 58, 73, 84 theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ: Bài 3: Một băng giấy dài 96cm, em cắt bỏ 26cm Hỏi băng giấy lại dài xăngtimet? Bài 4: Mẹ nuôi gà vịt, tất có 48 con, có 23 gà Hỏi mẹ nuôi vịt? Bµi 5: >, > 62 PhiÕu bµi tËp (sè 2) Líp B µi 1: a) LiỊn tríc sè 100 lµ b) LiỊn sau sè 39 lµ c) LiỊn sau sè 78 lµ d) Liền trớc số 41 Bài 2: Đặt tÝnh råi tÝnh: 16 + 90 – 70 + 23 6+4 2+9 57 – 51 38 – Bµi 3: TÝnh: 24 cm – 13 cm = 44 cm – cm = 14 cm + 35 cm = cm + 50 cm = 50 + 10 + 10 = 16 – + = Bµi 4: Dòng cã 68 viªn bi Hïng cho Dòng 20 viªn bi Hỏi Dũng có tất viên bi? Bµi 5: Lan cã 47 que tÝnh, Lan cho Mai 21 que tÝnh Hái Lan cßn lại que tính? Bµi 6: Nối ô trống với số thích hợp: 14 + < 19 18 < 15 + 12 < 15 Bµi 7: VÏ đoạn thẳng có độ dài cm ? Họ tên: Câu lạc toán tiếng việt (Tuần 3) I Toán Bài 1: Đặt tính tÝnh: 31 + 42 + 13 + 54 + 49 + 21 28 + 52 37 + 13 66 + 24 Bµi 2: Sè? + = 11 + = 12 + = 13 + = 14 + = 18 + = 17 + = 10 10 + = 15 + = 16 + = 19 Bài 3: Giải toán theo tóm tắt sau: Lớp 2A có bạn Bài giải : 39 Líp 2B cã b¹n : 41 C¶ hai líp cã : b¹n? Bµi 4: TÝnh: 37 + + 55 + 35 + 14 + 23 + 43 56 + 34 – 90 42 + + 10 48 – 20 + 68 – 28 – 20 21 + 19 + 30 II Tiếng việt: Bài 1: Sắp xếp lại từ câu dới để tạo thành câu mới: a) Cuốn sách mẹ mua b) C¸i bút chị tặng em c) MĐ lµ ngêi em yªu quý nhÊt Bài 2: Ghi từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành câu: a) Bố em lµ b) đồ dùng học tập thân thiết em Câu lạc toán tiếng việt (Tuần 4) I.Toán Bài 1: Đặt tính tính: 31 + 42 + 13 + 54 + 49 + 21 28 + 52 37 + 13 66 + 24 Bµi 2: TÝnh: 37 + + = 55 + 35 + = 14 + 23 + 43 = 56 + 34 – 90 = 42 + + 10 = 48 – 20 + = 68 – 28 – 20 = 21 + 19 + 30 = Bµi 3: H·y viết tất số có hai chữ số mà tổng hai chữ số 10 Mẫu: 19, 91, 28, Bài 4: Viết phép cộng có tổng 30, số hạng tổng số lớn 10 Bài 5: Điền chữ số thích hợp vào dấu chấm: 13 20 20 45 34 60 80 90 50 II.TiÕng viƯt: Bµi 1: Sắp xếp lại từ câu dới để tạo thành câu mới: a) Cuốn sách nµy mĐ mua b) Cái bút chị tặng em c) Mẹ ngời em yêu quý Bµi 2: Ghi từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành câu: a) Bố em b) đồ dùng học tập thân thiết em Họ tên: Câu lạc toán tiếng việt (Tuần 5) Bµi 1: Sè? 28 +7 +3 +10 +7 +28 +15 +38 Bài 2: Xuân có 15 vở, Xuân có nhiều Thu Hỏi Thu cã bao nhiªu qun vë? Bµi 3: Giải toán dực theo tóm tắt: Bài giải Ngăn trên: 18 sách Ngăn dới: 27 sách Cả ngăn: Quyển sách ? Bµi 4: Số? Có hình chữ nhật Có hình chữ nhật Tiếng Việt Bài 1: a) Tìm thêm tiếng ghép vào tiếng cho dùng để ngời: - , công , bác , gi¸o ., kÜ , häc , nông b) Đặt câu với từ cho tríc sau: “qun s¸ch”: “bót m¸y” : nhà: Bài 2: Hoàn thành câu sau: a) Mẹ em lµ b) Bạn Hà c) bạn nhà nông Họ tên: Câu lạc toán tiếng việt (Tuần 8) I Toán: Bài 1: Đặt tính tính: 26 + 43 43 + 26 29 + 18 + 36 26 + 14 93 + 72 + 28 42 + 58 Bài 2: Quang cân nặng 36kg Minh cân nặng Quang 8kg Hỏi Minh cân nặng li- lô- gam? Bài 3: Một cửa hàng có 85 xe đạp, bán đợc 25 xe đạp Hỏi cửa hàng lại xe đạp? Bài 4: Tính: 16 + 10 = + + 18 = 24 – 13 + = 45kg + 27kg – 20kg = 35 + 19 – 32 = 89dm – 36dm + 47dm = Bµi 5: Sè ? + - = = 34 < 62 > > 78 < 25 < Bài 6: Trong hình vẽ bên : - Cã … tam gi¸c - Cã … tø gi¸c II Tiếng Việt: Bài 1: Em đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu dới đây: a) Bạn Lan lớp em chăm ngoan học giỏi b) Mẹ em phúc hậu dịu dàng c) Chúng em kính biết ơn thầy giáo cô giáo d) Em nấu cơm rửa bát giúp mẹ Bài 2: Đặt câu: a) Tìm từ hoạt động loài vật đặt câu với từ b) Tìm từ trạng thái loài vật đặt câu với từ Bài 3: Đặt câu theo mẫu Ai gì? Bài 4: Viết đoạn văn ngắn (4 -5 câu) kể mẹ em Câu lạc toán - tiếng việt (Tuần 8) I Toán: Bài 1: Đặt tính tính: 26 + 43 43 + 26 29 + 18 + 36 26 + 14 93 + 72 + 28 42 + 58 Bµi 2: TÝnh: 16 + – 10 = + + 18 = 24 – 13 + = 45kg + 27kg – 20kg = 35 + 19 – 32 = 89dm – 36dm + 47dm = Bµi 3: Sè ? + - = = 34 < 62 > > 78 < 25 < Bài 4: Bao gạo thứ cân nặng 35kg, bao gạo nhẹ bao gạo thứ hai 8kg Hỏi bao gạo thứ hai cân nặng ki-lô-gam? Bài 5: Bạn Bảo có 26 viên bi, bạn Bảo có bạn Phúc viên bi, bạn Ngân có nhiều bạn Phúc viên bi Hỏi bạn Ngân có viên bi? Bài 6: Trong hình vẽ bên : - Có tam giác - Có tứ giác II Tiếng Việt: Bài 1: Em đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu dới đây: a) Bạn Lan lớp em chăm ngoan học giỏi b) Mẹ em phúc hậu dịu dàng c) Chúng em kính biết ơn thầy giáo cô giáo d) Em nấu cơm rửa bát giúp mẹ Bài 2: Đặt câu: a) Tìm từ hoạt động loài vật đặt câu với từ b) Tìm từ trạng thái loài vật đặt câu với từ Bài 3: Đặt câu theo mẫu Ai gì? Bài 4: Viết đoạn văn ngắn (4 -5 câu) kể mẹ em Bài 5: Viết đoạn văn ngắn (4-5 câu) nói ngời bạn thân em Phiếu ôn kì I Phần 1: Mỗi dới có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả) Hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Số liền trớc 39 lµ : A 40 B 38 C 92 D 94 KÕt qu¶ cđa phÐp céng 26 + lµ: A 96 B 23 C 43 D 33 Số hình chữ nhật có hình bên là: A B 4 Cho phÐp trõ C D 59 34 = 25, số bị trừ là: A 25 B 34 C 59 D 95 §é dµi mét gang tay cđa mĐ lµ: A 20 dm B cm 6 C 200 cm D 20 cm < 61 Số cần điền là: A B C D 4, Bé Hà thấy ®iỊu g× qua khung cưa sỉ? 5, Tìm ba từ vật đặt câu theo mẫu : Ai, gì, / ? Ví dụ : Con mèo loài vËt hay b¾t chuét 6, Tìm ba từ hoạt động đặt câu theo mẫu : Ai / làm ?(Ví dụ:Bé Nga quét nhà giúp mẹ.) 7, Tìm ba từ đặc điểm đặt câu theo mẫu : Ai / nµo ? VÝ dơ : MĐ em rÊt xinh Bµi : ( điểm ) Em viết đoạn văn ngắn ( khoảng câu ) tả loài ăn mà em thích Họ tên: Lớp Phiếu cuối Tuần 29 Bài 1: < , < , = ? 367 278 278 280 800 798 310 357 823 988 1000 796 769 104 140 653 820 589 589 652 Bµi 2: TÝnh: 37m + 12m = 4m + 29m = 17m – 9m 89m – 9m = 7m + 46m = 26m + 14m = = Bài 3: Điền cm , dm , m vào chỗ chấm thích hợp: a) Ngôi nhà tầng cao khoảng 12 b) Chiếc bút chì dài khoảng 18 c) Chiếc bảng lớp dài khoảng 20 Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác có cạnh dài cạnh có độ dài 6m? Bài giải Bµi 5: a) ViÕt c¸c sè 193 ; 1000 ; 497 ; 831 theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ b) ViÕt c¸c sè 246 ; 426 ; 264 ; 642 ; 462 theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín Bµi 6: Toµ nhµ A cao 27m, toµ nhµ B cao nhà A 6m Hỏi nhà B cao bao nhiªu mÐt? Bài giải Bài 7: Đoạn dây thứ dài 32m, đoạn dây thứ hai nhắn đoạn dây thứ 7m Hỏi đoạn dây thứ hai dài mét? Bài giải Bµi 8: Cã ch÷ sè : ; ; H·y viết số có ba chữ số mà số chữ số giống nhau? Bài 9: Tìm số có chữ số, biết chữ số hàng trăm 1, chữ số hàng chục chữ số hàng trăm đơn vị nhng chữ số hàng đơn vị đơn vị Bi gii Hä vµ tên: Lớp Phiếu cuối Tuần 29 Bài 1: Trả lời câu hỏi dới đây, điền vào chỗ trống: a Ngời ta trồng để làm gì? b Bạn nhỏ vun gốc cho để làm gì? c Ông bạn ơm cây, chiết để làm gì? Bài 2: Đặt câu hỏi cho phận gạch chân: a Tới làm cho tơi tốt b Bắt sâu để lớn nhanh, không bị sâu bệnh c Ông trồng để sau cháu có ăn Bài 3: Điền x hay s? Bầu trời ám xịt nh xuống át tận chân trời.Đột nhiên trận ma sầm ập đổ xuống, gõ lên mái tôn loảng oảng Nớc ma ủi bọt, qua mảnh sân i măng thành dòng đục ngầu Bài tập : Con viết đoạn văn ngắn từ câu nói loài mà em thích (cây ăn quả, lấy hoa ) dựa vào câu hỏi gợi ý sau : Giới thiệu loài em định tả ? (Đó ? Đợc trồng đâu ?) Hình dáng bên loài nh ? Lợi ích loài sống em ? Em chăm sóc nh ? Họ tên: Lớp Phiếu cuối Tuần 30 Bài 1: < , = ,> ? 213mm 231 mm 30dm 29dm 350km 349km 178m 201m 200m + 300m 400m 100 cm 1m 45cm + 55cm 10dm 1000mm 1m Bài 2: Đặt tính tÝnh: 682 + 213 362 + 425 204 72 + 19 225 + 634 261 + 27 683 + Bài 3: Đờng từ nhà bác Hồng đến thành phố phải qua chợ huyện Quãng đờng từ nhà bác Hồng đến chợ huyện 9km, quãng đờng từ chợ huyện đến thành phố 27km Hỏi quãng đờng từ nhà bác Hồng đến thành phố dài ki- lô- mét? Bi gii Bài 4: May quần áo hết 3m vải Hỏi có 18m vải may đợc quần áo nh thế? Bi gii Bµi 5: ViÕt sè thÝch hợp vào chỗ chấm: a) 463 = b) 607 = = Họ tên: Lớp c) 350 Phiếu cuối Tuần 30 Bài 1: Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm: Bác Hồ vị lãnh tụ vô nhân dân Việt Nam Sinh thời, Bác đến cháu thiếu niên nhi đồng Ngày nay, Bác nhng hình ảnh Bác mãi lòng ngời dân Việt Bài 2: Điền dấu chấm, dấu phẩy cho câu văn sau viết lại cho tả vào vở: Bác sống giản dị nhng có nếp sáng khoảng bốn rỡi năm sơng mù cha tan bồng bềnh khe núi Ngời dậy dọn dẹp chăn ®å ®¹c råi ch¹y xng bê si tËp thĨ dơc tắm rửa Bài 3: Đặt câu với từ sau: thơng yêu, biết ơn Bài 4: Tìm từ thích hợp với tiếng ơn để tạo thành từ có hai tiếng: a) ¬n b) ¬n c) ơn Bài 5: Gạch chân tiếng viết sai tả chữa lại cho câu dới đây: a) Thiếu nhi vào thăm vờn Bác, em thích trơi trò trui qua chui lại vòm b) Khi mảnh trăng chênh chết đầu ghềnh lúc đêm hếch, trời sáng Bµi a) b) c) d) 6: ViÕt đoạn văn từ đến câu ảnh Bác Hồ ảnh Bác đợc treo đâu? Trông Bác nh (râu tóc, vầng trán, đôi mắt ) Em muốn hứa với Bác điều gì? Họ tên: Lớp Phiếu cuối Tuần 30 Phần I : Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời : Số liền sau cđa 899 lµ : A 898 B 890 C 900 D 910 1m 7dm = … dm Sè thích hợp cần điền vào chỗ chấm : A 170 B 17 C 107 D Sè tam giác hình bên :Văn Đức A B C 10 D 11 Trong c¸c sè 569, 965, 659, 956 sè lín nhÊt lµ : A 569 B 956 C 659 D 965 KÕt qu¶ cđa phÐp céng 77 vµ 18 lµ : A 59 B 85 C 95 D 69 KÕt qu¶ cđa phÐp trõ 56 vµ lµ : A 47 B 55 C 65 D 75 Tam gi¸c ABC cã c¸c cạnh lần lợt : 15mm, 36mm, 17mm Chu vi tam giác ABC : A 58mm B 68cm C 68mm D 67mm PhÇn II : Tù luËn Một nhà gồm tầng cao Biết nhà cao 21m Hỏi tầng cao mét ? Tóm tắt Bài giải TÝnh : 617 + 312 - 502 = = Mét sè có chữ số tăng lên đơn vị số hàng chục tăng thêm Họ tên: Líp PhiÕu ci Tn 30 Thêm dấu câu thích hợp vào * câu chuyện cời sau: Thăm hỏi Một chàng rể nhà vợ vùng quê, đợc dặn dò phải biết chào hỏi ngời vùng thăm hỏi ngời lao động *Anh ®i qua mét vuên réng, thÊy cã ngưêi ®ang trèo lên cao để chặt cành lá, anh bÌn dÊu mn gỈp*Ngêi liỊn ngõng tay leo xuống hỏi * -Có chuyện * -Cháu xin chào bác *Bác lao động nh có mệt nhọc không* Con quan sát ảnh Bác ghi lại điều thấy (khuôn mặt, mái tóc, chòm râu đôi mắt, nớc da ) cđa B¸c Trêng tiÓu häc Võng La Hä tên: Lớp:2 Phiếu tập cuối tuần 30 Bài 1: >, , < , = ? 40 cm … 81 cm – 37 cm 72. .. tÝnh: 26 + 43 43 + 26 29 + 18 + 36 26 + 14 93 + 72 + 28 42 + 58 Bµi 2: TÝnh: 16 + – 10 = + + 18 = 24 – 13 + = 45kg + 27 kg – 20 kg = 35 + 19 – 32 = 89dm – 36dm + 47dm = Bµi 3: Sè ? + - = = 34 < 62. .. 49 + 21 28 + 52 37 + 13 66 + 24 Bµi 2: TÝnh: 37 + + = 55 + 35 + = 14 + 23 + 43 = 56 + 34 – 90 = 42 + + 10 = 48 – 20 + = 68 – 28 – 20 = 21
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC Bai tap cuoi tuan lop 2 , GIÁO ÁN TIỂU HỌC Bai tap cuoi tuan lop 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay