TOÁN 5 ôn tập 5 lên 6 CHỦ đề HÌNH học

7 5 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:12

TOÁN – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn TỐN - ƠN HÈ VÀO CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC A KIẾN THỨC PHẢI NHỚ Hình tam giác  Chu vi: C  AB  BC  CA  Diện tích: ah S 2 Hình thang  Diện tích: a  b  h S Hình tròn Đường tròn  Đường kính: d  R2  Chu vi: C  d  3,14 C  R   3,14  Diện tích: S  R  R  3,14     Tam giác ABC có: Ba cạnh AB; AC; BC Ba đỉnh: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C Ba góc: góc A, góc B, góc C  Hình thang ABCD có:  Cạnh đáy AB cạnh đáy CD Hai cạnh bên AD cạnh bên BC  Hai đáy hai cạnh đối diện song song     Đường tròn (O; R) có: Tâm O Bán kính R Đường kính d Hình hộp chữ nhật GIA SƯ THÀNH CÔNG - Gia sư tốt cho nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 TOÁN – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn  Diện tích xung quanh Sxq  chu vi đáy  chiều cao Sxq   a  b    c  Diện tích tồn phần S  S xq  2S y Trong đó, S y  a  b  Thể tích: V  abc  Hình hộp chữ nhật có: sáu mặt hình chữ nhật, đỉnh 12 cạnh Hình lập phương  Diện tích xung quanh Sxq  a  a   Diện tích tồn phần S  a  a   Thể tích V  aaa B BÀI TẬP Bài tốn 1: Tính diện tích tam giác có: a) Độ dài đáy 12 cm chiều cao 8cm b) Độ dài đáy 5m chiều cao 20dm Bài toán 2: Một tam giác có diện tích 56cm Độ dái đáy 8cm Tính chiều cao tam giác Bài tốn 6: Cho hình vẽ Biết diện tích hình chữ nhật ABCD 2400cm Tính diện tích tam giác MDC Bài tốn 4: Tính diện tích hình thang biết: a) Đáy lớn 2dm 4cm; đáy bé 1dm 6cm, chiều cao 1dm 2cm 2 b) Đáy lớn m, đáy bé m, chiều cao m GIA SƯ THÀNH CÔNG - Gia sư tốt cho nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 TOÁN – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài tốn 5: Một hình thang có đáy lớn 3,6m, đáy bé đáy lớn, chiều cao đáy lớn Tính diện tích hình thang Bài tốn 6: Tính diện tích hình thang ABCD, biết diện tích hình tam giác ADH 7,65cm Bài tốn 7: Một hình thang có diện tích 90cm ; đáy lớn 15cm, đáy bé 9cm Tính chiều cao hình thang Bài tốn 8: Một ruộng hình thang có đáy bé 12,5m; đáy lớn 27,5m; chiều cao 12m Người ta cấy lúa ruộng đó; trung bình 100m thu hoạch 80kg thóc Hỏi ruộng thu hoạch tạ thóc Bài tốn 9: Một hình tam giác có độ dài đáy 14cm Sau mở rộng đáy thêm 3cm diện tích tăng thêm 10,2cm Bái tốn 10: Cho hình thang ABCD có đáy AB  8cm, đáy CD  15cm diện tích tam giác ACD 90cm Tính diện tích hình thang ABCD Bài tốn 11: Tính chu vi diện tích hình tròn có đường kính a) d  0,8cm b) d  35,dm c) d  m Bài tốn 12: Tính chu vi diện tích hình tròn có bán kính a) R  2,75cm b) 7,5dm c) Bài tốn 13: Cho hình bên Tính chu vi hình GIA SƯ THÀNH CƠNG - Gia sư tốt cho nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 m TOÁN – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài tốn 14: a) Tính đường kính hình tròn có chu vi 20,41cm b) Tính bán kính hình tròn có chu vi 10,99dm Bài tốn 15: Một mặt bàn hình tròn có chu vi 4,71m Tính diện tích mặt bàn Bài tốn 16: Hình bên có hình vng ABCD cạnh 6cm hình tròn tâm O Hãy tính diện tích phần tơ đậm Bài tốn 17: Tính diện tích phần tơ đậm C Biết diện tích hình tròn 153,86cm hình MNPQ hình vng Bài tốn 18: Cho hai hình tròn bên Chu vi hình tròn lớn 30,144cm Chu vi hình tròn bé 21,98cm Tính diện tích phần tơ đậm Bài tốn 19: Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m chiều cao 18dm; GIA SƯ THÀNH CÔNG - Gia sư tốt cho nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 TOÁN – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn b) Chiều dài 1 m, chiều rộng m chiều cao m Bài tốn 20: Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật có chiều dài 2dm 4cm, chiều rộng 1dm 8cm chiều cao 15cm Gợi ý: đổi kích thước đơn vị đo Bài tốn 21: Một người thợ gò thùng khơng có nắp dạng hình hộp chữ nhật chiều dai 6,5dm; chiều rộng 4dm chiều cao 8dm Tính diện tích tơn dùng để làm thùng (khơng tính mép hàn) Gợi ý: Tính tổng diện tích xung diện tích mặt đáy Bài tốn 22: Một hình chữ nhật có chu vi mặt đáy 15cm, chiều dài chiều rộng 15cm; chiều cao chiều dài Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật Gợi ý: Tính nửa chu vi mặt đáy, vận dung tốn tìm số biết tổng hiệu số để tìm chiều dài chiều rộng Bài tốn 23: Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình chữ nhât có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm chiều cao 3dm Bài toán 24: Một người thợ gò thùng khơng có nắp dạng hình hộp chữ nhật chiều dai 6dm; chiều rộng 4dm chiều cao 9dm Tính diện tích tơn dùng để làm thùng (khơng tính mép hàn) Bài tốn 25: Một thùng khơng có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m chiều cao 8dm Người ta sơn mặt thùng Hỏi diện tích qt sơn mét vng? Bài tốn 26: Một bể hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 50m , chiều cao 2,5m Tính diện tích mặt đáy bể, biết chiều rộng chiều dài Bài toán 27: Một phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, rộng 4m, cao 3,5m Người ta quét vôi mặt xung quanh phòng trần nhà Tính diện tích cần qt vơi, biết tổng diện tích cửa 7,5m Bài tốn 28: Người ta gò thùng khơng nắp tơn dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 7,6dm Tính diện tích tơn để làm thùng, biết diện tích mép hàn khơng đáng kể GIA SƯ THÀNH CƠNG - Gia sư tốt cho nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 TOÁN – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài toán 29: Một bể bơi hình hộp chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng 7,5m chiều sâu 2,4m Người ta lát mặt xung quanh vủa bể gạch men trắng hình vng cạnh 10cm Tính số viên gạch cần lát Bài toán 30: Người ta lăn sơn tường bên phòng học hình chữ nhật có kích thước: dài 8m, rộng 6m, cao 4m Phòng học có trần phẳng cửa sổ, cửa rộng 1,2m, cao 1,5m cửa vào rộng 1,2m, cao 2,2m Tính diện tích cần lăn sơn Bài tốn 31: Một hình hộp chữ nhật có diện tích tồn phần 432dm Tính diện tích xung quanh hình hộp đó, biết chiều dài hình hộp 12dm, chiều rộng hình hộp 8dm Bài tốn 32: Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương có độ dài cạnh là: a) 6,5dm b) m Bài tốn 33: Một hình lập phương có chu vi mặt đáy 4dm 8cm Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Bài tốn 34: Một hình lập phương có diện tích xung quanh 70,56cm Tính diện tích tồn phần hình lập phương Bài tốn 35: Một hộp sách hình hộp chữ nhật có chiều dài 2dm 8cm, chiều rộng chiều dài, chiều cao chiều rộng Tính diện tích tồn phần hộp sách Bài tốn 36: Một hình lập phương có diện tích xung quanh 144cm Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng cạnh hình vng, chiều dài 9cm, chiều cao 7cm Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật Gợi ý: Tính cạnh hình lập phương (chính chiều rộng hình hộp chữ nhật) tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật Bài tốn 37: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 140,4cm , chiều cao 5,2cm Tính diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật đó, biết chiều dài chiều rộng 1,5cm Bài tốn 38: Một hình lập phương có chu vi đáy 20,8cm Tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần thể tích hình lập phương Bài tốn 39: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 5,4dm, chiều rộng 3dm, chiều cao 3,2dm b) Chiều dài m, chiều rộng m, chiều cao m GIA SƯ THÀNH CÔNG - Gia sư tốt cho nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 TOÁN – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài tốn 40: Một bể nước hình hộp chữ nhật chứa 19200l nước, đáy bể có chu vi 12m, chiều rộng chiều dài Tính chiều cao bể 1dm3  1l  GIA SƯ THÀNH CÔNG - Gia sư tốt cho nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 ôn tập 5 lên 6 CHỦ đề HÌNH học , TOÁN 5 ôn tập 5 lên 6 CHỦ đề HÌNH học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay