SLIDE PPT TRÒ CHƠI ÔNG lão đánh cá

12 14 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:05

Đến câu Các cháu giúp ông ^^ PLAY Câu Hỏi Thứ A A) Đáp án C) Đáp án sai… B) Đáp án sai… D) Đáp án sai… B SAI Mất C SAI Mất D SAI Mất Câu Hỏi Thứ A) Đáp án sai C) Đáp án đúng… B) Đáp án sai… A Sai D) Đáp án sai… B Sai C D Sai Câu Hỏi Thứ Sai A A) Đáp án sai C) Đáp án S… B) Đáp án đ… D) Đáp án sai… B Sai C D Sai Câu Hỏi Thứ A Sai A) Đáp án sai C) Đáp án S… B) Đáp án đ… D) Đáp án Đ… B Sai C Sai D Câu Hỏi Thứ A) Đáp án sai C) Đáp án đúng… B) Đáp án sai… A Sai D) Đáp án sai… B Sai C D Sai Câu Hỏi Thứ A A) Đáp án C) Đáp án sai… B) Đáp án sai… D) Đáp án sai… B SAI Mất C SAI Mất D SAI Mất Câu Hỏi Thứ Sai A A) Đáp án sai C) Đáp án S… B) Đáp án đ… D) Đáp án sai… B Sai C D Sai Câu Hỏi Thứ Sai A A) Đáp án sai C) Đáp án S… B) Đáp án đ… D) Đáp án sai… B Sai C D Sai Câu Hỏi Thứ A Sai A) Đáp án sai C) Đáp án S… B) Đáp án đ… D) Đáp án Đ… B Sai C Sai D Câu Hỏi Thứ 10 A) Đáp án sai C) Đáp án đúng… B) Đáp án sai… A Sai D) Đáp án sai… B Sai C D Sai Ơng cảm ơn cháu giúp ơng câu ^^ ... 10 A) Đáp án sai C) Đáp án đúng… B) Đáp án sai… A Sai D) Đáp án sai… B Sai C D Sai Ông cảm ơn cháu giúp ông câu cá ^^
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE PPT TRÒ CHƠI ÔNG lão đánh cá , SLIDE PPT TRÒ CHƠI ÔNG lão đánh cá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay