GIÁO ÁN TIỂU HỌC tieng nuoc toi lop1

370 9 0
  • Loading ...
1/370 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:05

Ti ng N c Tôi L p1 H Tên: Th y/Cô: Niên Khóa: Tr ng Thánh Tôma Thi n Giáo X Thánh Giuse Grand Prairie, Texas www.tomathien.org Phiên B n 2016 L iăNg B o t n ngơn ng v n hóa Vi t m t nh ng gia đình Vi t Nam h i ngo i c m c a ph n l n Vi c d y h c ti ng Vi t tr thành công vi c không th thi u h u h t c ng đ ng ng i Vi t Ð đáp ng nhu c u đó, th y tr ng Thánh Tôma Thi n qua bao n m tháng p biên so n m t b sách giáo khoa Ti ng N c Tôi Các h c t p sách đ c th y cô góp nh t t nh ng sách giáo khoa Vi t v n đ c xu t b n tr c n m 1975 t i mi n Nam Vi t Nam t i trung tâm Vi t Ng t i h i ngo i M t s b sách đ c trích t nh ng tác ph m c a nhà giáo, nhà v n, nhà th , mà hồn c nh không th tr c ti p xin phép đ c Kính mong q v , l i ích c a vi c b o t n ti ng Vi t c ng lòng qu ng đ i xin cho đ c m n phép làm công vi c B sách đ c biên so n v i r t nhi u n l c c a th y cô, nh ng ch c ch n c ng không tránh kh i nh ng m khuy t Chúng mong mu n nhà trí th c, nhà giáo, hay b c cha m vui lòng b qua Chúng s n sàng l ng nghe nh ng phê bình, góp ý c a q v Ban Biên So n Tr ng Thánh Tôma Thi n 29ăCh ăCáiăTi ngăVi t A  (a) (đê) K (ca) ( ) U (u) B C D (á) ( ) (bê) (xê) (dê) E Ê G H I (e) (ê) (giê) (hát) (i) L M N O Ơ (o) (ơ) S T (ét-sì) (tê) (e-l ) (em-m ) (en-n ) P Q R (pê) (cu) ( ) (e-r ) V X Y (vê) (ích-xì) (i-c -rét) 12ăNgunăÂmă A  (a) (á) O Ô (o) (ô) ( ) ( ) n E Ê I (e) (ê) (i) U (u) ( ) Y (i-c -rét) CáchăPhátăÂmăCh ăCái A  (a) (đ ) K (c ) ( ) B C D (á) ( ) (b ) (c ) (d ) E Ê G (ê) (h ) I (e) (g ) H (i) L M N O Ơ (o) (ơ) S T (l ) (m ) (n ) P Q R (p ) U (qu ) V ( ) (u) (r ) (s ) X (v ) (t ) Y (x ) (i) CáchăPhátăÂmăPh ăÂmăGhép CH GH (ch ) GI (g ) NH (nh ) KH (gi ) PH (ph ) NG (kh ) QU (qu ) (ng ) TH (th ) NGH (ng ) TR (tr ) M căL c Bài 1: D u Bài 2: Nguyên Âm 23 Bài 3: qu, ph 49 Bài 4: ch, tr 65 Bài 5: g, gh 81 Bài 6: ng, ngh 97 Bài 7: th, nh 113 Bài 8: kh, gi 129 Bài 9: an, in 145 Bài 10: en, on, un 161 Bài 11: n, ân 177 Bài 12: ên, ôn, n 193 Bài 13: am, im 209 Bài 14: em, om, um 225 Bài 15: m, âm 241 Bài 16: êm, ôm, m 257 Bài 17: at, et 273 Bài 18: it, ot, ut 289 Bài 19: t, ât, êt 305 Bài 20: ôt, t, t 321
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC tieng nuoc toi lop1, GIÁO ÁN TIỂU HỌC tieng nuoc toi lop1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay