GIÁO ÁN TIỂU HỌCPBT

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:05

Họ tên:……………………………………………………lớp……………… PHIẾU BÀI TẬP TOÁN (Tuần 34) Phần Ghi đáp số, kết câu trả lời: Câu Một phép cộng có tổng số hạng thứ 35 đơn vị Vậy số hạng thứ hay số hạng thứ hai 35? …………………………………………………………………………………………… Câu Cho hình vẽ: Hình bên có……… hình tứ giác Có…………hình tam giác Có……………điểm Có……………đoạn thẳng Câu Một trưởng Tiểu học có 232 học sinh trai, số học sinh gái 14 học sinh Hỏi trường có học sinh? ……………………………………………………………………………………………… Câu Một phép trừ có hiệu 28 Nếu giữ nguyên số bị trừ giảm số trừ đơn vị hiệu bao nhiêu? ……………………………………………………………………………………………… Câu Tìm chữ số a biết: 199 < aaa < 299 ……………………………………………………………………………………………… Câu Viết số lẻ có hai chữ số mà tích hai chữ số ……………………………………………………………………………………………… Câu Cho dãy số: 1; 4; ; 13;…… Số dãy số là:………………………………………………… Câu Mẹ mua số táo Nếu có thêm xếp vừa đĩa, đĩa Vậy mẹ mua………quả táo Câu Ngày hôm thứ tư ngày 13 Vậy ngày tuần sau thứ ngày bao nhiêu? ……………………………………………………………………………………………… Câu 10 Tính chu vi hình tứ giác có độ dài cạnh là: 15cm; 2dm3cm; 20cm; 3dm Câu 11 đơi thỏ có chân tai? ……………………………………………………………………………………………… Câu 12 Viết số lớn có chữ số biết tổng chữ số số 19 ……………………………………………………………………………………………… Phần Trình bày chi tiết tốn sau: Tìm x: a X + X + 15 = 33 b X + X x = 12 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2 Năm Hùng tuổi, bố Hùng 28 tuổi Hỏi Hùng tuổi bố Hùng bố Hùng Hùng tuổi? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Một hình tứ giác có độ dài cạnh có chu vi 20m Tính độ dài cạnh hình tứ giác đó? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tính nhanh a 1+ + + + + + + + b + + + +8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… c 19 + 34 – 14 + 11 d.30 – 29 + 28 – 27 + 26 – 25 + 24 – 23 + 22 – 21 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… e 40 – 39 + 39 – 38 + 38 – 37 + 37 – 40 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Viết phép tính trừ có số bị trừ số trừ hiệu ……………………………………………………………………………………………… Viết phép nhân có hai thừa số tích ……………………………………………………………………………………………… Tìm số có hai chữ số biết tích hai chữ số tổng hai chữ số ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌCPBT , GIÁO ÁN TIỂU HỌCPBT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay