ÔN tập môn TOÁN CUỐI năm

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:05

ÔN TẬP MÔN TOÁN - LỚP CUỐI NĂM Câu Đặt tính tính 345,67 + 29,875 876,23 - 265,984 6,54 × 5,8 220,32 : 6,8 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Câu Điền số thích vào chỗ chấm 6,45km = …………… m 8kg = ………… 3,67 = …………… kg 3km 45m =……………km 2,8ha = …………….….m2 7ha 89m2 = …………….ha 0,825m3 = …………….dm3 5m3 6dm3 = …………….m3 = ………… phút 36 phút = …………giờ 248 phút = ……giờ … phút 15 phút = ……… 145tấn = …….tấn 30 phút = ………giờ 2356km = …….km … m 210 phút = …… 45 phút = …….giờ 15 phút = ………… = ………… m2 km = …………m = …………kg = …… phút = ……… phút ngày = ……………… giờ 20 phút = …… phút 54 phút = …… Câu Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,9cm, chiều cao chiều dài, chiều rộng 5,2cm Tính thể tích hình hộp chữ nhật Câu Một mảnh vườn hình thang có đáy lớn 38,5m, đáy bé 29m, chiều cao đáy lớn Tính diện tích mảnh vườn Câu Một hình tam giác có diện tích 27,84cm2, độ dài đáy 9,6cm Tính chiều cao hình tam giác Câu a) Một hình tròn có chu vi 50,24cm Tính diện tích hình tròn b) Một hình tròn có diện tích 200,96cm2 Tính chu vi hình tròn Câu Người ta quét sơn thùng dạng hình lập phương khơng nắp có cạnh 6m Tính diện tích cần quét sơn Câu Một người từ nhà đến chỗ làm việc hết 45 phút với vận tốc 12km/giờ Lúc người với vận tốc 10km/giờ Hỏi người hết thời gian? Câu a) Tính tỉ số phần trăm b) Một lớp có 12 bạn nam 18 bạn nữ Hỏi số học sinh nữ chiếm phần trăm số học sinh lớp? c) Lớp 5A có 40 bạn, có 12 bạn thích đánh cầu lơng, 18 bạn khác thích đá cầu, 10 bạn lại thích chơi cờ vua Tính số phần trăm theo sở thích bạn lớp 5A d) Tính 5% 120kg 8,5% 460m 92% 150tấn 210% 90km e) Tìm số biết 9% số 5,4 g) 18% số 90 Tìm số h) 24,5% số 73,5 Tìm số Câu 10 Một hình thang có trung bình cộng độ dài hai đáy 48,6cm, chiều cao 35,4cm Tính diện tích hình thang Câu 11 Mua 1,5kg nhãn hết 52 500 đồng Hỏi mua 2,5kg nhãn hết tiền? Câu 12 Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 32dm, chiều cao 40dm Biết 80% thể tích bể chứa nươc Tính lượng nước có bể Câu 13 Năm ngoái nhà bạn Lan thu 150kg rau ruộng gần nhà Năm nhờ cải tiến kĩ thuật chăm sóc tốt nên suất tăng 25% Hỏi năm nhà bạn Lan thu ki-lô-gam rau ruộng Câu 14 Bạn Lâm Tùng từ A đến B Lâm với vận tốc 12km/giờ hết 30 phút Tùng đến B sau Lâm 15 phút Tính vận tốc Tùng Câu 15 Một ô tô từ A đến B với vận tốc 35km/giờ, ô tô khác xuất phát lúc từ B A với vận tốc 38km/giờ Quãng đường AB dài 164,25km Hỏi sau hai tơ gặp nhau? Câu 16 Một người xe đạp từ B C với vận tốc 12km/giờ, lúc người xe máy từ A cách B 48km đuổi theo xe đạp với vận tốc 36km/giờ Hỏi sau xe máy đuổi kịp xe đạp? Câu 17 Tính cách thuận tiện a) 1,09 + 3,86 + 2,54 + 8,91 + 7,46 + 6,24 b) 0,43 + + 0,64 + + 0,75 + c) 56,3 × 2,4 + 56,3 × 8,9 - 56,3 × 1,3 d) 9,8 × 3,7 + 4,9 ×2 × 5,2 - 9,8 × 6,4 + 19,6 × 5,5 e) 20,18 × 82,3 + 20,18 × 49,6 - 20,18 × 31,9 ... bể chứa nươc Tính lượng nước có bể Câu 13 Năm ngối nhà bạn Lan thu 150kg rau ruộng gần nhà Năm nhờ cải tiến kĩ thuật chăm sóc tốt nên suất tăng 25% Hỏi năm nhà bạn Lan thu ki-lô-gam rau ruộng Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập môn TOÁN CUỐI năm , ÔN tập môn TOÁN CUỐI năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay