GIÁO ÁN TIỂU HỌC BDCDNN TIEU HOC

23 4 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:04

Tên học viên: Trần Thị Hằng hangttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn Mã số: … Nơi sinh: … Điện thoại: …… KHÓA BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Hạng III Đơn vị tổ chức: ……………………… Địa điểm học: …………………………… SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………… Bài thu hoạch hoàn thành vào ngày …/…/2018 A ĐẶT VẤN ĐỀ: Việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông vấn đề quan tâm hàng đầu ngành xã hội Chất lượng giáo dục tiểu học phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng yếu tố quản lý Công tác quản lý cần phải cải tiến để quản lý có hiệu Một phương hướng cải tiến quản lý hoàn thiện khâu từ phân hệ hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quản lý hệ thống Tổ chuyên môn hệ thống tổ chức nhà trường vai trò tổ chun mơn người giúp Hiệu trưởng điều hành tổ chức thực hoạt động sư phạm nghiệp vụ Tính chất hoạt động chủ yếu tổ chuyên môn chuyên sâu nghề nghiệp sư phạm thể tích tụ cao chun mơn Xây dựng tổ chun mơn hoạt động có nếp, chất lượng đầu tư có hiệu chất lượng giảng dạy chất lượng giáo dục học sinh Cho nên công tác chuyên môn hoạt động quan trọng, chủ yếu, định tồn phát triển nhà trường Một nhà trường thay đổi nội lực Động lực quan trọng để giúp nhà trường phát triển mối quan hệ, tương tác, giúp đỡ lẫn khối đoàn kết nỗ lực vươn lên cá nhân B NỘI DUNG: CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC: I HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUN MƠN : Khái niệm tổ chun mơn: Sinh hoạt tổ chuyên môn (hay sinh hoạt chuyên môn) hoạt động thường xuyên nhà trường, dịp để GV trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học Mục đích sinh hoạt chuyên môn nhằm cập nhật thông báo, văn đạo, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh Vai trò, vị trí tổ chun mơn trường tiểu học: a Vai trò tổ chun mơn trường tiểu học: Tổ chuyên môn đầu mối mà Hiệu trưởng dựa vào để quản lí hoạt động tổ, hoạt động dạy GV Tổ chun mơn có chức giúp Hiệu trưởng điều hành hoạt động sư phạm, trực tiếp quản lí lao động GV tổ Cập nhật thông báo, văn đạo bổ sung; tổ chức học tập/kiến tập/dự nâng cao chất lượng dạy học theo chuyên đề xác định kế hoạch năm học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Thảo luận nội dung chun mơn có liên quan hai lần sinh hoạt chuyên môn định kì Nội dung sinh hoạt chun mơn phải cụ thể, thiết thực GV, CBQL giáo dục đề xuất, thống thực Thảo luận học SGK, tài liệu hướng dẫn học/hướng dẫn hoạt động giáo dục; thống nội dung cần điều chỉnh, làm cho nội dung học SGK, tài liệu học cập nhật, phù hợp với đặc điểm HS, phù hợp với vùng miền; nâng cao lực sư phạm, lực nghề nghiệp cho GV Thảo luận việc hướng dẫn HS xếp dụng cụ học tập (có sẵn/tự làm) để bổ sung thay dụng cụ học tập, trang trí, xếp dung cu h tập góc học tập (nếu có) Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động phát huy vai trò chủ độ, cực HS Các hoạt động hành chính, vụ, khác nội dung hoạt động tổ chuyên môn theo quy định điều lệ/quy chế nhà trường b Vị trí tổ chuyên môn trường tiểu học: Hội đồng trường trường công lập, Hội đồng quản trị trường tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, tổ chun mơn, tổ văn phòng phận khác (nếu có); Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng đồn, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức xã hội Tổ chuyên môn phận cấu thành trong máy tổ chức, quản II trường tiểu học Trong trường tổ, nhóm chun mơn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp phận nghiệp vụ khác Ban bồi dưỡng chuyên môn, Hội đồng khen thưởng - kỉ luật tổ chức Đảng, Tổ chuyên môn bao gồm GV, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên Tổ chun mơn có thành viên trở lên có tổ phó Chức năng, nhiệm vụ tổ chuyên môn a Chức tổ chuyên môn: Giúp Hiệu trưởng điều hành hoạt động nghiệp vụ - Trực tiếp quản lí GV tổ theo nhiệm vụ quy định Tổ chuyên mơn đầu mối để Hiệu trưởng quản lí nhiều mặt, chủ yếu hoạt động chuyên môn, tức hoạt động dạy học trường Tổ trưởng chun mơn phải người có khả xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình mơn học Bộ Giáo dục Đào tạo kế hoạch năm học nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho GV tổ; đánh giá, xếp loại đề xuất khen thưởng, kỷ luật GV thuộc tổ quản lí Do đó, tổ trưởng chun mơn phải người có phẩm chất đạo đức tốt; có lực, trình độ, kinh nghiệm chun mơn; có uy tín đồng nghiệp, HS Tổ trưởng chuyên môn phải người có khả tập hợp GV tổ, biết lắng nghe, tạo đoàn kết tổ, gương mẫu, cơng bằng, kiên trì, khéo léo giao tiếp, ứng xử b Nhiệm vụ tổ chuyên môn: Theo Điều 18, Điều lệ trường tiểu học, (ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010) sinh hoạt chuyên mơn tổ chức định kì hai tuần lần yêu cầu công việc: Xây dựng chương trình, tài liệu dạy học mơn chun ; nghiên cứu, áp dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra - đánh giá tiên tiến vào giảng dạy, đánh giá kết học tập HS Phát hiện, bồi dưỡng HS có khiếu; bồi dưỡng HS tham gia kì thi HS giỏi thi khiếu khác liên quan đến chuyên môn tổ Xây dựng tổ chức triển khai thực kế hoạch nghiên cứu khoa sư phạm ứng dụng; tổng kết, áp dụng sáng kiến - kinh nghiệm, tự làm thiết : dạy học hàng năm GV, nhân viên hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật HS; hướng dẫn HS làm quen với nghiên cứu khoa học Hỗ trợ GV, HS tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tự làm thiết bị dạy học, sáng tạo kĩ thuật Xây dựng đội ngũ GV cốt cán tổ, nhóm chun mơn làm nòng cốt cho hoạt động chuyên môn nhà trường; Tổ chức việc bồi dưỡng phát triển lực chuyên môn, nghiệp vụ thành viên tổ Đề xuất khen thưởng, kỷ luật GV II TỔ CHUYÊN MÔN VỚI HOẠT ĐỌNG CHUYÊN MÔN VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN: Tạo lập môi trường tự học, tự bồi dưỡng hợp tác chia sẻ: * Tổ chuyên môn với hoạt động tổ chức môi trường tự học, tự bồi dưỡng, Tổ chuyên môn với hoạt động tổ chức môi trường tự học tổ chức thơng qua hình thức chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường tổ chức hội thảo (đối với cấp cụm) thông qua yêu cầu GV phải tự tìm tòi kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu xã hội Các bước tổ chức sau:  Bước 1: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị:  Bước 2: Thảo luận, thống nội dung:  Bước 3: Áp dụng: Các GV áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm hay cá nhân thông qua hoạt động tự học vào hoạt động phát triển tài liệu chuyên môn, hoạt động dạy học lớp, trường * Tổ chun mơn với hoạt động tổ chức hợp tác chia sẻ: Sinh hoạt chuyên môn nội dung đổi tham gia hợp tác, chia sẻ phụ huynh cộng đồng vào giáo dục tổ chức hình thức chuyên đề (đối với cấp trường) tổ chức hội thảo (đối với cấp cụm) - hiệu giáo dục thông qua bước sau:  Bước 1: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị  Bước 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn nội dung, phụ huynh, cộng đồng tham gia vào giáo dục, giao lưu với phụ huynh, đại diện cộng đồng  Bước 3: Thảo luận chug:  Bước 4: Áp dụng: Dựa kết thảo luận điều học tập qua trao đổi, chia GV (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp trường), trường (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp cụm) nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi tham gia phụ huynh, cộng đồng theo Mơ hình trường học vào lớp, trường Tổ chuyên môn tổ chức thực mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học giáo dục; * Tổ chuyên môn tổ chức thực mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học giáo dục Tổ chuyên môn tổ chức thực mục tiêu, nội dung PPDH giáo dục tổ chức thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu học Quy trình gồm bước sau:  Bước 1: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị: * Lưu ý: - Tập trung cho GV dạy minh hoạ, đảm bảo năm học tất GV dạy minh hoạ, có trao đổi rút kinh nghiệm sau dạy - Ngoài nội dung phương pháp dạy môn học, phương pháp giá HS, cần trọng tới nội dung sinh hoạt chuyên môn phù hợp với nh;A vụ năm học điều kiện nhà trường như: Phương pháp giáo dục kỉ luật tích - PPDH lớp ghép, phương pháp Bàn tay nặn bột, phương pháp sử dụng quản thiết bị dạy học,  Bước 2: Tổ chức dạy học minh hoạ, dự suy ngẫm:  Bước 3: Thảo luận chung:  Bước 4: Áp dụng vào thực tiễn dạy học: Dựa kết thảo luận điều quan sát, học tập qua dự giờ, GV (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp tổ), tổ chuyên môn (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp trường, trường (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp cụm) nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi hoạt động dạy hoạt động học theo mơ hình trường học vào thực tiễn dạy học lớp, trường Tổ chuyên môn với công tác bồi dưỡng giáo viên tập bồi dưỡng giáo viên trường, tập huấn giáo viên: Đối với công tác bồi dưỡng GV tập bồi dưỡng GV trường, tập huấn GV nên tổ chức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, góp ý Cơng nghiệp tập huấn, báo cáo chuyên đề Cần thực theo quy trình sau:  Bước 1: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị:  Bước 2: Tổ chức triển khai:  Bước 3: Thảo luận chung:  Bước 4: Áp dụng GV tập sự, GV nhà trường: Kết hợp phương thức với hỗ trợ bồi dưỡng trực tuyến khai tác mã nguồn mở: Sinh hoạt chuyên môn nội dung bồi dưỡng trực tuyến khai thác , nguồn mở tổ chức cấp trường, cấp cụm với quy trình sau:  Bước 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trực tuyến khai thác mã nguồn mở:  Bước 2: Triển khai bồi dưỡng trực tuyến khai thác mã nguồn mở:  Bước 3: Góp ý, hồn chỉnh q trình bồi dưỡng:  Bước 4: Áp dụng khai thác tài liệu, công cụ trực tuyến vào thực tế giảng dạy: * Lưu ý: Có thể kết hợp nội dung phát triển tài liệu chuyên môn tài liệu khác với nội dung bồi dưỡng trực tuyến khai thác mã nguồn mở, giúp đồng nghiệp có thêm kênh thơng tin tham khảo tài liệu Giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục: Hoạt động giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục hoạt động cần thiết Hoạt động tổ chức hình thức viết cáo tham dự chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường) tổ chức tập huế hội thảo (đối với cấp cụm) Để làm tốt việc ta cần chuẩn bị sau:  Bước 1: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị:  Bước 2: Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục:  Bước 3: Thảo luận chung:  Bước 4: Áp dụng: Dựa kết thảo luận điều quan sát, học tập qua gia tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục, GV (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp tổ), tổ chuyên môn (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp trường), trường (đối với sinh hoạt chuyên môn cấp cụm) nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi hiệu giáo dục sở III TỔ CHUN MƠN VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG: Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng kế hoạch hoạt động nâng cao lực giáo viên chất lượng giáo dục Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng la loại hình nghiên cứu giáo dục cách thực tác động can thiệp sư phạm đánh giá ảnh hưởng cúa Thực giải pháp thay nhằm cải thiện trạng phương pháp dạy học, chương trình, sách giáo khoa hoắc quản lí Vận dụng tư sáng tạo So sánh kết trạng với kết sau thực giải pháp thay việc tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp Vận dụng tư phê phán Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng việc nâng cao lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học Chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng bao gồm: Suy nghĩ, thử nghiệm kiểm chứng Suy nghĩ: Quan sát thấy có vấn đề nghĩ tới giải pháp thay Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay lớp học, trường học Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay có hiệu hay khơng Như nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng chu trình tiếp diễn không ngừng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng áp dụng cách nhà trường tiểu học, đem đến nhiều lợi ích, nó: Phát huy tư giáo viên tiểu học cách hệ thống theo hướng giải vấn đề mang tính nghề nghiệp để hướng tới phát triển trường học Tăng cường lực giải vấn đề đưa định chuyên môn cách xác Khuyến khích giáo viên nhìn lại q trình tự đánh giá Tác động trực tiếp đến việc dạy học cơng tác quản lí giáo dục ( lớp học, trường học) Tăng cường khả phát triển chuyên môn giáo viên Giáo viên tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tiếp nhận chương trình, phương pháp dạy học cách sáng tạo, có phê phán Quy trình tổ chun môn thực thực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học  Phát thực trạng  Xác định vấn đề nghiên cứu  Triển khai nghiên cứu  Báo cáo tiến độ kết nghiên cứu phân tích kết  Nghiệm thu, đánh giá đề tài, ứng dụng vào thực tiễn CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………: I THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC : Đặc điểm tình hình Trường Tiểu học …………… – huyện ……………, tỉnh ………… ( năm học 2017-2018 ): Năm học 2017-2018 trường có tất ……… lớp với …… học sinh Tồn trường có … CBGV-NV đó: Hiệu Trưởng, … Hiệu Phó, Văn thư, Thiết bị, thư viện, Kế toán, Văn thư, Tổng Phụ Trách Đội, y tế, … Bảo vệ, Phục vụ, ….Giáo viên Bộ Môn , … GVCN a Thuận lợi: Đội ngũ giáo viên nhà trường đảm bảo đủ số lượng có ….% số giáo viên đạt chuần trình độ đào tạo, có …% số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo Trong năm qua đa số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp, áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin bảng tương tác giảng dạy.Trong năm học có … giáo viên có báo cáo sáng kiến kinh nghiệm dổi phương pháp dạy học áp dụng lớp nhân rộng lớp khác đạt hiệu tương đối cao Hệ thống bảng tương tác thông minh đèn chiếu trang bị đầy đủ lớp học Tập thể GV-CNV đồn kết, nhiệt tình cơng tác b Khó khăn: Trường nằm địa bàn vùng xa tỉnh ….; học sinh đa phần em cơng nhân cao su, em ngồi việc học phải phụ giúp cha mẹ làm kinh tế gia đình Một số giáo viên hạn chế ứng dụng bảng tương tác vào giảng dạy; chưa mạnh dạn đổi phương pháp dạy học Một số phụ huynh chưa quan tâm mức đến Do vậy, nhà trường gặp nhiều khó khăn quản lí học sinh, nâng cao chất lượng dậy học Do địa bàn nằm Thị xã nên số lượng học sinh nhập cư tăng năm, sĩ số lớp đông từ khó khăn cho giáo viên việc giảng dạy giáo dục học sinh 10 II THỰC TRẠNG VỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN: Thực trạng nhà trường sinh hoạt chuyên môn truyền thống: Hoạt động chuyên môn nhà trường nhiều năm nâng lên qua năm học Tuy vậy, số trường khác, vấn đề đạo sinh hoạt chuyên môn sinh hoạt tổ chun mơn theo hướng đổi hạn chế Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn chưa phong phú, hình thức đơn điệu, gò bó, chưa sâu vào vấn đề trọng tâm đổi phương pháp dạy học tháo gỡ khó khăn cho giáo viên tổ Trong dự đồng nghiệp giáo viên ý quan sát vệc dạy giáo viên xem giáo viên dạy có đủ, kiến thức không, giáo viên dạy nào, ngôn ngữ sao, có đảm bảo khâu bước lên lớp hay khơng, phân phối thời gian dạy có hợp lý hay không Họ không quan tâm xem học sinh học học Trong buổi sinh hoạt, số giáo viên coi dạy cán quản lý hay nhận xét giáo viên trung bình có ý kiến; vấn đề khó mang bàn bạc, thảo luận Không khí buổi sinh hoạt chuyên môn thường trầm lắng căng thẳng khiến giáo viên bị ức chế không học từ buổi sinh hoạt chun mơn Ngun nhân Chưa đổi cách thức sinh hoạt chuyên mơn do: - Nhiều GV coi nhẹ, chưa thực say mê với chuyên môn, buổi sinh hoạt chun mơn phát biểu quan tâm đến nội dung sinh hoạt - Việc chuẩn bị nội dung cho buổi sinh hoạt chun mơn hời hợt, chưa có sức thuyết phục nên khơng thu hút quan tâm trao đổi giáo viên Nội dung đưa trao đổi chưa phong phú, lặp lại với năm trước - Các hình thức tổ chức sinh hoạt chun mơn đơn điệu, không cải tiến Hầu là theo tiến trình người phân cơng trình bày báo 11 cáo phần chuẩn bị, thành viên tổ góp ý (rất hạn chế) Sau lấy ý kiến tập thể (hầu trí) Chưa có đổi đột phá nên hiệu thấp - Việc quản lý đạo chưa chặt chẽ, chưa sát sao, thiếu đôn đốc kiểm tra thường xuyên Trước thực trạng cán quản lý nhận thấy cần phải chuyển từ sinh hoạt chuyên môn truyền thống sang sinh hoạt chun mơn để bước xây dựng văn hóa nhà trường, thành viên tơn trọng, tin tưởng mở rộng tâm hồn học hỏi đồng nghiệp, giúp cho giáo viên hiểu biết sâu sắc học sinh, nâng cao lực dạy học cho giáo viên Giải pháp thực Làm để chuyển từ sinh hoạt chuyên môn truyền thống sang sinh hoạt chuyên môn mới, để sau buổi sinh hoạt chun mơn, GV thấy thiếu, yếu để từ có nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn Tơi xin đưa số giải pháp sau: a Chia sẻ tầm nhìn, giúp người tham gia nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng sinh hoạt chuyên môn Sinh hoạt chuyên môn trình giáo viên tham gia vào khâu từ chuẩn bị, thiết kế học sáng tạo, dậy thể nghiệm, dự suy ngẫm chia sẻ ý kiến sâu sắc diễn việc học học sinh Đây hoạt động học tập lẫn nhau, học tập thực tế, nơi thử nghiệm trải nghiệm mới, nơi kết nối lý thuyết với thực hành, ý đinh thực tế Trong trình học tập đó, giáo viên học nhiều điều để phát triển lực chuyên môn Cần tránh để giáo viên có suy nghĩ coi việc sinh hoạt chuyên môn thông thường mà họ thực từ trước đến không học tập nhiều Cần tạo cho học có động lực tham gia sinh hoạt chuyên môn để học tập lẫn nhau, nâng cao lực chuyên môn Cần cho giáo viên thấy sinh hoạt chun mơn có mục đích nâng cao chất lượng học học sinh Để đạt mục đích giáo viên cần biết: 12 Học cách quan sát tinh tế, nhạy cảm học sinh Hình thành khả quan sát, phán đốn phản ứng trước thơng tin thu học sinh – lực đặc biệt quan trọng giáo viên Cùng xây dựng tạo nên văn hóa nhà trường: cộng tác giải vấn đề đặt ( ví dụ: thắc mắc chương trình – sách giáo khoa, việc học tập học sinh) giáo viên; xây dựng tình đơng nghiệp, mối quan hệ nhà trường thân thiện, học tập lẫn Tạo động lực sư phạm tích cực, quan tâm, nêm say mê chuyên môn tất giáo viên b Đề thực nguyên tắc chung để đảm bảo việc sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả: Coi sinh hoạt chun mơn trụ cột, sách quan trọng Hiểu rõ tin tưởng ý nghĩa, tầm quan trọng trí tâm thực Cùng tham gia thực kỹ thuật Có hỗ trợ cụ thể, thường xuyên từ cấp quản lý Vận dụng, trải nghiệm ý tưởng sáng tạo, hiểu biết Thực theo giai đoạn thực liến tục là: thứ hình thành cách dự giờ, suy ngẫm mới, xây dựng quan hệ đồng nghiệp Thứ hai tập trung phân tích nguyên nhân, mối quan hệ học tìm biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng học c Các nguyên tắc chung kỹ thuật Khuyến khích chủ động tìm tòi, sáng tạo tất giao viên chuẩn bị dạy minh họa áp dụng vào việc dạy học hàng ngày Chỉ quan sát suy ngẫm việc học vấn đề liên quan đến việc học học sinh Ai phải có ý kiến riêng; ý kiến phải cụ thể, tỷ mỉ Lắng nghe tôn trọng ý kiến nhau; không xếp loại dạy; khơng phê bình, trích ( giáo viên học sinh) d Xây dựng thực thi kế hoạch hoạt động Mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn cần thực đầy đủ theo bước: 13 * Bước 1: Chuẩn bị dạy minh họa: Phân công người dạy, chuẩn bị dạy Yêu cầu dạy minh họa phải có sáng tạo * Bước 2: Tiến hành học dự giờ: bước để giáo viên dạy minh họa học giáo viên dự giờ, thu thập thông tin để chuẩn bị cho việc suy ngẫm chia sẻ Lưu ý vị trí dự phải thực hiên tốt nguyên tắc: dự phải tập trung vào việc học học sinh Quay video học * Bước Suy ngẫm thảo luận học Suy ngẫm chia sẻ ý kiến giáo viên học sau dự đặc biệt quan trọng, cơng việc có ý nghĩa quan trọng sinh hoạt chuyên môn, yếu tố định chất lượng hiệu sinh hoạt chun mơn Vì suy ngẫm gắn liền với thảo luận chia sẻ ý kiến Các ý kiến đưa nhiều hay ít, tinh tế sâu sắc hay hời hợt nông cạn định hiệu học tập, phát triển lực tất người tham gia sinh hoạt chun mơn Tuy nhiên khâu khó phức tạp đặc biệt thú vị, cần có tinh thần cộng tác, xây dựng người than gia đặc biệt vai trò, lực người chủ trì Suy ngẫm khác đánh giá chỗ khơng có tiêu chuẩn tiêu chí cụ thể Suy ngẫm phán đoán thực tế vừa xảy dự xảy với thân người dự * Bước Áp dụng cho thực tế dạy học hàng ngày Đây bước làm gián tiếp, không nằm trực tiếp quy trình sinh hoạt chun mơn Tuy nhiên khơng tách rời việc sinh hoạt chuyên môn, giáo viên nghiên cứu, vận dụng, kiểm nghiệm học tự đúc rút thêm vấn đề thắc mắc, băn khoăn Trên sở tiếp tục tìm tòi sinh hoạt chun mơn( giáo viên dạy lại học đó, chuẩn bị minh họa tiếp theo) áp dụng dạy hàng ngày Trong trinh thực bước cần ý đến nguyên tắc đổi học hàng ngày sau: 14  Ngừng truyền thụ kiến thức phương pháp truyền thống  Áp dụng học tập cộng tác  Sử dụng đồ dùng học tập thực tế  Học tập “cùng nhảy”( nhóm nhỏ gồm ba hay bốn học sinh)  Học tập vươn tới  Chia sẻ ý tưởng e Xây dựng chiến lược hành động để thực sinh hoạt chuyên môn thành công: * Đối với Hiệu trưởng:  Chia sẻ tầm nhìn giáo viên  Giúp giáo viên nhận thấy vấn đề dạy  Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên môn trường  Tạo tâm lý thoải mái cho giáo viên  Thay đổi thói quen quan sát, thu nhận thơng tin dự  Xây dựng mối quan hệ lắng nghe chia sẻ, suy ngẫm học  Phá vỡ thói quen chia sẻ cũ có tính chất tiêu cực  Kiên định sinh hoạt chuyên mơn * Đối với Phó Hiệu trưởng:  Lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn hàng năm, điều chỉnh lịch sinh hoạt chuyên môn  Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành thực sinh hoạt chuyên môn  Gương mẫu đầu thực dạy minh họa  Thuyết phục, động viên nhắc nhở giáo viên khác tích cực tham gia sinh hoạt chun mơn  Thực nghiêm túc yêu cầu sinh hoạt chuyên môn * Tổ trưởng chuyên môn giáo viên cốt cán:  Trực tiếp giáo viên dạy minh họa chuẩn bị dạy 15  Làm nòng cốt thảo luận sinh hoạt chun mơn thực hóa hiệu sinh hoạt chun mơn học hàng ngày  Truyền đạt đồng thuận định nhà trường cho tổ khối truyền đạt lại ý kiến giáo viên cho nhóm * Đối với giáo viên:  Tất giáo viên phải tham gia sinh hoạt chun mơn mục đích sinh hoạt chun mơn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp thành viên nhà trường tạo hội học tập cho tất người Trong sinh hoạt chuyên môn giáo viên cần có thái độ hành động sau:  Tích cực chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị dạy minh họa  Tác phong mực dự giờ, tránh hành động làm phiền học sinh họcHọc rèn luyện để có cách quan sát, thu nhận thông tin đầy đủ hoạt động học tập học sinh hỗ trợ học sinh học  Tôn trọng tin tưởng mở rộng tâm hồn học hỏi đồng nghiệp Khi chia sẻ ý kiến sinh hoạt chuyên môn, giáo viên cần thể ý thức lắng nghe đồng nghiệp chia sẻ ý kiến Các ý kiến tập trung xoay quanh ý định giáo viên việc tham gia vào hoạt động học sinh đáp lại hướng dẫn giáo viên Nói lên điều học từ giáo viên dạy từ hoạt động học tập học sinh học vấn đề giáo viên dự cần làm rõ  Lần lượt người phát biểu ý kiến chia sẻ tái tạo lại tình học tập học sinh Biết rút học kinh nghiệm cho thân sau chia sẻ suy ngẫm Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn năm học 2017-2018 tổ khối ….: Kế hoạch mẫu: 16 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018 Căn công văn số 1564/SGDĐT-GDTH ngày tháng năm 2017 việc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp tiểu học; Căn công văn số … /PGDĐT-GDTH ngày … tháng 09 năm 2017 phòng Giáo dục Đào tạo … việc Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp tiểu học Căn vào kế hoạch hoạt động chuyên môn phận chuyên môn nhà trường, tổ lớp … xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ lớp năm học 2017 – 2018 sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: * Đội ngũ giáo viên: Tổ lớp gồm có: GV/ lớp : TT Họ tên GV CN Trình Tổng lớp độ số HS CM TỔNG * Đối với HS: Tổng số HS …/… nữ Dân tộc: em Thuận lợi:  Được quan tâm chi trường 17 Nữ Dân tộc Ghi  Được quan tâm, đạo BGH ngành, đoàn thể  Được quan tâm quyền địa phương Hội PHHS  Các thành viên tổ lớp tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng chuyên mơn  GV khối nhiệt tình cơng tác  Tập thể Gv có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt chủ chương sách Đảng Nhà nước, nội qui nhà trường  Trường lớp khang trang, đẹp Khó khăn:  Chất lượng học sinh chưa đồng đều, sĩ số học sinh lớp đơng gây khó khăn tổ chức quản lý lớp học  Đa số học sinh sông tạm trú địa bàn, có sống khơng ổn định, giấc làm việc theo ca nên chưa thật quan tâm đến việc học tập mình, phối hợp với GVCN  Nhà trường khơng có phòng trống nên việc bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh gặp nhiều khó khăn Chỉ tiêu thi đua:  Tổ khối: lao động xuất sắc huyện khen  CSTĐ sở: … GV  Đạt GVG cấp tỉnh: … GV  Đạt GVG cấp huyện: … GV  Đạt LĐTT huyện khen: … GV  Đạt LĐTT: … GV II CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Nhiệm vụ 1: Thực nội dung chương trình: a Chỉ tiêu:  100% thực tốt văn đạo 18  100% GV đảm bảo thực chương trình trường học Thực tốt quy chế chuyên môn, đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định, có sổ nhật ký giảng dạy  100% giáo viên tham gia ký cam kết không đánh, không xúc phạm HS; không dạy thêm sai quy định b Biện pháp:  Bám sát kế hoạch nhà trường  Đảm bảo tốt ngày, công qui chế chuyên môn soạn, giảng, chấm, trả cho học sinh  Đảm bảo dạy đủ mơn tổ chức có hiệu hoạt dộng dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ  Thực chương trình, kế hoạch giáo dục Đổi đồng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hố, đẩy mạnh việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực phù hợp với trình độ tâm lý học sinh để em tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng, hiệu Nhiệm vụ 2: Thực quy chế chuyên môn: a Chỉ tiêu:  Chuẩn bị hồ sơ sổ sách theo quy định, đảm bảo đầy đủ tiến độ Nhật ký ngắn gọn, trình bày khoa học, thể đủ thơng tin Dự đủ số tiết quy định Đảm bảo ngày công lao động, không lên lớp trễ, không cắt xén chương trình Đánh giá học sinh theo Thơng tư 30 22/2016 Bộ GD& ĐT b Biện pháp:  Soạn đủ tiết theo thời khoá biểu, theo phân phối chương trình thống chung khối, thể rõ nội dung lồng ghép  Kế hoạch dạy thể rõ hoạt động thầy trò, đảm bảo mục tiêu dạy  Dự giờ: Mỗi giáo viên dự đồng nghiệp tiết/ tháng, năm học dự 18 tiết 19  Đưa nội dung thực quy chế chuyên mơn vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối học kì, cuối năm học  Tổ chức tốt buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt Tổ Khối thật hiệu  Ngày công: đảm bảo ngày công, giấc quy định  Nhận xét, trả theo phương châm động viên HS Đánh giá theo tiến em Ghi nhận xét nhập phần mềm SMAS tiến độ Nhiệm vụ 3: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao tay nghề: a Chỉ tiêu:  100% Giáo viên thực tốt quy chế chuyên môn, đầy đủ sổ sách quy định Thực nghiêm túc thời gian, có tác phong sư phạm mẫu mực cho HS noi theo  100% Giáo viên phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 10% giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên  100% Giáo viên thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường  100% giáo viên thi viết chữ đẹp cấp trường  100% GV thực chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch bồi dưỡng giáo  Thực báo cáo chuyên đề hội giảng trường, cụm, huyện b Biện pháp :  Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn lần/tháng  Kiểm tra, đôn đốc lẫn để thực nề nếp quy chế chuyên môn  Sinh hoạt chuyên đề để thành viên tổ tham gia học tập, nghiên cứu  Giúp đỡ chuyên môn, nghiệp vụ 20  Trao đổi, rút kinh nghiệm công tác chủ nhiệm để giúp đỡ học sinh có phương pháp học tập tốt lớp lẫn nhà, gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh học sinh để có biện pháp giáo dục học sinh đạt kết cao  Mỗi giáo viên dự phải có đủ phiếu dự theo mẫu, ghi chép cẩn thận lưu trữ vào hồ sơ (mỗi giáo viên dự 18 tiết/năm)  Thường xuyên dự thăm lớp, chia sẻ ý kiến xây dựng để rút kinh nghiệm cho thân cho đồng nghiệp  Thực việc ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp vào việc giảng dạy mơn học giáo án điện tử  Tích cực tham gia chuyên đề ngành, phong trào dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh  Tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo chương trình bồi dưỡng vận dụng vào thực tiễn giảng dạy Nhiệm vụ 4: Phụ đạo học sinh hạn chế a Chỉ tiêu: Khơng có học sinh yếu b Biện pháp :  Rèn cho học sinh có nề nếp thói quen học tập nề nếp tự học, nề nếp phát biểu xây dựng bài, thói quen rèn chữ, giữ vở, …  Hướng dẫn cho HS phương pháp học tập nhà rèn tư thế, nề nếp trường  HĐTQ thường xuyên kiểm tra, nhận xét, xây dựng nề nếp học tập lớp  Kiểm diện hàng ngày để quản lý chuyên cần học sinh, nhằm có biện pháp liên hệ với PHHS kịp thời Nhiệm vụ 5: Tham gia phong trào a Chỉ tiêu:  100% giáo viên, học sinh tham gia tốt phong trào khác 21  100% học sinh cam kết không vi phạm an tồn giao thơng, khơng có ma túy tệ nạn xã hội khác  Tổ khối có đồ dùng dự thi cấp trường b Biện pháp :  Tham gia tốt mặt phong trào đoàn thể, cấp tổ chức  Tạo điều kiện cho học sinh tham gia thi trường, Thị xã, tỉnh tổ chức  Phát động phong trào: Đăng ký dạy tốt học tốt; Làm đồ dùng dạy học để dự thi  HS trải nghiệm sáng tạo vào trò chơi dân gian buổi lễ, sinh hoạt … Nhiệm vụ 6: Bồi dưỡng học sinh khiếu tham gia phong trào a Chỉ tiêu: Có học sinh đạt giải cao phong trào như: Vở chữ đẹp, tin học trẻ, kể chuyện, cấp b Biện pháp:  GVCN tuyên truyền đến PHHS buổi họp PHHS đầu năm học lợi ích việc tổ chức cho HS luyện thi giải tốn mạng Internet Khuyến khích PHHS mua máy vi tính để phục vụ cho việc học tập quản lý chặt chẽ việc sử dụng máy em  Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thực công tác bồi dưỡng cách đôn đốc nhắc nhở học sinh học bồi dưỡng chuyên cần, tích cực tự luyện, đồng thời tham gia luyện thi để giúp đỡ HS q trình ơn luyện cần  Giáo viên phụ trách phòng máy có trách nhiệm nhà trường tạo điều kiện tốt cho công tác bồi dưỡng Nhiệm vụ 7: Tham gia công tác phổ cập giáo dục( PCGD) a Chỉ tiêu:  Duy trì sĩ số HS đạt 100% 22  100% GV tham gia thực đầy đủ công tác PCGD b Biện pháp :  Giúp học sinh có động có ý thức tốt học tập  Giáo viên thực tốt cơng tác phúc tra, cập nhật trình độ văn hóa, rà sốt trẻ độ tuổi đến trường C KẾT LUẬN: Đã từ lâu kêu gọi đổi phương pháp dạy học nhằm cải tiến , nâng cao chất lượng giáo dục, yêu cầu phương pháp dạy học giáo viên phải phù hợp với học sinh, phát huy tính tích cực học sinh, chủ động sáng tạo, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho em Việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tập trung vào hoạt động học sinh cần phải từ thực tế học sinh học Muốn hiểu thực tế sinh hoạt chuyên môn cần phải xây dựng môi trường học tập, làm phong phú hoat động lắng nghe lẫn học tập lẫn Tập trung trao đổi ý định giáo viên học sinh tự người rút học từ thực tiễn cho riêng 23 ... năm học 201 7-2 018 tổ khối ….: Kế hoạch mẫu: 16 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018 Căn công văn số 1564/SGDĐT-GDTH ngày tháng năm 2017 việc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 201 7- 2018 cấp tiểu... Tiểu học …………… – huyện ……………, tỉnh ………… ( năm học 201 7-2 018 ): Năm học 201 7-2 018 trường có tất ……… lớp với …… học sinh Tồn trường có … CBGV-NV đó: Hiệu Trưởng, … Hiệu Phó, Văn thư, Thiết bị, thư... đổi cách thức sinh hoạt chun mơn do: - Nhiều GV coi nhẹ, chưa thực say mê với chuyên môn, buổi sinh hoạt chun mơn phát biểu quan tâm đến nội dung sinh hoạt - Việc chuẩn bị nội dung cho buổi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC BDCDNN TIEU HOC, GIÁO ÁN TIỂU HỌC BDCDNN TIEU HOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay