BÀI tập HÌNH TAM GIÁC

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:04

Họ tên:………………………………… Lớp: Năm/… HÌNH TAM GIÁC cm cạnh góc vng Cạnh lại dài 40cm …………………………………………… …………………………………………… Diện tích bìa hình chữ nhật 604,64 cm diện tích hình tam giác Tính cạnh đáy bìa hình tam giác đó, biết chiều cao bìa 24cm …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Một vườn hình tam giác vng ABC vng A Cạnh AC lớn cạnh AB 30m Cạnh BC dài 150m a) Tính độ dài cạnh AB AC Biết chu vi vườn 360m b) Tính diện tích vườn c) Ở vườn người ta đào ao cá hình vng chu vi 100m Tính diện tích lại để trồng trọt …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… Một mảnh đất hình tam giác vng có tổng hai cạnh góc vng 62cm Cạnh góc vng gấp rưỡi cạnh góc vng Tính diện tích mảnh đất …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Tính chu vi diện tích hình tam giác vng có cạnh góc vng dài 24 …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………….……………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Một miếng đất hình tam giác vng có ………………………………….………… …………………………………………… cạnh góc vng dài 44m cạnh góc vng Trên miếng đất này, người ta xây bồn hoa hình vng chu vi 12m Tính diện tích miếng đất lại …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Một hình tam giác vng có tổng hai cạnh góc vng 88m cạnh góc vng 0,6 lần cạnh góc vng Trên ruộng người ta trồng lúa, trung bình 100m2 thu 70kg thóc Hỏi ruộng, người ta thu hoạch tạ thóc ? …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Một miếng đất hình tam giác có diện tích gấp lần diện tích hình vng có cạnh 60m Chiều cao 180m Tính cạnh đáy miếng đất? …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… 10 Một hình tam giác có diện tích gấp lần diện tích hình chữ nhật có chiều dài 42 dm chiều rộng 24dm Tính chiều cao hình tam giác, biết cạnh đáy tam giác 96dm …………………………………………… Người ta xây bồn hoa hình tam giác cạnh đáy 6m chiều cao 3,5m sân hình vng có chu vi 64m Tính diện tích sân lại sau làm bồn hoa? …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… 11 Một hình tam giác có đáy 0,8cm Chiều cao đáy Tính diện tích hình …………………………………………… tam giác …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… Một hình tam giác vẽ theo tỉ lệ xích …………………………………………… có diện tích 30dm2 Tính cạnh đáy 600 …………………………………………… hình tam giác biết chiều cao thực 36m …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… 12 Một miếng đất hình vng có cạnh 18m miếng đất hình tam giác có chiều cao 12m Biết hai miếng đất có diện tích Hãy tính cạnh đáy miếng đất hình tam giác …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… 40m a) Tính diện tích miếng vườn b) Người ta trồng tất 156 vừa cam vừa chanh miếng vườn, số cam nhiều số chanh 18 cây.Tính số loại người ta trồng vườn …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… ………………………………….………… …………………………………………… 13 Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 24m chiều rộng 6m Ở miếng đất, người ta làm bồn hoa hình tam giác có chiều cao 7,5m …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… cạnh đáy Tính : a) Diện tích bồn hoa b) Diện tích miếng đất lại …………………………………………… …………………………………………… 14 Một miếng vườn hình tam giác có đáy chiều cao chiều cao …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………….……………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… 15 Một miếng đất hình tam giác có cạnh đáy dài 180m diện tích diện tích hình vng chu vi 240m Tính chiều cao miếng đất hình tam giác …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… 18 Một sân hình chữ nhật có chu vi 50m, chiều dài chiều rộng 10m Người ta đào ao hình tam giác có cạnh đáy 5,2m chiều cao 4,9m Tính diện tích miếng đất lại …………………………………………… …………………………………………… 16 Một hình tam giác có cạnh đáy 20m diện tích diện tích diện tích hình chữ nhật chiều dài 16,5m chiều rộng 8m Tính chiều cao hình tam giác …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… 17 Cho tam giác vng ABC vng A có chu vi 237,6cm Cạnh AB dài cạnh AC 19,8dm Cạnh BC dài 99dm Tính diện tích tam giác vng ABC? …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… 19 Một hình tam giác có diện tích 120cm2 Nếu kéo dài đáy thêm 3cm diện tích tăng thêm 30cm Tính cạnh đáy hình tam giác …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… 22 Một miếng vườn hình tam giác có đỉnh A đáy BC dài 45m Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm đoạn CD dài 15m diện tích tăng thêm 225m2 a) Tính diện tích miếng vườn b) Người ta trồng rau miếng vườn đó, 300m2 thu 35,6kg rau Tính khối lượng rau thu miếng vườn …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… ………………………………….………… 21 Một miếng đất hình tam giác có hiệu …………………………………………… đáy chiều cao 10,5m Tính diện …………………………………………… tích miếng đất đó, biết tăng …………………………………………… cạnh đáy thêm 3,6m diện tích miếng …………………………………………… đất tăng thêm 79,2m2 …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… 20 Một hình tam giác có đáy 20,5m Nếu giảm đáy 4,7m diện tích giảm 35,72m2 Tính diện tích tam giác lúc đầu? …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… 25 Một đám ruộng hình tam giác có diện tích 810m2 Nếu giảm cạnh đáy 3,6m diện tích bị giảm 64,8m2 a) Tính cạnh đáy ban đầu đám ruộng b) Trung bình người ta trồng lúa 50m2 thu 32,5kg thóc Tính khối lượng thóc thu ruộng tạ ? …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… 23 Một miếng đất hình tam giác vng có tổng hai cạnh góc vng 88m Nếu tăng thêm 3,4m cạnh góc vng diện tích tăng thêm 66,3m2 Tính số đo cạnh góc vng lại …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… 24 Một hình tam giác có tổng cạnh đáy chiều cao 30,5cm Nếu giảm đáy 2,3cm diện tích giảm 13,8cm Tính diện tích hình tam giác lúc đầu? …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… ... …………………………………………… 10 Một hình tam giác có diện tích gấp lần diện tích hình chữ nhật có chiều dài 42 dm chiều rộng 24dm Tính chiều cao hình tam giác, biết cạnh đáy tam giác 96dm ……………………………………………... Một hình tam giác có đáy 0,8cm Chiều cao đáy Tính diện tích hình …………………………………………… tam giác …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………….………… Một hình tam. .. ………………………………….………… 12 Một miếng đất hình vng có cạnh 18m miếng đất hình tam giác có chiều cao 12m Biết hai miếng đất có diện tích Hãy tính cạnh đáy miếng đất hình tam giác …………………………………………… ……………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập HÌNH TAM GIÁC , BÀI tập HÌNH TAM GIÁC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay