GIÁO ÁN TIỂU HỌC Bài 1

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:03

Bài Hai vòi nước chảy vào bể sau 48 phút đầy Một vòi thứ chảy đầy tính xem bể chứa mét khối nước, biết phút vòi thứ hai chảy nhiều vòi thứ 50 mét khối nước Giải: phút vòi chảy số phần bể Bài Vòi chảy đầy bể Vòi có sức chảy 1/3 vòi Vòi tháo hết hồ đầy nước Nếu 2/5 hồ có nước Mở vòi lúc đầy hồ? Giải: Vòi chảy đầy bể hết số : x Bài Có bể nước, vòi a chảy vào bể sau 9/4 bể đầy Vòi B cách đáy bể 1/3 chiều cao bể Nếu bể đầy nước mở vòi B sau vòi B khơng chảy Giả sử bể khơng có nước, mở hai vòi lúc sau Bài Để rửa bể nước công cộng, hai máy bơm hút 30 phút Thời gian máy bơm thứ hút 2/3 thời gian máy bơm thứ hút mình.Tính thời gian để máy hút bể làm riêng Giải: 30 phút = 1/2 giờ Bài Có bể nước: bể chứa 1000l, bể chứa 1540l lúc người ta tháo nước hai bể, trung bình phút bể tháo 14,7l bể tháo 25,5l hỏi sau lượng nước lại bể Giải: Số nước bể nhiều bể
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC Bài 1 , GIÁO ÁN TIỂU HỌC Bài 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay