24 bai toan chuyen dong lop 5du dang

9 4 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:03

TỐN CHUYỂN ĐỘNG 1/ Một tơ từ A lúc 7giờ 30 phút đến B lúc Quãng đường AB dài 23,5 km Tính vận tốc ô tô ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2/ Xe máy khởi hành từ A lúc 45 phút đến B lúc với vận tốc 32 km/giờ Tính quãng đường AB ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3/ Lúc 40 phút, người xe đạp có vận tốc km/giờ từ A đến B Biết A cách B 10,8km Hỏi người đến B lúc ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 4/ Một ô tô chở khách từ A với vận tốc 32,5 km/giờ, bắt đầu lúc 30 phút đến B lúc 14 45 phút Biết dọc đường có nghỉ 15 phút Tính đoạn đường xe tơ đi? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 5/ Lúc xe tải có vận tốc 42 km/giờ bắt đầu từ TP.HCM đến Gò Cơng Đến 24 phút xe bị hỏng Hỏi chỗ hỏng cách Gò Cơng bao xa, biết TP.HCM cách Gò Cơng 62 km? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 6/ Một người từ A với vận tốc 4,5 km/giơ đến B lúc 12 Biết quãng đường AB dài 14,4 km Hỏi người từ A lúc giờ, biết dọc đường có dừng lại 40 phút ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 7/ Một ôtô xe máy khởi hành lúc 12giờ 30phút ngược chiều qng đường AB Ơtơ với vận tốc 51 km/giờ; xe máy với vận tốc vận tốc ôtô Hai xe gặp lúc 15giờ 15phút ngày Tính quãng đường AB? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 8/ Hai người cách 37,8 km lại gặp khởi hành lúc Người thứ với vận tốc 5,6 km/giờ, ngưòi thứ hai xe đạp với vận tốc 16 km/giờ Hỏi : a) Hai người gặp lúc ? b) Mỗi người kilômét? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 9/ Lúc giờ, ôtô xe máy khởi hành lúc ngược chiều Ơtơ từ A với vận tốc 48,5 km/giờ; xe máy từ B với vận tốc 33,5 km/giờ Sau 30 phút ôtô xe máy gặp Hỏi: a) Hai xe gặp lúc giờ? b) Quãng đường AB dài kilômét? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 10/ Lúc 30 phút, từ TP.HCM xe đò khởi hành Gò Cơng với vận tốc 69,6 km/giờ Tới Gò Cơng, xe nghỉ lại 30 phút quay lại TP.HCM theo vận tốc cũ đến thành phố lúc 11 20 phút Hỏi TP.HCM cách Gò Cơng kilơmét? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 11/ Một xe gắn máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 30 km/giờ Khi xe gắn máy chạy 30 phút xe vận tốc 50 km/giờ từ A đuổi theo Biết hai xe đến B lúc 11 Hỏi : a) Tỉnh A cách tỉnh B kilômét? b) Xe gắn máy khởi hành từ A lúc giờ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 12/ Một người xe đạp khởi hành từ A lúc 15 phút với vận tốc 12 km/giờ đến B lúc 10 45 phút Anh ta lại B 40 phút quay trở lại A Hỏi : a) Quãng đường AB dài kilômét? b) Lúc anh với vận tốc km/giờ đến A lúc ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 13/ Quãng đường AB dài 162 km Lúc ôtô chạy từ A đến B xe đạp chạy từ B A Sau 15 phút, hai xe gặp Hỏi: a) Hai xe gặp lúc giờ? b) Vận tốc xe bao nhiêu, biết vận tốc xe ôtô gấp lần vận tốc xe đạp ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 14/ Lúc 30 phút, từ TPHCM, xe hàng chạy Long Thành với vận tốc 45,2 km/giờ Đến 45 phút xe hỏng máy Hỏi chỗ hỏng máy cách Long Thành kilơmet? Biết quãng đường từ TPHCM đến Long Thành dài 60 km ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 15/ Hai thành phố A B cách 135 km Một xe máy từ A đến B với vận tốc 42km/giờ Hỏi sau khởi hành 30 phút xe máy cách B kilơmét? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 16/ Một xe máy từ A lúc 45 phút với vận tốc 36 km/giờ Đến 11 15 phút ôtô từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/giờ Hỏi: a) Ơtơ đuổi kịp xe máy lúc giờ? b) Chỗ gặp cách A kilômét? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 17/ Tỉnh A cách tỉnh B 54 km Lúc 30 phút, người xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ Sau giờ, người xe lam từ B đến A với vận tốc 18 km/giờ Hỏi: a) Hai người gặp lúc giờ? b) Chỗ gặp cách A bao xa? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 18/ Hai ôtô xuất phát từ A B lúc ngược chiều Sau chúng gặp Quãng đường AB dài 180 km Tính vận tốc ơtơ, biết vận tốc ôtô từ A vận tốc ôtô từ B ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 19/ Lúc giờ, thuyền máy xi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc thuyền máy 25 km/giờ vận tốc dòng nước 2,2 km/giờ Sau 1giờ 15phút, thuyền máy đến B Hỏi: a) Thuyền máy đến B lúc giờ? b) Độ dài quãng sông kilômét? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 20/ Vận tốc dòng nước 18 m/phút Một người bơi xuôi quãng sông dài 800m hết phút Hỏi người bơi ngược dòng qng sơng hết thời gian? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 21/ Một tàu thuỷ xi dòng có vận tốc 28,4 km/giờ; ngược dòng hết 18,6 km/giờ Tính vận tốc tàu thuỷ nước lặng vận tốc dòng nước? 22/ Lúc 15 phút người từ nhà huyện với vận tốc km/giờ Sau người xe đạp từ nhà với vận tốc 12 km/giờ đuổi theo người Hỏi : a) Người xe đạp gặp người lúc ? b) Chỗ gặp cách nhà kilômét ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 23/ Lúc 6giờ 40phút, xe máy từ A với vận tốc 40 km/giờvà ôtô từ B với vận tốc 52 km/giờ Biết A cách B 128,8km Hỏi: a) Hai xe gặp lúc giờ? b) Tính từ lúc gặp nhau, hai xe tiếp tục 45phút cách kilômet? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 24/ Một ô tô từ A đến B Nếu xe với vận tốc dự định đến B phải giờ.Nếu tăng vận tốc thêm 18 km đến B Tính vận tốc dự định tơ đó? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………………… 5/ Lúc xe tải có vận tốc 42 km/giờ bắt đầu từ TP.HCM đến Gò Cơng Đến 24 phút xe bị hỏng Hỏi chỗ hỏng cách Gò Cơng bao xa, biết TP.HCM cách Gò Cơng 62 km? ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 24/ Một ô tô từ A đến B Nếu xe với vận tốc dự định đến B phải giờ.Nếu tăng vận tốc thêm 18 km đến
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 bai toan chuyen dong lop 5du dang , 24 bai toan chuyen dong lop 5du dang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay