Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

40 9 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:43

1. Lý do lựa chọn đề tài:Ở nước ta, chính sách BHXH là chính sách lớn, là bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, đã được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện. BHXH gắn liền với sự phát triển kinh tế và xã hội và đặc biệt là đời sống của NLĐ. Chính sách BHXH đang là một vấn đề bức thiết trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay.Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua việc thực hiện chính sách BHXH còn bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là công tác thu BHXH, cụ thể: số đơn vị, số lao động tham gia BHXH còn ít, tình trạng đơn vị nợ đọng BHXH còn nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi của người lao động. Việc tăng nguồn thu BHXH còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác thu BHXH ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũng không tránh khỏi những hạn chế trên. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, một trong những nguyên nhân đó là công tác quản lý chưa phù hợp, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan thiếu chặt chẽ, nhịp nhàng và đồng bộ. Hoạt động quản lý công tác thu BHXH bắt buộc ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chi và quá trình thực hiện chính sách BHXH trong tương lai. Do BHXH cũng như các loại hình bảo hiểm khác đều dựa trên nguyên tắc “có đóng, có hưởng”, công tác thu nộp BHXH bắt buộc đã đặt ra yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Nếu không thu được BHXH bắt buộc thì quỹ BHXH không có nguồn để chi trả cho các chế độ BHXH cho NLĐ. Do đó, thực hiện công tác thu BHXH bắt buộc đóng một vai trò quyết định, then chốt trong quá trình đảm bảo ổn định cho cuộc sống của NLĐ cũng như các đơn vị sử dụng lao động được hoạt động bình thường. Do vậy, công tác quản lý thu BHXH bắt buộc là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn của ngành BHXH. Để công tác thu BHXH bắt buộc đạt hiệu quả cao thì đòi hỏi phải có quy trình quản lý thu chặt chẽ, hợp lý, khoa học. Để khắc phục những hạn chế trên, nhằm mở rộng và tăng trưởng nguồn thu BHXH bắt buộc, phát triển bền vững quỹ BHXH, rất cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới. Từ nhận thức những vấn đề nêu trên, em đã chọn đề tài “Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài cho bài tiểu luận của mình, nhằm góp phần giải quyết những vấn đề còn hạn chế nêu trên. MỤC LỤ BẢNG CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU .1 lựa chọn đề tài: Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: .2 Phương pháp nghiên cứu: .3 Nội dung nghiên cứu: CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI .4 1.1 Khái niệm quản thu Bảo hiểm hội: 1.2 Vai trò quản thu Bảo hiểm hội: 1.2.1 Tạo thống hoạt động thu Bảo hiểm hội 1.2.2 Đảm bảo hoạt động thu BHXH ổn định, bền vững, hiệu .5 1.2.3 Kiểm tra, đánh giá hoạt động thu Bảo hiểm hội .5 1.2.4 Tham gia vào thị trường tài chính, đầu tư phát triển 1.3 Nội dung quản thu Bảo hiểm hội: 1.3.1 Quản đối tượng tham gia BHXH: 1.3.2 Tiền lương bình qn làm đóng BHXH: 1.3.3 Mức thu phương thức thu BHXH bắt buộc: 1.3.4 Mức thu phương thức thu BHXH tự nguyện: 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản thu Bảo hiểm hội: 1.4.1 Nhân tố điều kiện kinh tế - hội .8 1.4.1.1 Về sách tiền lương 1.4.1.2 Về quy định xử phạt vi phạm Luật BHXH .10 1.4.1.3 Công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm hội 10 1.4.1.4 Năng lực đội ngũ cán Bảo hiểm hội .11 1.4.2 Nhân tố phối hợp quan liên quan quản thu BHXH 11 1.4.3 Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến quản thu BHXH 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TẠI BẢO HIỂM HỘI TP ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 12 2.1 Tổng quan BHXH thành phố Đồng Hới: 12 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 12 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ hệ thống tổ chức máy Bảo hiểm hội TP Đồng Hới .12 2.1.3 Kết hoạt động Bảo hiểm hội TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .13 2.1.4 Thực trạng công tác quản thu Bảo hiểm hội TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình: 14 2.1.5 Thực trạng quản đối tượng tham gia Bảo hiểm hội 14 2.2.2 Công tác quản mức thu phương thức thu Bảo hiểm hội .17 2.2.2.1 Quản mức thu Bảo hiểm hội 17 2.2.2.2 Quản phương thức thu Bảo hiểm hội .17 2.2.2.3 Quản quỹ lương đóng Bảo hiểm hội 18 2.2.2.4 Phân bổ cán quản thu Bảo hiểm hội 19 2.2.3 Đánh giá công tác tổ chức thực thu Bảo hiểm hội Bảo hiểm hội TP Đồng Hới 20 2.2.3.1 Công tác lập kế hoạch thu Bảo hiểm hội 20 2.2.3.2 Mức độ thực kế hoạch thu Bảo hiểm hội 21 2.2.3.3 Đánh giá tình hình nợ đọng Bảo hiểm hội 22 2.2.4 Đánh giá công tác tra, kiểm tra Bảo hiểm hội 23 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHẦN HỒN THIỆN QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI 25 3.1 Hồn thiện cơng tác quản phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm hội: 25 3.2 Đẩy mạnh hồn thiện cơng tác tun truyền, phổ biến sách, Luật Bảo hiểm hội: 26 3.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra Bảo hiểm hội 28 3.4 Công tác tổ chức thực thu: .28 3.5 Tăng cường phối hợp với Sở, ban ngành chức có liên quan q trình thực thu BHXH: 29 3.6 Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 30 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 BẢNG CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 Ký hiệu BHXH BHTN BHYT BNN DNĐTNN DNNN DNNQD HCSN HĐND KCB KT – XH NLĐ NSDLĐ TNLĐ UBND Nguyên nghĩa Bảo hiểm hội Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm y tế Bệnh nghề nghiệp Doanh nghiệp đầu tư nước Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp ngồi Quốc doanh Hành nghiệp Hội đồng nhân dân Khám chữa bệnh Kinh tế - hội Người lao động Người sử dụng lao động Tai nạn lao động Uỷ ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 1.1: Thang đo yếu tô ảnh hưởng đến quản thu BHXH 11 Bảng 2.2: Cơ cấu đơn vị tham gia BHXH BHXH TP Đồng Hới (2015-2017) .15 Bảng 2.3: Số lao động tham gia BHXH BHXH TP Đồng Hới (2015-2017) 16 Bảng 2.4 Tổng quỹ lương trích nộp BHXH, giai đoạn 2015-2017 19 Bảng 2.5 Phân bổ số lượng cán thực nhiệm vụ quản thu BHXH BHXH TP Đồng Hới 20 Bảng 2.6 Tình hình lập giao kế hoạch thu BHXH bắt buộc BHXH TP Đồng Hới, giai đoạn 2015-2017 20 Bảng 2.7 Bảng tổng hợp số tiền thu BHXH BHXH TP Đồng Hới so với kế hoạch thu BHXH tỉnh giao (2015-2017) 21 Bảng 2.8 Kết thu BHXH bắt buộc BHXH TP Đồng Hới 22 Bảng 2.9: Tình hình nợ BHXH bắt buộc BHXH TP Đồng Hới (2015-2017) .22 Bảng 2.10.Tình hình nợ đọng BHXH bắt buộc BHXH TP Đồng Hới 23 Bảng 2.11 Tình hình kiểm tra đóng BHXH bắt buộc BHXH TP Đồng Hới (2015-2017) .24 Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức bảo hiểm hội TP Đồng Hới 13 LỜI MỞ ĐẦU lựa chọn đề tài: Ở nước ta, sách BHXH sách lớn, phận quan trọng hệ thống sách an sinh hội, Đảng Nhà nước quan tâm thực BHXH gắn liền với phát triển kinh tế hội đặc biệt đời sống NLĐ Chính sách BHXH vấn đề thiết điều kiện phát triển kinh tế thị trường Tuy nhiên, thời gian vừa qua việc thực sách BHXH bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt công tác thu BHXH, cụ thể: số đơn vị, số lao động tham gia BHXH ít, tình trạng đơn vị nợ đọng BHXH nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi người lao động Việc tăng nguồn thu BHXH thấp chưa tương xứng với tiềm Công tác thu BHXH thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình khơng tránh khỏi hạn chế Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nguyên nhân cơng tác quản chưa phù hợp, phối hợp đơn vị liên quan thiếu chặt chẽ, nhịp nhàng đồng Hoạt động quản công tác thu BHXH bắt buộc ảnh hưởng trực tiếp đến cơng tác chi q trình thực sách BHXH tương lai Do BHXH loại hình bảo hiểm khác dựa nguyên tắc “có đóng, có hưởng”, cơng tác thu nộp BHXH bắt buộc đặt yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời Nếu không thu BHXH bắt buộc quỹ BHXH khơng có nguồn để chi trả cho chế độ BHXH cho NLĐ Do đó, thực cơng tác thu BHXH bắt buộc đóng vai trò định, then chốt q trình đảm bảo ổn định cho sống NLĐ đơn vị sử dụng lao động hoạt động bình thường Do vậy, công tác quản thu BHXH bắt buộc nhiệm vụ quan trọng khó khăn ngành BHXH Để công tác thu BHXH bắt buộc đạt hiệu cao đòi hỏi phải có quy trình quản thu chặt chẽ, hợp lý, khoa học Để khắc phục hạn chế trên, nhằm mở rộng tăng trưởng nguồn thu BHXH bắt buộc, phát triển bền vững quỹ BHXH, cần có giải pháp thiết thực, hiệu thời gian tới Từ nhận thức vấn đề nêu trên, em chọn đề tài “Thực trạng quản thu bảo hiểm hội Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài cho tiểu luận mình, nhằm góp phần giải vấn đề hạn chế nêu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng quản thu BHXH bắt buộc giai đoạn 2015 - 2017 địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Từ đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác thu BHXH bắt buộc địa bàn Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực mục đích nghiên cứu nói trên, tiểu luận tập trung giải nhiệm vụ chủ yếu sau: - Hệ thống hoá vấn đề luận thực tiễn BHXH cơng tác thu BHXH bắt buộc - Phân tích đánh giá thực trạng quản thu BHXH bắt buộc Bảo hiểm hội thành phố Đồng Hới tỉnh Quàng Bình, kết đạt được, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân vấn đề đặt - Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản thu BHXH bắt buộc địa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu tiểu luận quản thu BHXH bắt buộc (sau viết quản thu BHXH ) địa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Bài tiểu luận tập trung nghiên cứu quản thu BHXH bắt buộc quan Bảo hiểm hội thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình - Phạm vi thời gian: Các tài liệu số liệu nghiên cứu thu thập từ nguồn giai đoạn từ năm 2015 đến 2017 - Phạm vi nội dung: Bài tiểu luận tập trung nghiên cứu về: (1) Công tác quản thu phương thức thu BHXH (2) Công tác tổ chức thực thu BHXH (3) Thanh tra, kiểm tra đóng BHXH Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận, phương pháp khảo sát, phương pháp phân tích số phương pháp khác… Nội dung nghiên cứu: Bài tiểu luận kết cấu gồm chương: Chương 1: Một số luận quản thu Bảo hiểm hội Chương 2: Thực trạng quản thu Bảo hiểm hội Bảo hiểm hội TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp nahwfm góp phần hồn thiện quản thu Bảo hiểm hội Do trình nghiên cứu hồn thiện tiểu luận kiến thức nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy hướng dẫn góp ý kiến để em hoàn thiện tốt tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Vũ Châu Loan CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI 1.1 Khái niệm quản thu Bảo hiểm hội: Thu BHXH việc Nhà nước dùng quyền lực bắt buộc đối tượng phải đóng BHXH theo mức phí quy định cho phép số đối tượng tự nguyện tham gia, lựa chọn mức đóng phương thức đóng phù hợp với thu nhập Trên sở hình thành quỹ tiền tệ tập trung nhằm mục đích bảo đảm cho hoạt động BHXH Thu BHXH thực chất trình phân phối lại phần thu nhập đối tượng tham gia BHXH, phân phối phân phối lại phần cải hội dạng giá trị, nhằm giải hài hòa mặt lợi ích kinh tế, góp phần đảm bảo cơng hội Khái niệm quản thu Bảo hiểm hội tác động có tổ chức, có tính pháp để điều chỉnh hoạt động thu Sự tác động thực hệ thống pháp luật Nhà nước biện pháp hành chính, tổ chức, kinh tế quan chức nhằm đạt mục tiêu thu đối tượng, thu đủ số lượng đảm bảo thời gian theo quy định 1.2 Vai trò quản thu Bảo hiểm hội: 1.2.1 Tạo thống hoạt động thu Bảo hiểm hội Hoạt động thu BHXH có tính chất đặc thù khác với hoạt động khác, là: đối tượng thu BHXH đa dạng phức tạp đối tượng tham gia BHXH bao gồm tất ngành nghề khác nhau, mức thu nhập khác nhau… khơng có đạo thống hoạt động thu BHXH khơng thể đạt kết cao Chính nhờ có cơng tác quản tạo thống ý chí hệ thống BHXH bao gồm cấp trình tổ chức thực thu BHXH Chỉ có tạo nên thống đa dạng quản có kết giảm chi phí tiền công sức Quản thu BHXH thông qua công tác lập kế hoạch quy định rõ phân công trách nhiệm thu BHXH cho cấp, nhiên để hoạt động thu thống nhất, cần có hợp tác phận tài chính, phận tuyên truyền, phận ngân hàng… 1.2.2 Đảm bảo hoạt động thu BHXH ổn định, bền vững, hiệu Tính ổn định, bền vững, hiệu hoạt động thu BHXH mục tiêu mà hệ thống BHXH quốc gia mong muốn đạt Bởi mục tiêu đạt có nghĩa hệ thống an sinh hội đảm bảo, điều kiện tiền đề cho phát triển kinh tế Song nững mục tiêu đạt khi: + Hoạt động thu BHXH điều hòa, phối hợp nhịp nhàng Một nhiệm vụ mà người quản phải liên tục đảm nhiệm huy, nhờ từ việc thực nhiệm vụ mà trình thu BHXH với nhiều yếu tố phức tạp tổ chức, điều hòa, phối hợp hướng dẫn hoạt động nhịp nhàng cá nhân hệ thống BHXH, từ giúp tăng cường ổn định hệ thống nhằm đạt mục tiêu quản thu BHXH + Tạo động lực cho cá nhân tổ chức Một chức quan trọng quản tạo động lực cho cá nhân tổ chức Thông qua công tác đánh giá, khen thưởng người, tổ chức thu BHXH tốt đạt hiệu cao, uốn nắn lệch lạc, sai sót cá nhân tổ chức có biểu làm thất sổ thu sổ thu đạt hiệu thấp so với tiềm có 1.2.3 Kiểm tra, đánh giá hoạt động thu Bảo hiểm hội Thu BHXH nội dung tài BHXH, mà thơng thường hoạt động lien quan đến tài dễ mắc phải tình trạng gây thất thốt, vơ ý cố ý làm sai Vì vậy, với nhiệm vụ mà người quản phải đảm nhiệm là: kiểm tra, đánh giá hoạt động thu BHXH cách kịp thời tồn diện Nhờ có hoạt động quản sát mà công tác kiểm tra, đánh giá ln sát thực tiễn với q trình thu, hoạt động thu điều chỉnh kịp thời sau có đánh giá 1.2.4 Tham gia vào thị trường tài chính, đầu tư phát triển Cơng tác thu BHXH tạo quỹ tiền tệ tập trung lớn, với tính chất BHXH khơng lường trước thời gian chi trả cho NLĐ Do đó, quỹ BHXH có lượng tiền lớn nhàn rỗi mà tầm vĩ mô, số thu lớn số chi, quỹ BHXH Chính phủ cho phép thực biện pháp đầu tư tăng trưởng, cung ứng lượng tiền tạm thời nhàn rỗi thị trường tài (như cho Nhà nước vay), để đầu tư phát triển kinh tế (đầu tư xây dựng công trình cơng cộng), hội đất nước, mang lại hiệu kinh tế, hội 1.3 Nội dung quản thu Bảo hiểm hội: Bảng 2.4 Tổng quỹ lương trích nộp BHXH, giai đoạn 2015-2017 Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2015 2016 2017 Tổng quỹ lương Mức tăng giảm tuyệt đối Tốc độ tăng (%) 599,930 615,292 15,362 2.56 695,526 80,234 13.04 (Nguồn: Báo cáo thu 2015-2017 BHXH TP Đồng Hới) Qua bảng 2.2 cho thấy, quỹ lương làm đóng BHXH đơn vị có gia tăng rõ rệt qua năm Quỹ tiền lương năm 2015 599.930 triệu đồng đến năm 2017 số 695.526 triệu đồng Bên cạnh đó, ba năm qua (2015-2017) tiền lương NLĐ tăng mức lương tối thiểu chung Chính phủ điều chỉnh tăng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng (từ tháng 01/05/2016) tăng lên 1.300.000 đồng (từ 01/07/2017), điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng qua năm 2.2.2.4 Phân bổ cán quản thu Bảo hiểm hội Để quản công tác thu khoa học hiệu quả, đơn vị tham gia đóng BHXH phân chia thành khối chính, cán nhóm cán thu BHXH phụ trách đảm nhiệm khối chịu trách nhiệm báo cáo với phógiám đốc phục trách tình hình thực cơng tác thu Các khối bao gồm: Khối Hành nghiệp, Đảng, đồn thể, Tổ chức trịxã hội Khối Doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Khối Doanh nghiệp ngồi quốc doanh 21 Khối khác: bao gồm hợp tác xã, phường xã, ngồi cơng lập, hộ kinh doanh cá thể, tự đóng khác Số cán Giám đốc phân công quản công tác thu BHXH sau: Tại thời điểm năm 2016, BHXH thành phố Đồng Hớiđồng chí cán phụ trách cơng tác thu Như bình quân cán quản thu BHXH BHXH thành phố Đồng Hới phải quản thu gần 1.880 lao động, với số tiền phải thu trung bình năm 25,4 tỷ đồng / cán quản thu Bảng 2.5 Phân bổ số lượng cán thực nhiệm vụ quản thu BHXH BHXH TP Đồng Hới ST T Khối quản Số cán (người) Khối HCSN, Đảng, Đoàn thể Khối DNNN; DNĐTNN; Khối khác Khối DNNQD TỔNG Nguồn: BHXH Đồng Hới Với khối lượng công việc lớn, lực lượng cán quản thu mỏng so với khối lượng cơng việc, theo đạo lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam, BHXH thành phố Đồng Hới đặt việc nâng cấp, cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin ưu tiên hàng đầu công tác quản thu, việc làm quan trọng cần thiết, khơng có trợ giúp công nghệ thông tin khoa học kỹ thuật đại khơng thể đảm bảo hồn thành cơng tác quản thu với xác kịp thời, đem lại hiệu cao năm qua 2.2.3 Đánh giá công tác tổ chức thực thu Bảo hiểm hội Bảo hiểm hội TP Đồng Hới 2.2.3.1 Công tác lập kế hoạch thu Bảo hiểm hội 22 Thực theo quy định, BHXH TP Đồng Hới lập kế hoạch thu năm Theo phân cấp quản thu BHXH, BHXH TP Đồng Hới tiến hành thu đơn vị HCSN, Đảng, Đoàn thể, DNNN, DNNQD có trụ sở đóng địa bàn thành phố đơn vị khác BHXH tỉnh giao nhiệm vụ thu Bảng 2.6 Tình hình lập giao kế hoạch thu BHXH bắt buộc BHXH TP Đồng Hới, giai đoạn 2015-2017 Đơn vị: triệu đồng Nă m 201 201 201 Kế hoạch thu BHXH 146,500 Kế hoạch BHXH tỉnh giao 148,167 Tỷ lệ % 153,820 156,606 101,81 166,550 169,418 101,72 101,14 (Nguồn: BHXH TP Đồng Hới) Qua bảng số liệu ta nhận thấy tình hình BHXH TP Đồng Hới lập kế hoạch ln thấp kế hoạch BHXH tỉnh giao số chênh lệch không đáng kể, điều cho thấy việc lập kế hoạch BHXH TP Đồng Hới gắn sát với kế hoạch BHXH tỉnh, phản ánh công tác lập kế hoạch BHXH TP Đồng Hới trọng coi khâu then chốt việc quản thu năm BHXH TP Đồng Hới bám sát tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra, thống kê số lượng lao động tăng giảm, tổng quỹ lương phát sinh, số đơn vị đăng ký phát sinh, số đơn vị khó khăn nợ đọng, tình hình kinh tế năm TP Đồng Hới 2.2.3.2 Mức độ thực kế hoạch thu Bảo hiểm hội Căn vào chức năng, nhiệm vụ giao, năm qua công tác quản thu BHXH địa bàn TP Đồng Hới hướng vào mục tiêu: Tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH thành phần 23 kinh tế phù hợp với yêu cầu hội nhập phát triển kinh tế hội địa phương; thực thu đúng, thu đủ, kịp thời quản tốt nguồn thu, hạn chế nợ đọng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin thực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia BHXH, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, đáng NLĐ Bảng 2.7 Bảng tổng hợp số tiền thu BHXH BHXH TP Đồng Hới so với kế hoạch thu BHXH tỉnh giao (2015-2017) (Đơn vị tính: triệu đồng) Năm 2015 2016 2017 Kế hoạch BHXH tỉnh giao 148.167 156.606 169.418 Số thu BHXH thực % Hoàn thành kế hoạch 153.565 103,64 158.166 101,00 177.976 105,05 (Nguồn: BHXH TP Đồng Hới) Như vậy, thấy BHXH TP Đồng Hới thực tốt công tác thu BHXH bắt buộc, đảm bảo tiến độ hoàn thành vượt mức kế hoạch BHXH tỉnh giao, số thu năm sau ln cao năm trước với tỷ lệ hồn thành kế hoạch thu đạt 100% Bằng nổ lực cán BHXH TP Đồng Hới số thu BHXH năm qua BHXH TP Đồng Hới đạt kết khả quan, số tiền thu BHXH tăng qua năm Kết thu BHXH bắt buộc BHXH TP Đồng Hới thể bảng số liệu sau: Bảng 2.8 Kết thu BHXH bắt buộc BHXH TP Đồng Hới (Đơn vị tính: Triệu đồng) Tổng số tiền thu Lượng tăng giảm tuyệt Tốc độ tăng BHXH đối (+/-) tương đối (%) 2015 15.565 2016 158.166 4.601 103 2017 177.976 19.810 112,52 Ta thấy số thu BHXH tăng lên qua năm, số thu năm sau cao năm trước Năm 2.2.3.3 Đánh giá tình hình nợ đọng Bảo hiểm hội 24 Bảng 2.9: Tình hình nợ BHXH bắt buộc BHXH TP Đồng Hới (2015-2017) (Đơn vị tính: Triệu đồng) 2015 Loại hình Tỷ lệ Số nợ (%) HCSN, Đảng, Đoàn thể 917 6,43 Khối DNNN 843 5,92 Khối DNNQD 12.33 86,61 Khối DNĐTNN 16 0,11 Khối khác 132 0,93 TỔNG 14.24 100 (Nguồn: Bộ phận kiểm 2016 Tỷ lệ Số nợ (%) 384 2,59 1.000 6,76 13.26 89,65 18 0,12 129 0,87 14.79 100 tra BHXH 2017 Tỷ lệ Số nợ (%) 852 4,76 838 4,68 16.06 89,82 0 132 0,74 17.89 100 TP Đồng Hới) Khối khác bao gồm hợp tác xã, phường xã, thị trấn, hộ SXKD cá thể tổ hợp tác; Khối HCSN, Đảng, Đoàn thể khối DNNN chiếm tỷ lệ nợ nhỏ tổng số nợ so với loại hình khác Trong đó, số nợ BHXH khối khác năm 2015 132 triệu đồng, chiếm 0,93% tổng số nợ Đến năm 2017, số nợ 132 triệu đồng chiếm 0,74% tổng số nợ Đối với DNNN, tổng số nợ đọng BHXH bắt buộc năm 2015 843 triệu đồng chiếm 5,92% tổng số nợ BHXH đến năm 2017 số nợ loại hình 838 triệu đồng, chiếm 4,68% Tổng số nợ đọng BHXH bắt buộc Khối HCSN, Đảng, Đoàn thể năm 2015 916 triệu đồng, chiếm 6,43% tổng số nợ, đến năm 2017, số nợ 852 triệu đồng chiếm 4,76% tổng số nợ, đơn vị thuộc loại hình hưởng lương từ ngân sách nhà nước nguồn ngân sách chuyển chậm nên chưa thực nộp BHXH quy định Bảng 2.10.Tình hình nợ đọng BHXH bắt buộc BHXH TP Đồng Hới (Đơn vị tính: triệu đồng) Năm 2015 2016 Tổng số tiền phải thu 155.981 159.976 Số tiền nợ đọng 2.416 1.810 Tỷ lệ nợ (%) 1.55 1.13 25 2017 180.837 2.861 1.58 Qua bảng 2.8 cho thấy, đơn vị có ý thức chấp hành nộp BHXH cho NLĐ chưa quy định BHXH TP Đồng Hới có nhiều biện pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng nợ đọng trở thành vấn đề nhức nhối quản thu BHXH Từ Năm 2015 đến 2017 tình hình nợ đọng khơng có xu hướng giảm mà tiếp tục tăng từ 1,55% đến 1,58% Việc nợ đọng trốn tránh nghĩa vụ đóng BHXH đơn vị trước hết làm thất thu quỹ BHXH điều quan trọng làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi NLĐ, theo quy định đơn vị SDLĐ khơng đóng BHXH cho NLĐ quan BHXH có quyền từ chối giải chế độ sách cho NLĐ 2.2.4 Đánh giá cơng tác tra, kiểm tra Bảo hiểm hội Định kỳ hàng tháng, hàng quý đột xuất, BHXH TP Đồng Hới tiến hành kiểm tra đơn vị có sử dụng lao động, kiểm tra toàn diện thực sách BHXH, BHYT: kiểm tra hợp đồng lao động; dài hạn, ngắn hạn, thời vụ; đối chiếu số lao động làm việc với bảng lương, bảng chấm công số lao động đăng ký tham gia BHXH theo danh sách quản BHXH, kiểm tra quỹ lương đóng, mức lương thực tế bảng lương, mức lương kê khai đóng BHXH với quan BHXH; cơng tác chi trả chế độ BHXH đơn vị; kiểm tra sở KCB, đại thu, chi trả BHXH Nếu phát có sai phạm tiến hành lập biên bên, kiến nghị báo cáo BHXH tỉnh quan nhà nước có thẩm quyền để khởi kiện sai phạm lớn, nghiêm trọng Cơng tác kiểm tra thực làm chuyển biến mạnh mẽ cách làm việc thái độ đơn vị sử dụng lao động với việc tham gia BHXH cho người lao động Bảng 2.11 Tình hình kiểm tra đóng BHXH bắt buộc BHXH TP Đồng Hới (2015-2017) (Đơn vị tính: lần) 26 Hình thức Kiểm tra định kỳ Kiểm tra đột xuất Kiểm tra lien TỔNG Năm 2015 12 18 Năm 2016 14 22 Năm 2017 16 25 Nhìn chung, cơng tác kiểm tra BHXH TP Đồng Hới thường xuyên mang tính hình thức Vì vậy, tính răn đe với đơn vị sai phạm hạn chế, số đơn vị chậm trễ việc đóng nộp BHXH, chây ỳ, trốn đóng, tình trạng nợ đọng diễn 27 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHẦN HỒN THIỆN QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI 3.1 Hồn thiện cơng tác quản phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm hội: Tăng cường công tác quản phát triển đối tượng tham gia BHXH xem giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản thu BHXH, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời đối tượng Vì địa bàn thành phố lượng khơng nhỏ lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc chưa đăng ký tham gia, bên cạnh cơng tác quản đối tượng tham gia lỏng lẻo, hiệu mang lại chưa cao Đặc biệt thời gian tới, số lượng NLĐ thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc tăng lên đáng kể, BHXH Thành phố cần: - BHXH thành phố phải chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với HĐND cấp, đưa số phát triển đối tượng tham gia BHXH BB vào tiêu phát triển kinh tế - hội năm 2018 địa phương kiến nghị để cấp ủy Đảng cấp - Các đơn vị địa bàn thành phố chủ đầu tư, xây dựng hồ sơ mời thầu để thực đấu thầu, lực tài phải yêu cầu nhà thầu tham dự chứng minh nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động đầy đủ thời điểm dự thầu - Đặc biệt quan tâm để nắm đầy đủ số lượng đơn vị số lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác; lao động làm việc ngồi nước để tun truyền có giải pháp cụ thể vận động theo nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN - Thực báo tăng, giảm kịp thời, xác, quản chặt chẽ nguồn thu Cử cán chuyên quản thu xuống doanh nghiệp để kiểm tra công tác thu nộp BHXH - Phải đưa nhiều gói BHXH linh hoạt hơn, tạo thuận lợi để người lao động có nhiều lựa chọn phù hợp để tham gia Trong việc hoạch định sách phải có tốn cụ thể để 28 bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, đảm bảo bền vững quỹ BHXH Người lao động lựa chọn mức thu nhập dùng làm đóng, đóng linh hoạt theo thời gian, đóng lần cho năm sau hay đóng gộp cho quãng thời gian thiếu với nhiều mức cao thấp khác Trong q trình triển khai luật BHXH khơng vướng mắc Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH để đạt mục tiêu Nghị 21 quy định Luật BHXH không dễ dàng Hiện địa bàn thành phố xuất nhiều trường hợp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không tồn với địa giấy phép, cố tình trốn tránh khơng tiếp đồn thanh, kiểm tra; tiến hành giao kết nhiều loại hợp đồng tên gọi hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng khoán nhằm trốn tránh nghĩa vụ trích nộp; tình trạng đóng khơng với chức danh công việc thang bảng lương xây dựng thỏa thuận với người lao động; số doanh nghiệp không tham gia BHXH cho lao động người nước ngồi Vì vậy, cần rà sốt lại hoạt động sản xuất kinh doanh, phân loại kết hoạt động doanh nghiệp để có biện pháp xử Phối hợp chặt chẽ với quan thuế để quản quỹ tiền lương tham gia BHXH doanh nghiệp để đơn vị sử dụng lao động lợi dụng kẽ hở pháp luật để đóng BHXH với mức thấp, không với số tiền người lao động hưởng gây thất thu cho quỹ BHXH, đồng thời quyền lợi người lao động bị thiệt thòi Bên cạnh việc mở rộng phạm vi đối tượng tham gia BHXH vấn đề phát triển nhanh, khơng bỏ sót đối tượng thuộc diện bắt buộc địa bàn thành phố thời gian tới có tầm quan trọng đặc biệt - Đối với doanh nghiệp hoạt động, có th mướn, hợp đồng lao động, yêu cầu phải đăng ký tham gia BHXH cho người lao động Nếu từ chối tham gia BHXH, quan BHXH lập hồ sơ kiến nghị cấp có thẩm quyền xử hành chính, ngồi số tiền phạt khơng đăng ký đóng BHXH tính đầu người, thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh lập hồ sơ khởi kiện Tòa Những doanh nghiệp không hoạt động, đề xuất thu hồi Giấy phép đăng ký 29 kinh doanh, quan BHXH xóa tên danh sách đơn vị phải thu BHXH theo luật định để tránh tình trạng nợ ảo 3.2 Đẩy mạnh hồn thiện cơng tác tun truyền, phổ biến sách, Luật Bảo hiểm hội: Cần tiếp tục truyền thông, nâng cao nhận thức hội BHXH, BHYT; làm rõ cho người dân hiểu đâu lợi có tính chất ngắn hạn, đâu lợi ích có tính chất dài hạn, làm rõ chất chia sẻ nhân văn sách, pháp luật BHXH, BHYT, phần hỗ trợ bảo đảm An sinh hội Nhà nước qua BHXH, BHYT Với đơn vị sử dụng lao động cần nâng cao ý thức chấp hành việc đóng BHXH, BHYT cho người lao động…Để sách BHXH đến với người lao động, có nhiều biện pháp, đó, cơng tác tun truyền, phổ biến coi biện pháp hàng đầu - Đổi nội dung thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, xem biện pháp bản, trọng tâm để nâng cao nhận thức cấp ủy đảng, quyền, quan, người dân ý nghĩa, tầm quan trọng BHXH, BHTN quyền, nghĩa vụ người dân tham gia - Tăng cường phối hợp quan Bảo hiểm hội với quan, ban, ngành, tổ chức đồn thể, quyền địa phương việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách, pháp luật vận động tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHTN; kịp thời phát biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực tốt sách BHXH - Phổ biến cho đối tượng tỷ lệ thu, mức thu BHXH bắt buộc nay, người lao động cần giải thích thật cặn kẽ việc đóng BHXH, chế độ hưởng BHXH, nâng cao nhận thức cho hiểu rõ quyền lợi trách nhiệm tham gia BHXH, số tiền mà họ phải trích từ lương 8%, doanh nghiệp phải đóng 17,5% hợp hữu ích Cần nhấn mạnh thêm tính hỗ trợ cộng đồng, chia sẻ rủi ro cộng 30 đồng với người lao động để họ thoát khỏi suy nghĩ tơi đóng BHXH phải hưởng hết đóng góp hay khơng hưởng lợi từ quỹ BHXH khơng đóng đóng mức thấp - Tuyên truyền đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH cần nhấn mạnh để doanh nghiệp thấy việc trốn đóng BHXH đem lại lợi ích trước mắt chưa đóng tiền, nhiên việc nộp phạt không tránh khỏi Mặc dù phải đóng góp 17,5% quỹ lương cho BHXH bắt buộc song lợi ích mà doanh nghiệp nhận lớn nhiều Khi có rủi ro xảy người lao động doanh nghiệp khơng phải bỏ khoản tiền lớn để trang trải khoản chi phí bồi thường, đơi vượt q khả họ, từ đảm bảo nguồn vốn hoạt động doanh nghiệp an toàn ổn định Tạo mối quan hệ gắn bó người lao động doanh nghiệp, người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp - Phát bất cập, thiếu đồng sách BHXH; nêu gương đơn vị, cá nhân thực tốt sách BHXH; Phát phê bình đơn vị thực chưa tốt sách BHXH - Thơng qua tổ chức cơng đồn để tun truyền sách pháp luật BHXH từ giúp đỡ tổ chức cơng đồn phát triển mạnh mẽ có tiếng nói đấu tranh cho quyền lợi người lao động Tăng cường, tập trung đối thoại trực tiếp khu dân cư, khu công nghiệp để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân, người sử dụng lao động hiểu rõ sách BHXH, BHYT, BHTN để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc q trình thực sách BHXH - Xây dựng đường dây nóng nhằm giải đáp thắc mắc tố cáo hành vi vi phạm luật BHXH chủ sử dụng lao động - Tổ chức thường xuyên buổi tập huấn sách, luật BHXH cho đối tượng Chủ động việc trang bị 31 kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn sách, pháp luật BHXH, BHYT cho đội ngũ cán tuyên truyền, cộng tác viên, cán chủ chốt sở đoàn thể, Đại thu BHXH địa phương, đơn vị 3.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra Bảo hiểm hội - Xây dựng kế hoạch, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, đơn vị đóng BHXH bắt buộc, BHTN Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, tra liên ngành đơn vị sử dụng lao động; thực tra chuyên ngành việc đóng BHXH bắt buộc, BHTN, tập trung kiểm tra đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHTN chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộcdiện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN đồng thời, xử nghiêm tổ chức, cá nhân, đơn vị, vi phạm pháp luật BHXH - Về vấn đề nhiều doanh nghiệp chưa tuân thủ quy định đóng BHXH cho NLĐ có chế tài xử lý, người sử dụng lao khơng đăng ký cho NLĐ trốn đóng, mà trốn đóng bị xử theo pháp luật 3.4 Công tác tổ chức thực thu: - Cần kiểm tra chặt chẻ q trình khai báo thơng tin tiền công, tiền lương, tổ chức quản tiền cơng, tiền lương đóng BHXH người lao động đảm bảo xác, đầy đủ số phải thu BHXH tổ chức thu đúng, thu đủ theo quy định - Hướng dẫn cụ thể tiền lương tối thiểu làm đóng BHXH tới đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc thông qua người chịu trách nhiệm trực tiếp thực sách đơn vị - Để thực cơng tác thu BHXH đạt hiệu cao, BHXH TP Đồng Hới tiến hành phổ biến nghị định, 32 sách, văn hướng dẫn ban hành tới đơn vị tham gia BHXH, để thống cách thực phương pháp quản thu đối tượng tham gia BHXH Theo cán làm công tác quản thu tiến hành hướng dẫn mẫu biểu cho đơn vị sử dụng lao động - BHXH thành phố cần tổ chức thống kê, theo dõi chặt chẻ tình hình biến động người lao động tham gia BHXH để quản thu BHXH; xây dựng biện pháp quản người lao động tham gia BHXH, quản tiền thu BHXH, cần kiên không để đơn vị, cá nhân thu BHXH tiền mặt Thơng báo kết đóng BHXH quan BHXH ( mẫu C12-TS) chuyển kịp thời đến đơn vị sử dụng lao động - Hàng tháng, phân tích, tổng hợp số liệu tình hình tham gia BHXH địa bàn, thông báo đến người sử dụng lao động chưa tham gia BHXH tham gia chưa đầy đủ để đôn đốc, hướng dẫn người sử dụng lao động thực 3.5 Tăng cường phối hợp với Sở, ban ngành chức có liên quan q trình thực thu BHXH: - Tích cực phối hợp ban ngành, quan quản từ thành phố đến địa phương để thống kê toàn đơn vị NLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc - Đối với đơn vị thuộc diện tham gia BHXH khu vực kinh tế quốc doanh, BHXH thành phố cần phối hợp chặt chẽ với quan cấp giấy phép thành lập hoạt động cho doanh nghiệp như: Sở KH&ĐT, Chi cục Thuế… để kiểm soát thu BHXH từ thành lập - Phối hợp với đơn vị truyền thơng thành phố như: Đài phát & Truyền hình; Các Báo địa phương, đơn vị liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến luật BHXH hướng dẫn thực hiện, nội dung tun truyền theo hướng nhấn mạnh vai trò,vị trí, ý nghĩa BHXH, BHYT, BHTN; trách nhiệm người sử dụng lao động quyền lợi người lao động Đề cao nghĩa vụ quyền lợi người tham gia loại hình BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện 33 - Phối hợp với ngành lao động thương binh hội; Liên đoàn lao động để giám sát đơn vị việc thực luật lao động Đảm bảo 100% đơn vị phải xây dựng đăng ký thang bảng lương theo nghị định 49/2013/NĐ-CP Chính phủ cho phòng Lao động thương binh hội thành phố 3.6 Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng cơng nghệ thơng tin Hiện nay, Bảo hiểm hội thành phố Đồng Hới tiếp nhận trả kết thủ tục hành hình thức: Trực tiếp phận “Một cửa”, qua dịch vụ bưu cơng ích, qua giao dịch điện tử Với việc đa dạng hóa phương thức giao dịch giúp tạo thuận lợi cho quan, đơn vị, người lao động người dân việc giao dịch thụ hưởng chế độ Đẩy mạnh thực cải cách thủ tục hành theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu tối đa thời gian giải sách người lao động tham gia BHXH, BHTN Đơn giản hóa đại hóa quy trình thủ tục BHXH, nhằm tạo thuận lợi cho DN người dân giao dịch với quan BHXH: Cắt giảm thêm thủ tục hành chính; thủ tục, hồ sơ biểu mẫu nên niêm yết công khai, cập nhật hướng dẫn kịp thời có thay đổi, bổ sung sách BHXH, BHTN Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bước đại hóa hệ thống BHXH, đảm bảo phục vụ tốt trình quản giải chế độ sách Thực tốt giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHTN, phấn đấu có 100% đơn vị sử dụng lao động thực giao dịch điện tử hồ sơ tham gia BHXH, BHTN Tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho tổ chức, cá nhân giao dịch với quan BHXH Hạn chế tối đa việc khai báo tổ chức, cá nhân kê khai BHXH, BHYT, BHTN; đơn giản hóa việc kê khai thủ tục hành theo hướng người kêkhai tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung kê khai, BHXH tăng cường khâu hậu kiểm; hạn chế tối 34 đa việc yêu cầu người kê khai lấy xác nhận quan nhà nước xét thấy không cần thiết Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán phận thông qua mở lớp tập huấn, bổ túc chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác cửa cán toàn đơn vị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Bảo hiểm hội TP Đồng Hới (2015), Báo cáo tổng kết công tác thu BHXH năm 2015 triển khai nhiệm vụ năm 2016 Bảo hiểm hội TP Đồng Hới (2016), Báo cáo tổng kết công tác thu BHXH năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017 Bảo hiểm hội TP Đồng Hới (2017), Báo cáo tổng kết công tác thu BHXH năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 Mạc Tiến Anh (2005), “Khái luận chung BHXH”, Tạp chí Bảo hiểm hội Nguyễn Văn Hùng (2014), Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: “Hoàn thiện công tác quản thu bảo hiểm hội bảo hiểm hội thị Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa” Nguyễn Thị Kiều Anh (2014), Luận văn Quản trị kinh doanh: “Công tác quản thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế” Đỗ Văn Sinh (2005), Hoàn thiện quản quỹ BHXH Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 35 ... số lý luận quản lý thu Bảo hiểm xã hội Chương 2: Thực trạng quản lý thu Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp nahwfm góp phần hồn thiện quản lý. .. QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TP ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 Tổng quan BHXH thành phố Đồng Hới: 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 11 Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới thành. .. động Bảo hiểm xã hội TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .13 2.1.4 Thực trạng công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình: 14 2.1.5 Thực trạng quản lý đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình, Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay