TOÁN 3 PHIẾU bài tập TUẦN 2

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:40

PHIẾU BÀI TẬP TUẦNTOÁN Trừ số có ba chữ số ( có nhớ lần ) Ôn tập bảng nhân Ôn tập bảng chia Bài Đặt tính tính 875 – 583 587 – 79 650 – 635 827 – 638 – 215 …………… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… 439 – 168 561 – 152 423 – 167 509 – 376 295 – 189 …………… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… Bài Viết số thích hợp vào trống Số bị trừ 538 Số trừ 465 Hiệu Bài Tính nhẩm 721 517 961 463 282 456 325 166 a) x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … x = … b) 200 x = … 400 x = … 300 x = … 400 x = … 200 x = … 500 x = … 400 x = … 300 x = … : = … 12 : = … 14 : = … 16 : = … 18 : =… 20 : = … 24 : = … 36 : = … 28 : = … 20 : = … 16 : = … 12 : = … 35 : = … 20 : = … 45 : = … 15 : = … 30 : = … 10 : = … Bài Tính nhẩm a) 12 : = … 18 : = … 27 : = … 15 : = … : = … 21 : = … b) 600 : = … 400 : = … 800 : = … 900 : = … 800 : = … 1200 : = … 3500 : 5= … 500 : = … Bài a) Tô màu vào điện thoại 1) 2)                                                   b) Nối phép tính với kết phép tính 3x3 3x7 5x4 21 35 : 20 21 : 32 : 24 : 20: Bài Tính (theo mẫu) Mẫu : x + 35 = 16 + 35 = 51 a) x + 59 = …………… = …………… b) 36 : + 86 = …………… = …………… x – 27 = …………… = …………… 25 : x = …………… = …………… Bài Mai Hoa bẻ ngơ cho gia đình Cả hai bạn bẻ 234 bắp ngô Biết Mai bẻ 117 bắp Hỏi Hoa bẻ bắp ngô? Bài giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Tính chu vi hình tam giác ABC: A 50cm 50cm B 50cm C Bài giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Có thùng nước mắm, thùng có 100l nước mắm a) Hỏi có tất lít nước mắm? b) Nếu số lít nước mắm chứa đầu vào thùng to thùng có lít nước mắm? Bài giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 10 Tìm x (theo mẫu) Mẫu: x + 27 = 35 + x + 27 = 44 a) 38 + x = 73 + 18 ………………………… b) x – 16 = 66 – 19 ………………………… x = 44 – 27 ………………………… ………………………… x = 17 ………………………… ………………………… ... kết phép tính 3x3 3x7 5x4 21 35 : 20 21 : 32 : 24 : 20 : Bài Tính (theo mẫu) Mẫu : x + 35 = 16 + 35 = 51 a) x + 59 = …………… = …………… b) 36 : + 86 = …………… = …………… x – 27 = …………… = …………… 25 : x = ……………... …………………………………………………………………………………………… Bài 10 Tìm x (theo mẫu) Mẫu: x + 27 = 35 + x + 27 = 44 a) 38 + x = 73 + 18 ………………………… b) x – 16 = 66 – 19 ………………………… x = 44 – 27 ………………………… ………………………… x = 17 ………………………… …………………………... x – 27 = …………… = …………… 25 : x = …………… = …………… Bài Mai Hoa bẻ ngơ cho gia đình Cả hai bạn bẻ 23 4 bắp ngô Biết Mai bẻ 117 bắp Hỏi Hoa bẻ bắp ngô? Bài giải …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 3 PHIẾU bài tập TUẦN 2 , TOÁN 3 PHIẾU bài tập TUẦN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay