Toán 3 đề ktra giữ hk 1 TH láng hạ 2015 2016 (1)

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:39

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015-2016 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian: 40 phút ĐỀ A A A A A A A TRẮC NGHIỆM: Em khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Cho số: 928; 982; 899; 988 Số lớn là: 928 B 982 C 899 D 988 ………… - 300 = 40 Số thích hợp để điền vào ô trống là: 260 B 340 C 430 D 240 24kg là: 12kg B 8kg C 6kg D 4kg 28 × Kết phép nhân là: 410 B 400 C 140 D 310 36 : Kết phép chia là: B C D Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm : 18; 21; 24 B 16; 17; 18 C 17; 19; 21 D 18; 20; 21 Độ dài đường gấp khúc ABCD là: A 68cm Hình bên có A B C D B 86cm hình chữ nhật, hình tam giác hình chữ nhật, hình tam giác hình chữ nhật, hình tam giác hình chữ nhật, hình tam giác C 46cm D 76cm B PHẦN TỰ LUẬN Bài Đặt tính tính a) 248 + 136 b) 375 – 128 c) 48 × d) 49 : Bài Tính a) 84 × − 99 Bài Tìm a) b) 23 × + 15 x x × = 42 b) 24 : x = Bài Đoạn dây thứ dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp lần đoạn dây thứ Hỏi đoạn dây dài đề - xi – mét ? ĐỀ I Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu Số có ba chữ số lớn là: A 100 B 989 418 + 201 = Câu A B 619 627 − 143 = 474 Câu Số cần điền vào chỗ chấm là: C 574 B > D 629 D 484 Dấu cần điền vào chỗ chấm là: A < Câu C 719 B, 374 × .30 + D 999 Số cần điền vào chỗ chấm là: A 621 Câu C 900 C = 35m là…… Số cần điền vào chỗ chấm A 6m B 7m C 8m D 9m Câu 42 giảm lần …… Số cần điền vào chỗ chấm là: A B C D 10 Câu 3m4cm = ……….cm Số cần điền vào chỗ chấm là: A 34 B 304 C 340 D Câu Mỗi tuần lễ có ngày Hỏi tuần lễ có ngày ? A 11 ngày B, 21 ngày C 24 ngày D 28 ngày II Thực hành: Câu Đặt tính tính: 452 + 361 541 − 127 Câu Tính × + 27 Câu Tìm x × = 32 80 : − 13 x x : = 12 54 × 24 : Câu Một cửa hàng có 40 mét vải xanh bán số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh ĐỀ I Trắc nghiệm Câu gấp lên lần bằng: A B 13 C 42 D 48 Câu 8m2cm = ……cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A 82 B 802 Câu Kết dãy tính A 95 15 × + B 24 C 820 D 8200 C 65 D 55 là: Câu Một tuần lễ có ngày, tuần lễ có số ngày là: A 12 Câu B 25 C 30 D 35 B 42m C 54m D 65 B 707 C 777 D 700 426 − 119 56 × 45 × × − 23 7×7×2 48m là: A 8m Câu Số bảy trăm linh bảy viết A 770 II Thực hành Câu Đặt tính tính 635 + 218 Câu Tính × + 18 Câu Tìm 84 : x = x x : = 36 ... A 34 B 30 4 C 34 0 D Câu Mỗi tuần lễ có ngày Hỏi tuần lễ có ngày ? A 11 ngày B, 21 ngày C 24 ngày D 28 ngày II Th c hành: Câu Đặt tính tính: 452 + 36 1 5 41 − 12 7 Câu Tính × + 27 Câu Tìm x × = 32 ... + 13 6 b) 37 5 – 12 8 c) 48 × d) 49 : Bài Tính a) 84 × − 99 Bài Tìm a) b) 23 × + 15 x x × = 42 b) 24 : x = Bài Đoạn dây th dài 18 dm, đoạn dây th hai dài gấp lần đoạn dây th Hỏi đoạn dây dài đề. .. 719 B, 37 4 × .30 + D 999 Số cần điền vào chỗ chấm là: A 6 21 Câu C 900 C = 35 m là…… Số cần điền vào chỗ chấm A 6m B 7m C 8m D 9m Câu 42 giảm lần …… Số cần điền vào chỗ chấm là: A B C D 10 Câu 3m4cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 3 đề ktra giữ hk 1 TH láng hạ 2015 2016 (1) , Toán 3 đề ktra giữ hk 1 TH láng hạ 2015 2016 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay