TOÁN 9 TUẦN 2 LIÊN hệ GIỮA PHÉP NHÂN và PHÉP KHAI PHƯƠNG

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:39

TOÁN TUẦN 2: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN PHÉP KHAI PHƯƠNG HỆ THỨC VỀ CẠNH ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VNG Bài 1: Thực phép tính 810.40 a) c)   18  32  50 b) 24 12 0,5 d) 50  18  200  162 Bài 2: So sánh a)   c) 2012  2013 b)   10 2012  2013 Bài 3: Rút gọn tính giá trị biểu thức a) A  3y  16  24y  9y với y  3 b) B  5y  4y  12y  với y   Bài 4: Tính a) b) c) A 2 3 6 84 2 3   3   3 5 3 C    15   10    15 B  3 5 Bài 5: Cho a, b, c số thực không âm Chứng minh: a  b  c � a.b  a.c  b.c Bài 6: Tính x y hình vẽ sau: y x x y 15 Bài 7: Cho tam giác ABC vuông A, phân giác BD Biết AD =4cm, DC =5cm Tính AB, BC Bài 8: Cho tam giác ABC vuông A Đường cao AH Biết AB :AC= 3:7, AH=42cm Tính HB, HC Bài 9: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH, phân giác AD, biết CD =68cm, BD =51cm Tính HB, HC Bài 10: Cho tam giác ABC cân A, đường cao AH, BK Chứng minh rằng: 1   BK BC 4.AH ... DC =5cm Tính AB, BC Bài 8: Cho tam giác ABC vuông A Đường cao AH Biết AB :AC= 3:7, AH=42cm Tính HB, HC Bài 9: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH, phân giác AD, biết CD =68cm, BD =51cm Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 9 TUẦN 2 LIÊN hệ GIỮA PHÉP NHÂN và PHÉP KHAI PHƯƠNG , TOÁN 9 TUẦN 2 LIÊN hệ GIỮA PHÉP NHÂN và PHÉP KHAI PHƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay