TOÁN 5 HKI PBT 04 TH VINSCHOOL TUẦN 04 (1)

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:39

TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn PHIẾU TỰ HỌC MÔN TOÁN TUẦN VINSCHOOL I Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời làm theo yêu cầu Câu 1: Điền dấu thích hợp vào trống 1  � 4 A.> B < C = Câu 2: Số cần điền vào dấu “?” D Khơng có dấu thích hợp 30 gói kẹo A 45 ? gói kẹo B 32 C 40 D.60 Câu 3: Hiệu hai số 42 Biết số thứ số thứ hai Tìm hai số A 98 56 B 107 65 C 51 cà D 58 16 Câu 4: Lớp 5A có 35 học sinh, số học sinh nam số học sinh nữ Để tìm số học sinh nữ lớp 5A, ta thực phép tính sau đây? A 35 :  2x3 B 35 : (3  2)x3 C 35 : (3  2)x2 D 35x(3  2) : Câu 5: Nhà trường tổ chức cho học sinh khối tham quan Nếu xếp xe 40 học sinh cần 14 xe tô Hỏi ô tô xếp 35 học sinh cần xe? (sức chở xe nhau) A 10 xe B 12 xe C 14 xe D 16 xe Câu 6: Câu chưa đúng? A 5m 5cm  5 m 100 23 C tạ 23 kg = 100 tạ B D 2km 15m  4kg 5g  15 km 100 kg 1000 Câu 7: Lan mua chục hết 140 000 đồng Cũng loại đó, Bình mua 12 hết tiền? TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn A 70 000 đồng B 84 000 đồng C 000 đồng D 840 000 đồng Câu 8: Một đội trồng gồm có 10 người Mỗi ngày trung bình họ trồng 20 Hơm sau đội bổ sung thêm người Hỏi sau bổ sung thêm người, trung bình ngày đội trồng cây? A 30 B 10 C 100 D.50 II Làm tập sau: Bài Tính:  1 3 1 (2  ) :1 2 Bài Tìm x: 2 1 1 :x   x� 3 : 3 4 Bài 3: Gia đình Tú gồm người: bố, mẹ con; bình quân thu nhập hàng tháng người 500 000 đồng Tháng tới, mẹ Tú sinh thêm em bé thu nhập bình quân hàng tháng người gia đình Tú giảm tiền? (Tổng thu nhập hàng tháng gia đình khơng đổi) Bài giải TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn ... bố, mẹ con; bình quân thu nhập hàng th ng người 50 0 000 đồng Th ng tới, mẹ Tú sinh th m em bé thu nhập bình quân hàng th ng người gia đình Tú giảm tiền? (Tổng thu nhập hàng th ng gia đình khơng... Mỗi ngày trung bình họ trồng 20 Hơm sau đội bổ sung th m người Hỏi sau bổ sung th m người, trung bình ngày đội trồng cây? A 30 B 10 C 100 D .50 II Làm tập sau: Bài Tính:  1 3 1 (2  ) :1 2 ...TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938 .59 .6698 - sưu tầm biên soạn A 70 000 đồng B 84 000 đồng C 000 đồng D 840 000
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 HKI PBT 04 TH VINSCHOOL TUẦN 04 (1) , TOÁN 5 HKI PBT 04 TH VINSCHOOL TUẦN 04 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay