TOÁN 5 bài 5 ôn tập BẢNG đơn vị đo độ dài BẢNG đơn vị đo KHỐI LƯỢNG

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:39

TỐN Bài 5: ƠN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI, BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ĐỀ - CA – MÉT VUÔNG HÉC – TÔ – MÉT VUÔNG a b a a Viết số phân số thích hợp vào chỗ chấm: 435dm= dm b 45 000 cm= m 76m = cm 74200 cm= m 18km = m 65 000 m= km 15m - mm 36 200 dam= km 1dm= m 1m= dam 7dm= m 3m= dam 1m= km 39m= km Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 37m 5dm= dm b 437dm = m .dm 40m 50 cm= dm 586cm= m .cm 102m4cm= cm 690cm= m .dm 74m18cm= cm 7589m= km .m 83km37m= .m 6003m= km .m Quãng đường từ nhà Minh đến trường dài 1km 375m Hỏi ngày học, Minh phải quãng đường ( về) hết mét? Bài giải Viết số phân số thích hợp vào chỗ chấm: a 15kg= g 75 000 g= kg = kg 652 000 kg= 68 tạ= kg 75 600 kg= tạ 13 tấn= kg 4950 tạ= b 1kg = tạ 25kg= tạ 1kg= 129 kg= tạ = tạ= Viết số thich hợp vào chỗ chấm: 37 tạ kg= kg b.3575 kg= .tấn .kg 17 kg= kg 6037 kg= .tạ .kg 30 kg= kg 40 009 kg= .tấn .kg 12kg 375g= .g 5003 g= kg g Mẹ Tuấn mua bí đỏ Mỗi bí cân nặng 2kg 500 g mua dưa hấu, cân nawgj kg 250g Hỏi bí đỏ dưa hấu nặng kilơ – gam? Nhóm word tốn tiểu học 2345 TỐN Bài gỉai b a Điền > , < = 5m7cm……570cm 7kg 42 g….742kg 15km 370m…… 15370m 15kg………4150 kg km…….500m tấn……700kg viết hỗn số thích hộp vào chỗ chấm: 6m57cm= m tạ= .tấn 9m9cm= m 373 kg= 15km3hm= .km 17kg 25g= .kg 4km15m= km 5kg3g= kg Tính chu vi diện tích hình đây: Bài giải Viêt số phân số thích hợp vào chỗ chấm: Nhóm word tốn tiểu học 2345 TỐN 15hm = .dam 10500dam = hm 9hm = m 70000m = .dam 27 km = hm 950000m = .hm 2 a.19dam = m 1dam = .hm 2 c.15dam = .hm 1hm = .km b 16000hm = .km 1m = dam2 2 8m = .dam 27 hm = km 10 a Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 5dam217m2= m2 2735m2= .dam2 m2 18dam28m2= m2 907m2= dam2 m2 26hm29dam2= dam2 6005 dam2= hm2 dam2 9hm215m2= m2 754009 m2= hm2 m2 b.Viết số đo diện tích (Theo mẫu) 17 17 15 Mẫu: 15dam217m2=15dam2 + 100 dam2= 100 dam2 76dam29m2= 6hm26dam2= 9km218hm2= 7hm2108m2= 74 74 Mẫu: 974 m2=900m2 + 74 m2=9dam2+ 100 dam2= 100 dam2 4507m2= = = dam2 8051dam2= = = hm2 1605hm2= = = km2 57 005 m2= = = hm2 Nhóm word tốn tiểu học 2345 ...TOÁN Bài gỉai b a Điền > , < = 5m7cm… 57 0cm 7kg 42 g….742kg 15km 370m…… 153 70m 15kg………4 150 kg km…… .50 0m... m2=9dam2+ 100 dam2= 100 dam2 450 7m2= = = dam2 8 051 dam2= = = hm2 1605hm2= = = km2 57 0 05 m2= = = hm2 Nhóm word toán tiểu học 23 45 ... vào chỗ chấm: Nhóm word tốn tiểu học 23 45 TOÁN 15hm = .dam 1 050 0dam = hm 9hm = m 70000m = .dam 27 km = hm 950 000m = .hm 2 a.19dam = m 1dam = .hm 2 c.15dam = .hm 1hm = .km b 16000hm = .km 1m =
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 bài 5 ôn tập BẢNG đơn vị đo độ dài BẢNG đơn vị đo KHỐI LƯỢNG , TOÁN 5 bài 5 ôn tập BẢNG đơn vị đo độ dài BẢNG đơn vị đo KHỐI LƯỢNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay