TOÁN 4 HKI PBT TUẦN 2

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:39

TOÁN - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn PHIẾU BÀI TẬP TOÁN - TUẦN Các số có sáu chữ số Hàng lớp So sánh số có nhiều chữ số Triệu lớp triệu Bài 1: Viết (theo mẫu): Viết số 345 276 Trăm Chục nghì nghì n n Nghì n Trăm Chụ c Đơ n vị Đọc số ba trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi sáu 7 741 509 tám trăm linh ba nghìn chín trăm sáu mươi lăm chín trăm chín mươi tư nghìn ba trăm Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): Mẫu: Số gồm trăm nghìn, nghìn, trăm, chục đơn vị viết là: 308 743 a) b) c) d) Số gồm trăm nghìn, chục nghìn, trăm, chục đơn vị viết là: Số gồm trăm nghìn, trăm, chục đơn vị viết là: Số gồm trăm nghìn, chục nghìn, chục đơn vị viết là: Số gồm trăm nghìn, chục nghìn, trăm, chục viết là: Bài 3: Nối số tổng thích hợp: 375 208 400000 + 90000 + 100 + 20 + 409 125 600000 + 10000 + 3000 + 400 93 214 613 400 300000 + 70000 + 5000 + 200 + 90000 + 3000 + 200 + 10 + Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số lớn số 34 987; 341 786; 341 768; 413 500 là: TOÁN - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn b) c) d) A A 34 987 B 341 786 C 341 768 D 413 500 Số bé số 562 239; 526 239; 527 123; 600 300 là: A 562 239 B 526 239 C 527 123 D 600 300 Giá tri chữ số số 867 209 là: A 60 B 600 C 6000 D 60 000 Số lớn có sáu chữ số là: 999 999 B 999 990 C 999 900 D 900 000 Bài 5: Nối (theo mẫu): Một triệu 000 000 000 000 Chín triệu Năm triệu 000 000 000 000 Bảy triệu Tám triệu 000 000 10 000 000 Bốn triệu Hai triệu 000 000 000 000 Mười triệu Bài 6: >, < , = 284560 + 10 000 9999 284 567 99 999 10 000 709 256 800 000 100 741 100 841 943 202 943 201 Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a b c d e f Số bé có năm chữ số là: Số lớn có năm chữ số là: Số bé có năm chữ số khác là: Số bé có sáu chữ số là: Số lớn có sáu chữ số là: Số lớn có sáu chữ số khác là: Bài 8: Số? Với sáu chữ số 0; 2; 4; 6; 8; lập được: • Số lớn có sáu chữ số khác là: • Số bé có sáu chữ số khác là: ...TOÁN - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn b) c) d) A A 34 987 B 341 786 C 341 768 D 41 3 500 Số bé số 5 62 239; 526 23 9; 527 123 ; 600 300 là: A 5 62 239 B 526 23 9 C 527 ... triệu 000 000 000 000 Mười triệu Bài 6: >, < , = 2 845 60 + 10 000 9999 2 84 567 99 999 10 000 709 25 6 800 000 100 741 100 841 943 20 2 943 20 1 Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a b c... 500 Số bé số 5 62 239; 526 23 9; 527 123 ; 600 300 là: A 5 62 239 B 526 23 9 C 527 123 D 600 300 Giá tri chữ số số 867 20 9 là: A 60 B 600 C 6000 D 60 000 Số lớn có sáu chữ số là: 999 999 B 999 990
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 4 HKI PBT TUẦN 2 , TOÁN 4 HKI PBT TUẦN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay