TIẾNG VIỆT CUỐI kì i lớp 4 có đáp án

8 7 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:39

TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI Họ tên: SỐ BÁO DANH ……… Lớp: KTĐK - HỌC I – 2017 - 2018 Mơn: TIẾNG VIỆT - Lớp Ngày: ……/12/2017 (Thời gian: 55 phút) Giám thị  Điểm ……/5 điểm Nhận xét Giám khảo I CHÍNH TẢ (Nghe đọc) Thời gian: 15 phút Bài “Quê hương” (Sách Tiếng Việt 4, tập 1, trang 100) Phần ghi lỗi Viết đầu và đoạn “Ánh nắng … người Sứ.” ……/5 điểm Phần ghi lỗi II TẬP LÀM VĂN Thời gian: 40 phút Đề bài: Em tả đồ dùng học tập đồ chơi mà em yêu thích theo yêu cầu sau: Lập dàn ý chi tiết tả đồ vật Viết đoạn kết bài mở rộng Bài làm TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI Họ tên: SỐ BÁO DANH …………… Lớp: KTĐK - HỌC I – 2017 - 2018 Mơn: TIẾNG VIỆT - Lớp Ngày: ……./12/2017 (Thời gian: phút) Giám thị  Điểm Nhận xét Giám khảo I ĐỌC THÀNH TIẾNG (Thời gian: phút) Học sinh đọc đoạn văn thuộc sau trả lời câu hỏi nội dung đọc giáo viên nêu Ông Trạng thả diều (Đoạn từ “Ban ngày … tầng mây.”, sách TV4, tập - trang 104) Người tìm đường lên (Đoạn từ “Từ nhỏ, … sách.”, sách TV4, tập - trang 125) Văn hay chữ tốt (Đoạn từ “Thuở học … cho đẹp.”, sách TV4, tập - trang 129) Kéo co (Đoạn từ “Làng Tích Sơn … thắng cuộc.”, sách TV4, tập - trang 155) HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 1/ - Đọc sai từ đến tiếng trừ 0,5 điểm, đọc sai tiếng trở lên trừ điểm 2/ - Đọc ngắt, nghỉ không từ đến chỗ: trừ 0,5 điểm - Đọc ngắt, nghỉ không từ chỗ trở đi: trừ điểm 3/ - Giọng đọc chưa thể rõ tính diễn cảm: trừ 0,5 điểm - Giọng đọc khơng thể tính diễn cảm: trừ điểm 4/ - Đọc nhỏ, vượt thời gian từ đến phút: trừ 0,5 điểm - Đọc phút: trừ điểm 5/ - Trả lời chưa đủ ý diễn đạt chưa rõ ràng: trừ 0,5 điểm - Trả lời sai không trả lời được: trừ điểm BÀI ĐỌC THẦM Câu chuyện hai hạt lúa hai hạt lúa người chủ chọn làm hạt giống cho mùa sau hai hạt lúa tốt, to khỏe mẩy Một hôm, người chủ định đem chúng gieo xuống cánh đồng Hạt thứ nhủ thầm: “Dại ta phải theo ông chủ đồng Ta không muốn thân phải nát tan đất Tốt ta giữ lại tất chất dinh dưỡng lớp vỏ tìm nơi lí tưởng để trú ngụ.” Thế chọn góc tối kho lúa để lăn vào Còn hạt lúa thứ hai ngày đêm mong ơng chủ đem gieo xuống đất Nó thật sung sướng bắt đầu đời mẻ ngồi cánh đồng Thời gian trơi qua, hạt lúa thứ bị héo khơ nơi góc nhà chẳng nhận nước ánh sáng Lúc chất dinh dưỡng chẳng giúp ích - chết dần chết mòn Trong đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan đất từ thân lại mọc lên lúa xanh tươi, trĩu hạt vàng óng Nó mang đến đời hạt lúa mới… Sưu tầm TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI Họ tên: SỐ BÁO DANH ……… Lớp: KTĐK - HỌC I – 2017 - 2018 Môn: TIẾNG VIỆT - Lớp Ngày: ……./12/2017 (Thời gian: 25 phút) Giám thị  -Điểm Nhận xét Giám khảo (5 điểm) II ĐỌC THẦM (Thời gian: 25 phút) Em đọc thầm bài “Câu chuyện hai hạt lúa” làm bài tập sau: (Em đánh dấu  vào ô  trước ý câu 1, ) Câu 1: /0,5đ Hai hạt lúa bài đặc điểm là:  a tốt, xinh đẹp, vàng óng  b vàng óng, trĩu hạt, mẩy  c tốt, to khỏe mẩy  d vàng óng, to khỏe trĩu hạt Câu 2: /0,5đ Vì hạt lúa thứ hai muốn gieo xuống đất dù phải nát tan đất? …………………… ………………………………………………………… Câu 3: /0,5đ ……………………………………………………………………………… (Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống) Hạt lúa thứ suy nghĩ và hành động là:  a muốn sống lúa  b mãi hạt lúa đầy chất dinh dưỡng  c lăn vào góc khuất để yên thân Câu 4: /0,5đ  d muốn bắt đầu đời ngồi cánh đồng Em muốn nói với hạt lúa thứ nhất? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 5: /1đ Câu “Nó mang đến đời hạt lúa mới.” có: … động từ Đó từ: ……………………………………………… … tính từ Đó từ: ………………………………………………… Câu 6: /0,5đ Cho câu: “ hai hạt lúa chọn làm hạt giống cho mùa sau.” Các từ ghép câu là:  a hai hạt, chọn làm, hạt giống  b hai hạt, hạt lúa, mùa sau  c hạt lúa, hạt giống, mùa sau  d hai hạt, hạt giống, hạt lúa Câu 7: /0,5đ Tìm và ghi lại từ láy câu sau: “Nó thật sung sướng bắt đầu đời mẻ cánh đồng.” Các từ láy là: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 8: /0,5đ Câu: “Nó chọn góc tối kho lúa để lăn vào đó.” a Đây kiểu câu kể……………………………………………………… b Vị ngữ câu là…………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 9: / 0,5đ Em đặt câu hỏi để khen ngợi hạt lúa thứ hai ……………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………… ……… ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MƠN TIẾNG VIỆT KTĐK CUỐI I - NĂM HỌC 2016 - 2017 I.ĐỌC THẦM (5 điểm) Mỗi câu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, đúng: 0,5 điểm; câu đúng: điểm c Gợi ý: Gợi ý: Nó muốn thành lúa mới, cho người nhiều hạt lúa Thứ tự điền là: S, Đ, Đ, S Gợi ý: : Gợi ý: Hạt lúa ơi, xông pha để sống ích cho người động từ Đó từ: mang mang đến tính từ Đó từ: (0,5 điểm) (0,5 điểm) c Trả lời: Các từ láy là: sung sướng, mẻ Học sinh tìm từ 0,5 điểm Câu kể Ai làm gì? Vị ngữ là: chọn góc tối kho lúa để lăn vào Gợi ý: Sao hạt lúa thứ hai can đảm thế? HS viết câu hỏi nội dung cấu trúc câu 0,5 điểm Nếu không viết hoa đầu câu thiếu dấu câu: khơng tính điểm II CHÍNH TẢ (5 điểm) Bài viết khơng mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp: điểm Mỗi lỗi tả viết (sai - lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa qui định) bị trừ 0,5 điểm III TẬP LÀM VĂN (5 điểm) YÊU CẦU: a Thể loại: Tả đồ vật b Nội dung: - Trình bày đầy đủ dàn ý miêu tả đồ vật mà em chọn theo yêu cầu đề - Viết đoạn kết mở rộng c Hình thức: - Trình bày dàn ý chi tiết gồm phần: mở bài, thân kết - Dùng từ xác, hợp lí, viết câu ngữ pháp, tả BIỂU ĐIỂM: Dàn ý: 3,5 điểm; kết bài mở rộng: 1,5 điểm - Điểm 4,5 - 5: Bài làm thể rõ quan sát, sáng tạo, gây cảm xúc cho người đọc, lỗi chung không đáng kể - Điểm 3,5 - 4: Học sinh thực yêu cầu mức độ khá; đơi chỗ thiếu tự nhiên, khơng q lỗi chung - Điểm 2,5 - 3: Các yêu cầu thể mức trung bình, nội dung chưa đầy đủ dàn trãi, đơn điệu, không lỗi chung - Điểm 1,5 - 2: Bài làm bộc lộ nhiều sai sót, diễn đạt lủng củng, nhiều lỗi chung - Điểm 0,5 - 1: Viết lan man, lạc đề dở dang Lưu ý: Giáo viên chấm điểm phù hợp với mức độ thể làm học sinh; khuyến khích làm thể sáng tạo, làm dàn ý viết kết mở rộng cho văn tả đồ vật Trong trình chấm, GV ghi nhận sửa lỗi cụ thể, giúp HS nhận biết lỗi mắc phải biết cách sửa lỗi để tự rút kinh nghiệm cho làm ... KH I ĐÁP ÁN - BIỂU I M MÔN TIẾNG VIỆT KTĐK CU I KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017 I. ĐỌC THẦM (5 i m) M i câu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, đúng: 0,5 i m; câu đúng: i m c G i ý: G i ý: Nó muốn thành lúa m i, ... câu thiếu dấu câu: khơng tính i m II CHÍNH TẢ (5 i m) B i viết khơng mắc l i tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp: i m M i l i tả viết (sai - lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa qui định)...……/5 i m Phần ghi l i II TẬP LÀM VĂN Th i gian: 40 phút Đề ba i: Em tả đồ dùng học tập đồ ch i mà em yêu thích theo yêu cầu sau: Lập dàn ý chi tiết tả đồ vật Viết đoạn kết ba i mở rộng B i làm
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾNG VIỆT CUỐI kì i lớp 4 có đáp án , TIẾNG VIỆT CUỐI kì i lớp 4 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay