GIÁO ÁN TIỂU HỌC chuan kien thuc toan lop 3

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:38

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MƠN TỐN LỚP St Tên dạy Đọc, viết, so sánh số có ba chữ số (tr3) Cộng, trừ số có ba chữ số (khơng nhớ) (tr4) Luyện tập (tr4) Cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) (tr5) Luyện tập (tr6) Trừ số có ba chữ số (có nhớ lần) (tr7) Luyện tập (tr8) Ôn tập bảng nhân (tr9) Ôn tập bảng chia (tr10) 10 11 Luyện tập (tr10) 12 13 Ôn tập giải tốn (tr12) 14 15 Ơn tập hình học (tr11) Xem đồng hồ (tr13) Xem đồng hồ (tiếp theo) (tr14) Luyện tập (tr17) Yêu cầu cần đạt Biết cách đọc, viết, so sánh số có ba chữ số Biết cách tính cộng, trừ số có ba chữ số (khơng nhớ) giải tốn có lời văn nhiều hơn, - Biết cộng, trừ số có ba chữ số (khơng nhớ) - Biết giải tốn "Tìm x", giải tốn có lời văn (có phép trừ) - Biết cách thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần sang hàng chục sang hàng trăm) - Tính độ dài đường gấp khúc Biết thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần sang hàng chục sang hàng trăm) - Biết cách thực phép trừ số có ba chữ số (có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm) - Vận dụng vào giải tốn có lời văn (có phép trừ) - Biết thực phép cộng, phép trừ số có ba chữ số (khơng nhớ có nhớ lần) - Vận dụng vào giải tốn có lời văn (có phép cộng phép trừ) - Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, - Biết nhân nhẩm với số tròn trăm tính giá trị biểu thức - Vận dụng vào việc tính chu vi hình tam giác giải tốn có lời văn (có phép nhân) - Thuộc bảng chia (chia cho 2, 3, 4, 5) - Biết tính nhẩm thương số tròn trăm chia cho 2, 3, (phép chia hết) - Biết tính giá trị biểu thức có phép nhân, phép chia - Vận dụng vào giải tốn có lời văn (có phép nhân) Tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác - Biết giải toán nhiều hơn, - Biết giải toán số đơn vị Biết xem đồng kim phút vào số từ đến 12 Biết xem đồng kim phút vào số từ đến 12 đọc theo hai cách Chẳng hạn, 35 phút 25 phút - Biết xem (chính xác đến phút) - Biết xác định 1/2, 1/3 nhóm đồ vật Ghi chú, tập cần làm Bài 1, 2, 3, Bài (cột a, c), 2, 3, Bài 1, 2, Bài (cột 1, 2, 3), (cột 1, 2, 3), (a), Bài 1, 2, 3, Bài (cột 1, 2, 3), (cột 1, 2, 3), Bài 1, (a), (cột 1, 2, 3), Bài 1, (a, c), 3, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, Bài 1, 2, 16 Luyện tập (tr18) - Biết làm tính cộng, trừ số có ba chữ số, tính nhân, chia bảng học - Biết giải tốn có lời văn (liên quan đến so sánh hai số hơn, số đơn vị) Bài 1, 2, 3, Kiểm tra Tập trung vào đánh giá: - Kĩ thực phép cộng, phép trừ số có ba chữ số (có nhớ lần) - Khả nhận biết số phần đơn vị (dạng 1/2; 1/3; 1/4; 1/5) - Giải tốn có phép tính - Biết tính độ dài đường gấp khúc (trong phạm vi số học) Không 17 18 19 Bảng nhân (tr19) Luyện tập (tr20) - Bước đầu thuộc bảng nhân - Vận dụng giải tốn có phép nhân Thuộc bảng nhân vận dụng tính giá trị biểu thức, giải toán Bài 1, 2, Bài 1, 2, 3, 20 Nhân số có hai chữ số với số có chữ số (khơng nhớ) (tr21) - Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có chữ số (khơng nhớ) - Vận dụng giải tốn có phép nhân Bài 1, (a), 21 Nhân số có hai chữ số với số có chữ số (có nhớ) (tr22) - Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có chữ số (có nhớ) - Vận dụng giải tốn có phép nhân Bài (cột 1, 2, 4), 2, 22 Luyện tập (tr23) 23 Bảng chia (tr24) 24 25 26 27 28 29 30 Luyện tập (tr25) Tìm phần số (tr26) Luyện tập (tr26) Chia số có hai chữ số với số có chữ số (tr27) Luyện tập (tr28) Phép chia hết phép chia có dư (tr29) Luyện tập (tr30) - Biết nhân số có hai chữ số với số có chữ số (có nhớ) - Biết xem đồng hồ xác đến phút - Bước đầu thuộc bảng chia - Vận dụng giải tốn có lời văn (có phép chia 6) - Biết nhân, chia phạm vi bảng nhân 6, bảng chia - Vận dụng giải tốn có lời văn (có phép chia 6) - Biết xác định 1/6 hình đơn giản - Biết cách tìm phần số - Vận dụng để giải tốn có lời văn Biết tìm phần số vận dụng để giải toán có lời văn - Biết làm tính chia số có hai chữ số cho số có chữ số (trường hợp chia hết tất lượt chia) - Biết tìm phần số - Biết làm tính chia số có hai chữ số cho số có chữ số (chia hết tất lượt chia) - Biết tìm phần số vận dụng giải toán - Nhận biết phép chia hết phép chia có dư - Biết số dư bé số chia - Xác định phép chia hết phép chia có dư - Vận dụng phép chia hết giải toán Bài 1, (a, b), 3, Bài 1, 2, Bài 1, 2, 3, Bài 1, Bài 1, 2, Bài 1, (a), Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, (cột 1, 2, 4), 3, 31 Bảng nhân (tr31) 32 Luyện tập (tr32) 33 Gấp số lên nhiều lần (tr33) 34 Luyện tập (tr34) 35 Bảng chia (tr35) 36 Luyện tập (tr36) 37 Giảm số lần (tr37) 38 Luyện tập (tr38) 39 Tìm số chia (tr39) 40 Luyện tập (tr40) 41 42 43 44 45 Góc vng, góc khơng vng (tr41) Thực hành nhận biết vẽ góc vng ê ke (tr43) Đề-ca-mét Héc-tô-mét (tr44) - Bước đầu thuộc bảng nhân - Vận dụng phép nhân giải toán - Thuộc bảng nhân vận dụng tính giá trị biểu thức, giải toán - Nhận xét tính chất giao hốn phép nhân qua ví dụ cụ thể Bài 1, 2, Bài 1, 2, 3, Biết thực gấp số lên nhiều lần (bằng cách nhân số với số lần) Bài 1, 2, (dòng 2) - Biết thực gấp số lên nhiều lần vận dụng vào giải toán - Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có chữ số - Bước đầu thuộc bảng chia - Vận dụng phép chia giải tốn có lời văn (có phép chia 7) - Thuộc bảng chia vận dụng phép chia giải toán - Biết xác định 1/7 hình đơn giản - Biết thực giảm số số lần vận dụng vào giải toán - Biết phân biệt giảm số đơn vị với giảm số lần Biết thực gấp số lên nhiều lần giảm số số lần vận dụng vào giải toán - Biết tên gọi thành phần phép chia - Biết tìm số chia chưa biết - Biết tìm thành phần chưa biết phép tính - Biết làm tính nhân (chia) số có hai chữ số với (cho) số có chữ số - Bước đầu có biểu tượng góc, góc vng, góc khơng vuông - Biết sử dụng ê ke để nhận biết góc vng, góc khơng vng vẽ góc vng (theo mẫu) Biết sử dụng ê ke để kiểm tra, nhận biết góc vng, góc khơng vng vẽ góc vng trường hợp đơn giản - Biết tên gọi, kí hiệu đề-ca-mét, héc-tơ-mét - Biết quan hệ héc-tô-mét đề-ca-mét - Biết đổi từ đề-ca-mét, héc-tô-mét mét Bài (cột 1, 2), (cột 1, 2, 3), 3, (a, b) Bài 1, 2, 3, Bài 1, (cột 1, 2, 3), 3, Bài 1, 2, Bài (dòng 2), Bài 1, Bài 1, (cột 1, 2), Bài 1, (3 hình dòng 1), 3, Bài 1, 2, Bài (dòng 1, 2, 3), (dòng 1, 2), (dòng 1, 2) Bảng đơn vị đo độ dài (tr45) - Bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ngược lại - Biết mối quan hệ đơn vị đo thông dụng (km m; m mm) - Biết làm phép tính với số đo độ dài Bài (dòng 1, 2, 3), (dòng 1, 2, 3), (dòng 1, 2) Luyện tập (tr46) - Bước đầu biết đọc, viết số đo độ dài có hai tên đơn vị đo - Biết cách đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị thành số đo độ dài có tên đơn vị (nhỏ đơn vị đo kia) Bài 1b (dòng 1, 2, 3), 2, (cột 1) Thực hành đo độ dài (tr47) 46 47 48 Thực hành đo độ dài (tiếp theo) (tr48) Luyện tập chung (tr49) Kiểm tra định kì (giữa học kì I) 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Bài tốn gảii hai phép tính (tr50) Bài tốn gảii hai phép tính (tiếp theo) (tr51) Luyện tập (tr52) Bảng nhân (tr53) Luyện tập (tr54) Nhân số có ba chữ số với số có chữ số (tr55) Luyện tập (tr56) So sánh số lớn gấp lần số bé (tr57) Luyện tập (tr58) - Bước dùng thước bút để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Biết cách đo đọc kết đo độ dài vật gần gũi với học sinh độ dài bút, chiều dài mép bàn, chiều cao bàn học - Biết dùng mắt ước lượng độ dài (tương đối xác) - Biết cách đo, cách ghi đọc kết đo độ dài - Biết so sánh độ dài - Biết nhân, chia bảng tính học - Biết đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có tên đơn vị đo Bài 1, 2, (a, b) Bài 1, Bài 1, (cột 1, 2, 4), (dòng 1), 4, Tập trung vào việc đánh giá: - Kĩ nhân, chia nhẩm phạm vi bảng nhân 6, 7; bảng chia 6, - Kĩ thực nhân số có hai chữ số với số có chữ số, chia số có hai chữ số cho số có chữ số (chia hết tất lượt chia) - Biết so sánh hai số đo độ dài có hai tên đơn vị đo (với số đơn vị đo thông dụng) - Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Kĩ giải tốn gấp số lên nhiều lần, tìm phần số Không Bước đầu biết giải trình bày giải tốn hai phép tính Bài 1, Bước đầu biết giải trình bày giải tốn hai phép tính Bài 1, 2, (dòng 2) Biết giải tốn hai phép tính Bước đầu thuộc bảng nhân vận dụng phép nhân giải toán - Thuộc bảng nhân vận dụng tính giá trị biểu thức, giải tốn - Nhận biết tính chất giao hốn phép nhân với ví dụ cụ thể - Biết đặt tính tính nhân số có ba chữ số với số có chữ số - Vận dụng giải tốn có phép nhân - Biết đặt tính tính nhân số có ba chữ số với số có chữ số - Biết giải tốn có phép nhân số có ba chữ số với số có chữ số biết thực gấp lên, giảm số lần Bài 1, 3, (a, b) Bài 1, 2, Biết so sánh số lớn gấp lần số bé Bài 1, 2, Biết thực gấp số lên nhiều lần vận dụng giải tốn có lời văn Bài 1, 2, 3, Bài (cột 1, 2, 3), (cột 1, 2, 3), 3, Bài (cột 1, 2, 3), (cột 1, 2, 3), 3, 59 Bảng chia (tr59) Bước đầu thuộc bảng chia vận dụng giải toán (có phép chia 8) 60 Luyện tập (tr60) Thuộc bảng chia vận dụng giải toán (có phép chia 8) Bài 1, (cột a), 3, Bài 1, (cột a), 3, Bài (cột 1, 3, 4), 2, 3, 4, 61 So sánh số bé phần số lớn (tr61) 62 63 Luyện tập (tr62) 64 Luyện tập (tr64) 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Bảng nhân (tr63) Gam (tr65) Biết so sánh số bé phần số lớn - Biết so sánh số bé phần số lớn - Biết giải tốn có lời văn (hai bước tính) Bước đầu thuộc bảng nhân vận dụng phép nhân giải toán, biết đếm thêm - Thuộc bảng nhân vận dụng giải tốn (có phép nhân 9) - Nhận biết tính chất giao hốn phép nhân qua ví dụ cụ thể - Biết gam đơn vị đo khối lượng liên hệ gam ki-lô-gam - Biết đọc kết cân vật cân đĩa cân đồng hồ - Biết tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng gam Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, 3, (dòng 3, 4) Bài 1, 2, 3, Luyện tập (tr67) - Biết so sánh khối lượng - Biết làm phép tính với số đo khối lượng vận dụng vào giải toán - Biết sử dụng cân đồng hố để cân vài đồ dùng học tập Bảng chia (tr68) Bước đầu thuộc bảng chia vận dụng giải tốn (có phép chia 9) Luyện tập (tr69) Thuộc bảng chia vận dụng tính tốn, giải tốn (có phép chia 9) Chia số có hai chữ số cho số có chữ số (tr70) - Biết đặt tính tính chia số có hai chữ số cho số có chữ số (chia hết chia có dư) - Biết tìm phần số giải tốn có liên quan đến phép chia Bài (cột 1, 2, 3), 2, - Biết đặt tính tính chia số có hai chữ số cho số có chữ số (có dư lượt chia) - Biết giải tốn có phép chia biết xếp hình tạo thành hình vng Bài 1, 2, Biết đặt tính tính chia số có ba chữ số cho số có chữ số (chia hết chia có dư) Bài (cột 1, 3, 4), 2, Biết đặt tính tính chia số có ba chữ số cho số có chữ số với trường hợp thương có chữ số hàng đơn vị Bài (cột 1, 2, 4), 2, Chia số có hai chữ số cho số có chữ số (tiếp theo) (tr71) Chia số có ba chữ số cho số có chữ số (tr72) Chia số có ba chữ số cho số có chữ số (tiếp theo) (tr73) Giới thiệu bảng nhân (tr74) Giới thiệu bảng chia (tr75) Biết cách sử dụng bảng nhân Biết cách sử dụng bảng chia Biết làm tính nhân, tính chia (bước đầu làm quen với cách viết gọn) giải tốn có hai phép tính 75 Luyện tập (tr76) 76 Luyện tập chung (tr77) Biết làm tính giải tốn có hai phép tính Làm quen với biểu thức (tr78) - Làm quen với biểu thức giá trị biểu thức - Biết tính giá trị biểu thức đơn giản 77 Bài 1, 2, (cột a, b) Bài 1, 2, 3, Bài (cột 1, 2, 3), (cột 1, 2, 3), 3, Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài (a, c), (a, b, c), 3, Bài 1, 2, 3, (cột 1, 2, 4) Bài 1, 78 79 80 81 Tính giá trị biểu thức (tr79) Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) (tr80) Luyện tập (tr81) Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) (tr81) 82 Luyện tập (tr82) 83 Luyện tập chung (tr83) 84 Hình chữ nhật (tr84) 85 Hình vng (tr85) 86 87 88 Chu vi hình chữ nhật (tr87) Biết tính giá trị biểu thức dạng - Bước đầu nhận biết số yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) hình chữ nhật - Biết cách nhận dạng hình chữ nhật (theo yếu tố cạnh, góc) - Nhận biết số yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) hình vng - Vẽ hình vng đơn giản (trên giấy kẻ ô vuông) - Nhớ qui tắc tính chu vi hình chữ nhật vận dụng để tính chu vi hình chữ nhật (biết chiều dài, chiều rộng) - Giải tốn có nội dung liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, (dòng 1), Bài 1, (dòng 1), (dòng 1),bài 4, Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, Chu vi hình vng (tr88) - Nhớ qui tắc tính chu vi hình vng (độ dài cạnh x 4) - Vận dụng qui tắc để tính chu vi hình vng giải tốn có nội dung liên quan đến chu vi hình vuông Bài 1, 2, 3, Luyện tập (tr89) Biết tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vng qua việc giải tốn có nội dung hình học Bài (a), 2, 3, Luyện tập chung (tr90) - Bước làm tính nhân, chia bảng; nhân (chia) số có hai, ba chữ số với (cho) số có chữ số - Biết tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vng, giải tốn tìm phần số Bài 1, (cột 1, 2, 3), 3, Kiểm tra định kì (cuối học kì I) Tập trung vào việc đánh giá: - Biết nhân, chia nhẩm phạm vi bảng tính học; bảng chia 6, - Biết nhân số có hai, ba chữ số với số có chữ số (có nhớ lần), chia số có hai, ba chữ số cho số có chữ số (chia hết chia có dư) - Biết tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính - Tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vng - Xem đồng hồ, xác đến phút - Giải tốn có hai phép tính Khơng 89 90 - Biết tính giá trị biểu thức dạng có phép cộng, phép trừ có phép nhân, phép chia - Áp dụng việc tính giá trị biểu thức vào dạng tập điền dấu "=", "" - Biết cách tính giá trị biểu thức có phép tính cộng, trừ , nhân, chia - Áp dụng cách tính giá trị biểu thức để xác định giá trị đúng, sai biểu thức Biết tính giá trị biểu thức dạng: có phép cộng, phép trừ; có phép nhân, phép chia; có phép cộng, trừ, nhân, chia Biết tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc () ghi nhớ qui tắc tính giá trị biểu thức dạng - Biết tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc () - Áp dụng việc tính giá trị biểu thức vào dạng tập điền dấu "=", "" Các số có bốn chữ số (tr91) - Nhận biết số có bốn chữ số (trường hợp chữ số khác 0) - Bước đầu biết đọc, viết số có bốn chữ số nhận giá trị chữ số theo vị trí hàng - Bước đầu nhận thứ tự số nhóm số có bốn chữ số (trường hợp đơn giản) Bài 1, 2, (a, b) Luyện tập (tr94) - Biết đọc, viết số có bốn chữ số (trường hợp chữ số khác 0) - Biết thứ tự số có bốn chữ số dãy số - Bước đầu làm quen với số tròn nghìn (từ 1000 đến 9000) Bài 1, 2, (a, b), Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (tr95) - Biết đọc, viết số có bốn chữ số (trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm 0) nhận chữ số dùng để khơng có đơn vị hàng số có bốn chữ số - Tiếp tục nhận biết thứ tự số có bốn chữ số dãy số Bài 1, 2, 91 92 93 94 95 96 97 98 Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (tr96) Số 10000 - Luyện tập (tr97) Điểm - Trung điểm đoạn thẳng (tr98) Luyện tập (tr99) So sánh số phạm vi 10000 (tr100) Luyện tập (tr101) 99 100 101 102 Phép cộng số phạm vi 10000 (tr102) Luyện tập (tr103) Phép trừ số phạm vi 10000 (tr104) 103 Luyện tập (tr105) 104 Luyện tập chung (tr106) - Biết cấu tạo thập phân số có bốn chữ số - Biết viết số có bốn chữ số thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị ngược lại - Biết số 10000 (mười nghìn vạn) - Biết số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục thứ tự số có bốn chữ số Bài 1, (cột câu a, b), Bài 1, 2, 3, 4, Biết điểm hai điểm cho trước; trung điểm đoạn thẳng Bài 1, Biết khái niệm xác định trung điểm đoạn thẳng cho trước - Biết dấu hiệu cách so sánh số phạm vi 10000 - Biết so sánh đại lượng loại Bài 1, - Biết so sánh số phạm vi 10000; viết bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - Nhận biết thứ tự số tròn trăm (nghìn) tia số cách xác định trung điểm đoạn thẳng - Biết cộng số phạm vi 10000 (bao gồm đặt tính tính đúng) - Biết giải tốn có lời văn (có phép cộng số phạm vi 10000) Biết cộng nhẩm số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số giải tốn hai phép tính - Biết trừ số phạm vi 10000 (bao gồm đặt tính tính đúng) - Biết giải tốn có lời văn (có phép trừ số phạm vi 10000) - Biết trừ nhẩm số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số - Biết trừ số có đến bốn chữ số giải tốn hai phép tính - Biết cộng, trừ (nhẩm viết) số phạm vi 10000 - Giải tốn hai phép tính tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ Bài (a), Bài 1, 2, 3, (a) Bài 1, (b), 3, Bài 1, 2, 3, Bài 1, (b), 3, Bài 1, 2, 3, (giải cách) Bài (cột 1, 2), 2, 3, 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Tháng - Năm (tr107) - Biết đơn vị đo thời gian: tháng, năm - Biết năm có 12 tháng; biết tên gọi tháng năm; biết số ngày tháng; biết xem lịch Dạng 1, (sử dụng tờ lịch với năm học) Luyện tập (tr109) - Biết tên gọi tháng năm; số ngày tháng - Biết xem lịch (tờ lịch tháng, năm,…) Dạng 1, Không nêu tháng tháng giêng, tháng 12 tháng chạp Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (tr110) Vẽ trang trí hình tròn (tr112) Nhân số có bốn chữ số với số có chữ số (tr113) - Có biểu tượng hình tròn Biết tâm, bán kính, đường kính hình tròn - Bước đầu biết dùng com pa để vẽ hình tròn có tâm bán kính cho trước Bài 1, 2, Biết dùng com pa để vẽ (theo mẫu) hình trang trí hình tròn đơn giản Bài (bước 1, bước 2), - Biết nhân số có bốn chữ số với số có chữ số (có nhớ lần) - Giải toán gắn với phép nhân Luyện tập (tr114) Biết nhân số có bốn chữ số với số có chữ số (có nhớ lần) Bài 1, (cột a), 3, (cột a) Bài 1, (cột 1, 2, 3), 3, (cột 1, 2) Nhân số có bốn chữ số với số có chữ số (tiếp theo) (tr115) - Biết nhân số có bốn chữ số với số có chữ số (có nhớ hai lần khơng liền nhau) - Vận dụng giải tốn có lời văn Luyện tập (tr116) Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số (tr117) - Biết nhân số có bốn chữ số với số có chữ số (có nhớ hai lần khơng liền nhau) - Biết tìm số bị chia, giải tốn có hai phép tính - Biết chia số có bốn chữ số cho số có chữ số (chia hết, thương có chữ số chữ số) - Vận dụng phép chia để làm tính giải tốn Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, 3, (cột a) Bài 1, 2, 114 Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số (tiếp theo) (tr118) - Biết chia số có bốn chữ số cho số có chữ số (trưòng hợp có dư với thương có chữ số chữ số) - Vận dụng phép chia để làm tính giải tốn Bài 1, 2, 115 Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số (tiếp theo) (tr119) - Biết chia số có bốn chữ số cho số có chữ số (trưòng hợp có chữ số thương) - Vận dụng phép chia để làm tính giải tốn Bài 1, 2, 116 117 118 Luyện tập (tr120) Luyện tập chung (tr120) Làm quen với chữ số La Mã (tr121) - Có kĩ thực phép chia số có bốn chữ số cho số có chữ số (trưòng hợp có chữ số thương) - Vận dụng phép chia để làm tính giải tốn - Biết nhân, chia số có bốn chữ số cho số có chữ số - Vận dụng giải tốn có hai phép tính - Bước đầu làm quen với chữ số La Mã - Nhận biết số từ I đến XII (để xem đồng hồ); số XX, XXI (đọc viết "thế kỉ XX, kỉ XXI") Bài 1, (a, b), 3, Bài 1, 2, Bài 1, 2, (a), 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Luyện tập (tr122) Thực hành xem đồng hồ (tr123) Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) (tr125) Bài toán liên quan đến rút đơn vị (tr128) Luyện tập (tr129) Luyện tập (tr129) Tiền Việt Nam (tr130) Luyện tập (tr132) Làm quen với thống kê số liệu (tr134) Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) (tr136) Luyện tập (tr138) Bài 1, 2, 3, (a, b) Biết cách giải toán liên quan đến rút đơn vị Bài 1, Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị, tính chu vi hình chữ nhật - Biết giải tốn liên quan đến rút đơn vị - Viết tính giá trị biểu thức - Nhận biết tiền Việt Nam loại: 2000 đồng, 5000 đồng, 10000 đồng - Bước đầu biết chuyển đổi tiền - Biết cộng, trừ số với đơn vị đồng Bài 2, 3, - Biết cách sử dụng tiền Việt Nam với mệnh giá học - Biết cộng, trừ số với đơn vị đồng - Biết giải tốn có liên quan đến tiền tệ - Bước đầu làm quen với dãy số liệu - Biết xử lí số liệu lập dãy số liệu (ở mức độ đơn giản) - Biết khái niệm bảng số liệu thống kê: hàng, cột - Biết cách đọc số liệu bảng - Biết cách phân tích số liệu bảng Biết đọc, phân tích xử lí số liệu dãy bảng số liệu đơn giản Bài 1, (a, b), 3, (có thể thay đổi giá tiền cho phù hợp với thực tế) Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, 3, (a, b) Bài (a, b), (a, b, c), Bài 1, Bài 1, Bài 1, 2, Kiểm tra định kì (giữa học kì II) Tập trung vào việc đánh giá: - Xác định số liền trước liền sau số có bốn chữ số; xác định số lớn bé nhóm có bốn số, số có đến bốn chữ số - Đặt tính thực phép tính: cộng, trừ số có bốn chữ số có nhớ hai lần khơng liên tiếp; nhân (chia) số có bốn chữ số với (cho) số có chữ số - Đổi số đo độ dài có tên hai đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo; xác định ngày tháng ngày thứ tuần lễ - Biết số góc vng hình - Giải tốn hai phép tính Khơng Các số có năm chữ số (tr140) - Biết hàng: hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị - Biết viết đọc số có năm chữ số trường hợp đơn giản (khơng có chữ số giữa) Bài 1, 2, 130 131 Biết đọc, viết nhận biết giá trị số La Mã học Nhận biết thời gian (chủ yếu thời điểm) Biết xem đồng hồ, xác đến phút - Nhận biết thời gian (thời điểm, khoảng thời gian) - Biết xem đồng hồ, xác đến phút (cả trường hợp mặt đồng hồ có ghi số La Mã) - Biết thời điểm làm công việc ngày học sinh 132 Luyện tập (tr142) - Biết cách đọc, viết số có năm chữ số - Biết thứ tự số có năm chữ số - Biết viết số tròn nghìn (từ 10000 đến 19000) vào vạch tia số Bài 1, 2, 3, Các số có năm chữ số (tiếp theo) (tr143) - Biết viết đọc số với trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị hiểu chữ số dùng để khơng có đơn vị hàng số có năm chữ số - Biết thứ tự số có năm chữ số ghép hình Bài 1, (a, b), (a, b), Luyện tập (tr145) - Biết cách đọc, viết số có năm chữ số (trong năm chữ số có chữ số 0) - Biết thứ tự số có năm chữ số - Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm Bài 1, 2, 3, 133 134 135 136 137 138 Số 100000 - Luyện tập (tr147) So sánh số phạm vi 100000 (tr147) Luyện tập (tr148) 141 142 143 144 Bài 1, 2, (dòng 1, 2, 3), Bài 1, 2, 3, (a) Bài 1, (b), 3, 4, Luyện tập (tr149) - Đọc, viết số phạm vi 100000 - Biết thứ tự số phạm vi 100000 - Giải tốn tìm thành phần chưa biết phép tính giải tốn có lời văn Bài 1, 2, Diện tích hình (tr150) - Làm quen với khái niệm diện tích bước đầu có biểu tượng diện tích qua hoạt động so sánh diện tích hình - Biết: Hình nằm trọn hình diện tích hình bé diện tích hình kia; hình tách thành hai hình diện tích hình tổng diện tích hai hình tách Bài 1, 2, 139 140 - Biết số 100000 - Biết cách đọc, viết thứ tự số có năm chữ số - Biết số liền sau số 99999 số 100000 - Biết so sánh số phạm vi 100000 - Biết tìm số lớn nhất, số bé nhóm số mà số số có năm chữ số - Đọc biết thứ tự số tròn nghìn, tròn trăm có năm chữ số - Biết so sánh số - Biết làm tính với số phạm vi 100000 (tính viết tính nhẩm) Đơn vị đo diện tích Xăngti-mét vng (tr151) Diện tích hình chữ nhật (tr152) Luyện tập (tr153) Diện tích hình vng (tr153) Luyện tập (tr154) - Biết đơn vị đo diện tích: Xăng-ti-mét vng diện tích hình vng có cạnh dài cm - Biết đọc, viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vng - Biết qui tắc tính diện tích hình chữ nhật biết hai cạnh - Vận dụng tính diện tích số hình chữ nhật đơn giản theo đơn vị đo xăng-ti-mét vng Biết tính diện tích hình chữ nhật - Biết qui tắc tính diện tích hình vng theo số đo cạnh bước đầu vận dụng tính diện tích số hình vng theo đơn vị đo xăng-ti-mét vng Biết tính diện tích hình vng Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, (a) 145 146 147 148 Phép cộng số phạm vi 100000 (tr155) Luyện tập (tr156) Phép trừ số phạm vi 100000 (tr157) Tiền Việt Nam (tr157) 149 Luyện tập (tr159) 150 Luyện tập chung (tr160) 151 152 153 154 Nhân số có năm chữ số với số có chữ số (tr161) Luyện tập (tr162) Chia số có năm chữ số cho số có chữ số (tr163) Chia số có năm chữ số cho số có chữ số (tiếp theo) (tr164) 155 Luyện tập (tr165) 156 Luyện tập chung (tr165) 157 Bầi tốn liên quan đến rút đơn vị (tiếp theo) (tr166) 158 Luyện tập (tr167) 159 Luyện tập (tr167) 160 Luyện tập chung (tr168) - Biết cộng số phạm vi 100000 (đặt tính tính đúng) - Giải tốn có lời văn hai phép tính - Biết cộng số có đến năm chữ số (có nhớ) - Giải tốn hai phép tính tính chu vi, diện tích hình chữ nhật - Biết trừ số phạm vi 100000 (đặt tính tính đúng) - Giải tốn có phép trừ gắn với mối quan hệ km m - Nhận biết tờ giấy bạc: 20000 đồng, 50000 đồng, 100000 đồng - Bước đầu biết đổi tiền - Biết làm tính số với đơn vị đồng - Biết trừ nhẩm số tròn chục nghìn - Biết trừ số có đến năm chữ số (có nhớ) giải tốn có phép trừ - Biết cộng, trừ số phạm vi 100000 - Giải tốn hai phép tính toán rút đơn vị Biết cách nhân số có năm chữ số với số có chữ số (có nhớ khơng q hai lần nhớ khơng liên tiếp) - Biết nhân số có năm chữ số với số có chữ số - Biết tính nhẩm, tính giá trị biểu thức Biết chia số có năm chữ số cho số có chữ số với trường hợp có lượt chia có dư phép chia hết Biết chia số có năm chữ số cho số có chữ số với trường hợp chia có dư - Biết chia số có năm chữ số cho số có chữ số với trường hợp thương có chữ số - Giải toán hai phép tính - Biết đặt tính nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có chữ số - Biết giải tốn có phép nhân (chia) Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị - Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị - Biết tính giá trị biểu thức số - Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị - Biết lập bảng thống kê (theo mẫu) - Biết tính giá trị biểu thức số - Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị Bài 1, (a), Bài (cột 2, 3), 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, 3, (dòng 1, 2) Bài 1, 2, 3, (a) Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, Bài 1, 2, (b), Bài 1, 2, Bài 1, 2, (dòng 1, 2) Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, (a), Bài 1, 3, Kiểm tra 161 162 Ôn tập số đến 100000 (tr169) 165 Ôn tập số đến 100000 (tiếp theo) (tr170) Ơn tập bốn phép tính phạm vi 100000 (tr170) Ơn tập bốn phép tính phạm vi 100000 (tiếp theo) (tr171) 166 Ôn tập bốn phép tính phạm vi 100000 (tiếp theo) (tr172) 163 164 167 168 169 170 171 Ôn tập đại lượng (tr172) Ơn tập hình học (tr174) Ơn tập hình học (tiếp theo) (tr174) Ơn tập giải tốn (tr176) Ơn tập giải tốn (tiếp theo) (tr176) Luyện tập chung (tr177) 172 Tập trung vào việc đánh giá: - Kiến thức, kĩ đọc, viết số có năm chữ số - Tìm số liền sau số có năm chữ số; xếp số có năm chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn; thực phép cộng, phép trừ số có năm chữ số; nhân số có năm chữ số với số có chữ số (có nhớ khơng liên tiếp); chia số có năm chữ số cho số có chữ số - Xem đồng hồ nêu kết hai cách khác - Biết giải tốn có đến hai phép tính - Đọc, viết số phạm vi 100000 - Viết số thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị ngược lại - Biết tìm số thiếu dãy số cho trước - Biết so sánh số phạm vi 100000 - Biết xếp dãy số theo thứ tự định - Biết cộng, trừ, nhân, chia phạm vi 100000 - Biết giải tốn hai cách - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia (nhẩm, viết) - Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị - Biết tìm số hạng chưa biết phép cộng tìm thừa số phép nhân - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia (nhẩm, viết) số phạm vi 100000 - Giải tốn hai phép tính - Biết làm tính với số đo theo đơn vị đo đại lượng học (độ dài, khối lượng, thời gian, tiền Việt Nam) - Biết giải toán liên quan đến đại lượng học - Xác định góc vng, trung điểm đoạn thẳng - Tính chu vi hình tam giác, hình chữ nhật, hình vng Biết tính diện tích hình chữ nhật, hình vng hình đơn giản tạo hình chữ nhật, hình vng Biết giải tốn hai phép tính - Biết giải tốn hai phép tính tốn liên quan đến rút đơn vị - Biết tính giá trị biểu thức - Biết đọc, viết số có đến năm chữ số - Biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia; tính giá trị biểu thức - Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị - Biết xem đồng hồ (chính xác đến phút) Không Bài 1, 2, (a, cột câu b), Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, 3, (cột 1, 2) Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, 3, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài 1, 2, 3, (a) Bài (a, b, c), 2, 3, 4, 173 Luyện tập chung (tr178) - Biết tìm số liền trước số; số lớn (số bé nhất) nhóm số - Biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia giải toán hai phép tính - Đọc biết phân tích số liệu bảng thống kê đơn giản Bài 1, 2, 3, (a, b, c) Luyện tập chung (tr179) - Biết tìm số liền sau số; biết so sánh số; biết xếp nhóm số; biết cộng, trừ, nhân, chia với số có đến năm chữ số - Biết tháng có 31 ngày Biết giải tốn có nội dung hình học hai phép tính Bài 1, 2, 3, (a), (tính cách) Kiểm tra định kì (cuối học kì II) Tập trung vào việc đánh giá: - Tìm số liền sau số có bốn năm chữ số - So sánh số có bốn năm chữ số - Thực phép tính cộng, trừ số có bốn, năm chữ số (có nhớ khơng liên tiếp); nhân (chia) số có bốn chữ số với (cho) số có chữ số (nhân có nhớ khơng liên tiếp; chia hết chia có dư bước chia) - Xem đồng hồ (chính xác đến phút), mối quan hệ số đơn vị đo thơng dụng - Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật - Giải tốn liên quan đến rút đơn vị Khơng 174 175
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC chuan kien thuc toan lop 3, GIÁO ÁN TIỂU HỌC chuan kien thuc toan lop 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay