TOÁN 7 TUẤN 2 NHÂN CHIA số hữu tỉ

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:29

Tốn – Học Kì I – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn BÀI TẬP TUẦN CHỦ ĐỀ : NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ Bài tốn 1: Tính � 2� �  � 7� � a) 7 � � :� 1 � 5� � b) c) 1 d) :  0,15  e) 3 f) � �� � 8 �� : 2 � � 5� � �� g) � �� � 2 �� : 1 � � 14 � � �� h) � 3� 4,5 : � 2 � 4� � k)  3 : 1 Bài tốn 2: Tính (hợp lý có thể) 3 12 �14 � � �  13 �15 � a) �3 �  : � � 8 �4 � b) � 1�3 � 1� 1 � : � 4 � �  2� � � � c) � 1� � 3 �  2,5  � � d) �5 �3 �4 11 �3 : �  � : �  � 30 � � � � e) �1 ��1 � : �  �� :  � 11 22 11 3� � �� f) Bài tốn 3: Tìm x, biết: x:  12 a)  :x  12 b) 1 5  :x  c) 4 11 �2 �  �  x � � d) 12 �5 � 3� �3 � �x  � �  2x � �2 � e) � � 1� � �2 � � �5 x    x � � � � � � � � � � � � f) Bài tốn 4*: Tìm x, biết: � 3�  2x  1  �x  � � � a) � �� � : x  � �x  �� 2� � �� c) b) d) �5 �   x � �  x � � x 1  2x  3 : � � � 3� � 4� Tốn – Học Kì I – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài toán 5: Tìm x, biết:  x x 10 a) 3 1 x  x b) 4 � � �x  �  2x  1 � 4� c) 5� 3� �x  �  x  d) � � 10 1  3x  3    2x  1 2 e) � 1� � 1� �x  � � x  � x 3� � � � f) Bài toán 6: Tìm điều kiện x để x 3 a) x  số hữu tỉ dương x  10 b) x  số hữu tỉ âm x7 c) x  11 số hữu tỉ âm Bài tốn 7: Tìm giá trị ngun x để phân số sau có giá trị nguyên: a) c) A C x5 x 1 b) 4x  2x  d) B 3x  x 1 D 6x  2x  Bài toán 8: Tìm giá trị nguyên dương x thỏa mãn   a) x 2   b) x   10 x c) x   d) Bài toán 9: Cho A 1 1     1.2 3.4 5.6 99.100 A Chứng minh rằng: 12 - Hết - ... để x 3 a) x  số hữu tỉ dương x  10 b) x  số hữu tỉ âm x 7 c) x  11 số hữu tỉ âm Bài tốn 7: Tìm giá trị ngun x để phân số sau có giá trị nguyên: a) c) A C x5 x 1 b) 4x  2x  d) B 3x... D 6x  2x  Bài toán 8: Tìm giá trị nguyên dương x thỏa mãn   a) x 2   b) x   10 x c) x   d) Bài toán 9: Cho A 1 1     1 .2 3.4 5.6 99.100 A Chứng minh rằng: 12 - Hết - ... Bài toán 5: Tìm x, biết:  x x 10 a) 3 1 x  x b) 4 � � �x  �  2x  1 � 4� c) 5� 3� �x  �  x  d) � � 10 1  3x  3    2x  1 2 e) � 1� � 1� �x  � � x  � x 3� � � � f) Bài toán
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 7 TUẤN 2 NHÂN CHIA số hữu tỉ , TOÁN 7 TUẤN 2 NHÂN CHIA số hữu tỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay