TOÁN 4 bài 11 đề XI mét VUÔNG mét VUÔNG một số NHÂN với một TỔNG một số NHÂN với một HIỆU

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:29

TỐN BÀI 11 - ĐỀ-XI-MÉT VNG MÉT VNG MỘT SỐ NHÂN VỚI MỘT TỔNG MỘT SỐ NHÂN VỚI MỘT HIỆU Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1dm = a) 2dm c) = = 10dm 12dm = 120dm = 100cm = = 5600cm = 7000cm = cm b) 1m = 3m cm 10m cm 13m = cm 130m = dm dm d) = cm = 100dm = = 200dm dm 3400dm = dm 9000dm = dm dm dm dm dm m2 m2 m2 m2 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 2dm2 35cm2 = 2dm 30cm 2 = 2dm 3cm = c) 432cm cm cm b) 12m 30dm 2 = dm dm = 12m 3dm2 = cm = dm cm 430cm = 12m 34dm = d) 5678dm cm 5670dm = cm 5607dm = ABCD Diện tích m2 3×3=9( ) dm2 = m2 dm Bài 3: Viết vào bảng theo mẫu: Hình dm m2 m2 dm dm TỐN Bài 4: Tính theo hai cách: a) 127 × ( + ) = ? 127 × ( + ) = = = b) (146 + 234 ) × = ? (146 + 234 ) × = = = 127 × ( + ) = = = (146 + 234 ) × = = = Bài 5: Tính theo hai cách: 125 × + 134 × = ? 125 × + 134 × = 125 × + 134 × = = = = = Bài 6: Người ta điều động hai tổ xe chở thóc vào kho Tổ I có xe tổ II có xe Mỗi xe chở 3150kg thóc Hỏi hai tổ chở ki-lơ-gam thóc vào kho ? Bài giải Cách Bài : Tính theo hai cách: Cách TOÁN a) 108 × ( – ) = ? 108 × ( – ) = = = b) (425 – 157 ) × = ? (425 – 157 ) × = = = 108 × ( – ) = = = (425 – 157 ) × = = = Bài 8: Tính theo hai cách: 345 × – 107 × 345 × – 107 × = = = = ? 345 × – 107 × = = = Bài : Một cửa hàng có 125 hộp mì, hộp có 20 gói mì Người ta bán 75 hộp mì Hỏi cửa hàng lại gói mì ? ( Giải theo hai cách ) Bài giải Cách Cách TOÁN Bài 10: Vận dụng tính chất số nhân với tổng, tổng nhân với số, tính 15 × 12 Cách Một số nhân với tổng: Cách Một tổng nhân với số: 15 × 12 = 15 × 12 = = = = = = = ... TOÁN Bài 10: Vận dụng tính chất số nhân với tổng, tổng nhân với số, tính 15 × 12 Cách Một số nhân với tổng: Cách Một tổng nhân với số: 15 × 12 = 15 × 12 = ...TỐN Bài 4: Tính theo hai cách: a) 127 × ( + ) = ? 127 × ( + ) = = = b) ( 146 + 2 34 ) × = ? ( 146 + 2 34 ) × = = = 127 × ( + ) = = = ( 146 + 2 34 ) × = = = Bài 5:... b) (42 5 – 157 ) × = ? (42 5 – 157 ) × = = = 108 × ( – ) = = = (42 5 – 157 ) × = = = Bài 8: Tính theo hai cách: 345 × – 107 × 345 × – 107 × = = = = ? 345 ×
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 4 bài 11 đề XI mét VUÔNG mét VUÔNG một số NHÂN với một TỔNG một số NHÂN với một HIỆU , TOÁN 4 bài 11 đề XI mét VUÔNG mét VUÔNG một số NHÂN với một TỔNG một số NHÂN với một HIỆU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay